Άρθρο 05: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (άρθρο 6 της οδηγίας)

Απαγορεύεται οι όροι για την σύσταση εταιρείας μεταξύ συζύγων, να είναι πιο περιοριστικοί από τους όρους για την σύσταση εταιρείας μεταξύ άλλων προσώπων, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων πρόσβασης σε ορισμένες δραστηριότητες που ισχύουν εξίσου και για τα δύο φύλα.