Άρθρο 03 – Οργάνωση του θεραπευτικού έργου

1. Την επιστημονική ευθύνη και την εποπτεία του επιστημονικού έργου ασκεί ο υπεύθυνος της Μονάδας Ψυχιατροδικαστικής της Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Αττικόν (επιστημονικά υπεύθυνος), ο οποίος αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.
2. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και το επιστημονικό προσωπικό (δηλαδή φαρμακοποιοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και εργοθεραπευτές), ανεξαρτήτως υπαγωγής τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή στο Υπουργείο Υγείας, συντονίζεται και εποπτεύεται από τον επιστημονικά υπεύθυνο για κάθε θέμα που αφορά στη θεραπεία, παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής επανένταξης των ψυχικά ασθενών κρατουμένων.