Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποκάλυψης Κεφαλαίων και Επενδύσεων και Φορολογικής Συμμόρφωσης

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας μπορούν να δηλώσουν έως τις …./ εντός ………… από τη δημοσίευση του παρόντος, κεφάλαια ή/και επενδύσεις οι οποίες βρίσκονται στην αλλοδαπή και για τις οποίες συνέτρεχε είτε υποχρέωση δήλωσής τους είτε υποχρέωση καταβολής φόρου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, εφόσον καταβάλουν φόρο με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) υπολογιζόμενο επί της αξίας των κεφαλαίων ή/και των επενδύσεων που δηλώνουν.
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, τα κεφάλαια ή/και οι επενδύσεις αυτές πρέπει να υπάρχουν κατατεθειμένες ή επενδυμένες στην αλλοδαπή κατά την 30η Απριλίου 2015.

2. Για τα κεφάλαια ή/και τις επενδύσεις που δηλώνονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο φόρος που οφείλεται, αποδίδεται από τον ίδιο τον υπόχρεο με ειδική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2014 – ΦΕΚ Α’ 170) εφαρμόζονται ανάλογα και στο φόρο που οφείλεται με βάση το άρθρο αυτό.

3. Με την καταβολή του φόρου επί της αξίας των κεφαλαίων ή/και των επενδύσεων που δηλώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας για τα κεφάλαια ή/και τις επενδύσεις που δηλώνει. Για τα κεφάλαια ή/και τις επενδύσεις αυτές δεν ερευνάται, προκειμένου για την εφαρμογή των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων, ο τρόπος απόκτησής τους και λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς μεταξύ της συνολικής δαπάνης που προκύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’167) και του εισοδήματος που δηλώνεται ή προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
Επίσης, με την καταβολή του φόρου, δεν έχει εφαρμογή η περίπτωση α’ της παραγράφου ιη΄ του άρθρου 3 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 166/05.08.2008) και τα δηλωθέντα απαλλάσσονται από οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος ή εισφορά.

4. Οι υποβάλλοντες τη δήλωση της παρ.1 λαμβάνουν πιστοποιητικό στο οποίο βεβαιώνεται η τήρηση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου, καθώς και το γεγονός ότι η δήλωση κεφαλαίων ή/και επενδύσεων συνεπάγεται την εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δηλούντος για τα ανωτέρω κεφάλαια ή/και επενδύσεις. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου από μόνο το γεγονός ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπέβαλε δήλωση της παραγράφου 1 του παρόντος, εκτός εάν προκύψουν νέα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 25 του 4174/2013.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το είδος των κεφαλαίων ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης της παρ.1, η αρμόδια αρχή έκδοσης και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού της παρ.5, η διαδικασία καταβολής του οφειλόμενου φόρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

6 Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1, οι Ελληνικές Αρχές αξιοποιούν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία προκειμένου να διαπιστώσουν τα κεφάλαια ή/και τις επενδύσεις, οι οποίες δεν δηλώθηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, που έχουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο σε τράπεζες της αλλοδαπής και προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

7. Κάθε πρόσωπο υποκείμενο φορολογίας και πρόσωπα που διαλαμβάνονται σε υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας, εισαγγελικές παραγγελίες ή αιτήματα και εντολές διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή και από την Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166/05.08.2008), καθώς και τα εμπλεκόμενα με αυτά πρόσωπα, δύνανται να υποβάλλουν ανά οικονομικό/φορολογικό έτος, αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για κάθε προσαύξηση περιουσίας κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013) και της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151/16.09.1994), προσδιοριζόμενη ιδιαιτέρως από το ύψος της κινητής και ακίνητης περιουσίας και του επιπέδου διαβίωσής των, που αποκτήθηκε μέχρι και την 31/12/2014, καταβάλλοντας φόρο που αντιστοιχεί σε συντελεστή αυτοτελούς φορολόγησης τριάντα τοις εκατό 30%, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου.
Η υποβολή των αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων, πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) και της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του εν λόγω νόμου.
Η προθεσμία υποβολής κατά τα ανωτέρω, των αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ορίζεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2015.

8. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το ποσό της αδήλωτης διαφοράς που αφορά η δήλωση του παρόντος. Ενδεχόμενη περαιτέρω προκύψασα από έλεγχο αποκρυφθείσα φορολογητέα ύλη, υπάγεται σε φορολόγηση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα συναθροιζόμενη με τα δηλωθέντα φορολογητέα εισοδήματα, ανά οικονομικό/φορολογικό έτος και φορολογείται με τις αντίστοιχες γενικές διατάξεις.
Επίσης, με την καταβολή του φόρου δεν έχει εφαρμογή η περίπτωση α’ της παραγράφου ιη΄ του άρθρου 3 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 166/05.08.2008) και η δηλωθείσα διαφορά απαλλάσσεται από οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος ή εισφορά.

9. Στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου υπάγονται οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου.
Για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις, ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται εκείνες που μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου:
α) δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου,
β) έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου και ο έλεγχος και δεν έχει ολοκληρωθεί ή έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού φόρου, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί,
γ) έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή του άρθρου 63 του ν.4174/2013 ή εκκρεμεί ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας εμπροθέσμως ασκηθέν ένδικο βοήθημα ή μέσο. Ως εκκρεμείς θεωρούνται και οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης έφεσης ή αναίρεσης αντιστοίχως.

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καθορίζονται ο τρόπος, οι διαδικασίες καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.».

 • 5 Ιουνίου 2015, 12:12 | Κώστας Ι.

  Το ξανασκέφτηκα και δεν ξέρω αν ο αστερίσκος (*) στο προηγούμενο μήνυμά μου (στην τελευταία παράγραφο) είναι στην πράξη άμεσα εφαρμόσιμος.
  Αυτό το μέτρο/νόμος, θα πρέπει να αποφασιστεί τώρα και να ψηφιστεί σύντομα και Θα πρέπει νάναι μάλλον καθολικό και άμεσα υλοποιήσιμο.

  Το σίγουρο είναι πως το 30% θα πρέπει να μειωθεί ουσιαστικά.

  Ευχαριστώ και πάλι

 • 5 Ιουνίου 2015, 11:26 | Μαρία Τήνου

  Σε πολλούς φορολογούμενους έχουν επιβληθεί πρόστιμα ΚΒΣ για τα οποία έχουν προσφύγει στα δικαστήρια.
  Ο νόμος πρέπει να προβλέπει τη διαγραφή των προστίμων ΚΒΣ για τα ποσά που ο φορολογούμενος θα δηλώσει υπαγόμενος στη ρύθμιση και καταβάλοντας το φόρο 30%. Άλλως το δικαστήριο θ’ απορρίψει την προσφυγή του με το αιτιολογικό ότι με την πληρωμή του φόρου ο φορολογούμενος παραδέχεται τη φορολογική παράβαση.
  Εαν παραληφθεί η παραπάνω πρόβλεψη, πολλοί φορολογούμενοι δεν θα κάνουν χρήση της ρύθμισης.

 • 5 Ιουνίου 2015, 10:53 | Κώστας Ι.

  Κε Υπουργέ,

  Υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ του 15% και 30% κι αυτό είναι εμφανώς άδικο για λόγους που έχουν ήδη αναπτύξει πολλοί από τους προηγουμένους. Το 30% θα πρέπει σίγουρα να μειωθεί ή και να γίνει ίσο με το 15%, δηλαδή θα πρέπει ουσιαστικά να συγκλίνει με όποιο τελικά αποφασιστεί να είναι το ελάχιστο ποσοστό φορολόγησης για οποιοδήποτε από τα δυο είδη καταθέσεων (βλέπε και συμπληρωματική μου πρόταση* στην τελευταία παράγραφο).

  Θα προσθέσω όμως κι έναν ακόμη λόγο μείωσης του 30% (παραθέτωντας ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που θα σας παρακαλούσα πολύ να το διαβάσετε προσεκτικά, αν έχετε κάποιο χρόνο) που αφορά μια πολύ μεγάλη κατηγορία ελλήνων πολιτών που δεν είχε κάποια «ουσιαστικά παράνομη δραστηριότητα» ούτε και»κακόβουλα κίνητρα απέναντι στην πολιτεία», αλλά ακολουθούσε και «παρασύρθηκε» ακριβώς απ’ ότι γινόταν στις αγοραπωλησίες ακινήτων στην τότε τρέχουσα αγορά (πιθανόν και εις βάρος του και εν αγνοία του).

  # Παράδειγμα:
  Προσωπικά είχα 2 διαμερίσματα (από γονική παροχή) που πωλήθηκαν το 1993 19500000 δρχ. και 187000000 δρχ., αλλά οι αντικειμενικές τιμές τους ήταν 9300000 δρχ και 8700000 δρχ αντίστοιχα λόγω και μεγάλης παλαιότητας – έτσι, στα συμβόλαια και στην εφορεία δηλώθηκε συνολικό ποσό 18000000 αντί 38200000 (αδήλωτη διαφορά = 20200000 δρχ (χωρίς κανένα απολύτως όφελος για μένα (αλλά επειδή έτσι συνηθιζόταν κι επειδή ήμουν νέος και εντελώς άπειρος τότε).
  Όμως, τα αδήλωτα χρήματα αυτά χρήματα(~60000 ευρώ)τοκίστηκαν με τα τότε επιτόκια τάξεως 20-28%, δεν θυμάμαι επακριβώς, σε ομόλογα του ελλ.δημ. και της ΕΤΒΑ και με τα χρόνια αυξήθηκαν ιδιαίτερα – Τώρα, που έχω χάσει και την δουλειά μου (εδώ και 4 χρόνια) οικογενειακά στην ουσία ζούμε με τους τόκους (που είναι ελάχιστοι πλέον) και αναλώνοντας βέβαια και τα ίδια τα κεφάλαια αυτά όπως διαμορφώθηκαν στην πορεία του χρόνου. Το 2014 αγοράσαμε με την γυναίκα μου 5-ετή και 3-ετή ομόλογα του Ελλ. Δημοσίου και κάποια 3-μηνα και 6-μηνα έντοκα που θα πρέπει να εμφανίζονται φέτος ώς τεκμαρτό, αλλά που δεν μπορούμε, έτσι όπως έγινε, με ανάλωση κεφαλαίου να τα δικαιολογήσουμε επαρκώς και επίσης κατά τον έλεγχο θα πρέπει όταν τα δηλώσουμε (αν μας ζητηθεί) να βρούμε και όλα τα παλιά παραστατικά των τραπεζών για τους τόκους (πράγμα ανέφικτο) για να δούμε που είμαστε σήμερα, αλλιώς θα δηλώναμε πως κατέχουμε «παράνομα» σήμερα ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό απ’ ότι φαίνεται κι έτσι θα πρέπει να φορολογηθούμε επ’ αυτού με το βαρύ 30%.

  Πληροφοριακά (για όσους δεν γνωρίζουν) σημειώνω πως σήμερα ακόμη και 150000 ή και 200000 ευρώ να έχει κανείς στην άκρη, παίρνει τόκους (αν τα επενδύει) το πολύ 4-8 χιλ. ευρώ ετησίως – Ποσό πάρα πολύ μικρό για τις ανάγκες διαβίωσης μια 3-μελούς οικογένειας που οι γονείς τυχαίνει να μην έχουν (όχι σκόπιμα και εξ’ αιτίας τους) δουλειά.

  Συγγνώμη για το μακροσκελές του γράμματος, αλλά θεωρώ πως είναι εντελώς άδικο να συμβαίνουν όλα αυτά και το μέτρο θα πρέπει τελικά να διορθωθεί. Το 30% στα του εσωτερικού θα πρέπει σίγουρα να μειωθεί, με αστερίσκο (*), δηλαδή εξαιρώντας όλες τις οφθαλμοφανείς και τεράστιες περιπτώσεις πλουτισμού, με έλεγχο π.χ. της ροής, δηλαδή της παράλογης αύξησης καταθέσεων τα τελευταία 10-15 χρόνια σε σύγκριση με τις φορολογικές δηλώσεις.

  Ευχαριστώ!

  Με εκτίμηση

 • 5 Ιουνίου 2015, 10:44 | Α. Αγαθονίκου.

