Άρθρο 09 – Θέσεις εργασίας νοσηλευόμενων κρατουμένων

1. Το πενταμελές Συμβούλιο Εργασίας Κρατουμένων του Ψ.Κ.Κ., μετά από σύμφωνη γνώμη του επιστημονικά υπεύθυνου, προτείνει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον αριθμό και την κατηγορία των θέσεων εργασίας κρατουμένων για τις ανάγκες λειτουργίας του καταστήματος, καθώς και ποιες από τις θέσεις αυτές δύνανται να καλυφθούν από θεραπευόμενους κρατούμενους ή κρατούμενους άλλων καταστημάτων κράτησης.
2. Στις συνεδριάσεις του πενταμελούς Συμβουλίου Εργασίας Κρατουμένων συμμετέχει ο επιστημονικά υπεύθυνος ή ο αναπληρωτής του (ή πρόσωπο που υποδεικνύεται από αυτόν), με την ιδιότητα του εξειδικευμένου επιστήμονα του άρθρου 41 παρ. 3 του Σωφρονιστικού Κώδικα.