ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Άρθρο 8 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στη διάθεση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών – Τροποποίηση άρθρου 1 και παρ. 2 και 4 άρθρου 3 ν. 4443/2016

 

1. Στο άρθρο 1 του ν. 4443/2016 (Α’ 232), περί σκοπού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. β) η φράση «ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας» αντικαθίσταται από τη φράση «ταυτότητας, χαρακτηριστικών ή έκφρασης φύλου στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας», β) μετά από τη φράση «της 27ης Νοεμβρίου 2000,» προστίθεται η φράση «γ) λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, χαρακτηριστικών ή έκφρασης φύλου στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, των κοινωνικών παροχών και των φορολογικών διευκολύνσεων ή πλεονεκτημάτων, της εκπαίδευσης, και της πρόσβασης στη διάθεση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται (συναλλακτικά) στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγης,» γ) η φράση «μεταξύ άλλων και για γ)» αντικαθίσταται από τη φράση «μεταξύ άλλων και για δ)» και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός των διατάξεων του Μέρους Α είναι η προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η καταπολέμηση των διακρίσεων: α) λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών σύμφωνα με την Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000, β) λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, χαρακτηριστικών ή έκφρασης φύλου στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας σύμφωνα με την Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000, γ) λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, χαρακτηριστικών ή έκφρασης φύλου στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, των κοινωνικών παροχών και των φορολογικών διευκολύνσεων ή πλεονεκτημάτων, της εκπαίδευσης, και της πρόσβασης στη διάθεση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται (συναλλακτικά) στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγης, μεταξύ άλλων και για δ) τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων σύμφωνα με την Οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4443/2016, περί πεδίου εφαρμογής, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η φράση «Με την επιφύλαξη των παρ. 3, 4, 6» αντικαθίσταται από τη φράση «Με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 6», β) μετά από τη φράση «αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης» προστίθεται η φράση «, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, χαρακτηριστικών ή έκφρασης φύλου» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 6 του παρόντος, καθώς και του άρθρου 4, η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, χαρακτηριστικών ή έκφρασης φύλου εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, και όσον αφορά:
α) την κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης,
β) τις κοινωνικές παροχές και τις φορολογικές διευκολύνσεις ή πλεονεκτήματα,
γ) την εκπαίδευση,
δ) την πρόσβαση στη διάθεση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται (συναλλακτικά) στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγης.».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4443/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αναφορικά με την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης δεν εφαρμόζονται στις πάσης φύσεως παροχές που προσφέρουν τα δημόσια συστήματα ή τα εξομοιούμενα προς τα δημόσια, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ή πρόνοιας.
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αναφορικά με την αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν θίγουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της υγείας και την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων.».

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 21:09 | A.S.

  ΟΧΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ!!!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:59 | Αθανάσιος Ψαρουδάκης

  Διαφωνώ ρητά !!!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:07 | Ευδοξία Σπ.

  Συμφωνώ με το Νομοσχέδιο, το οποίο είναι μία καλή αρχή για ίσα δικαιώματα σε όλους, όλες, όλα. Μπράβο στην κυβέρνηση που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, που είναι στη σωστή κατεύθυνση για την άρση αδικιών απέναντι σε συνανθρώπους μας.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:21 | Ε. Ροδ.

  Διαφωνώ !

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:17 | Δέσποινα

  ΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ..

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:15 | Ευαγγελία Κ.

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΛΗΡΩΣ

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:33 | Φ. Α.

  Πολύ σωστή και σημαντική η κατάργηση των διακρίσεων σε διάφορους τομείς. Ειδικά στην εκπαίδευση, παιδιά και εκπαιδευτικοί μπορούν να διαμορφώνουν και να εκφράζουν ανενόχλητα στοιχεία της ταυτότητας τους με τη στήριξη του νόμου και ιδανικά την κατανόηση της κοινωνίας.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:35 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣ.

  ΟΧΙ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:45 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣ.