  Η φορολόγιση των καταθέσεων εσωτερικού με συντελεστή 30 % έναντι 15% εκείνων του εξωτερικού αποπνέει εξόχως τιμωρητική διάθεση για όσους εμπιστεύτηκαν το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα και κράτησαν τις καταθέσεις τους στην Ελλάδα και μάλιστα σε χαλεπούς καιρούς. Είμαι της γνώμης ότι για τις καταθέσεις εντός Ελλάδος πρέπει να ισχύσουν περισσότεροι του ενός συντελεστές φορολόγισης, ανάλογα με το χρόνο απόκτησης του εισοδήματος. Για παράδειγμα, ο συντελεστής φορολόγισης για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μεταξύ των ετών 2000 – 2009 οφείλει να είναι μικρότερος εκείνου που θα αφορά σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν μεταξύ των ετών 2010 – 2014. Διότι, για εισοδήματα που αποκτήθηκαν σε βάθος 15ετίας, ατονούν, λόγω του μεγάλου χρονου, τα αποδεικτικά στοιχεία εκατέρωθεν (τόσο για το φορολογούμενο, όσο και για τις φορολογικές αρχές) και επί πλέον, ούτε οι φορολογούμενοι αλλά ούτε οι τράπεζες κρατούσαν αναλυτικά στοιχεία για την κίνηση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων, με συνέπεια οι έλεγχο να είναι αλυσιτελείς και να προκαλούν σοβαρές αδικίες σε βάρος τους. Για τις περιπτώσεις αυτές, ο νόμος 3888/2010 μπορεί να αποτελέσει σημαντική αφετηρία προσδιορισμού του συντελεστή φορολόγισης, διότι με το νόμο αυτό μπήκε σαφής διαχωριστική γραμμή από 30.09.2010 και μετά με αντιστροφή του βάρους της απόδειξης κ.λ.π.

 • 5 Ιουνίου 2015, 09:24 | Aλεξανδρα

  Επειδή υπαρχει αναγκη να εισπραχθουν αμμεσα χρηματα και επειδή πρεπει να υπαρξει μια αφετηρια για την παταξη της φοροδιαφυγης το μετρο είναι σωστο.Αδικο και χωρις ηθικη νομιμοποιηση είναι ο οδιαχωρισμος των συντελεστών,πρεπει να υπαρξει ενας ενιαιος για ολους για να ισχυει και η αρχη της ισονομίας.Δεν είναι δικαιο οποιος¨¨προλαβε¨ και εβγαλε τα χρηματα του στο εξωτερικο μεχρι 30/4/2015 επιβραβευεται και οποιος τα αφησε στο εσωτερικο ενυσχιοντας το ελληνικο τραπεζικο συστημα τιμωρειται

 • 5 Ιουνίου 2015, 02:37 | E.P.

  Μην παραπλανειτε τους πολιτες!

  1) Ολες οι χωρες της Καραιβικης εχουν συνυπογραψει την συμφωνια για την αυτοματη ανταλαγη πληροφοριων απο το 2017/2018 εκτος του Παναμα που και αυτος θα υποχρεωθει να υποκυψει. Ουδεις μπορει να ξεφυγει.

  2) Ο δευτερος μεγαλυτερος πιστωτης της Ελλαδας, η Γαλλια, φορολογει τα αδηλωτα κεφαλαια με 60% πλεον των προστιμων. Η τακτοποιηση αφορα μονο εκεινους που μπορουν να τα δικαιολογησουν και εξ αμελειας δεν τα δηλωσαν, οποτε το προστιμο μειωνεται στο μισο.

  3)Οταν οι Ευρωπαιοι πολιτες αντιληφθουν οτι αυτοι πληρωναν πολυ υψηλοτερους φορους για να βοηθησουν την δηθεν χρεοκοπημενη Ελλαδα, για να αμνηστευει εκεινη τους φοροφυγαδες, θα βγουν στους δρομους και δεν θα ξερετε που να πατε να κρυφθειτε. Πολυ φοβουμαι δε κ. Βαρουφακη οτι θα εχετε την τυχη του Σανταμ
  η του Κανταφι. Γιαυτο καλυτερα να μην ψηφισετε εναν τετοιο νομο αλλα να αφησετε την εφορια να κανει την δουλεια της και τον καθενα να πληρωσει οτι του αναλογει.

 • 5 Ιουνίου 2015, 00:51 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ

  Σχολια
  To νομοσχεδιο αυτο θα ειναι καταλυτικο για την οικονομικη αναπτυξη της Ελλαδας και μονο θετικα θα μπορουσε να το δει κανεις , τραβαμε μια γραμμη με το παρελθον και προχωρουμε μπροστα χωρις λαικισμους ..

  Ειναι σε ολους μας γνωστο οτι η φοροδιαφυγη ηταν μια πρακτικη που ακολουθουσε η πλειοψηφια του ελληνικου λαου για πολλα χρονια , μικρη μεγαλη δεν εχει σημασια , η μεγαλη απο λιγους , αλλα η μικρη απο παρα παρα πολλους ….!

  Πιστευω οτι αυτο το νομοσχεδιο θα απελευθερωσει εγχωριες «δυναμεις» της αγορας που θα συνεισφερουν σε μια ουσιαστικη αναπτυξη , και οχι μονο σε μια απλη εισπραξη φορων..

  Προτασεις :

  1)
  Θα μπορουσε να γινει και μια προβλεψη για εθελοντικη αποκαλυψη αδηλωτων εισοδηματων εξωτερικου ακομα και εαν αυτα εχουν αναλωθει , δηλαδη εαν καποιος θελει να δηλωσει μια παρελθοντικη καταθεση στο εξωτερικο ακομα και εαν αυτη η καταθεση εχει αναλωθει και ο τραπεζικος λογαριασμος υπαρχει η δεν υπαρχει κατα την δηλωση.Στην περιπτωση δε αυτη θα μπορουσε να προβλεφθει ενας συντελεστης χαμηλοτερος του 10% χωρις ισως σε αυτη την περιπτωση να ειναι απαραιτητο να προσκομιστουν και παραστατικα τραπεζων ειδικα στην περιπτωση που εχει κλεισει ο λογαριασμος.

  2)
  Αντιστοιχα για τα αδηλωτα εισοδηματα του εσωτερικου θα πρεπει να προβλεφθει να μπορει να δηλωσει καποιος ακομα και ποσα τα οποια δεν ειναι τωρα κατατεθημενα σε τραπεζα του εσωτερικου αλλα ακομα και αυτα που κινηθηκαν μεσα απο τραπεζες του εσωτερικου η ακομα και αυτα που καποιος εχει/ειχε κρατησει εκτος εγχωριου τραπεζικου συστηματος (πχ θυριδες , οικια του κλπ..) και τα οποια εχουν αναλωθει.

  3)
  Για καταθεσεις εξωτερικου που υφιστανται κατα την δηλωση θα προτεινα ενα συντελεστη 10% για οποιον επαναπατρισει τα κεφαλαια και 15% σε οποιον τα αφησει στο εξωτερικο..

  4)
  Ο συντελεστης για αδηλωτες καταθεσεις εσωτερικου θεωρω οτι θα πρεπει να ειναι χαμηλοτερος του 30% ωστε να δωσει την δυνατοτητα και σε φορολογουμενους με χαμηλες πλεον καταθεσεις (φοροδοτικη ικανοτητα) να δηλωσουν τα εγχωρια αδηλωτα εισοδηματα προηγουμενων ετων ακομα και αυτα εαν εχουν αναλωθει.

  5)
  Θα πρεπει να δωθει μια προθεσμια τουλαχιστον 6 μηνων απο την εφαρμογη του νομου για τις δηλωσεις.

 • 4 Ιουνίου 2015, 23:25 | Σπύρος Τσόνας

  η φορολόγηση των κρυφών καταθέσεων εξωτερικού θα μπορούσε να είναι χαμηλότερη από της προτεινόμενης, συνοδευόμενη από δέσμευση ενός υψηλού ποσοστού (πχ.50%) σε εγχώριες επενδύσεις για ένα ορίζοντα 5ετίας ώστε να γίνει αρκούντως ελκυστική πρόταση

 • 4 Ιουνίου 2015, 21:10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Eίναι φανερό ότι η ρύθμιση έχει καθαρά εισπρακτικούς σκοπούς, οπότε αντιπαρέρχομαι τις ηθικολογικές ανησυχίες. Υπάρχουν, όμως, επί της ουσίας δυο ενστάσεις στις προτεινόμενες ρυθμίσεις, που θα πρέπει νομίζω, το οικονομικό επιτελείο να λάβει σοβαρά υπ’όψιν για την επιτυχία του μέτρου:
  Α) Για τα κεφάλαια εξωτερικού ο ενιαίος συντελεστής 15%,χωρίς την υποχρέωση επαναπατρισμού των κεφαλαίων αναιρεί την ανάγκη ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ( δε δίνει κίνητρο επαναπατρισμού κεφαλαίων). Θα πρέπει να καθιερωθεί διαφορετικός συντελεστής για όσους εισάγουν τα κεφάλαια στην Ελλάδα, κάτι που δεν προβλέπεται στην παρούσα ρύθμιση.
  Β) Για τα κεφάλαια που βρίσκονται στο εσωτερικό: εδώ ίσως υπάρχει το σοβαρότερο πρόβλημα επί της ουσίας.
  1) Ο συντελεστής 30% είναι ιδιαίτερα υψηλός και σε σχέση με τον συντελεστή των κεφαλαίων εξωτερικού 15%, ίσως προκαλέσει και προβλήματα αντισυνταγματικότητας (Για την ίδια παράβαση διαφορετικές ποινές).
  2) Το ουσιαστικότερο: Επειδή η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά και φορολογουμένους που ενδεχόμενα αυτή τη στιγμή δεν είναι καταθέτες και κατά συνέπεια μπορεί να μην έχουν τα κεφάλαια προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση, ο συντελεστής 30% αποτελεί αντικίνητρο.
  Πιστεύω ότι το οικονομικό επιτελείο πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα την τελευταία παρατήρηση εάν επιδιώκει την επιτυχία του μέτρου με τη θέσπιση ενός ελκυστικότερου συντελεστή για να μπορέσουν να ανταποκριθούν τόσο όσοι είχαν υποπέσει σε κάποια φορολογική παράβαση στο παρελθόν, αλλά και για να επανέλθουν στο τραπεζικό σύστημα καταθέσεις που βρίσκονται σε θυρίδες, σπίτια κ.λ.π
  Ευχαριστώ

 • 4 Ιουνίου 2015, 16:49 | Poly Kali Prospatheia kyrie Varoufaki !!!

  Πόσο αφελής είσαι κ. Κουτρουμάνη, Νομίζεις ότι θα τα φερει κανενας άμα βάλει ο κ. Βαρουφάκης μεγαλύτερο φορολογικό συντελεστή;
  Κατ’αρχάς υπάρχουν 1000+1 τρόποι να τα κρυψουν οι «επαράτοι» φοροφυγάδες (άσε που το 40 με 50% απλά αποκτήθηκε στο εξωτερικό από Επιχειρηματίες, Επαγγελματίες, Μηχανικούς, ακόμα και Γιατρους και δεν έφυγε από την Ελλάδα μέσα. Βλέπε Μηχανικοί στα Αραβικά Εμιράτα κοκ).
  Ο πιο απλός τρόπος είναι να τα βάλουν στο όνομα ενός έμπιστου προσώπου
  (αχυράνθρωπου, μαριονέττα). Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Παίρνουν ετησίως ένα ποσό πχ. 3000 ευρώ και τέλος. Άλλος τρόπος είναι να γίνου χρυσαφικά, κσμήματα, έργα τέχνης ή ακόμα οικόπεδα και βίλες στο Μονακό και στο Ντουμπάι και άντε πήγαινε να τους τα πάρεις.

