Άρθρο 14 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού διατάγματος αρχίζει δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάταξη του άρθρου 13 ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως