1.6 Ειδικές Απαιτήσεις

1.6.1 Εξοπλισμός
Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού με τα παρελκόμενα αυτού, θα πρέπει να είναι καινούριο και αμεταχείριστο. Επιπλέον, θα πρέπει να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσης του από τον κατασκευαστή κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς από τον υποψήφιο Ανάδοχο (και ειδικότερα όπως αναλυτικά ζητείται στους Πίνακες Συμμόρφωσης του παρόντος).
Το υπό-προμήθεια Σύστημα θα πρέπει να αντικαταστήσει δύο υφιστάμενα συστήματα Βάσεων Δεδομένων Oracle ΕΕ 10.2.0.4, που λειτουργούν σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (High Availability) σε επίπεδο Λειτουργικού Συστήματος (OS). Τεχνικά στοιχεία για τα εν λόγω συστήματα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

A/AΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝORACLE1ORACLE2
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1.       Τύπος – έκδοση Β.Δ. :Oracle ΕΕ 10.2.0.4Oracle ΕΕ 10.2.0.4
2.       Τύπος H/W :IBM Blade Server 7989IBM Blade Server 7989
3.       CPU :2*8 cores2*8 cores
4.       Μνήμη :128 GB128 GB
5.       OS :IBM AIX 6.1IBM AIX 6.1
Ποσοτικά χαρακτηριστικά
1.       Μέγεθος Β.Δ. :~ 7,3 TB~ 5,2 TB
2.       Τάση αύξησης/ εβδομάδα :~ 30 GB~ 50 GB
3.       Αριθμός σχημάτων προς μετάπτωση :~ 50~ 100
Χαρακτηριστικά Storage
1.       Τύπος Storage :IBM Storwize V7000
2.       Χωρητικότητα (raw) :63,9 TB

Πίνακας 12: Χαρακτηριστικά υφιστάμενων συστημάτων (ORACLE1 και ORACLE2).

Το προσφερόμενο Σύστημα θα πρέπει να υπερκαλύπτει τα υφιστάμενα συστήματα ως προς τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά απόδοσης και αποθήκευσης και επιπλέον να υπάρχει μέριμνα για ικανοποίηση επαυξημένων αναγκών πλέον του 30% αναφορικά με την επεξεργαστική ισχύ (απόδοση) και πλέον του 50% αναφορικά με την αποθηκευτική ικανότητα
Σημειώνεται ότι το ποσοστό προσαύξησης επεξεργαστικής ισχύος θα προκύπτει από τα επίσημα αποτελέσματα benchmarks (π.χ. SPECint-rate-base 2006, SPECfp-rate-base-2006 ή άλλων επίσημων φορέων) για κάθε έναν από τους εξυπηρετητές που προσφέρονται.

1.6.1.1 Εξυπηρετητές
Οι εξυπηρετητές του Συστήματος Βάσης Δεδομένων θα πρέπει να βρίσκονται σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (High Availability-active/active) και κατανομής φόρτου ούτως ώστε σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας σε έναν από τους εξυπηρετητές βάσης δεδομένων, όλη η λειτουργικότητα να παρέχεται από τους υπόλοιπους εξυπηρετητές χωρίς διακοπή. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τον τρόπο υλοποίησης αυτής.
Η επεξεργαστική ισχύς των εξυπηρετητών που θα προσφερθούν θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις υπάρχουσες ανάγκες προσαυξημένες κατά 30%.
Επιπλέον θα πρέπει να εξασφαλίζεται επάρκεια (redundancy) όσον αφορά την παροχή τροφοδοσίας (χρήση πολλαπλών τροφοδοτικών), την συνδεσιμότητα με την υπόλοιπη υποδομή (πολλαπλές διεπαφές διασύνδεσης με το δίκτυο – NICs – διαφορετικών τύπων – π.χ. FC, Infiniband κτλ), καθώς και επάρκεια σε επίπεδο αριθμού μηχανημάτων.
Επιπλέον θα πρέπει να υποστηρίζεται η δυνατότητα μελλοντικής επεκτασιμότητας (upgradability) της υποδομής των εξυπηρετητών τόσο σε επίπεδο μηχανήματος (π.χ προσθήκη αρθρωμάτων μνήμης, διεπαφές δικτύου κ.λπ.) όσο και σε επίπεδο προσθήκης επιπλέον εξυπηρετητών.

