Άρθρο 3 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου:
α) «Λόγοι εθνικής ασφάλειας» είναι οι λόγοι που συνάπτονται με την προστασία των βασικών λειτουργιών του κράτους και των θεμελιωδών συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου και περιλαμβάνουν την πρόληψη και την καταστολή δραστηριοτήτων ικανών να επιφέρουν πλήγμα στις συνταγματικές, πολιτικές, οικονομικές ή κοινωνικές δομές της χώρας όπως, ιδίως, λόγοι σχετικοί με την εθνική άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την ενεργειακή ασφάλεια, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία από άλλες υβριδικές απειλές, την προστασία του νομίσματος και της εθνικής οικονομίας, την προστασία από ανθρωπιστική κρίση, τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.
β) «Πολιτικά πρόσωπα» είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της κυβέρνησης και οι υφυπουργοί, οι βουλευτές και τα μέλη του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και τα ανώτατα μονοπρόσωπα όργανα των ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού.
γ) «Ε.Υ.Π.» είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
δ) «Α.Δ.Α.Ε.» είναι η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.
ε) «Δ.Α.Ε.Ε.Β.» είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

 • 22 Νοεμβρίου 2022, 17:29 | Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε.

  Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το απόρρητο των επικοινωνιών καλύπτει τόσο το περιεχόμενο της επικοινωνίας όσο και τα εξωτερικά στοιχεία αυτής. Ωστόσο, οι εισαγγελικές, ανακριτικές και προανακριτικές αρχές, επικαλούμενες ανά περιπτώσεις τις Γνωμοδοτήσεις 9/2009, 12/2009 και 9/2011 της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις οποίες το απόρρητο των επικοινωνιών δεν καλύπτει την επικοινωνία μέσω διαδικτύου ή τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας, επιβάλλουν στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να γνωστοποιούν τα ηλεκτρονικά ίχνη μιας εγκληματικής πράξης, την ημεροχρονολογία και τα στοιχεία του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί το ηλεκτρονικό ίχνος, καθώς και εν γένει τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας άρσης απορρήτου, φέρνοντάς τους αντιμέτωπους με την πιθανότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων από την ΑΔΑΕ και άλλες αρχές.

  Παρόλο που από την ερμηνεία της υφιστάμενης νομοθεσίας είναι σαφές ότι το απόρρητο των επικοινωνιών καλύπτει τόσο την επικοινωνία μέσω διαδικτύου όσο και τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας, προτείνουμε να αναλυθεί η έννοια του «απορρήτου των επικοινωνιών» και στους ορισμούς του παρόντος, ώστε να αποφευχθούν οι ανωτέρω πρακτικές.

 • 22 Νοεμβρίου 2022, 11:39 | Homo Digitalis

  Α. Άρθρο 3, στοιχείο α) του παρόντος Σχ. Νόμου: Ο προτεινόμενος ορισμός επιδιώκει να αποσαφηνίσει το περιεχόμενο της έννοιας των λόγων εθνικής ασφάλειας (τους οποίους μνημονεύει το Άρθρο 19 του Συντάγματος), η επίκληση των οποίων επιτρέπει περιορισμό του δικαιώματος απορρήτου των επικοινωνιών. Ωστόσο, θεωρείται άστοχη η αναφορά στην «προστασία από ανθρωπιστική κρίση» ως έναν από τους «λόγους εθνικής ασφάλειας». Μια κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης απαιτεί τη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αντιθέτως, ο όρος «προστασία από» προσδίδει μια διάσταση απειλής στην «ανθρωπιστική κρίση». Συνεπώς, προτείνεται η διαγραφή του όρου «προστασία από ανθρωπιστική κρίση» ή η αντικατάστασή της «προστασίας» από πιο προσήκουσα και εύστοχη έκφραση. Διαφορετικά, ευάλωτες κοινωνικά ομάδες οι οποίες θα βρίσκονται στο επίκεντρο της ανθρωπιστικής αυτής κρίσης, αλλά και δικηγόροι που υπερασπίζονται τα δικαιώματα υποκειμένων των ομάδων αυτών ή άλλοι εργαζόμενοι σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια, ενδέχεται κατά αυτόν τον τρόπο να αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφάλειας.

