Άρθρο 13 – Μεταβατική διάταξη

1. Οι κενές οργανικές θέσεις του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού (φαρμακοποιοί, ψυχολόγοι και εργοθεραπευτές) που έχουν κατανεμηθεί στο Ψ.Κ.Κ. μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Π.Γ.Ν. Αττικόν και προστίθενται στον οργανισμό του για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών λειτουργίας του Ψ.Κ.Κ.
2. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος μεταφέρονται μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το προσωπικό που υπηρετεί στις θέσεις αυτές και οι θέσεις τους μεταφέρεται με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υγείας, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο Π.Γ.Ν. Αττικόν, με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν, για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών λειτουργίας του Ψ.Κ.Κ.
3. Όσοι εκ του προσωπικού που υπηρετεί δεν αιτηθούν να μεταφερθούν με τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου 2, παραμένουν στη θέση τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά δε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία οι θέσεις τους μεταφέρονται αυτοδίκαια στο Π.Γ.Ν. Αττικόν.