1.6.1.2 Σύστημα Αποθήκευσης
Αποτελεί τον κεντρικό αποθηκευτικό χώρο των συστημάτων της κύριας εγκατάστασης ο οποίος θα φιλοξενεί το σύνολο των δεδομένων (αλφαριθμητικά, φωτογραφίες, δακτυλικά αποτυπώματα, έγγραφα κτλ.) που είναι αποθηκευμένα στις κεντρικές βάσεις δεδομένων της Δ/νσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α.
Λόγω του κρίσιμου ρόλου του πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά γρήγορης προσπέλασης και ασφαλούς φύλαξης των δεδομένων. Για τη διασύνδεση του με τα υπόλοιπα συστήματα θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός μεταγωγέων (Switches) σε πλεονασμό (redundancy), ο οποίος και θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο.
1.6.1.3 Μεταγωγείς (Storage Switches)
Οι μεταγωγείς (Storage Switches) που θα προσφερθούν θα πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλή ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων μεταξύ των εξυπηρετητών του Συστήματος Βάσεων Δεδομένων και των συσκευών αποθήκευσης δεδομένων (Storage). Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητά (High Availability) τους μέσω πλεονασμού (redundancy), ενώ επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τον Ανάδοχο για επάρκεια θυρών σε πιθανή μελλοντική επέκταση του Συστήματος.

1.6.2 Χωροταξικά θέματα
Το σύνολο του εξοπλισμού του Έργου θα τοποθετηθεί και εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο εντός του Πληροφοριακού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε χώρο που θα υποδειχθεί από τη Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α.
Για την τοποθέτηση του ικριώματος που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες συνθήκες:
• Βάρος ανά θέση ικριώματος: =<500 kg
• Ύψος ικριώματος: =<2m(42U)
• Τροφοδοσία: 4 ηλεκτρικές παροχές ανά θέση των 16 A με τερματισμό φις βιομηχανικού τύπου (32 Α).
o Οι αναφερόμενες τροφοδοσίες υποστηρίζονται από υπάρχον σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) της Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α.
Σε περίπτωση που ανακύψουν ασυμβατότητες της υπάρχουσας υποδομής με τον προσφερόμενο εξοπλισμό, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κατάλληλης τροποποίησης αυτής, αδαπανώς για την Αναθέτουσα Αρχή, ώστε αυτή να καταστεί συμβατή με τον προσφερόμενο εξοπλισμό.
Επιπλέον ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει οποιοδήποτε παρελκόμενο απαιτηθεί για την ορθή τοποθέτηση και εγκατάσταση του προσφερόμενου εξοπλισμού, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α.

1.6.3 Λογισμικό
Στη συνέχεια περιγράφονται οι απαιτήσεις που θα πρέπει να ικανοποιούνται από το προσφερόμενο λογισμικό του Συστήματος.

