Άρθρο 12 – Εκπαίδευση

1. Το Ψ.Κ.Κ., σε συνεργασία με τη Μονάδα Ψυχιατροδικαστικής της Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Αττικόν, έχει την ευθύνη εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα ψυχικής υγείας του προσωπικού του Ψ.Κ.Κ.
2. Το Ψ.Κ.Κ., σε συνεργασία με τη Μονάδα Ψυχιατροδικαστικής της Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Αττικόν, συμβάλλει στην εκπαίδευση του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης σε θέματα ψυχικής υγείας με την εκπόνηση σχετικών προγραμμάτων. Είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών τηλεψυχιατρικής σε άλλα καταστήματα κράτησης.
3. Στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης ανήκει η ευθύνη για τη συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού σε προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για θέματα αντεγκληματικής – σωφρονιστικής πολιτικής και διοίκησης.
4. Στο Ψ.Κ.Κ. είναι δυνατή η πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εστιάζει σε θέματα ψυχικής υγείας, των ιατρών ειδικευομένων στην ψυχιατρική για τον απαιτούμενο χρόνο άσκησης τους στην Ψυχιατροδικαστική, υπό την έγκριση του επιστημονικά υπεύθυνου και την εποπτεία της επιστημονικής ομάδας, η οποία ορίζει τον αρμόδιο για την εποπτεία σύμφωνα με την ειδικότητα. Σε κάθε περίπτωση για ζητήματα που άπτονται της Διοίκησης απαραίτητη είναι η συνεργασία με τη Διεύθυνση του καταστήματος.