Άρθρο 10 – Οργανικές θέσεις προσωπικού

1. Οι οργανικές θέσεις του διοικητικού προσωπικού, του προσωπικού κλάδου Φύλαξης, του προσωπικού κλάδου Υγείας Πρόνοιας-Κοινωνικής Εργασίας και του βοηθητικού προσωπικού προβλέπονται στο άρθρο 44 του Π.Δ. 101/2014 και στο άρθρο 16 του Ν. 4322/2015.
2. Οι οργανικές θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού (φαρμακοποιών, ψυχολόγων και εργοθεραπευτών) διακρίνονται ως εξής:
α) Κλάδος ΠΕ Ιατρών: οκτώ (8) θέσεις ειδικότητας Ψυχιατρικής (Τμήμα Ανδρών και Γυναικών) και δύο (2) θέσεις ειδικότητας Παθολογίας (Τμήμα Ανδρών και Γυναικών)
β) Κλάδος ΠΕ Φαρμακοποιών: μία (1) θέση
γ) Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων: τρεις (3) θέσεις
δ) Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής: δύο (2) θέσεις
ε) Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής: δώδεκα (12) θέσεις (Τμήμα Ανδρών και Γυναικών)
στ) Κλάδος ΤΕ Εργοθεραπείας: δύο (2) θέσεις
ζ) Κλάδος ΔΕ Νοσηλευτικής: δέκα (10) θέσεις (Τμήμα Ανδρών και Γυναικών)
η) Κλάδος ΥΕ Νοσηλευτικής: έξι (6) θέσεις (Τμήμα Ανδρών και Γυναικών)
3. Οι κενές οργανικές θέσεις δύνανται να καλυφθούν με αποσπάσεις ή μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. οποιασδήποτε μορφής που τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του Κράτους.

 • 1.Αυτή την περίοδο στο ΨΚΚ υπηρετούν 1 ψυχίατρος και 3 νοσηλευτές σε μόνιμη βάση, ενώ οι κενές θέσεις συμπληρώνονται με 7 εξωτερικούς ψυχιάτρους-επισκέπτες και 9 σωφρονιστικούς υπαλλήλους κλάδου φύλαξης σε ρόλο νοσηλευτή. Δεδομένου ότι υπάρχει καταφανής έλλειψη και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και κατάρτισης του επικουρικού προσωπικού, υπάρχει ανάγκη πρόβλεψης κινήτρων για την πλήρωση μόνιμων θέσεων ιατρικού και καταρτισμένου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού (ένταξη σε ειδικό μισθολόγιο ιατρών ΕΣΥ, μοριοδότηση…).
  2.Οι προβλεπόμενες 2 θέσεις εργοθεραπευτών είναι ανεπαρκείς για ~250 κρατούμενους ασθενείς.
  3.Ανάγκη πρόβλεψης προσωπικού για επαγγελματική κατάρτιση.
  4.Ανάγκη πρόβλεψης διερμηνέων, δεδομένων ότι α)περίπου το 50% των ασθενών είναι αλλοδαποί. Και β) αποτελεί κοινό τόπο, ότι στη διάγνωση και στη θεραπεία ψυχικών παθήσεων η επικοινωνία παίζει καθοριστικότατο ρόλο. Η έλλειψη δυνατότητας επικοινωνίας με μια μεγάλη μερίδα ασθενών ουσιαστικά συνεπάγεται τον κίνδυνο να διαφύγουν της σωστής διαγνωστικής και κατ’ επέκταση θεραπευτικής προσέγγισης.