 • 4 Ιουνίου 2015, 14:55 | φα νης

  poly kalo

 • 4 Ιουνίου 2015, 11:41 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ 10 Π.Τ. ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ KAI ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Κύριε Υπουργέ,

  Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ανταποκρινόμενο στην πρόσκλησή σας για Δημόσια διαβούλευση, με την παρούσα ανοιχτή Δημόσια επιστολή υποβάλλουμε τις απόψεις μας επί του σχεδίου νόμου «Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποκάλυψης Κεφαλαίων και Επενδύσεων και Φορολογικής Συμμόρφωσης», οι οποίες εγκρίθηκαν σε ειδική Συνεδρίαση της Τοπικής Διοίκησης στις 03/06/2015 και έχουν ως ακολούθως.
  1. Με το προαναφερθέν σχέδιο νόμου παρέχεται η δυνατότητα στους Έλληνες φορολογουμένους οικειοθελούς δήλωσης κεφαλαίων (καταθέσεων) που δεν είχαν δηλωθεί στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και βρίσκονται σε τράπεζες του εξωτερικού, κυρίως στην Ελβετία ή σε χώρες μη συνεργάσιμες με τις Ελληνικές φορολογικές αρχές. Με την δήλωση αυτών των κεφαλαίων όπως αναφέρεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου καταβάλλεται φόρος με συντελεστή 15% και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων φυσικών ή νομικών προσώπων για τα κεφάλαια που δηλώνονται. Επίσης, με την δήλωση τους δεν ερευνάται πλέον από τις αρμόδιες Ελληνικές φορολογικές αρχές ο τρόπος απόκτησής τους και αυτά τα κεφάλαια λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη των τεκμηρίων (δαπανών) απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων και τον περιορισμό της διαφοράς εισοδήματος σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 34 του Ν.4172/2013 αντίστοιχα. Δηλαδή, με απλά λόγια με την καταβολή φόρου με συντελεστή 15% νομιμοποιούνται όλα τα παρανόμως αποκτηθέντα εισοδήματα που δεν έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα και σταματά η διενέργεια οποιουδήποτε φορολογικού ελέγχου για τα κεφάλαια αυτά.
  2. Με το ίδιο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, πέραν των προαναφερθέντων προβλέπεται και η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 30% για την νομιμοποίηση μη φορολογουμένων εισοδημάτων σε προηγούμενα φορολογικά έτη τα οποία ωστόσο δεν έχουν εξαχθεί σε τράπεζες του εξωτερικού, αλλά παραμένουν στις Ελληνικές τράπεζες. Και αυτά τα κεφάλαια εφόσον δηλωθούν και καταβληθεί ο ανάλογος φόρος, νομιμοποιούνται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
  Κύριε Υπουργέ,
  Ο επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας μας, για λόγους ίσης και δίκαιης φορολογικής μεταχείρισης όλων των Ελλήνων πολιτών είναι αντίθετος σε τέτοιου είδους νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες ουσιαστικά αναδρομικά επιβραβεύουν τους
  φοροφυγάδες και νομιμοποιούν εισοδήματα που ενδεχομένως να είναι και προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας όπως από εμπόριο ναρκωτικών, λαθρεμπόριο, φακελάκια επίορκων λειτουργών του Δημοσίου κ.λπ.
  Είμαστε αντίθετοι σε τέτοιου είδους νομοθετικές διατάξεις , γιατί δίνουν το κακό παράδειγμα και αλλοιώνουν τη φορολογική συνείδηση των έντιμων και ειλικρινών φορολογουμένων, προτρέποντας τους να μην δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα στον χρόνο που αυτά προκύπτουν, αφού θα έχουν την δυνατότητα με ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση στο μέλλον εξ’ ονόματος των Δημοσιονομικών αναγκών του Δημοσίου με μία νέα νομοθετική ρύθμιση που θα θεσπίσει η πολιτεία να τα νομιμοποιήσουν.
  Τέλος κύριε Υπουργέ, επισημαίνουμε ότι με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο επιβραβεύονται οι μεγαλοφοροφυγάδες όταν τα κεφάλαια που είναι κατατεθειμένα στις τράπεζες της Ελβετίας και των φορολογικών παραδείσων της Καραϊβικής και της Ασίας φορολογούνται με τον χαμηλό συντελεστή 15%, ενώ τα κεφάλαια που έχουν παραμείνει στις Ελληνικές τράπεζες φορολογούνται με συντελεστή 30%. Διότι είναι γνωστό ότι μόνο οι μεγαλοφοροφυγάδες έχουν την δυνατότητα να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία και να δημιουργήσουν offshore εταιρείες. Πέραν τούτου δημιουργείται και η εντύπωση της τιμωρίας για αυτούς που κράτησαν τα κεφάλαιά τους στις Ελληνικές τράπεζες σε αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που διέρχεται η χώρα μας, σε αντίθεση με αυτούς που έβγαλαν τα μη φορολογηθέντα χρήματα τους στο εξωτερικό.
  Ωστόσο κ. Υπουργέ, α)αντιλαμβανόμενοι την τραγική οικονομική κατάσταση που διέρχονται τα δημόσια οικονομικά της χώρας μας, σε μία περίοδο όπου με τις δυνατότητες και τα ελάχιστα εφόδια που έχουν οι ελεγκτικές φορολογικές αρχές είναι αντικειμενικά αδύνατον να ελεγχθούν οι περισσότερες από αυτές οι εκκρεμείς φορολογικά υποθέσεις του παρελθόντος, με κίνδυνο η πλειοψηφία των φοροφυγάδων λόγω παραγραφής να μείνουν παντελώς ατιμώρητοι και β)δεδομένου ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου είναι αναγκαία προϋπόθεση από την Ελβετία προκειμένου να προχωρήσει με την Ελλάδα στην σύναψη της «συμφωνίας Εθελοντικής Αποκάλυψης», όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, ώστε επιτέλους να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των Ελβετικών και Ελληνικών δικαστικών, νομισματικών και φορολογικών αρχών σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και διακίνησης μαύρου χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες.
  Παρά του ότι παραβιάζονται θεμελιώδεις αρχές του φορολογικού δικαίου όπως λεπτομερειακά αναφερόμαστε πάρα πάνω, δεν θα ήμασταν αντίθετοι στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, με την επισήμανση όμως ότι ο φορολογικός συντελεστής των καταθέσεων σε τράπεζες του εξωτερικού να μην είναι μικρότερος του συντελεστή φορολόγησης των κεφαλαίων που βρίσκονται η έχουν επενδυθεί στη χώρα μας.
  Με την ελπίδα ότι με την παρουσίαση των θέσεων μας και τους προβληματισμούς που εκφράσαμε συμβάλλουμε σε έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, είμαστε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση εφόσον μας ζητηθεί.

  Με τιμή
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

 • 4 Ιουνίου 2015, 11:50 | Πρίαμος

  ΑΚΟΥΣΤΕ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ , ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΧΕΙ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ. ΤΑ ΔΗΛΩΣΕΣ, ΡΕ ΤΟΥ ΛΕΩ, ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑ: ΔΕΝ ΗΞΕΡΑ ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ μουλέει. ΤΩΡΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΙ ΚΑΠΟΥ. ΜΕ 15 τοις εκατό, μου λέει, θα τα φερει όλα στην Ελλαδα.. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟΥ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΒΕΤΟΙ. ΜΕ 15 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΘΑ ΤΑ ΦΕΡΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ REAL ESTATE BUSINESS. Φανταστειτε πόσοι θα δουλέψουνε αν πχ χτίσει ενα ξενοδοχείο.

 • 4 Ιουνίου 2015, 06:04 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  Πιο πονηρή κυβέρνηση δεν ξανάειδα.
  Τους λέει να τα φέρουν μέσα με φορολόγηση στα 15%.
  Τι ωραία που θα πουν κάποιοι!!!
  Και τι ευνοϊκό θα νομίσουν οι βλάκες!!!
  Και αμέσως μετά θα αρχίσουν οι έκτακτες εισφορές επί των εκτάκτων συμφορών. Μόνο τρελλός πρέπει να είναι κανείς να φέρει λεφτά Ελλάδα.
  Άσε που το 15% είναι μεγάλο αντικίνητρο. Αν ήταν ένα 4% – 5% θα το σκεφτόταν κανείς.
  Αλλά πάλι ποιος μου εξασφαλίζει τα ακόλουθα
  α) δεν θα ασκήσουν ποινικές κυρώσεις
  β) τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν δεν θα φορολογηθούν ξανα και ξανά
  Άρα προτείνω

  1. Να κατέβει ουσιωδώς το 15%
  2. Να δηλώσουν στο νόμο ότι δεν θα ασκήσουν ποινικές κυρώσεις
  3. Να δηλώσουν στο νόμο ότι τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν δεν θα φορολογηθούν ξανα και ξανά
  4. Σε μελλοντικό επανέλεγχο του φορολογούμενο τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν, όπως λέι και ο κύριος ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ να μείνουν απείραχτα και ανέγγιχτα. Βρείτε εσείς τη σωστή νομική διατύπωση
  5. Να προβλεφθεί και η περίπτωση που τα κεφάλαια είναι κατατεθειμένα στο όνομα εταιρείας που η πλειοψηφία των μετόχων (άνω του 50%) είναι Έλληνες

 • 4 Ιουνίου 2015, 06:10 | Ζήνωνας

  Θα ήθελα να κάνω τα παρακάτω σχόλια
  1)Ακόμα πιο σημαντικό ρόλο σε σχέση με τους συντελεστές φορολόγησης έχει το να προβλεφθεί ότι σε τυχόν μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους σε βάθος δεκαετίας, το δηλωθέν ποσό με βάση την παρούσα διάταξη να λαμβάνεται υπόψη ως δηλωθέν εισόδημα με κατάλληλο επιμερισμό ανά έτος ώστε να καλυφθεί η αποκρυβείσα φορολογική ύλη που θα καταλογισθεί μέσω του ελέγχου. Αυτό τόσο για τις καταθέσεις εσωτερικού όπου θα λαμβάνεται ως εισόδημα το σύνολο του δηλωθέντος ποσού, όσο και τις καταθέσεις εξωτερικού, όπου θα λαμβάνεται υπόψη βέβαια μόνο το μέρος από το συνολικό ποσό που με επίσημο τρόπο μεταφέρθηκε στο εξωτερικό.
  Το παραπάνω είναι σημαντικό καθώς το προσχέδιο νόμου φαίνεται να έχει κατά νου αποκλειστικά καταθέσεις εξωτερικού που δεν είχαν ποτέ ‘‘επαφή’’ με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
  2)Για τις καταθέσεις εσωτερικού το λογικό είναι να μην υπάρχει η περιοριστική ημερομηνία της 30ης Απριλίου 2015. Επίσης το λογικό είναι για λόγους ισονομίας με τους καταθέτες εξωτερικού, να επιτρέπεται να δηλωθούν και προϊόντα (ομόλογα, αμοιβαία κτλ) που έχουν επενδυθεί μέσω ελληνικών τραπεζών και όχι μόνο καταθέσεις. Στην περίπτωση βέβαια που αυτά τα προϊόντα είναι εξωτερικού(ομόλογα εξωτερικού κτλ) λογικό είναι να ισχύει η παραπάνω περιοριστική ημερομηνία.
  3)Θα πρέπει η διαφορά στην φορολόγηση των καταθέσεων εξωτερικού και εσωτερικού να είναι η μικρότερη δυνατή γιατί α)έλεγχοι μπορούν να γίνουν και στο εξωτερικό β)σημαντικό μέρος των καταθέσεων εξωτερικού υπήρξε κατά την προηγούμενη δεκαετία ως καταθέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα οπότε μπορούν να ελεγθούν γ)με το μικρότερο δυνατό συντελεστή για τις καταθέσεις εσωτερικού, υπάρχει πιθανότητα να δηλωθούν αδήλωτα ποσά σε θυρίδες κτλ πιο εύκολα.

 • 3 Ιουνίου 2015, 20:08 | Ritah Kensington

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

  Επιστημονικά, η πρόταση εθελούσιας συμμόρφωσης καλωσορίζεται, δεδομένου ότι αποτελεί αναγκαιότητα υπό τις παρούσες συνθήκες. Παρόμοια ρύθμιση δρομολογείται αυτή τη στιγμή σε χώρες όπως η Ρωσία, όπου μάλιστα, με κάποιες προϋποθέσεις, δεν επιβάλεται κανένας φόρος. Για την επιτυχία του μέτρου είναι αναγκαία η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών. Σχετικές οι υπό στοιχεία (β) και (γ) προτάσεις.

  Αναγκαίες κρίνονται οι εξής προσθήκες:

  (α) η ρύθμιση θα πρέπει να καταλαμβάνει εκτός από κεφάλαια και επενδύσεις που είναι κατατεθειμένα απευθείας στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου και κεφάλαια ή επενδύσεις που κατέχονται έμμεσα, π.χ. μέσω υπεράκτιας εταιρείας (off-shore company), καταπιστεύματος του Αγγλοσαξωνικού Δικαίου (trust), ιδρύματος που εδρεύει σε αλλοδαπή δικαιοδοσία (foundation) και εν γένει μέσω κάθε νομικής οντότητας που έχει συσταθεί κατά το αλλοδαπό δίκαιο, με την προϋπόθεση ο πραγματικός /τελικός δικαιούχος (UBO) να είναι Έλληνας φορολογικός κάτοικος. Η υφιστάμενη αναφορά στις νομικές οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, προφανώς δεν επαρκεί. Έλλειψη της παραπάνω πρόβλεψης είχε οδηγήσει σε αποτυχία προηγούμενες προσπάθειες εθελούσιας συμμόρφωσης, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των προσώπων που έχουν χρήματα στο εξωτερικό χρησιμοποιούν κάποιο σχήμα (όχι αναγκαστικά για λόγους φοροαποφυγής). Περαιτέρω, εθελουσία συμμόρφωση θα πρέπει να προβλέπεται και για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος θα υπολογίζεται επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου όπως θα προκύπτει από έκθεση ορκωτού εκτιμητή (chartered accountant/auditor) της οικείας δικαιοδοσίας.Ο φόρος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον αντίστοιχο ΦΜΑ που ισχύει για την απόκτηση ακινήτου στην Ελλάδα.