  Τέλος, ο ορισμός είναι αρκετά ευρύς με αποτέλεσμα εντέλει να μην αποσαφηνίζεται η έννοια των λόγων εθνικής ασφάλειας, αλλά αντιθέτως να δημιουργείται ένας μακροσκελής κατάλογος σχετικών λόγων. Αντιθέτως, θα ήταν προτιμότερο ο ορισμός να μην περιλαμβάνει τον σχετικό κατάλογο παραδειγμάτων λόγων εθνικής ασφάλειας και να ολοκληρώνεται πριν την παράθεση αυτών, ως εξής: “Λόγοι εθνικής ασφάλειας» είναι οι λόγοι που συνάπτονται με την προστασία των βασικών λειτουργιών του κράτους και των θεμελιωδών συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου και περιλαμβάνουν την πρόληψη και την καταστολή δραστηριοτήτων ικανών να επιφέρουν πλήγμα στις συνταγματικές, πολιτικές, οικονομικές ή κοινωνικές δομές της χώρας.”

 • 22 Νοεμβρίου 2022, 10:12 | Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς

  Η ΔΔ-Ελλάς εκφράζει τον προβληματισμό της για τον υπερβολικά διευρυμένο ορισμό των «λόγων εθνικής ασφάλειας» που δίνεται στο συγκεκριμένο άρθρο. Κατά την διατύπωση του ΣχΝ, οι λόγοι εθνικής ασφάλειας, οι οποίοι δύνανται να δικαιολογήσουν την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, μπορούν να σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με την εθνική οικονομία ή το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την ανθρωπιστική κρίση και άλλες «υβριδικές απειλές». Με αυτό το περιεχόμενο, πέρα από το ότι καθιστά δεκτική παρακολούθησης δυνητικά κάθε επικοινωνία που έχει κοινωνική ή οικονομική αναφορά, δημιουργεί εύλογη αμφιβολία και για την αντίστροφη όψη: ήτοι εάν κάθε σχετική πληροφορία που είναι στην διάθεση των κρατικών αρχών και σχετίζεται με αυτά τα πεδία, εκτός διαφορετικής πρόβλεψης θα μπορεί να χαρακτηρίζεται ως «διαβαθμισμένη». Εάν, όμως, αυτή η συσχέτιση ισχύει, τότε ο νόμος 4990/2020 (Α΄ 210 – 11.11.2022) για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου λειτουργικά εξουδετερώνεται. Υπενθυμίζεται ότι η ΔΔ-Ελλάς, κατά την διαβούλευση του ΣχΝ που ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε ως ο ν. 4990/2022, είχε ζητήσει την εξειδίκευση της έννοιας των «διαβαθμισμένων πληροφορίων» στο συγκεκριμένο νόμο, για να προβλέπεται μεν η προσήκουσα προστασία σημαντικών πληροφορίων για την εθνική ασφάλεια κατά την σαφή συνταγματική έννοια της τελευταίας (βλ. άρ. 19 Σ.), αλλά να υπάρχει σημαντικό αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής για την υποβολή αναφορών παράνομων πράξεων ή άλλων καταχρηστικών συμπεριφορών κατά τον ν. 4990/2022. Σε κάθε περίπτωση, η αναγκαιότητα για σαφή κανονιστικό περιορισμό της έννοιας των διαβαθμισμένων πληροφοριών στο άρ. 5 του ν. 4990/2022 καθίσταται πλέον περισσότερο επιτακτική.