  Διαφωνώ ….. Αίσχος

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:38 | Ελενη

  Διαφωνώ καθετα με την ψήφιση του νομοσχεδίου.Τα παιδιά χρειάζονται Μητέρα και Πατέρα.Γιατι θέλετε να αλλάξετε την φύση μας;

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:49 | Αναστάσιος

  Διαφωνω καθετα

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:57 | ΔΤ

  Διαφωνώ με αυτό το νομοσχέδιο

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:50 | Δημήτρης

  Διαφωνώ με το νομοσχέδιο. Γάμος υφίσταται ανάμεσα σε άνδρα και γυναίκα και τα παιδιά χρειάζονται πατέρα και μητέρα. Τα όποια ζητήματα δικαιωμάτων θα μπορούσαν να ρυθμιστούν μέσω αλλαγών-προσθηκών στο υπάρχον Σύμφωνο Συμβίωσης.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:43 | Δήμητρα

  Διαφωνώ απόλυτα.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:42 | Stela

  Συμφωνώ με την τροποποίηση για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την καταπολέμηση των διακρίσεων

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 18:36 | Αγνή Σ.

  Διαφωνώ με το νομοσχέδιο. Το φύλο καθορίζεται πριν την γέννηση από την φύση και εκφράζεται μέσα από τα ΧΨ ή τα ΧΧ χρωμοσώματα αντίστοιχα. Οποιαδήποτε άλλα χρωμοσώματα θεωρείται ανωμαλία στα χρωμοσώματα. Ο προσανατολισμός δεν είναι δικαίωμα, είναι προσωπική επιθυμία και επιλογή, επομένως δεν μπορεί να υφίσταται νόμος για την επιθυμία ή τις επιλογές κάποιου ανθρώπου, αλλά για κάτι που είναι σταθερό και βιολογικά αποδεδειγμένο. !!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 18:17 | Ιωάννα Δα.

  Απαράδεκτο.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 18:10 | Γεωργία

  Ό,τι παράνομο γίνεται ένομο πλέον!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 18:23 | Γιάννα

  Ο γάμος είναι μια ολοκληρωμένη ένωση δύο σεξουαλικά συμπληρωματικών ατόμων που σφραγίζουν τη σχέση τους με την γενετήσια πράξη – το είδος δραστηριότητας που από τη φύση της μπορεί να οδηγήσει στη σύλληψη ενός παιδιού.
  Η ορμονική επιρροή και η σύνδεση του άνδρα και της γυναίκας ως συζύγους είναι σχεδιασμένες για να συμπληρώνουν και να ενισχύουν ο ένας τον άλλον.
  Η παρά φύσην ένωση δύο ανθρώπων του ιδίου φύλου είναι εγγενώς στείρα και ξένη προς τη φυσιολογία του ανθρώπου. Η φυσική τάση μιας τέτοιας ένωσης δεν είναι να δημιουργήσει οικογένεια.
  Επομένως, δεν μπορούμε να ονομάσουμε μια ένωση του ίδιου φύλου γάμο και να της δώσουμε τα οφέλη του πραγματικού γάμου.

  «Ὁ γάμος δὲν εἶναι δικαίωμα. Εἶναι θεσμός. Τὸν προστατεύει τὸ Σύνταγμα ἐπειδὴ συντηρεῖ, ἀναπαράγει καὶ προάγει τὸ Ἔθνος. Ἀντίθετα, ἡ προπαγάνδα περὶ δικαιωμάτων καὶ ἰσότητος  τῶν ὁμοφυ­λοφίλων στὸν γάμο καὶ ἡ τυχὸν ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου ὑπονο­μεύει τὸ Ἔθνος καὶ ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτὴν λειτουργεῖ ἀντεθνικά.»