  (β) σε περίπτωση τακτικού ή μερικού ελέγχου στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας, το πρόσωπο που έχει προβεί σε εθελούσια συμμόρφωση για καταθέσεις της αλλοδαπής, θα μπορεί να επικαλείται το ποσό που δήλωσε στο εξωτερικό για να συμψηφίζει εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν στην Ελλάδα κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις, μέχρις εξαντλήσεως του ποσού. Το αυτό θα ισχύει για έλεγχο στο κεφάλαιο (π.χ. κληρονομιά κ.λπ.)

  (γ) εφόσον τα κεφάλαια που βρίσκονται στο εξωτερικό είναι προϊόν φοροδιαφυγής από νόμιμη ωστόσο δραστηριότητα (μισθωτή εργασία, άσκηση επιτηδεύματος, πώληση ακινήτων κ.λπ.) η απαλλαγή από κάθε ποινκή κύρωση πρέπει να είναι απόλυτη και να μη τυγχάνουν εφαρμοστέες οι διατάξεις για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος (νομιμοποίηση κ.λπ).

  (δ) η καταβολή του φόρου σε δόσεις αποτελεί ένα παραπάνω κίνητρο, όπως και η έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

  Ευελπιστώντας ότι το μέτρο θα ωφελήσει την εθνική οικονομία και θα δημιουργήσει τις αναγκαίες βάσεις για την αναγκαία ηρεμία και επανεκκίνηση ευχόμαστε επιτυχία.

 • 03/06/2015

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

  Γενικά:

  Η φυγή καταθέσεων είναι ίσως το κυριότερο σημερινό θέμα, που δημιουργεί αλυσιδωτές επιπτώσεις παντού. Ήδη «έφυγαν» συνολικά απο το 2010 ~ 100 δις €, οι οποίες είναι το 55% του ΑΕΠ! Οι καταθέσεις ήταν ~239 δις € το 2009, από τις οποίες διέρευσαν, το τελευταίο εξάμηνο ~ 65 δις €, με πιό πρόσφατα τα ~35 δις €. Σήμερα οι καταθέσεις είναι ~ 130 δις € και θεωρείται, ότι δεν υπάρχει ρευστότητα για να αυξηθούν οι φόροι.

  Ο ELA από 5 δις € τον Ιανουάριο 2015, αύξησε τις χορηγήσεις σε ~ 80 δις € και σταμάτησε τις περαιτέρω χορηγήσεις στις 27/05/2015, την επομένη της ανακοίνωσης της φορολόγησης καταθέσεων, πιθανολογώντας περαιτέρω bank run και μόλις στις 02/06/15 χορηγήθηκαν 500 εκατ € στο τραπεζικό σύστημα.

  Υπάρχει ένα πραγματικό ηθικό και κυρίως επικοινωνιακό δίλημμα. Γιατί να συντηρείται η αδικία του να φορολογούνται κανονικά οι συνεπείς και να φοροδιαφεύγουν οι υπόλοιποι ? Με τον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεων και το ολοκληρωτικό πόθεν έσχες από το 2010, υπάρχει κάποιος μηχανισμός ελέγχου, που γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί φορολογικά με το παρόν νομοσχέδιο στην διαβούλευση.

  Συλλογισμός 1: η υπερβολική φορολογία και η τιμωρητική μεταχείριση παντού, σε όλο τον κόσμο διογκώνουν την παραβατικότητα με το λαθρεμπόριο, την φοροαποφυγή και την φυγή καταθέσεων. Αυτό είναι γεγονός, που φαίνεται στα 100 δις € ληξιπρόθεσμα και στα 100 δις € που έφυγαν από τις τράπεζες.

  Συλλογισμός 2: δυστυχώς, από χρόνια η τιμωρητική διάθεση και η παραβατικότητα γίνεται “ανεκτή” από την κοινωνία, παρά τα δυσμενή αποτελέσματα, τις αδικίες που δημιουργούνται. Διαφαίνεται όμως, μία πολύ μικρή διάθεση διόρθωσης τους.

  Συλλογισμός 3: περαιτέρω τιμωρητική διάθεση στην κατάσταση που είναι η χώρα, εκτιμούμε ότι δεν θα βοηθήσει το πρόβλημα.

  Συλλογισμός 4: προτεινόμενος στόχος θα πρέπει να είναι βασικά η επιστροφή καταθέσεων, που από μόνες τους δημιουργούν νέα εισοδήματα, θέσεις εργασίας και φόρους και δευτερευόντως η είσπραξη φόρων με την φορολόγηση καταθέσεων. Αλλιώς, η χώρα “στεγνώνει” από ρευστότητα και κινδυνεύει ουσιαστικά.

  Συλλογισμός 5: το δίλημμα είναι: τι προτιμάμε καταθέσεις για να μην πτωχεύσουμε ή λίγους φόρους για να χαιδεύουμε τα “τιμωρητικά” συναισθήματα.

  Στην Ε.Ε. παρόμοια νομοθεσία, αφορά χώρες χωρίς πρόβλημα bank drain και απευθύνεται … κυρίως στο σοβαρό “έγκλημα” μεγάλων φορολογικών υποθέσεων. Η Ελβετία “δίνει” στο Η.Β. 500 άτομα/ χρόνο και στην Γερμανία 1.500 άτομα/ χρόνο.

  Προτείνουμε να υπάρχει αυστηρότητα σε χρήμα από εγκληματικές ενέργειες, πλαστά και εικονικά τιμολόγια, … αλλά να “ασπρίσουν” τα νόμιμα, ηθικά και ήδη υπερφορολογημένα εισοδήματα, παρά τα νομικά κενά.

  Οι τράπεζες δυσκολεύονται, οι χορηγήσεις τελματώθηκαν, οι επιχειρήσεις καθημερινά διαμαρτύρονται για πιστωτικό στραγγαλισμό, με αποτέλεσμα την ανεργία, την απραγία, την φτωχοποίηση, την μη συλλογή των κανονικών φόρων, τον στραγγαλισμό των επενδύσεων, την ανεργία των ~1.500.000 εργαζομένων, των απλήρωτων άλλων ~1.000.000 εργαζομένων και χίλια άλλα δεινά.

  Μόνο η τιμωρητική διάθεση, επιδεινώνει όλους τους δείκτες και αυξάνει την παραβατικότητα.

  Τίθεται επίσης, το θέμα της νομικών δικαστικών κρίσεων για ελέγχους καταθέσεων προ του 2009 και η νομιμότητα επιβολής κυρώσεων.

  Πρόταση συνοπτική:

  Μικρή φορολογική επιβάρυνση 3-5%, κίνητρα για επαναπατρισμό καταθέσεων με ελευθερίες στο πόθεν έσχες για ακίνητα, μετοχές, αυξήσεις κεφαλαίου, νέες επιχειρήσεις, επενδύσεις.

  Αυστηρότητα κατά των “δολίων” συναλλαγών από πλαστά και εικονικά τιμολόγια, μη έκδοση αποδείξεων, λαθρεμπόριο, μίζες, κ.α.

  Να “ασπρίσουν” οι συναλλαγές από τα ακίνητα, γιατί ήδη πλήρωσαν 3-4 φορές παραπάνω φόρο στις συναλλαγές, π.χ. φόρος μτβ 11% αντί 3% σήμερα.

  Πρόταση αναλυτική για την θεραπεία και των αρχικών αιτίων που προκαλούν τα προβλήματα:

  1) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΟ, ΠΛΗΝ ΜΟΝΟ “ΕΓΛΗΜΑΤΙΚΟΥ” ΧΡΗΜΑΤΟΣ.

  2) Προτείνεται ίδια μεταχείρηση καταθέσεων εσωτερικού- εξωτερικού. Υπάρχει ορατός κίνδυνος μεγαλύτερης φυγής. Η φορολόγηση των καταθέσεων γενικά είναι έχει αδύναμη λογική και περιέχει αντίφαση. Αν φορολογηθούν γενικά στο εξωτερικό για τυχόν αφορολόγητη προέλευση, γιατί να μην φορολογηθούν και στην Ελλάδα? Μόνο τυχόν ανακοίνωση παρόμοιας λογικής, θα οδηγήσει σε «καταστροφική» φυγή και τις υπόλοιπες καταθέσεις.

  3) Να προβλεφθεί ο μη περαιτέρω φορολογικός έλεγχος εκ των υστέρων. Διαφορετικά, δημιουργούνται συνθήκες συναλλαγαγών, νέων ελέγχων ή και περαίτερω απόκρυξης.

  4) Γίνεται “φορολογική καταπίεση” με τα πλασματικά ~50 δις € από το σύνολο των ±100 δις € ληξιπρόθεσμων. Πρώτη προϋπόθεση είναι, η αυτόματη ρύθμιση όλων των ληξιπροθέσμων οφειλών από τις καταστροφικές προσαυξήσεις του ~300-500%, που φοβίζουν τους καταθέτες με κατασχέσεις. Να γίνει προσαρμογή στα πρότυπα Ε.Ε., με ανώτατη ποινή το 10% επί της πρωτογενούς αρχικής οφειλής και διαγραφή όλων των υπολοίπων προστίμων και προσαυξήσεων. Να περιλαμβάνονται και ΟΛΕΣ οι εκκρεμείς υποθέσεις, ασχέτως βαθμού κρίσεως ή έκδοσης απόφασης. Πάντα, η νεώτερη και ευνοϊκότερη νομοθεσία στα φορολογικά, περιλαμβάνει όλες τις υποθέσεις.

  5) Ο νομοθέτης δέχεται τον καθυστερούντα να πληρώσει π.χ. φόρο εισοδήματος με λογικές προσαυξήσεις – 15%, αλλά σε κάποιους άλλους φόρους τον “τιμωρεί” με πλαφόν προστίμων και προσαυξήσεων ~300-500%. Δηλ. Ο έντιμος φορολογούμενος που εκδίδει παραστατικά και δεν κρύβει τις φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά μόνο τις καθυστερεί, γιατί να υπάρχει τέτοια δυσανάλογη αυστηρότητα?

  Ηθικά ο μη εκδίδων παραστατικά είναι από ο πραγματικός δόλιος και από πρόθεση φοροκλέπτης ΦΠΑ και λοιπών φόρων. Συνήθως δεν “τιμωρείται” ή δεν έχει χειρότερη μεταχείρηση από τους φοροκαθυστερούντες αλλά δηλώνοντες όλες τις συναλλαγές.

  6) Αναγνώριση των τμηματικών καταβολών μέχρι τώρα στις εφορίες και ταμεία με τις νέες επιβαρύνσεις και όχι με τις αντίστοιχες παλιές επιβαρύνσεις των 300-500%. Με την υπάρχουσα διαδικασία “χάνονται” οι πληρωμές των προθύμων και συνεπών φορολογουμένων. Προτείνουμε να δοθεί 6 μηνη προθεσμία στις εφορίες για διορθώσεις.

  7) Απαλλαγή από τους εξωλογιστικούς προσδιορισμούς εισοδήματος και για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις, όπως καταργήθηκαν από το 2014. Γιατί να μην διορθωθεί μία άλλη επιλεκτικότητα. Αφορά ± 20-25 δις € πλασματικά ληξιπρόθεσμα. Προτείνεται ποινή καθυστέρησης 10% και τόκος για τις δόσεις. Ενναλακτικά, να επιβληθεί ποινή 1% επί του τζίρου.

  8) Οι 100 δόσεις να επιβαρύνονται μόνο με τόκο επί του πρωτογενούς κεφαλαίου και όχι με την αποδοχή του 50% ή 70% των πλασματικών προσαυξήσεων του 300-500%. Αυτό σημαίνει στην τρέχουσα νομοθεσία, για τις 100 δόσεις ή έκπτωση 30% ή 50% επί του 300% – 500%.

  9) Να θεσπιστούν στο νόμο πραγματικά εισοδηματικά κριτήρια και η φοροδοτική ικανότητα, για τις δόσεις- Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Χωρίς κριτήριο ρευστότητας των φορολογουμένων, οι επιδιωκόμενοι φόροι δεν θα εισρεύσουν.