1.6.3.1 Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS)
Το Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων που θα προσφερθεί, θα πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά τμηματοποίησης (partitioning) των δεδομένων, ρυθμίσεων βελτιστοποίησης (fine tuning) καθώς και κρυπτογράφησης σε επίπεδο Βάσης Δεδομένων ούτως ώστε να αποτρέπει την πρόσβαση σε αυτά από χρήστες που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιώματα για να τα προσπελάσουν.
Επιπλέον, το εν λόγω λογισμικό θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει όλες τις δυνατότητες που διαθέτει το υπάρχον λογισμικό διαχείρισης Βάσης Δεδομένων και να υποστηρίζει το σύνολο των πακέτων κώδικα που εκτελούνται σε αυτό.
1.6.3.2 Λογισμικό λειτουργίας εξυπηρετητών
Οι εξυπηρετητές του υπό προμήθεια συστήματος θα πρέπει να διαθέτουν πλήρως αδειοδοτημένο Λειτουργικό Σύστημα, κατάλληλα διαμορφωμένο για το σκοπό της προμήθειας. Το Λειτουργικό Σύστημα που θα προσφερθεί θα πρέπει να είναι συναφές με τα ήδη χρησιμοποιούμενα Λειτουργικά Συστήματα που είναι εγκατεστημένα στο Πληροφοριακό Κέντρο της Δ/νσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α., σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προσφερθεί επιπλέον εκπαίδευση στα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής από τον Ανάδοχο.
Το Λειτουργικό Σύστημα πρέπει να είναι πιστοποιημένο για τον προσφερόμενο εξοπλισμό και το λογισμικό RDBMS που θα προσφερθεί. Επιπλέον να είναι στην τελευταία ενημερωμένη έκδοση του έτους της διακήρυξης, η οποία υποστηρίζεται από το υλικό και να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης.
1.6.3.3 Άδειες Χρήσης
Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης θα πρέπει να καλύπτουν την ανάπτυξη και απεριόριστη χρήση του Συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου και όπως αυτές αποτυπώνονται στην παρούσα. Σε περίπτωση βλάβης ή τεχνολογικής απαξίωσης (μερικής ή ολικής) του φιλοξενούντος εξοπλισμού, να επιτρέπεται η μετεγκατάσταση του λογισμικού χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
1.6.3.4 Λογισμικό Παρακολούθησης (Monitoring)
Γραφικό περιβάλλον κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης, έτσι ώστε να υποστηρίζονται κατ’ ελάχιστο οι παρακάτω δυνατότητες:
• διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (π.χ. start, stop, recovery κλπ.),
• διαχείριση αντικειμένων της βάσης (π.χ. χρηστών, πινάκων, views, stored procedures κλπ.),
• συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων χρήσης και επίδοσης,
• tunning,
• έλεγχος γεγονότων και χρονοπρογραμματισμός διαχειριστικών εργασιών.

1.6.4 Υπηρεσίες
Στη συνέχεια περιγράφονται οι απαιτήσεις που τίθενται στο πλαίσιο του Έργου για την παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης των υφιστάμενων δεδομένων, πληροφοριών, σχημάτων, διαδικασιών κτλ, εκπαίδευσης στο νέο περιβάλλον, καθώς και τεκμηρίωσης όλων αυτών.

1.6.4.1 Μετάπτωση
O Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση μετάπτωσης του συνόλου των δεδομένων, πληροφοριών, σχημάτων, διαδικασιών και λοιπών αντικειμένων που είναι ήδη καταχωρημένα στις δύο (2) υφιστάμενες Oracle βάσεις δεδομένων (βλ. §1.6.1). Για το σκοπό αυτό οφείλει να εκπονήσει ολοκληρωμένη και λεπτομερή Μελέτη Μετάπτωσης, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
1. Ορισμό (σε συνεργασία και μετά από έγκριση της ΕΠΠΕ και της Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α.) και ανάλυση των προς μετάπτωση αντικειμένων, καθώς και το εύρος αυτών με κριτήρια την ποιότητα, χρησιμότητα, εφικτότητα μετάπτωσης, τους κινδύνους μετάπτωσης κ.λπ.
2. Λεπτομερή σχεδιασμό των διαδικασιών μετάπτωσης που θα ακολουθηθούν (προσπέλαση αντικειμένων, συλλογή αυτών, μεταφορά-αποθήκευση αυτών σε δομές του νέου Συστήματος κτλ.).
3. Σχέδιο ελέγχου και επαλήθευσης της ακεραιότητας και ορθότητας των αντικειμένων καθώς και των διασυνδέσεων με τρίτα συστήματα στο τελικό περιβάλλον ώστε να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων.
4. Ορισμός διαδικασιών και απαιτήσεων για την θεώρηση της ολοκλήρωσης της μετάπτωσης ως επιτυχούς.
Η Μελέτη Μετάπτωσης θα εκπονηθεί κατά τη διάρκεια της Φάσης Α’ (§ 1.4.1) και θα αποτελεί παραδοτέο αυτής.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει στις διαδικασίες μετάπτωσης από τα υφιστάμενα συστήματα στο νέο, με βάση την Μελέτη Μετάπτωσης, με τον ελάχιστο δυνατό χρόνο μη διαθεσιμότητας (downtime), ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 4 ώρες. Ο χρόνος μη διαθεσιμότητας λόγω μετάπτωσης θα καθοριστεί σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. και είναι δυνατό να καθοριστεί και εκτός εργάσιμων ημερών και ωρών (για παράδειγμα αργίες, σαββατοκύριακα, νυκτερινές ώρες).
Επισημαίνεται πως, κατά τη διάρκεια της Φάσης Ε («Τελική Μετάπτωση»-§1.4.5), τα υφιστάμενα συστήματα και το νέο Σύστημα θα βρίσκονται σε παράλληλη λειτουργία.
Επιπλέον ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη και να υλοποιήσει τα ακόλουθα:
• Παραμετροποίηση των δικτυακών συνδέσεων (π.χ. multipath, zoning κτλ.).
• Για τις νέες Βάσεις Δεδομένων που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο οι κατάλληλοι μηχανισμοί backup/restore και διαχείρισης των archive logs (ή όπως αλλιώς αναφέρεται η ισοδύναμη έννοια σε σύστημα Βάσεων Δεδομένων άλλου κατασκευαστή πέραν αυτού των υφιστάμενων), σε συνεργασία με την ΕΠΠΕ και τη Δ/νση Πληροφορικής /Α.Ε.Α.
• Αναλυτική γραπτή τεκμηρίωση για την εγκατάσταση του Συστήματος, τα υλοποιημένα backup jobs, την υλοποιηθείσα πολιτική backup, καθώς και αναλυτικά βήματα για recovery/restore με σκοπό να είναι εφικτή η συντήρηση και επέκταση του συστήματος από τα στελέχη της Δ/νσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α.
• Μετάπτωση του υφιστάμενου λογισμικού φωνητικοποίησης στο νέο Σύστημα.