 • 17 Νοεμβρίου 2022, 13:52 | Περογιαννακης Γιωργος

  Οι «Λόγοι εθνικής ασφάλειας» όπως είναι διατυπωμένοι επιτρέπουν την παρακολούθηση οιουδήποτε φέρει αντίθετη γνώμη από την εκάστοτε κυβερνητική
  για οτιδήποτε αφορά την καθημερινή του ζωή. Είναι μια μορφή τρομοκρατίας προς την ελευθερία της έκφρασης και ταξινόμησης πολιτών διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά το δοκούν από οποιαδήποτε κρατούσα κυβέρνηση πιθανώς θεμιτό από τον κοινοβουλευτικό κόσμο αλλά άκρως επικίνδυνο για μια πραγματική δημοκρατία.

 • 16 Νοεμβρίου 2022, 16:03 | Ιωάννης Τζεβελέκος

  Οι Δήμαρχοι δεν είναι αμιγώς πολιτικά πρόσωπα. Δε νομοθετούν και η άσκηση της οποιασδήποτε εκτελεστικής εξουσίας είναι στα πλαίσια των περιθωρίων που καθορίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και στα στενά όρια του Δήμου τους. Το παραπάνω κατά μια έννοια ισχύουν και για του Περιφερειάρχες, αλλά ο αριθμός τους είναι περιορισμένος.
  Η ένταξη τους στον ορισμό «Πολιτικά Πρόσωπα» έχει σαν επακόλουθο η άρση του Απορρήτου τους για λόγους Εθνικής Ασφάλειας να εξαρτάται από τον Πρόεδρο της Βουλής.
  Πολλοι Δήμαρχοι εκπροσωπούν τις πόλεις τους Διεθνώς και έρχονται σε επαφή με ξένα επιχειρηματικά και πολιτικά συμφέροντα ώστε να φέρουν επενδύσεις και τουρισμό ή αναγνωρισιμότητα στο Δήμο τους. Όλα τα παραπάνω μπορεί να είναι κατά περίπτωση εναντίον της Εθνικής Ασφάλειας.
  Παράδειγμα του παραπάνω συλλογισμού αποτελεί η δράση Δημάρχων στην Ανατολική Θράκη, οι οποίοι συνεργάζονται με το Τουρκικό Προξενείο και διευκολύνουν το γειτονικό Κράτος στο έργο του για τη δημιουργία και αναγνώριση Τουρκικής Μειονότητας στην Ελλάδα.
  Άλλο παράδειγμα αποτελούν οι σχέσεις Δημάρχων που εδραζουν πλησίον Αλβανικών, Βόρειομακεδονικων και Τουρκικών συνόρων. Οι σχέσεις μπορεί να αφορούν πολιτισμικούς ή τουριστικούς λόγους, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν ενέχει πάντα ο κίνδυνος για θέματα εθνικής ασφάλειας.
  Πρόσφατο παράδειγμα αποτελούν και οι Δήμαρχοι των νησιών που σήκωσαν το βάρος της προσφυγικής κρίσης, αφού κάποιοι από αυτούς ακουσίως ή εκουσίως υποστηρίζοντας δράσεις ξένων ή και εγχώριων ΜΚΟ εξυπηρετούσαν συμφέροντα δικτύων λαθρομετανάστευσης και ξένων μυστικών υπηρεσιών.
  Ως εκ τούτου θεωρώ ότι ο χαρακτηρισμός των Δημάρχων ως «Πολιτικά Πρόσωπα» καθιστά δυσκίνητο το έργο της ΕΥΠ για θέματα εθνικής ασφάλειας στα συγκεκριμένα πρόσωπα, ενώ παράλληλα ενέχει τον κίνδυνο να βρίσκεται ο Πρόεδρος της Βουλής σε μια συνεχή κατάσταση έγκρισης αιτημάτων για πρόσωπα που δεν έχουν ουσιαστική εκτελεστική και καθόλου νομοθετική εξουσία με ότι αυτό συνεπάγεται στο λειτουργικό και πολιτικό κομμάτι των αποφάσεων του Προέδρου.

 • 16 Νοεμβρίου 2022, 10:54 | Stanley Bernard Αγγελόπουλος

  Υπάρχει μια αντίφαση.

