Άρθρο 04:

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 77 του Ν 3852/2010 και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του α. 179 ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής:
«Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή με την ίδια πλειοψηφία σε τρεις συνολικά ψηφοφορίες, κατά την ίδια ή μεταγενέστερες συνεδριάσεις, ο συμπαραστάτης επιλέγεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.».

2. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 77 του ν.3852/2010 και το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 179 του ν.3852/02010, όπως ισχύουν, προστίθεται εδάφιο ως εξής :
«Ο Συμπαραστάτης που έχει οριστεί από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί να ανακληθεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του ίδιου οργάνου, για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του.».