  «Η ἐξίσωση τοῦ γάμου μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου μὲ τὸν ἱερὸ θεσμὸ τοῦ γάμου, ὅπως τὸν γνωρίζει ἡ ἀνθρώπινη φύση καὶ τὸν ἀναγνωρίζει ἡ Ἐκκλησία, θὰ μονιμοποιήσει τὴν παρὰ φύσιν ἐκτροπή, (…) μὲ  καταστροφικὲς συνέπειες γιὰ τὴν ἀνθρώ­πινη ζωὴ καὶ τὴν κοινω­νία», ιδιαιτέρως για τα παιδιά που θα μεγαλώσουν σε αυτό το περιβάλλον.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:48 | Ουρανία

  Διαφωνώ με τη νομιμοποιήση της ομοφυλοφιλιας όχι στην ίση εκπαίδευσή τους. Άνθρωποι είναι και οι ομοφυλόφιλοι. Αλλά όχι να νομιμοποιήσουμε μια ανθρώπινη αδυναμια.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:24 | Ιωαννης

  Διαφωνώ κάθετα, απαράδεκτο.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:02 | Ιωαννης

  Διαφωνώ με όλο το νομοσχέδιο.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:43 | Φραντζεσκα

  Ο όρος «έκφραση φύλου» στον εργασιακό χώρο μπορεί να δημιουργήσει σύγχιση και αμφισβήτηση στο διαλασσομενο κοινό και ειδικοτερα σε επαγγέλματα επιβολής νόμου όπως αστυνομία, λιμενικό, στρατος

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:03 | Παϊσίου Γεωργία

  Διαφωνώ κάθετα!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:37 | Σταμάτης

  Γίνεται αναφορά σε «έκφραση φύλου». Για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού στο φύλο. Δεν πρέπει να επεκταθεί το νομοσχέδιο σε ζητήματα της woke ατζέντας καθώς ούτε οι ίδιοι οι εμπνευστές του δεν ξέρουν πόσα φύλα υπάρχουν ή πόσα θα δημιουργήσουν ακόμα.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:23 | Αθανάσιος

  Να κάνετε δημοψήφισμα!
  Είναι απαράδεκτο το νομοσχέδιο, διαφωνώ απόλυτα

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:37 | Άννα Τζούδα

  Συμφωνώ. Φυσικά και πρέπει, όπως όλοι οι πολίτες, και οι ομόφυλοι γονείς να έχουν παροχές σε κοινωνικό αγαθά όπως η εκπαίδευση και όλα όσα προβλέπονται από το νόμο.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:58 | Μαρία

  Διαφωνώ με το νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:34 | Μαρία

  Διαφωνώ με το νομοσχέδιο

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 16:53 | Άννα Τζούδα

  Συμφωνώ.
  Όπως όλοι οι πολίτες δικαιούμαστε ίση πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, εκπαίδευση και ο,τι άλλο προβλέπεται γα την προστασία μας.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 16:47 | Ελισάβετ

  Διαφωνώ κάθετα!!!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 16:43 | Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας

  Χαιρόμαστε που μία από τις πάγιες διεκδικήσεις μας επιτέλους γίνεται πραγματικότητα. Ειδικά σαν ΛΟΑΤΚΙ άτομα νεαρής ηλικίας, που επηρεαζόμαστε δυσανάλογα από τις διακρίσεις στην εκπαίδευση, στην αναζήτηση στέγης και στην υγεία, πιστεύουμε ότι η επέκταση της απαγόρευσης των διακρίσεων και σε αυτούς τους τομείς ήταν μια επιτακτική ανάγκη εδώ και χρόνια. Με βάση το συγκεκριμένο άρθρο αναμένουμε το συντομότερο την άρση των διακρίσεων στην υγειονομική περίθαλψη των τρανς ατόμων που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία για επεμβάσεις επιβεβαίωσης φύλου.

  Ταυτόχρονα, αναμένουμε η πολιτεία να μεριμνήσει για την εφαρμογή της απαγόρευσης των διακρίσεων με κατάλληλες εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων, εκπαιδεύσεις στο προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών κ.α.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 16:33 | Ελισάβετ

  Διαφωνώ κάθετα!!!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 15:07 | Ελένη Χ.

  Διαφωνώ