Άρθρο 06: ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (άρθρα 7 και 8 της οδηγίας)

1. Στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες δύναται να χορηγείται επίδομα μητρότητας, το οποίο επιτρέπει την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματος τους, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 14 εβδομάδων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται εντός έξι μηνών από την ψήφιση του παρόντος νόμου, μετά από γνώμη του Δ.Σ. των φορέων αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων, καθορίζονται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής του επιδόματος καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του παρόντος.

  • 16 Οκτωβρίου 2012, 15:38 | Εμμανουέλα

    1. Το ύψος της αποζημίωσης θα πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον με τον μισθό δημόσιου υπάλληλου με τα ίδια προσόντα και τα ίδια χρόνια υπηρεσίας
    2. θα πρέπει για αυτό το διάστημα να καλύπτονται και οι ασφαλιστικές εισφορές
    3. θα πρέπει να προβλέπεται και επιπλέον αποζημίωση, σε περίπτωση που το εισόδημα μειωθεί λόγω απουσίας από την εργασία, αν απαιτηθεί η μητέρα να παραμείνει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο σπίτι πριν ή μετά την εγκυμοσύνη
    Η «λεπτομέρεια» που αναφέρεται είναι αν θα υπάρχουν χρήματα για να υλοποιηθεί; Γιατί από λόγια είμαστε πλήρεις!