 • 15 Δεκεμβρίου 2016, 13:06 | Σπύρος

  Το νοσηλευτικό προσωπικό (8 Νοσηλευτές) της Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ και ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Ψυχιατρείου Κρατουμένων. Στην Β Ψυχιατρική φιλοξενούνται 20-25 ασθενείς. Δεν θα μπορέσουμε να ανταποκτιθούμε στις ανάγκες 200 και πλέον ασθενών κρατουμένων! Στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων υπηρετούν μόνο 2 νοσηλευτές.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:13 | Ε.Π.Θ.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Οι απόφοιτοι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ειδικότητας ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Κοινωνικοί Λειτουργοί) έχουν επιλεκτικά και κατά το Συνήγορο του Πολίτη αντισυνταγματικά, αποκλειστεί από τις προβλεπόμενες θέσεις στελέχωσης προσωπικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ήτοι Κοινωνικών Λειτουργών (πάσης εργασιακής σχέσεως) σειράς Υπηρεσιών και δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  Ενδεικτικά έχουν αποκλειστεί από την:
  1. Κεντρική υπηρεσία.
  2. Γενικές γραμματείες.
  3. Περιφερειακές υπηρεσίες (Υπηρεσίες Επιμελητών ανηλίκων δικαστηρίων, Υπηρεσίες επιμελητών κοινωνικής αρωγής, Ίδρυμα αγωγής ανηλίκων αρρένων Ν. Ιωνίας Βόλου, Σχολή προσωπικού φύλαξης καταστημάτων κράτησης, Σώμα επιθεώρησης και ελέγχου των καταστημάτων κράτησης).
  4. Εταιρείες προστασίας ανηλίκων.
  5. Επάνοδος (Π.Δ. 300/2003).
  Με παρέμβαση στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Γ’ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» έγινε δεκτή και περιελήφθη στον ψηφισθέντα Νόμο 4322/2015 άρθρο 16 (ΦΕΚ Α 42 /27-4-15) η θέσπιση 10 θέσεων ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Κοινωνικών Λειτουργών) μόνο για τα καταστήματα κράτησης, αφού στο σχέδιο Νόμου προβλέπονταν και πάλι αποκλειστικά και μόνο θέσεις ΤΕ. Ουσιαστικά με αυτή τη τροποποίηση, αναγνωρίστηκε τοις πράγμασι η αμέλεια του Υπουργείου, από το ίδιο.
  Το πρόβλημα βεβαίως παραμένει στις ισχύουσες αποφάσεις κατανομής προσωπικού – και ενδεικτικά βλέπε την απόφαση 82192/27-10-2014, διότι οι ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ πουθενά δεν αναφέρονται. Στα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας των Καταστημάτων Κράτησης, αποκλείεται να προΐστανται υπάλληλοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) Κοινωνικής Εργασίας (Π.Δ. 101/2014 άρθρο 47 παρ.3, ΦΕΚ Α 168 28/8/2014) όπως επίσης αποκλείονται και σε άλλα τμήματα (όπως π.χ. του άρθρου 47 παρ.6).
  Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε να ληφθούν υπ όψιν από το Υπουργείο οι με α.π. 205738/48048/2015 και α.π.214654/29301/2016 παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για το θέμα του αποκλεισμού και η για το ίδιο θέμα Εγκύκλιος του Γ.Γ. ΥΠΕΣΔΑ με α.π. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/73/40111 – 4/3/2016 (τα παραπάνω έγγραφα έχουν ήδη περιέλθει εις γνώσιν σας), έτσι ώστε να διορθωθεί το συντομότερο δυνατόν και συνολικά, η καταφανής αμέλεια της μη συμπερίληψης των ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών) στην υπηρεσιακή οργάνωση σειράς Υπηρεσιών του Υπουργείου.
  Ο αποκλεισμός αυτός έχει γίνει κατά παράβαση εκτός άλλων και των Π.Δ. 23/92 (Α’ 6), του άρθρου 54 του ν.3918/2011 (Α΄351) και της ΚΥΑ Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217/4-5-2012 (Β΄ 1502) αφού το Νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα – ιδιότητα του Κοινωνικού Λειτουργού, ασκείται αδιακρίτως και χωρίς επί μέρους αποκλεισμούς από πτυχιούχους Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης.