Άρθρο 13 Προμήθεια λογισμικών και συσκευών παρακολούθησης από το Δημόσιο

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από πρόταση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι επιτρεπτή η σύναψη συμβάσεων εκ μέρους κρατικών δομών για την προμήθεια λογισμικών ή συσκευών παρακολούθησης του άρθρου 370ΣΤ του Ποινικού Κώδικα για την εκπλήρωση των σκοπών τους.

 • 22 Νοεμβρίου 2022, 11:42 | Homo Digitalis

  H Homo Digitalis προτείνει τη διαγραφή του παρόντος άρθρου, καθώς ρητά επιτρέπει τη δυνατότητα προμήθειας και χρήσης λογισμικών ή συσκευών παρακολούθησης τύπου Pegasus/Predator από κρατικές δομές. H Homo Digitalis αντιλαμβάνεται την ανάγκη χρήσης νέων τεχνολογιών για την πάταξη κινδύνων που αφορούν την εθνική ασφάλεια, ωστόσο μία νομοθετική ρύθμιση αυτού του επιπέδου θα πρέπει να είναι η αποτέλεσμα μιας ανοιχτής νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας που θα συμπεριλαμβάνει τις Συνταγματικά κατοχυρωμένες εποπτικές αρχές που έχουν επιφορτιστεί με την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων σε αυτή. Επίσης, η νομοπαρασκευαστική αυτή διαδικασία θα πρέπει να επιτρέπει τον διάλογο με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επιστήμονες και επαγγελματίες με εξειδικευμένη γνώση του τομέα αυτού.

  Αντιθέτως, η παρούσα νομοθετική διαδικασία ήταν εντελώς αδιαφανής, ενώ η ΑΔΑΕ ουδέποτε ενημερώθηκε αρμοδίως, ούτε ζητήθηκε με θεσμικά πρέποντα τρόπο η διατύπωση της γνώμης της.

  Όπως επίσης ρητά αναφέρει η ΑΔΑΕ με σχόλιο της επί του παρόντος άρθρου είναι απαραίτητο να προβλεφθεί εξουσιοδότηση για έκδοση κανονισμού από την ΑΔΑΕ, η οποία είναι αναγκαία διότι πλέον «ανοίγει» η δυνατότητα νόμιμης παρακολούθησης εκτός του συστήματος των νομίμων επισυνδέσεων.

 • 21 Νοεμβρίου 2022, 11:27 | Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)

  Με το άρθρο 13 δίνεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να χρησιμοποιούν λογισμικά ή συσκευές εκ μέρους των κρατικών δομών, τα οποία (οι οποίες) ενδέχεται να παρακάμπτουν τον φορέα του μέσου επικοινωνίας ή ανταπόκρισης (πχ τον πάροχο). Ενδεικτικά, τέτοια λογισμικά ή συσκευές είναι τα λεγόμενα «βαλιτσάκια» και τα λογισμικά τύπου Pegasus/Predator.
  Στην περίπτωση αυτή και ειδικά όταν η άρση του απορρήτου δεν ζητείται μέσω συστήματος επισυνδέσεων που λειτουργεί με βάση τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών και των παρόχων, κρίνεται σκόπιμο στη διάταξη/βούλευμα να αναγράφεται και το τεχνικό μέσο δια του οποίου θα επιτευχθεί η άρση του απορρήτου, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί καταλλήλως από την ΑΔΑΕ.
  Είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθεί εξουσιοδότηση για έκδοση κανονισμού από την ΑΔΑΕ, η οποία είναι απαραίτητη διότι πλέον «ανοίγει» η δυνατότητα νόμιμης παρακολούθησης εκτός του συστήματος των νομίμων επισυνδέσεων (Lawful interception, LI).