3ο ΜΕΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – 1.12 Γενικές Απαιτήσεις

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

1.12 Γενικές Απαιτήσεις

Α/ΑΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1.       Οι ακόλουθες απαιτήσεις και προδιαγραφές αφορούν το σύνολο του προς προμήθεια υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών, όπως αυτές εμπίπτουν αντίστοιχα.ΝΑΙ
2.       Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τα επιμέρους τμήματα του έργου σύμφωνα με τις αρχές της παραγράφου §1.5.ΝΑΙ
3.       Όλα τα αποτελέσματα – μελέτες στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, που θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Ανάδοχος οφείλει να τα παραδώσει στον κύριο του Έργου κατά την Φάση Ζ’ «Παραλαβή» (§1.4.6).

ΝΑΙ
4.       Κεντρικός Εξοπλισμός
4.1. Το σύνολο του εξοπλισμού θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργικότητα. Ο προμηθευτής σε κάθε περίπτωση εγγυάται τα ακόλουθα:ΝΑΙ
4.1.1.   Ομαλή εκκίνηση και λειτουργία του Συστήματος.ΝΑΙ
4.1.2.   Απόλυτη συμβατότητα μεταξύ των υποσυστημάτων που το απαρτίζουν.ΝΑΙ
4.1.3.   Απόλυτη συμβατότητα με τα υφιστάμενα, τρίτα διασυνδεδεμένα συστήματα.ΝΑΙ
4.2. Θα πρέπει να προσφερθεί μια ολοκληρωμένη λύση (υλικό, λογισμικό και άδειες χρήσης), η οποία να καλύπτει το σύνολο των τεχνικών και επιχειρησιακών αναγκών και προδιαγραφών.ΝΑΙ
4.3. Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο του αναγκαίου εξοπλισμού για τη εύρυθμη λειτουργία του προσφερόμενου Συστήματος (εξυπηρετητές, δίκτυο, αποθήκευση κτλ.), συμπεριλαμβανομένων των οδηγών καλωδίων – cable rails, καθώς και των οδηγών καλωδίων εντός των ικριωμάτων.

Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει οποιαδήποτε καλωδίωση απαιτείται για τη διασύνδεση του εξοπλισμού (π.χ. patch panels στα racks των εξυπηρετητών και δικτυακού εξοπλισμού και την καλωδίωση για την διασύνδεσή τους, καλώδια τροφοδοσίας, transceiver modules, κ.λπ.).

Η καλωδίωση χαλκού να είναι κατηγορίας CAT6 ή ανώτερη και να τηρηθούν τα διεθνή στάνταρ για εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης.

ΝΑΙ
4.4. Όλα τα μέρη του συνόλου του προσφερόμενου εξοπλισμού (εξυπηρετητές, SAN/NAS, κεντρικοί μεταγωγείς, συσκευές ασφαλείας, storage switches, κλπ) πρέπει να είναι σύγχρονα [χρόνος ανακοίνωσης ή τελευταίας ενημέρωσης, μικρότερος από δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης ή απόσυρσης του από τον κατασκευαστή].

Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα παραπάνω.

≤12 Μήνες
4.5. Σε περίπτωση ανακοίνωσης της απόσυρσης του προσφερόμενου εξοπλισμού μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με ισοδύναμο ή καλύτερο χωρίς επιπρόσθετο κόστος.ΝΑΙ
4.6. Να κατατεθεί Πιστοποιητικό ISO 9001 του προμηθευτή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας για κάθε είδος προσφερόμενου εξοπλισμού.ΝΑΙ
4.7. O κεντρικός εξοπλισμός θα παραμετροποιηθεί και εγκατασταθεί σε πλήρη λειτουργία από τον Ανάδοχο σε χώρο–χώρους που θα του υποδειχθούν από την ΕΠΠΕ.ΝΑΙ
4.8. Το σύνολο του κεντρικού εξοπλισμού θα παραδοθεί ενσωματωμένα σε Racks τα οποία και θα προσφερθούν στο πλαίσιο του Έργου.ΝΑΙ
4.9. Για το σύνολο του κεντρικού εξοπλισμού να αναφερθούν οι συνολικές απαιτήσεις σε ισχύ ρεύματος (Watt στα 230 V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου του στοιχείου.ΝΑΙ
4.10.          Για το σύνολο του κεντρικού εξοπλισμού να αναφερθούν οι ανάγκες σε ψύξη (Total BTU/hour στα 230 V) της προσφερόμενης λύσης σε κατάσταση πλήρους φορτίου του στοιχείου.ΝΑΙ
4.11.          Για κάθε συστατικό στοιχείο της προτεινόμενης λύσης να αναφερθούν τυχόν χαρακτηριστικά που υποστηρίζονται και έχουν σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.ΝΑΙ
4.12.          Να αναφερθούν οι διαστάσεις του κάθε δομικού στοιχείου της προσφερόμενης λύσης σε rack units.ΝΑΙ
4.13.          Τα προσφερόμενα δομικά στοιχεία του κεντρικού εξοπλισμού θα φέρουν πιστοποίηση CE.NAI
4.14.          Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει όλα τα απαιτούμενα καλώδια, connectors, μετατροπείς κλπ που τυχόν απαιτηθούν για την εγκατάσταση, λειτουργία του προσφερόμενου κεντρικού εξοπλισμού και την ενσωμάτωση αυτού στην υφιστάμενη υποδομή με πλεονασμό και υψηλή διαθεσιμότητα.ΝΑΙ
4.15.          Όλος ο εξοπλισμός της εγκατάστασης (εξυπηρετητές, δικτυακός εξοπλισμός κτλ.) να παρέχεται με τον κατάλληλο πλεονασμό χωρίς μοναδικό σημείο αστοχίας (single point of failure), ανοχή σε αστοχίες και υψηλή διαθεσιμότητα.ΝΑΙ
4.16.          Τα επί μέρους τμήματα που συνθέτουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό (πλακέτες, σκληροί δίσκοι, οδηγοί δισκέτας, κάρτες, κ.λπ.) να είναι συναρμολογημένα από το εργοστάσιο κατασκευής.ΝΑΙ
4.17.          Υποστήριξη τεχνολογίας συνεχούς αντιγραφής & δημιουργίας πλήρους αντιγράφου (mirror) μεταξύ απομακρυσμένων εφεδρικών φυσικών τοποθεσιών, για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων.