  10) Είναι απαραίτητες όλες οι φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, ή έστω με ποσοστιαία παρακράτηση.

  11) Παράλληλες βελτιωτικές διορθώσεις στις κατασχέσεις στις τράπεζες και στην υπερφορολόγηση της υπεραξίας κεφαλαίου, μετοχών, ΑΕ, ΟΕ, ακινήτων, γονικών παροχών.

  12) Να διορθωθεί ο φόρος υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων και μετοχών από 15% σε 5%.

  13) Προτείνεται ο έλεγχος και το “άσπρισμα” των καταθέσεων που προέρχονται από ακίνητα και τις διαφορές αντικειμενικών και αγοραίων αξιών. Το επιχείρημα, ότι είχε υποχρέωση να δηλώσει την πραγματική τιμή, δεν απεικονίζει την πραγματικότητα, ούτε τα ± 50 δισ € καταθέσεις από αυτή την πηγή. Η πολιτεία έδινε το κίνητρο της αντικειμενικής τιμής, τώρα υπάρχει απειλή, με νέα φορολόγηση π.χ. 15-30%, ενώ έχει πληρωθεί ο υπέρογκος ελληνικός φόρος μεταβίβασης 10-12%, αντί 3% ή 1-1.5% σε άλλες χώρες.

  14) Κατάργηση του πόθεν έσχες για ακίνητα, μετοχές, ομόλογα, αυξήσεις κεφαλαίου, νέες εταιρείες και επενδύσεις.

  15) Να καθιερωθεί διαχωρισμός φοροκλοπής από φοροκαθυστέρηση.

  16) Υποθετικά, εάν φορολογηθούν ή κατασχεθούν όλες οι φαινόμενες φορολογικές υποχρεώσεις από τις τράπεζες, τι θα γίνει ? Η χώρα θα “καταρρεύσει” ?

 • 3 Ιουνίου 2015, 17:55 | Μιχάλης Μ

  Καταρχήν η ενδυνάμωση του ελεγκτικού μηχανισμού είναι πιθανόν αυτή τη φορά να οδηγήσει σε μια καλύτερη πορεία των μέτρων «αμνήστευσης» σε σχέση με το παρελθόν –αλλά είναι απαραίτητο «το μαστίγιο» να είναι πειστικό και πράγματι να οριοθετεί από εδώ και στο μέλλον μια οριστική γραμμή με το παρελθόν.
  Η διάκριση Ελλάδας /εκτός Ελλάδας είναι προβληματική ως προς το κοινοτικό δίκαιο (διάκριση με βάση τη χώρα), θα ήταν σκοπιμότητα να είναι η διάκριση εντός /εκτός ΕΕ ή με τη διάθεση μιας χώρας να ανταλλάξει φορολογικές πληροφορίες.
  Η ύπαρξη αδήλωτων εισοδημάτων εντός της χώρας (και μάλλον της ΕΕ) είναι λιγότερο πιθανό να συνοδεύεται από ποινικά αδικήματα, καθώς εκείνα τα χρήματα που συνήθως προέρχονται είτε από λιγότερο σεσημασμένους φοροφυγάδες ή από περιπτώσεις που δεν υπάρχει ρητά φοροδιαφυγή (πχ εισοδήματα επαγγελματικών ομάδων που είχαν ρητά τεκμαρτή φορολόγηση για χρόνια όπως φορτηγατζίδες και ταξιτζίδες ή ακόμα και χρήματα από πώληση ακινήτων η οποία κανονικά για τον πωλητή δεν ενείχε φορολογική υποχρέωση, άλλο αν σήμερα μπορεί να μην βρει δικαιολογητικά ειδικά αν ο αγοραστής έχει αποβιώσει στο μεταξύ και δεν μπορεί να κάνει συμπληρωματικό συμβόλαιο). Αντίθετα, τα χρήματα που βρίσκονται εκτός ΕΕ και δε σχετίζονται με τη ναυτιλία (και πάλι εδώ δεν υπάρχει ρητά φοροδιαφυγή τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό) έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να συνοδεύονται από ποινικά αδικήματα, τα οποία όμως ειδικά για πολιτικά πρόσωπα μπορεί να έχουν παραγραφεί –αυτό έχει σημασία γιατί στις περιπτώσεις αυτές τα χρήματα αυτά δεν θα δηλωθούν για άλλους λόγους άρα ο συντελεστής δεν θα έχει ιδιαίτερη σημασία για τους εμπλεκόμενους.
  Στο τέλος, ενώ είναι εύλογη η προσέγγιση ότι το ποσοστό φόρου για τα «μη πλήρως δηλωμένα» χρήματα εντός Ελλάδας θα είναι ψηλότερο καθώς είναι πιο εύκολο να ελέγχουν οι περιπτώσεις αυτές, οι πολλές τεχνικές λεπτομέρειες δημιουργούν προβλήματα εφαρμογής και δικαιοσύνης στη διάκριση αυτή.
  Ίσως θα ήταν τελικά πιο δίκαιο και πρακτικό η διάκριση να είναι εντός και εκτός ΕΕ (σε κάθε περίπτωση εντός ΕΕ η δυνατότητα ελέγχων είναι επίσης αυξημένη σε σχέση με εκτός της ΕΕ ειδικά στην παρούσα συγκυρία σίγουρα η συνδρομή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων αν ζητηθεί θα είναι ουσιαστική) ή η διαφορά στο ποσοστό να μην είναι μεγάλη σε βαθμό που να δημιουργεί την αίσθηση αδικίας σε όσους κράτησαν τα χρήματα εντός της χώρας.
  Μια άλλη προσέγγιση θα ήταν η κλιμάκωση να μην έχει σχέση μόνο με το που είναι τα χρήματα, αλλά με το ύψος τους (πχ 10% για τις πρώτες 100.000, 20% έως τις 500.000 και 30% για ποσά άνω των 500.000 εντελώς ενδεικτικά). Αυτό θα ικανοποιούσε και το αίσθημα να μην επιδοτηθούν όσοι έχουν πολλά αδήλωτα εκτός της χώρας ενώ τιμωρούνται προφανώς όσοι έχουν πχ λάβει 100.000 από τη πώληση ενός ακινήτου προ δεκαετίας. Πλέον αυτής θα μπορούσε να υπάρχει έκπτωση πχ 5-10% αν τα χρήματα είναι εκτός ΕΕ ή σε χώρα που δεν ανταλλάσσει φορολογικές πληροφορίες με την Ελλάδα. Τέλος, ίσως θα ήταν δίκαιο να υπάρχει διαφοροποίηση πχ για πριν το 2010 και μετά το 2010. Όσοι φοροδιαφεύγουν μετά το 2010 δεν μπορούν να συγκριθούν και πάλι με κάποιον που το 2000 πούλησε ένα οικόπεδο. Και πάλι μια μείωση /προσαύξηση κατά 5% για πριν ή μετά το 2010 θα μπορούσε να ενσωματώσει αυτές τις σκέψεις. Κάποιες προσαρμογές αυτού του είδους είναι απαραίτητες και για να μη νιώθουν τελικά κορόιδα οι κατά βάση συνεπείς φορολογούμενοι –μια γραμμή για το παρελθόν για όσους κάπου παραπάτησαν αλλά πιο φαρμακερή για όσους πραγματικά καταχράστηκαν το σύστημα τα περασμένα χρόνια.
  Τέλος, ένα θέμα είναι κάποιες περιπτώσεις όπου ότι πχ αν έχεις 100 ευρώ δηλωμένα και τα έχεις εμβάσει στο εξωτερικό σε ελέγχουν για το πόθεν έσχες. Αν τα επαναπατρίσεις, τότε ελέγχεσαι και πάλι για τα 100 ευρώ του εισερχόμενου εμβάσματος που όμως είναι τα ίδια χρήματα και προφανώς υπάρχει το πόθεν έσχες μόνο για τα 100 ευρώ και όχι για τα 200. Αυτό πρέπει κάπως να καλυφθεί.

 • 3 Ιουνίου 2015, 15:30 | kleo

  Poly sosto metro
  Symfono
  Xero pollous giatrous (klinakarxes)
  pou ehoun lefta sto exoteriko
  Me ena 15% tha ta feroun

 • 3 Ιουνίου 2015, 14:30 | Χρύσα

  Κύριοι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση αναμφισβήτητα.Το μόνο μελανό σημείο η τραγική διαφορά αντιμετώπισης μεταξύ εγχώριων και απόδημων καταθέσεων που προσβάλλει το περί δικαίου αίσθημα.Η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων έχουν χρήματα που δε μπορούν να δικαιολογήσουν για πλειάδα τεχνικών λόγων πέραν της κλασσικής φοροδιαφυγής και θα τους παρασχεθεί η δυνατότητα να αποκαταστήσουν την τάξη στην περιουσιακη τους κατάσταση συνδράμοντας τον κρατικό προυπολογισμό στη δεδομένη συγκυρία…Για να συμβεί αυτό όμως,θα πρέπει να προβλεφθεί απαραίτητα η απαλλαγη των ποινικων ευθυνων.Διαφορετικά δεν θα έχει ουσιαστικό νόημα η ψήφισή του…Επίσης η θέσπιση επιπλέον κινήτρων ποσοστιαία ή άλλων(φοροαπαλλαγές,επιδότηση σε ασφαλιστικές εισφορές κλπ) προκειμένου τα κεφάλαια αυτά ή μέρος τους να επενδυθούν στην Ελλάδα σε στοχευμένους κλάδους που το ίδιο το νομοσχέδιο θα προβλέπει,θα δώσει πέρα από το ευκαιριακό-αλλά χειροπιαστό-εισπρακτικό όφελος,επιπλέον προστιθέμενη αξία με διάρκεια(που ζητούν και οι δανειστές) τόσο σε επίπεδο εισπρακτικό,όσο και απασχόλησης.Το ηθικό δίλημμα που πολλοί συμπολίτες προβάλλουν αδυνατίζει εξαιρετικά αν συνυπολογίσουμε ότι η προτέρα κατάσταση-μπάχαλο ουσιαστικά υπέθαλπτε παραβατικές συμπεριφορές στη λογική του ΄΄έλα μωρέ όλοι έτσι το κάνουν΄΄,οι οποίες ευτυχώς με τις ηλεκτρονικές πληρωμές,τα ηλεκτρονικά τιμολόγια,τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και τη διευρυμένη επερχόμενη χρήση πλαστικού χρήματος,δεν πρόκειται να επαναληφθούν.Είναι λοιπόν σκόπιμη μια τελευταία ευκαιρία για όσους θέλουν να είναι νόμιμοι και σωστοί εκπληρώνοντας απέναντι στην πολιτεία το χρέος τους που κακώς αμέλησαν ως τώρα.Στο ίδιο πνεύμα μάλιστα θα πρέπει να υπάρξει και ανάλογη τακτοποίηση για επιχειρήσεις με φορολογικές παραβάσεις(εισόδημα,φπα) ούτως ώστε και τα δικαστήρια να αποσυμφορηθούν,και ο φορολογικός μηχανισμός να αποδεσμευθεί και να επικεντρωθεί στην πρόληψη πλέον και το κράτος να έχει εξαιρετικά υψηλά άμεσα εισπρακτικά οφέλη που αμφίβολα θα είχε σε άλλη περίπτωση και πάντως σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο.

 • 3 Ιουνίου 2015, 14:28 | Θοδωρής

  Θεωρώ ότι χρονικά είναι η πιο καλή περίοδος ώστε εάν εφαρμοστεί κάποιο νομοσχέδιο να έχει καλη είσπραξη χρημάτων για το δημόσιο.
  Οι άνθρωποι που έχουν χρήματα και δεν μπορούν να τα δικαιολογήσουν βρίσκονται μπροστά στην πιθανότητα να ελεγχθούν και να πληρώσουν πολλά χρήματα και πρόστιμα.
  Ταυτόχρονα να υποστούν και ποινικές κυρώσεις. Η γνώμη μου είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά στους συντελεστές φορολόγησης μεταξύ χρημάτων εξωτερικού και εσωτερικού, καθώς έτσι δείχνει ότι υπάρχει μια τιμωρία για τους ανθρώπους που δεν έβγαλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό με κίνδυνο να υποστούν μεγάλη μείωση της περιουσίας του σε περίπτωση χρεοκοπίας.
  Τέλος η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει συντελεστές γενικά να είναι μικρότεροι, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ενταχθούν σε αυτό το νομοσχέδιο, δίνοντας ταυτόχρονα μια δυναμική στο να χρησιμοποιηθούν νόμιμα πλέον χρήματα σε επενδύσεις.
  Αυτή είναι η γνώμη ανθρώπων που ξέρουν πολύ καλά την αγορά και τα φορολογικά, όπως παράδειγμα ο κύριος Αμπελιώτης.

