Άρθρο 11 – Υπηρεσιακή Κατάσταση Προσωπικού

1. Για την υπηρεσιακή κατάσταση του ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού, των ψυχολόγων και των εργοθεραπευτών (άδειες, αποσπάσεις, μετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπηρεσιακής σχέσης, κ.λ.π.) εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το αντίστοιχο προσωπικό του Ε.Σ.Υ.
2. Για το προσωπικό που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ισχύουν οι διατάξεις για το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης.
3. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό που ανήκει οργανικά στο Ψ.Κ.Κ., ανεξαρτήτως υπαγωγής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή στο Υπουργείο Υγείας, μπορεί να μετακινηθεί, αποσπασθεί, μετατεθεί, μεταταχθεί μόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας.