Άρθρο 07 – Ρύθμιση διοικητικών θεμάτων – Εσωτερική λειτουργία και Ασφάλεια

1. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις η Διεύθυνση του Ψ.Κ.Κ. έχει την ευθύνη:
α). της φύλαξης και ενδιαίτησης των νοσηλευόμενων κρατουμένων,
β). της μεταγωγής τους σε δικαστήρια ή δικαστικές αρχές για δικονομικούς λόγους,
γ). της μεταγωγής τους σε άλλα Καταστήματα κράτησης ή άλλα ειδικά θεραπευτικά ιδρύματα για θεραπευτικούς ή άλλους λόγους, μετά από γνώμη του επιστημονικά υπεύθυνου.
2. Τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας και ασφάλειας του Ψ.Κ.Κ. ρυθμίζονται από τον Σωφρονιστικό Κώδικα, τον Κανονισμό Ασφαλείας των Καταστημάτων Κράτησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.
3. Το Ψ.Κ.Κ. παραμένει συνδεδεμένο στο σύστημα ηλεκτρονικής διασύνδεσης των καταστημάτων κράτησης, ενώ την ευθύνη για την τήρηση και παρακολούθηση όλων των ιατρικών στοιχείων έχει η επιστημονική ομάδα του άρθρου 4 του παρόντος.