Υποστήριξη τεχνικών αυτόματης μετάπτωσης σε μελλοντική εφεδρική τοποθεσία.

ΝΑΙ
5.        Λογισμικό
5.1. Όλο το προσφερόμενο λογισμικό πρέπει να είναι σύγχρονο [χρόνος ανακοίνωσης ή τελευταίας ενημέρωσης, μικρότερος από δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης ή απόσυρσης του]. Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα παραπάνω.

Απαιτείται η τελευταία σταθερή έκδοση λογισμικού εκτός εάν υπάρχει ασυμβατότητα υλοποίησης με γνώμονα τις απαιτήσεις του έργου και τον υφιστάμενο εξοπλισμό.

ΝΑΙ
5.2. Σε περίπτωση ανακοίνωσης της απόσυρσης του προσφερόμενου λογισμικού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει με ισοδύναμο ή καλύτερο χωρίς επιπρόσθετο κόστος.ΝΑΙ
5.3. Το προσφερόμενο λογισμικό θα συνοδεύεται από επίσημη άδεια χρήσης με σαφή αναφορά στον τρόπο αδειοδότησης (π.χ. unlimited use, per server, per cpu, per named user κλπ). Οι άδειες αυτές θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσης, αλλά και την προσφερόμενη λύση.ΝΑΙ
5.4. Το σύνολο του λογισμικού να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργικότητα. Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση εγγυάται την ομαλή εκκίνηση και λειτουργία των υποσυστημάτων λογισμικού και την απόλυτη συμβατότητα μεταξύ τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Έργου.ΝΑΙ
5.5. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο του προσφερόμενου λογισμικού πλήρως εγκατεστημένο και παραμετροποιημένο σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου και του Φορέα, παρέχοντας τον κατάλληλο βαθμό υπηρεσιών ανάλυσης, σχεδιασμού, εγκατάστασης/παραμετροποίησης, υλοποίησης έργου (project management) και ελέγχου ποιότητας (quality assurance).ΝΑΙ
5.6. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει όλα τα αναγκαία συμπληρωματικά στοιχεία λογισμικού για τη θέση του όλου Συστήματος σε επιχειρησιακή λειτουργία όπου απαιτούνται (π.χ. πρόσθετα plug-ins ή modules τρίτων ή άλλων κατασκευαστών κ.λπ.).ΝΑΙ
5.7. Θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία media εγκατάστασης καθώς και από πλήρη εγχειρίδια διαχειριστών (administration ή reference manuals) σε ψηφιακή μορφή και προαιρετικά σε έντυπη μορφή ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση των συστημάτων από προσωπικό του Αγοραστή.ΝΑΙ
5.8. Θα προσφερθεί το σύνολο των απαιτούμενων αδειών σύμφωνα με τον εξοπλισμό που θα δοθεί στο πλαίσιο του Έργου.ΝΑΙ
5.9. Όλα τα υποσυστήματα λογισμικού θα πρέπει να δίνουν την δυνατότητα auditing σε εξουσιοδοτημένους χρήστες ή διαχειριστές.ΝΑΙ
5.10.          Να εγκατασταθεί και παραμετροποιηθεί το υφιστάμενο λογισμικό φωνητικοποίησης στο νέο περιβάλλον.ΝΑΙ
6.        Αρχιτεκτονική Προσφερόμενης Λύσης
6.1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση η οποία θα καλύπτει το σύνολο της απαιτούμενης λειτουργικότητας και των προδιαγραφών του Έργου.

Στην παρουσίαση της Τεχνικής Λύσης που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια τα σημεία και ο βαθμός ολοκλήρωσης των συστημάτων και να παρουσιάζεται σε ένα ενιαίο σχεδιάγραμμα η συνολική λογική αρχιτεκτονική του συνόλου του Έργου.

Επιπλέον θα πρέπει να παραδοθεί σχεδιάγραμμα της προτεινόμενης φυσικής αρχιτεκτονικής των συστατικών της κεντρικής υποδομής.

ΝΑΙ
6.2. Για κάθε υποσύστημα θα περιγράφονται με σαφήνεια τα ακόλουθα:ΝΑΙ
6.2.1.   Ο ρόλος του.ΝΑΙ
6.2.2.   Οι ροές διαδικασιών.ΝΑΙ
6.2.3.   Η διασύνδεση με άλλα υποσυστήματα ή τρίτες εφαρμογές.ΝΑΙ
6.3. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα του Συστήματος κατ ελάχιστον σύμφωνα με την § 1.7.2.3.≥99,9%
6.4. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να εξασφαλίζει αξιοπιστία, επεκτασιμότητα, εφεδρεία και ασφάλεια.

Τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνονται τα ανωτέρω.

ΝΑΙ