 • 3 Ιουνίου 2015, 12:44 | E.A.

  Δεν μπορώ να αντιληφθώ τη λογική του συντάκτη του σχεδίου νόμου ότι δηλαδή, εκείνοι που φυγάδευσαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό θα φορολογηθούν με δυντελεστή 15% και εκείνοι που τα έχουν στην Ελλάδα με 30%, τη στιγμή που και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για αδήλωτα εισοδήματα και επί πλέον, εκείνοι που διατηρούν χρήματα στο εξωτερικό, κατά κανόνα, είναι οικονομικά ισχυρότεροι. Έχω τη γνώμη ότι, εκτός της πρόδηλης φορολογικής ανισότητας και αδικίας, με τον εξαιρετικά υψηλό συντελεστή του 30%, δεν υπάρχει και σοβαρό κίνητρο οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων. Και ναι μεν, όπως λέγεται και γράφεται, θα ξεκινήσουν έλεγχοι σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων σε βάθος 15ετίας, πλην όμως με αμφίβολα αποτελέσματα, αφού οι φορολογούμενοι, δεν είχαν, τουλάχιστον μέχρι την 30.09.2010, την υποχρέωση να τηρούν βιβλία και στοιχεία για την κίνηση στους προσωπικούς τραπεζικούς τους λογαριασμούς, αλλά ούτε οι τράπεζες κρατούσαν στοιχεία. Επι πλέον, τότε, οι φορολογούμενοι είχαν άλλου είδους φορολογική υποχρέωση, δηλαδή, να ανταποκρίνονται τα εισοδήματά τους προς τα εκάστοτε ισχύοντα τεκμήρια.

 • 3 Ιουνίου 2015, 11:31 | Δημήτρης

  Καλό το μέτρο, αλλά θα έπρεπε ο εσωτερικός συντελεστής να είναι μικρότερος.

  Επίσης, πιστεύω θα έπρεπε να υπάρχει κάποιου είδους Ελληνικής Offshore, δηλαδή Ελληνική εταιρεία που να μην επιτρέπεται να δουλεύει στην Ελλάδα, και ότι κερδίζει στο εξωτερικό να φορολογείται με έναν απλό συντελεστή 12,5% (σαν την Κύπρο), η έστω 15%.

  Γιατί να εξάγουμε τους φόρους μας σε Κύπρο, Βουλγαρία, κλπ, όταν τους χρειαζόμαστε περισσότερο απ’ αυτούς?

 • 3 Ιουνίου 2015, 11:49 | ΔΑ

  Παρατηρήσεις
  1. Να προσδιοριστεί το βάθος χρόνου των φορολογικών χρήσεων για τις οποίες μπορούν να δηλωθούν εισοδήματα και να διαφοροποιηθούν οι συντελεστές για παραγεγραμμένες (μικρότερος συντελεστής) και μη παραγεγραμμένες χρήσεις.
  2. Ενιαίος συντελεστής για πλούτο εξωτερικού και εσωτερικού, όπως επίσης και ενιαία διαδικασία, όπως αυτή των καταθέσεων του εξωτερικού, γιατί η προϋπόθεση υποβολής συμπληρωματικών δηλώσεων είναι χρονοβόρα ως ανέφικτη (πχ. έλλειψη στοιχείων κατά πηγή εισοδήματος, καταστροφή στοιχείων, λόγω παραγραφής ή άλλων καταστάσεων, κλπ).
  Πώς θα υποβληθεί συμπληρωματική ή αρχική δήλωση, όταν δεν υπάρχουν στοιχεία.
  3. Δηλαδή, να δηλώνεται κατά φορολογικό έτος το ποσό που κατά την κρίση του δηλούντος δεν δηλώθηκε, κλπ.
  Ο τρόπος της δήλωσης των εισοδημάτων, που είναι τοποθετημένα στο εξωτερικό, είναι πιο λειτουργικός και με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να γίνεται και για τα εισοδήματα του εσωτερικού, απλά και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται κατά έτος από το οποίο προέρχονται.
  4. Να υπάρξει δυνατότητα δήλωσης παρακρατηθέντων φόρων, που δεν αποδόθηκαν και φόρων που δεν παρακρατήθηκαν.
  5. Η περίοδος ως 31 Ιουλίου είναι πολύ μικρή για την εκτίμηση, έστω και αδρά, των εισοδημάτων και θα πρέπει να επεκταθεί τουλάχιστον ως το τέλος του έτους.
  6. Θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες εγγυήσεις προστασίας όσων δηλώσουν, πχ η δήλωση να μην αποτελεί τεκμήριο ελέγχου, αναστολή ελέγχων, κλπ, γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρξει ανταπόκριση.

 • 3 Ιουνίου 2015, 11:12 | Doctor G.

  Εντάξει με την φορολογική αμνηστία αλλά σίγουρα θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο κατέχων καταθέσεων στο εξωτερικό δεν θα τις έχει δηλώσει (προφανώς) όχι μόνο στο Ε1 αλλά και στη δήλωση Πόθεν Έσχες. Ακόμα λοιπόν και να αποδειχτεί ότι το κεφάλαιο αυτό στην αλλοδαπή δεν έχει προέλθει από ύποπτη δραστηριότητα, η απόκρυψη και μόνο της ύπαρξης του κεφαλαίου στο Πόθεν Έσχες συνιστά ποινικό αδίκημα με χρηματικές ποινές αλλά και φυλάκιση τουλάχιστον 2 χρόνια.

  Αρα με λίγα λόγια, μόλις τακτοποιήσει τα φορολογικά του βάσει αυτού του Νόμου κάποιος υπόχρεος δήλωσης Πόθεν Εσχες, θα τον καλέσουν κατευθείαν για απολογία γιατί δεν τα είχε δηλώσει τόσα χρόνια στο Πόθεν Εσχες του.

  Για ποιο λόγο λοιπόν να τα δηλώσει και να μην τα μεταφέρει απλά σε κάποιο άλλη χώρα?

 • 3 Ιουνίου 2015, 11:04 | KOSTAS

  Το ποσοστό θα πρέπει να είναι το ίδιο για όποιο ποσό μέσα ή έξω . Εκτίμηση είναι ότι όσο πιο χαμηλό θα έχει μεγαλύτερη αποδοχή ,και κάτω του 10 % , μπορεί να ‘βρεθεί» ένα ποσό περίπου 10-15 δις άμεσα ενώ θα κινηθούν ποσά που τώρα είναι » παρκαρισμένα» και θα υπάρξει κινητικότητα σε δραστηριότητες που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη που επιζητείται , έστω με τα ποσά των φόρων που δεν έχουν αποδοθεί , άλλωστε η επιχειρηματικότητα δεν έχει μόνο κέρδη . Επίσης η λογική ότι πρέπει να φορολογηθούν με 50 % θα ισχύει ,όταν σε μια κοινωνία θα υπάρξει η δυνατότητα να έχουν ίσες ευκαιρίες όλοι ή οι …περισσότεροι , και να ελέγχονται συμφωνημένα με απλές και άμεσες διαδικασίες κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα πια . ΑΡΚΕΙ να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί ένα απλό Φορολογικό σύστημα με χαμηλό φόρο και χωρίς κοινωνικές παροχές ,(ζούγκλα )ή μεγαλύτερο ποσοστό φόρου και κοιν, παροχές ,(πολιτισμός).ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΧΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ..ΚΟΥΡΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ

 • 3 Ιουνίου 2015, 10:56 | zan oberman

  Καλη η προσπαθεια απο τον Γ.Βαρουφακη και ευχομαι να την παει μεχρι τελους.Παρομοιο προγραμμα της Ιταλιας (αλλα με χαμηλοτερους συντελεστες) επαναπατρισε πανω απο 100 δισεκατομυρια Ευρω πριν λιγα χρονια και ειναι ο κυριος λογος που η Ιταλια απετρεψε πιθανη χρεοκοπια…

 • 3 Ιουνίου 2015, 05:37 | Ρωμανός

  Πολύ σωστό είναι το 15% και είναι καλά διατυπωμένο στο Νόμο, αφου ο νόμος μιλάει για επενδύσεις (και όχι απλά καταθέσεις) στην αλλοδαπή.

  Ξέρω προσωπικά, ότι πολλοί Έλληνες Κατασκευαστές στα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Σ.Αραβία έχουν κεφάλαια που τα δημιούργησαν εκει με το real estate και κατασκευές και που επίσημα δεν φορολογούνται σε αυτές τις χώρες (0% φορολογικός συντελεστής για Εταιρείες). Βλέπετε δεν είναι όλα μαύρα και παράνομα.

  Πολλοί Έλληνες Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Κατασκευαστές, Μεσίτες ακόμα και Γεωολόγοι δραστηριοποιούνται σήμερα
  στα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Σ.Αραβία και έχουν ΤΕΡΑΣΤΙΑ κεφάλαια (αμύθητα για τα Ελληνικά Δεδομένα) που τα δημιούργησαν εκει με το real estate, κατασκευές κοκ
  Αυτοί θέλουν να επαναπατρίσουν. Καλώς λοιπόν τους δίνει το δημόσιο την ευκαιρία αυτή.
  Go ahead, Co-Greeks!

 • 3 Ιουνίου 2015, 03:18 | Χαριτίνη

  Ως γνωστόν, οι μισθωτοί φορολογούνται άμεσα με τουλάχιστον 40%.
  Για κάθε συναλλαγή, επιβάλλεται πάλι άμεσα, ΦΠΑ 23%.
  Τα ακίνητα φορολογούνται υπερβολικά αφού οι αντικειμενικές αξίες δεν έχουν τροποποιηθεί, όπως προβλέπεται,…
  Επομένως, οι καθόλα νόμιμα φορολογούμενοι πολίτες καταβάλουν άμεσα, υπερβολικούς φόρους, οι δε αποδοχές τους εξαιτίας της φοροδιαφυγής και άλλων οικονομικών εγκλημάτων, των υπόψη ατόμων, έχουν υποστεί μεγάλες περικοπές, η δε χώρα έχει περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση.
  Προκειμένου λοιπόν,να μην προσβληθεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα,η αρχή της ισότητας και τα περιουσιακά δικαιώματα των καθόλα νόμιμων φορολογούμενων πολιτών, προτείνεται
  Αρχικά, να ελεγχθούν άμεσα τα άτομα και οι συγγενείς τους, που περιλαμβάνονται στις διάφορες λίστες, πχ Λαγκάρντ, πλουσίων, Λονδίνου, κλπ και να δημευτούν άμεσα, τα περιουσιακά στοιχεία που δεν φορολογήθηκαν ή διακινήθηκαν παράνομα,
  να αξιοποιηθεί κάθε Ευρωπαική ή διεθνής συμφωνία ή εγχώρια νομοθεσία προκειμένου να διαπιστωθούν τα αδήλωτα κεφάλαια ή/και επενδύσεις και να κινηθούν άμεσα διαδικασίες δήμευσης τουλάχιστον του 50%, εφόσον δεν προβλέπεται μεγαλύτερο ποσοστό από άλλες διατάξεις,
  να ελεγχθούν οπωσδήποτε μεταξύ των άλλων, με έλεγχο του πόθεν έσχες τους, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και τα στελέχη τόσο της Τράπεζας της Ελλάδος, όσο και του Υπουργείου Οικονομικών, που δεν έλεγχαν τουλάχιστον την τελευταία 20ετία την ροή του χρήματος με τις γνωστές δυσμενείς συνέπειες,
  να ελεγχθούν τα στελέχη των τραπεζών που δεν ανέφεραν αρμοδίως τις υψηλές καταθέσεις πολιτών και δεν συμμορφώνονταν εν γένει με την κείμενη νομοθεσία με αποτέλεσμα την δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας, η οποία μάλιστα, εξαναγκάζεται να τους παρέχει βοήθεια,

  να θεσμοθετηθεί η αμοιβή ιδιωτών για αποκάλυψη υποθέσεων φοροδιαφυγής και οικονομικών εγκλημάτων, με ποσοστό επί των εισπραχθέντων από το δημόσιο ποσών,
  να εφαρμοσθεί η κείμενη νομοθεσία με άμεση δήμευση τουλάχιστον του 50% του αποκαλυπτόμενου κεφαλαίου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο ποσοστό από άλλες διατάξεις, για τα πρόσωπα που διαλαμβάνονται στις παραπάνω παραγράφους 7 και 9
  Τέλος δε, να θεσμοθετηθεί η δήλωση των υπολοίπων (αδήλωτων) κεφαλαίων εσωτερικού ή εξωτερικού,όπως προτείνεται, αλλά με 30% φορολόγηση και απαλλαγή από τις προσαυξήσεις. Η φορολόγηση αυτή πρέπει να θεωρηθεί πολύ χαμηλή και δίκαιη, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι σωστοί φορολογούμενοι έχουν από πολλού καταβάλει τους υπερβολικούς φόρους που τους αναλογούν και έχουν υποστεί περικοπές στις αποδοχές τους εξαιτίας τους. Σε περίπτωση δε αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων ή /και επενδύσεων μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας, να προβλεφθεί δήμευση ολόκληρου του ποσού.

