Άρθρο 08 – Υποδομές, Εξοπλισμός, Δαπάνες

1. Το Υπουργείο Υγείας έχει την ευθύνη και το κόστος της συντήρησης και ανανέωσης του υπάρχοντος ιατρικού και νοσηλευτικού εξοπλισμού καθώς και κάθε νέα προ-μήθεια για εξοπλισμό, την κάλυψη του ιατρικού και υγειονομικού υλικού, τη φαρμακευτική δαπάνη και κάθε δαπάνη που προκαλείται από τη λειτουργία των υπομονάδων υγείας του Ψ.Κ.Κ..
2. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων αναλαμ-βάνει την κάλυψη των δαπανών αρτοτροφοδοσίας των κρατουμένων, των λοιπών λειτουργικών δαπανών (ιδίως: ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλεπικοινωνίες, πετρέλαιο θέρμανσης) και δαπανών καθαριότητας, των κάθε είδους δαπανών για την επισκευή και συντήρηση του κτιρίου, των κάθε είδους δαπανών για τη λειτουργία των Τμημάτων Διοίκησης – Οικονομικού, Φύλαξης και Κοινωνικής Εργασίας καθώς και την προμήθεια κάθε είδους υλικών, σκευών, επίπλων, μηχανημάτων, αναλωσίμων κ.λπ. που σχετίζεται με καθεμία από τις παραπάνω λειτουργίες. Οποιεσδήποτε παρεμβάσεις στο κτίριο του καταστήματος βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα καταστήματα κράτησης.
3. Το προσωπικό που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων συνεχίζει να μισθοδοτείται από αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης.

  • Δεδομένης της έντονης διαφοροποίησης της ποιότητας των συνθηκών διαμονής στο ΨΚΚ, απαιτείται μέριμνα από τη διοίκηση ώστε οι συνθήκες κράτησης να εξελιχθούν στο ίδιο επίπεδο με αυτό του τελευταίου ορόφου. Είναι δεδομένο ότι όλοι οι κρατούμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα, ενώ η δημιουργία συνθηκών προνομιακής και μειονεκτικής μεταχείρισης συνεπάγεται εμπλοκές στις σχέσεις των κρατουμένων μεταξύ τους και στις σχέσεις τους με το προσωπικό.