  Αφενός, σύμφωνα με το παρόν άρθρο:

  Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου:
  α) «Λόγοι εθνικής ασφάλειας» […] περιλαμβάνουν την πρόληψη και την καταστολή δραστηριοτήτων ικανών να επιφέρουν πλήγμα στις συνταγματικές […] δομές της χώρας.

  Αφετέρου, σύμφωνα με την -προσκείμενη στην κυβέρνηση- νυν Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων:
  «Το απόρρητο των επικοινωνιών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας είναι απόλυτα απαραβίαστο και μόνο πραγματικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή διακρίβωσης ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων μπορούν να το άρουν και να το περιορίσουν, δηλαδή, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές περιπτώσεις και ο περιορισμός του δικαιώματος συντελείται υπό αυστηρές προϋποθέσεις.
  Σε μία ευνομούμενη πολιτεία, η προσβολή του δικαιώματος αυτού αποτελεί συνταγματική εκτροπή, παραβίαση της συνταγματικής νομιμότητας.»

  Η συνισταμένη των ανωτέρω είναι ότι, εάν εφαρμοστούν οι προβλέψεις του παρόντος άρθρου, η ΕΥΠ πρέπει να παρακολουθεί, για λόγους εθνικής ασφαλείας, όσα φυσικά πρόσωπα συμμετείχαν

  1. με τις πράξεις τους (φυσική συμμετοχή στις υποκλοπές), και
  2. με τις παραλήψεις τους
  (αδυναμία έγκαιρου εντοπισμού όσων διενήργησαν τις υποκλοπές
  και πολιτική συμμετοχή στις υποκλοπές λόγω συντήρησης νομοθετικού κενού που οι ίδιοι γνώριζαν πως υπήρχε, και προς κάλυψη του οποίου προωθούν την παρούσα νομοθετική ρύθμιση, όπως αποδεινύεται από το Κεφάλαιο Α΄ ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1 Σκοπός (α), (β), (γ) και (ε).)

  Δηλαδή το παρόν άρθρο προβλέπει την παρακολούθηση από την ΕΥΠ των στελεχών της ΕΥΠ, της κυβέρνησης και όσων βουλευτών της παρείχαν ψήφο εμπιστοσύνης.

  Αντιφατικό.

 • 16 Νοεμβρίου 2022, 00:24 | Θεόδωρος Καλμούκης

  Ρητή και σαφή απαρίθμηση τι συνιστά οι «λόγοι εθνικής ασφάλειας, όπως και τι δεν περιλαμβάνει. Επαναδιατύοωση του όρου «κοινωνικό σύνολο» σε Έλληνες πολίτες ή πολίτες Ε.Ε. ως και κατοικούντες ανεξάρτητα από καθεστώς διαμονής.

 • 15 Νοεμβρίου 2022, 23:14 | Γιάννης Ρ.

  Θα πρότεινα επίσης να προστεθεί ένα τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο α, ή ξεχωριστή παράγραφος αμέσως μετά την α, που να ορίζει τι δεν συνιστά «λόγους εθνικής ασφάλειας». Μεταξύ αυτών Θα πρέπει να περιλαμβάνονται η νόμιμη άσκηση πολιτικής ή συνδικαλιστικής δράσης, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διάδοση ιδεών και επιστημονικών απόψεων.

 • 15 Νοεμβρίου 2022, 22:17 | Γιωργος

  Ο όρος «κοινωνικό σύνολο» θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί σε Ελληνες πολίτες της Χώρας, και λοιποί πολίτες ανεξαρτήτως καθεστώτος παραμονής. Θα πρέπει να αναφερθούν ως πολίτες και όχι μόνο ως κοινωνικό σύνολο. Δυστυχώς καμία αναφορά για επιβούλευση εθνικής εδαφικής ακεραιότητας της Χώρας στον ορισμό. Καμία αναφορά επίσης σε ενεργειακά συμφέροντα.

 • 15 Νοεμβρίου 2022, 22:40 | Γιάννης Ρ.

  Στους λόγους εθνικής ασφάλειας προτείνω να προστεθεί ρητά η διασφάλιση του αδιάβλητου των εκλογικών διαδικασιών.