 • 2 Ιουνίου 2015, 22:17 | ΜΜ

  Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη ratio του σχεδίου:

  1. Αποτελεί άνιση μεταχείριση, που παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη, η διαφοροποίηση του συντελεστή για τον υπολογισμό του φόρου επί των καταθέσεων εξωτερικού (15%) από τις καταθέσεις εσωτερικού (30%) που προέρχονται από αδήλωτα εισοδήματα. Δεν υφίσταται νόμιμη θεμελίωση μιας τέτοιας διαφοροποίησης υπέρ εκείνων που εξήγαγαν τις αδήλωτες καταθέσεις τους σε τράπεζες του εξωτερικού.

  2. Το γεγονός ότι η εξαγωγή καταθέσεων μπορεί, κατά το σχέδιο νόμου, να έχει λάβει χώρα μέχρι τις 30.4.2015, δημιουργεί υπόνοιες ως προς την ευμενή μεταχείριση όλων όσων φρόντισαν (ενδεχομένως διαθέτοντας άτυπη πληροφόρηση) να εξαγάγουν χρηματικά ποσά στο εξωτερικό τους αμέσως προηγούμενους μήνες.

  3. Το ποσοστό 30% είναι ενδεχομένως υψηλότερο εκείνου που θα λειτουργούσε ως επαρκές κίνητρο για τους καταθέτες, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι, όπως αποκαλύφθηκε στον κυριακάτικο τύπο (31.5.2015), υπάρχουν εισαγγελικές εκθέσεις που αποκαλύπτουν την ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών.

  4. Συνεπώς, για λόγους συνταγματικότητας και σκοπιμότητας, ο συντελεστής φορολόγησης πρέπει να είναι ενιαίος για τις δυο κατηγορίες και να κυμαίνεται μεταξύ 15- 20%.

 • 2 Ιουνίου 2015, 22:12 | ΜΜ

  Κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τη ratio του σχεδίου:

  1. Αποτελεί άνιση μεταχείριση, που παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη, η διαφοροποίηση του συντελεστή για τον υπολογισμό του φόρου επί των καταθέσεων εξωτερικού (15%) από τις καταθέσεις εσωτερικού (30%) που προέρχονται από αδήλωτα εισοδήματα. Δεν υφίσταται νόμιμη θεμελίωση μιας τέτοιας διαφοροποίησης υπέρ εκείνων που εξήγαγαν τις αδήλωτες καταθέσεις τους σε τράπεζες του εξωτερικού.

  2. Το γεγονός ότι η εξαγωγή καταθέσεων μπορεί, κατά το σχέδιο νόμου, να έχει λάβει χώρα μέχρι τις 30.4.2015, δημιουργεί υπόνοιες σχετικά με την ευμενή μεταχείριση όλων όσων φρόντισαν (ενδεχομένως διαθέτοντας άτυπη πληροφόρηση) να εξαγάγουν χρηματικά ποσά στο εξωτερικό τους αμέσως προηγούμενους μήνες.

  3. Το ποσοστό 30% είναι ενδεχομένως υψηλότερο εκείνου που θα λειτουργούσε ως επαρκές κίνητρο για τους καταθέτες, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι, όπως αποκαλύφθηκε στον κυριακάτικο τύπο (31.5.2015), υπάρχουν εισαγγελικές εκθέσεις που αποκαλύπτουν την ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών.

  4. Για λόγους συνταγματικότητας και σκοπιμότητας, ο συντελεστής φορολόγησης πρέπει να είναι ενιαίος για τις δυο κατηγορίες και να κυμαίνεται μεταξύ 15- 20%.

 • Κύριε Υπουργέ
  αυτήν τη στιγμή που η Ελλάδα παρακαλεί για δάνειο 7 δις στην Ελβετία βρίσκονται περίπου 800 δις από καταθέσεις Ελλήνων. Γιατί δεν κινούνται οι εισαγγελείς και οι ανακριτές να πάρουν πίσω τα χρήμστα ή να τα φορολογήσουν. Λέγετσι ότι αυτσ τα χρήματσ ανήκουν μόνο σε 50 χιλιάδες Έλληνες. Να φορολογηθούν ή να δημευτούν.

 • 2 Ιουνίου 2015, 20:36 | Κ.Μ.Α.

  Συνέχεια του προηγουμένου

  Γι αυτό ακριβώς είναι σωστό το 15% για τις καταθέσεις – επενδύσεις του εξωτερικού. Και είναι πράγματι μια ελπίδα και μια γενναιότατη ανακούφιση εδώ που φτάσαμε.

 • 2 Ιουνίου 2015, 20:02 | Κ.Μ.Α.

  Ακούστε πως σκέφτεται η κυβέρνηση (κατά την γνώμη μου):

  Λεφτά που έχουν οι Έλληνες στο εξωτερικό δεν είναι ακριβώς … Ελληνικά.
  Μπορεί να έχουν μπροστά στο λογαριασμό μια off shore ή ακόμα χειρότερο ένα έμπιστο πρόσωπο.
  Υπάρχουν άνθρωποι πειθήνια όργανα Ελληνων επιχειρηματιων που φαίνονται μπροστά
  και ο Έλληνας δεν φαίνεται πουθενα. Ακόμα όσο κι αν σας φαίνεται παράξενο
  υπάρχουν Έλληνες που έχουν για παράδειγμα μια ερωμένη τους απο την Ελβετία ή από άλλη χώρα (π.χ. Τουρκία, Ιταλία λέμε τώρα) και φαίνεται αυτή στο λογαριασμό ή φαίνονται άλλα πρόσωπα μαζί και ο Έλληνας.

  Ο Έλληνας επιχειρηματίας βάζει πχ έναν άλλο μη-Έλληνα κάτοχο του λογαριασμού.
  Άντε τώρα βγάλε άκρη.

  Επίσης μπορεί τα λεφτά να είναι μέσα σε εταιρείες πχ. offshore.

  Κ.Μ.Α.

 • 2 Ιουνίου 2015, 19:20 | Κώστας Αντωνίου

  Μας βάλατε το μαχαίρι στο λαιμό να μπούμε στην προηγούμενη ρύθμιση της διαγραφής προσαυξήσεων και τώρα φέρνετε νέα πιο ευνοϊκή ενώ δεν έληξε η προηγούμενη. Με εμάς που πληρώσαμε εντός Μαΐου και οι όφειλες μας βεβαιώθηκαν επίσης εντός Μάιου και μπορούσαμε να υπαχθούμε στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποκάλυψης Κεφαλαίων και Επενδύσεων και Φορολογικής Συμμόρφωσης τι θα γίνει?

  Θα μας επιστρέψετε τα χρήματα και θα μας δώσετε δικαίωμα να μπούμε στη νέα ρύθμιση ή μετά την απομάκρυνση από το ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζετε και έπρεπε να πάμε και εμείς δικαστικά?

 • 2 Ιουνίου 2015, 17:22 | Maria Mousmouti

  Κάποιες παρατηρήσεις επί της ratio των εν λόγω διατάξεων:

  1. Αποτελεί άνιση μεταχείριση, που παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη, η διαφοροποίηση του συντελεστή για τον υπολογισμό του φόρου επί των καταθέσεων εξωτερικού (15%) από τις καταθέσεις εσωτερικού (30%) που προέρχονται από αδήλωτα εισοδήματα. Δεν υφίσταται νόμιμη θεμελίωση μιας τέτοιας διαφοροποίησης υπέρ εκείνων που εξήγαγαν τις αδήλωτες καταθέσεις τους σε τράπεζες του εξωτερικού.

  2. Το γεγονός ότι η εξαγωγή καταθέσεων μπορεί, κατά το σχέδιο νόμου, να έχει λάβει χώρα μέχρι τις 30.4.2015, δημιουργεί υπόνοιες σχετικά με ευμενή μεταχείριση όλων όσων φρόντισαν (ενδεχομένως διαθέτοντας άτυπη πληροφόρηση) να εξαγάγουν χρηματικά ποσά στο εξωτερικό τους αμέσως προηγούμενους μήνες.

  3. Το ποσοστό 30% είναι ενδεχομένως υψηλότερο εκείνου που θα λειτουργούσε ως επαρκές κίνητρο για τους καταθέτες, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι, όπως αποκαλύφθηκε στον κυριακάτικο τύπο (31.5.2015), υπάρχουν εισαγγελικές εκθέσεις που αποκαλύπτουν την ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών.

  4. Συνεπώς, για λόγους συνταγματικότητας και σκοπιμότητας, ο συντελεστής φορολόγησης πρέπει να είναι ενιαίος για τις δυο κατηγορίες και να κυμαίνεται μεταξύ 15- 20%.

 • 2 Ιουνίου 2015, 13:36 | Κατερίνα

  Σωστό μέτρο. Έπρεπε να είχε γίνει από καιρό.
  Είναι η ώρα να φέρουμε όλοι τα λεφτά μας μέσα
  και να μην ξανα-φοροδιαφύγει κανένας.
  Όλοι να βοηθήσουμε την Ελλάδα μας. Σωστό το μέτρο. Μπράβο στο Γιάν(ν)η ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ που το σκέφτηκε και το πάει για ψήφιση!

  Κατερίνα

 • 2 Ιουνίου 2015, 13:05 | E.K.Agapitos

  Πρέπει να βάλετε συντελεστή 5% όπως ο Παπακωνσταντίνου το 2010
  διοτι με 15% δεν θα τα φέρουνε. Καλό είναι το μέτρο πάντως
  και θα δώσει ανάσες στην χειμαζόμενη ελληνικη οικονομία

 • 2 Ιουνίου 2015, 12:48 | Δανάη

  Σωστό το μέτρο. Το 15% είναι ένας μέτριος, καλός συντελεστής. Προβληματική η πρόταση του Υπουργείου για 30% για το αποκρυβέν εισόδημα των εγχώριων καταθεσεων. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσει να σταθεί δικαστικά, δεδομένου ότι πρόκειται για διαφορετική από το νόμο μεταχείριση ίδιων πραγματικών περιστατικών. Βάλτε 15% σε όλους (να δηλώσουν και τις θυρίδες και τα σεντούκια) και ότι περισσέψει και δεν δηλωθεί, εάν βρεθεί (υπάρχει δυνατότητα, ειδικά για τις εγχώριες) να κινδυνεύει με υψηλό συντελεστή, πρόστιμα και ποινικά. Η διαφορετική μεταχείριση δεν στέκει νομικά.

 • 2 Ιουνίου 2015, 12:14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ

  Θετικό το μέτρο με τις εξης προυποθέσεις:
  1) Να περιλαμβάνει και τις offshore εξωτερικου όπου ο benefical owner πραγματικός μέτοχος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος.
  2) Να περιληφθεί η πρόβλεψη: «Δεν επιτρέπεται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου από μόνο το γεγονός ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπέβαλε δήλωση της παραγράφου 1 του παρόντος, εκτός εάν προκύψουν νέα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 25 του 4174/2013. Σε περίπτωση ελέγχου, από τυχόν αποκρυβείσα φορολογική ύλη που καταλογίσει ο έλεγχος, αρχής γενομένης από το παλαιότερο ελεγχόμενο έτος, αφαιρείται προοδευτικά το δηλωθέν ποσό της παρ.1 καθ’ ότι θεωρείται ότι αυτό έχει νομιμοποιηθεί με τις διατάξεις του παρόντος».
  Αυτό διασφαλίζει πως κάποιος που έχει φορολογηθεί οικειοθελώς για τις καταθέσεις του στο εξωτερικό, σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου στις καταθέσεις εσωτερικού, αναδρομικά σε βάθος δεκαετίας, να μην ξανα-φορολογηθεί για το ίδιο ποσό το οποίο με κάποιο τρόπο είχε στείλει στο εξωτερικό.
  Εάν δεν καλυφθεί αυτή η νομική αδυναμία, είναι πολύ τρωτή η ρύθμιση και δεν θα έχει ενδιαφέρον.

