Άρθρο 04 – Επιστημονική Ομάδα

1. Η Επιστημονική Ομάδα καθορίζει τις βασικές θεραπευτικές κατευθύνσεις και προγραμματίζει τις δραστηριότητες του Ψ.Κ.Κ., με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας των ασθενών και της κοινωνικής επανένταξής τους.
2. Η Επιστημονική Ομάδα αποτελείται από τους επικεφαλής των υπομονάδων, τον προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (ή τον νόμιμο αναπληρωτή του), εκπρόσωπο του λοιπού επιστημονικού προσωπικού (ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, φαρμακοποιοί), που ορίζεται ετησίως με κλήρωση, και τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Ψ.Κ.Κ.
3. Ο επιστημονικά υπεύθυνος έχει την ευθύνη συντονισμού και λειτουργίας της επιστημονικής ομάδας.
4. Το σύνολο του επιστημονικού προσωπικού που υπηρετεί στο Ψ.Κ.Κ. υποχρεούται να συνεργάζεται και να τηρεί τις οδηγίες της επιστημονικής ομάδας και του επιστημονικά υπεύθυνου στα θέματα αρμοδιότητάς τους.