 • 2 Ιουνίου 2015, 12:26 | ΓιωργοςΛ

  Εγώ είμαι εργαζόμενος και κάνω δήλωση με όλα τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία και άλλες πηγές. Στη συνέχεια φορολογούμε βάση του τρέχοντος τρόπου που αλλάζει κατά το δοκούν και με φορολογεί με τουλάχιστον 40%. Επίσης για κάθε κίνηση πληρώνω ΦΠΑ 23% και πληρώνω και το χαράτσι γιατί έχω αποκτήσει ακίνητα , πλέον των διάφορον φόρων που πλήρωσα για την απόκτηση τους (ΙΚΑ ΦΟΡΟ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ , συμβολαιογραφικά και λοιπούς φόρους υπερ. τρίτων). Τώρα κάποιοι κύριοι οι οποίοι ποτέ δεν πλήρωσαν κανενα φόρο μπορούν να δηλώσουν όλα τα παρανομα αποκτηθεντα χρήματα που είναι προϊόν φοροφυγης και πιθανόν εγκληματικών πράξεων με 15% φόρο.
  Μάλλον με συμφέρει στο μέλλον να γινώ και εγώ φοροφυγάς μιας και θα πληρώνω για να είμαι νόμιμος τουλάχιστον 25% λιγότερο από τα υπόλοιπα κοροΐδα.
  Γιατί δεν ακολουθείτε το χρήμα (τράπεζα Ελλάδος – εμβάσματα κλπ.) έτσι ώστε να τους τσιμπήσετε όλους αυτούς.
  Υπάρχει σκοπιμότητα;
  Γιατί δεν δίνετε σε ιδιώτες την δουλειά αυτή έναντι ποσοστού επι των εισπραχθέντων ώστε να γίνει και γρήγορα η δουλειά.

 • 2 Ιουνίου 2015, 09:24 | ΓΠΔ

  ΘΕΤΙΚΟΤΑΤΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
  ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΩΣ ΤΑΞΙΚΗ,ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ,ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ,Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ.
  ΕΝΙΑΙΟΣ,ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ,ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 15% ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΡΙΣΚΑ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 2 Ιουνίου 2015, 09:43 | ΓΙΩΤΑ

  ΜΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΟΒΑΡΟΙ;ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΚΑΝΑΝ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΠΗΔΗΜΑΤΑΚΙΑ,ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΜΕ 15% ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ ΕΔΩ,ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΝΕΜΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΦΟΡΟΛOΓΗΘΟΥΝ ΜΕ 30%;ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ!ΝΤΡΟΠΗ!
  ΝΤΡΟΠΗ!ΝΤΡΟΠΗ!ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΙΔΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝ ΟΧΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ

 • 2 Ιουνίου 2015, 09:32 | ΓΔΠ

  ΘΕΤΙΚΟΤΑΤΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ.
  ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΟΜΩΣ ΕΩΣ ΤΑΞΙΚΗ .ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ,ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ,Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ.
  ΕΝΙΑΙΟΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 15% ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

 • 1 Ιουνίου 2015, 22:12 | Ελευθερία

  Αγαπητοί φίλοι θα πω τη γνώμη μου και κάποιες σκέψεις γύρω από το νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο οικονομικών στο πλαίσιο οικειοθελούς συμμόρφωσης των φορολογουμένων και εθελοντικής αποκάλυψης κεφαλαίων και επενδύσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό.
  Το 2004 η τότε κυβέρνηση της νέας δημοκρατίας με υπουργό οικονομικών τον κ. Αλογοσκούφη ψήφισε νόμο που προέβλεπε επαναπατρισμό κεφαλαίων με φόρο 3% είτε τη δήλωση της κατάθεσης και παραμονή της στο εξωτερικό με φόρο 8% (νομιμοποίηση).
  Έξι χρόνια αργότερα το υπουργείο οικονομικών με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και υπουργό οικονομικών τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου ακολουθεί την ίδια πεπατημένη με φόρο επαναπατρισμού 5% ή τη δήλωση της κατάθεσης και παραμονής της στο εξωτερικό με φόρο 8% (νομιμοποίηση).
  Μάλιστα η τελευταία ρύθμιση προέβλεπε ότι αν τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια επενδύονταν σε αγορά μετοχών, ομολόγων ελληνικού δημοσίου ή ακίνητα επιστρεφόταν το 50% του φόρου. Επί της ουσίας 2,5%. Βέβαια τότε η Νεοελληνική κοινωνία ζούσε στην αφασία της πλασματικής ευημερίας που της προσέφερε το πολιτικό σύστημα και κανείς δεν ασχολήθηκε με το αν αυτές οι ρυθμίσεις ήταν χαριστικές.
  Σήμερα λοιπόν, εν έτη 2015, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η ιστορία επαναλαμβάνεται αλλά με μια διαφορά. Φόρος 15% για όσους φυγάδευσαν διαχρονικά κεφάλαια στο εξωτερικό μόνο με απλή δήλωση της κατάθεσης ή επένδυσης και χωρίς υποχρέωση επαναπατρισμού της και αναδρομική φορολόγηση κεφαλαίων που διακινήθηκαν εντός Ελλάδος μέσω τραπεζικών λογαριασμών υπό μορφή αδήλωτων εισοδημάτων αλλά είτε παρέμειναν στη χώρα σαν ρευστό, είτε επενδύθηκαν με φορολόγηση 30% σε βάθος 15ετίας και εύλογα διερωτάται κανείς..
  «Πως είναι δυνατόν το ελληνικό κράτος να δίνει κίνητρα διαχρονικά για να επιστρέψουν κεφάλαια που έχουν φύγει στο εξωτερικό με προκλητικά χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές της τάξης του 3% και 5% και με το τρέχων προτεινόμενο νομοσχέδιο με 15% και χωρίς υποχρέωση επαναπατρισμού τους και να επιδιώκει να φορολογήσει αναδρομικά σε βάθος 15ετίας πολίτες που έχουν χρήματα και επενδύσεις στη χώρα με τον υπερβολικά υψηλό συντελεστή του 30%.
  Με ποια λογική γίνεται αυτό;
  Πολλοί φορολογούμενοι δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι έρχεται μια και θα γίνουν εκτεταμένες διασταυρώσεις από τις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου οικονομικών με βάση στοιχεία που έχουν σταλεί από τις τράπεζες από το 2000 και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες θα κληθούν να λογοδοτήσουν για κάθε ροή χρήματος που έχει διακινηθεί μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών και δεν αποτυπωνόταν στις φορολογικές τους δηλώσεις.
  Βέβαια πολλοί φορολογούμενοι δεν κατέχουν σήμερα αυτά τα ποσά είτε γιατί επενδύθηκαν σε ακίνητη περιουσία, είτε σε μετοχές ή κρατικά ομόλογα και ένα συντριπτικό ποσοστό αυτών των επενδύσεων έχει εξαϋλωθεί είτε γιατί στο παρελθόν εντέλει συντήρησαν ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης.
  Σχολιάζοντας τις πτυχές του νομοσχεδίου που προωθείται θα ήθελα να επισημάνω την άνιση μεταχείριση για μια ακόμη φορά μεταξύ αυτών που έβγαζαν διαχρονικά τα χρήματα τους στο εξωτερικό και αυτών που τα κράτησαν ή τα επένδυσαν στην Ελλάδα.
  Όποιος και αν είναι ο φόρος που θα επιβληθεί θα πρέπει να είναι ο ίδιος για όλους και μάλιστα οι καταθέτες εξωτερικού για να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση με 15% να έχουν υποχρέωση επαναπατρισμού των κεφαλαίων. Αλλιώς ο φόρος απλής δήλωσης της κατάθεσης ή επένδυσης και η παραμονή τους στο εξωτερικό να είναι κατά πολύ υψηλότερος.
  Για τα κεφάλαια εσωτερικού που θα μπουν στη διαδικασία υποβολής συμπληρωματικών δηλώσεων ο φόρος να είναι στο 15% έως 20% γιατί στο παρελθόν δεν τους είχε δοθεί ποτέ ανάλογη δυνατότητα και γιατί κράτησαν και επένδυσαν τα χρήματα τους εντός της χώρας. Επίσης, η προθεσμία που αναφέρεται στη ρύθμιση (μέχρι της 31 Ιουλίου του 2015) είναι πολύ περιορισμένη και κατά την γνώμη μου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα εξάμηνο, δεδομένου ότι όσοι γνωρίζουν ότι έχουν κενά από το παρελθόν χρειάζονται αρκετό χρόνο ώστε να συλλέξουν στοιχεία σε βάθος δεκαπενταετίας από τράπεζες (κινήσεις λογαριασμών, χρηματιστηριακές, κλπ) και να κάνουν έναν αυτοέλεγχο μαζί με τους φοροτεχνικούς τους μέχρι να υποβάλλουν συμπληρωματικές δηλώσεις σε αντίθεση με τα κεφάλαια εξωτερικού όπου η διαδικασία είναι απλή. Τελειώνοντας αν και κρίνω απαραίτητη την συγκεκριμένη ρύθμιση ελπίζω να είναι και η τελευταία διευθέτησης του παρελθόντος και από το 2016 που θα γίνει το περιουσιολόγιο και η καταγραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας όλων των ελλήνων να ελέγχονται όλοι με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα τους και τις ετήσιες μεταβολές στην περιουσία τους.
  Με εκτίμηση

 • 1 Ιουνίου 2015, 18:40 | K E P

  Καλό είναι που δίνει το κράτος κίνητρο επαναπατρισμού. Δεν ξέρω όμως αν τα φέρουν. Το 15% το βλέπω υψηλό

 • 1 Ιουνίου 2015, 10:05 | Προσοχή, τί γίνεται με ενδεχόμενες ποινικές διώξεις;

  Προσοχή, τί γίνεται με ενδεχόμενες ποινικές διώξεις;
  Αν δεν μπει στο Νόμο ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ποινική δίωξη εις περίπτωσιν αποκαλύψεως κρυφών εισοφημάτων εσωτερικού ή εξωτερικού, τότε γιατί να τα δηλώσει κάποιος;;;;;;

 • 1 Ιουνίου 2015, 10:20 | Μάριος

  Πράγματι θα είναι ένα πολύ καλό μέτρο. Συμφωνώ με τον Παπαϊωάννου. Ίσως να βλέπαμε και πιο χαμηλούς συντελεστές. Αυτοί που φωνάζουν ασφαλώς δεν ξέρουν ότι οι λίστες Λαγκάρντ και εκείνη των 65 CD δεν θα αποδώσουν ούτε ένα ευρώ πλέον, διότι το δικαστήρια αποφάσισαν ότι για πριν το 2010 ό,τι καταθέσεις είχαν μέσα οι τραπεζικοί λογαριασμοί ΔΕΝ είναι εισόδημα προς φορολόγηση. Παιδιά, πάρτε από τους φοροφυγάδες ό,τι μπορέσετε. Όσο περνάει ο καιρός όλο και πιο καλά θα τα κρύβουν. Ναι αφήστε να έρθουν τα λεφτά μέσα ή έστω να φορολογηθούν με 15% κι ας μείνουν εκεί στο διάολο που τα έχουν. Είναι Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΛΠΙΔΑ του Ελληνικού Δημοσίου. Μην ξεχνάτε ότι χρήματα που το Δημόσιο δεν τα ανακάλυψε εδώ και 5-10 χρόνια από τους φοροφυγάδες, δεν υπάρχει περίπτωση να τα ανακαλύψει τώρα. Άρα δίνουμε ένα 15% ΄και ό,τι πιάσουμε παίδες!

 • 1 Ιουνίου 2015, 10:09 | Αιμίλιος

  ΤΙ ΝΑ ΠΩ! ΛΕΤΕ ΝΑ ΤΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ;
  ΜΕ 15% ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΛΙΓΟΙ ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ.
  ΙΣΩΣ ΕΝΑΣ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΝΑ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ.
  ΜΕ 15% ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΦΕΡΟΥΝ, ΑΝ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ

 • 1 Ιουνίου 2015, 10:09 | Αιμίλιος

  ΤΙ ΝΑ ΠΩ! ΛΕΤΕ ΝΑ ΤΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ;
  ΜΕ 15% ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΛΙΓΟΙ ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ.
  ΙΣΩΣ ΕΝΑΣ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΝΑ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ.
  ΜΕ 15% ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΦΕΡΟΥΝ, ΑΝ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