1.6.4.2 Εκπαίδευση
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες Εκπαίδευσης–Μεταφοράς Τεχνογνωσίας στα στελέχη και τους διαχειριστές του Συστήματος με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του Έργου. Οι υπηρεσίες αυτές, θα περιλαμβάνουν:
• Οριστικοποιημένο οδηγό εκπαίδευσης οποίος θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογική προσέγγιση, την οργάνωση και προετοιμασία της εκπαίδευσης.
• Δημιουργία εκπαιδευτικού και εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις ανάγκες και την ετοιμότητα των στελεχών του Ανάδοχου να αξιοποιήσουν το σύστημα.
• Εκπαίδευση στελεχών του Ανάδοχου με βάση το ρόλο τους κατά την πλήρη επιχειρησιακή του αξιοποίηση.
• Αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης και εισηγητικά μέτρα για μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξιοποίησης του συστήματος.
Στην Τεχνική Προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προτείνει πρόγραμμα για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα προσφέρει και το οποίο θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο τις εξής θεματικές ενότητες για τους διαχειριστές του Συστήματος:
• Λειτουργικό Σύστημα Κεντρικών Εξυπηρετητών
• Λογισμικό Βάσεων Δεδομένων
• Σύστημα Αποθήκευσης Δεδομένων
• Λειτουργία και Παραμετροποίηση Συστήματος
• Storage Swithes
Η χρονική διάρκεια της διδασκαλίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 6 ώρες ημερησίως. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα υποβάλει πρόταση για την εκπαίδευση των παραπάνω στελεχών. Η εκπαίδευση θα έχει ως στόχο την ενημέρωση και εξοικείωση των συμμετοχόντων με το νέο Σύστημα.
Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός και ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να εξειδικεύσει την εκπαίδευση που αυτός θεωρεί ότι θα συντελέσει στη βέλτιστη αξιοποίηση του Έργου, θεωρώντας ότι όσα ακολουθούν είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις. Συνοπτικά, οι ώρες εκπαίδευσης ανά θεματική ενότητα, είναι οι εξής:

Α/ΑΘεματική ΕνότηταΑριθμός ατόμωνΑριθμός ωρών
1.Λειτουργικό Σύστημα Κεντρικών Εξυπηρετητών518
2.Λογισμικό Βάσεων Δεδομένων524
3.Σύστημα Αποθήκευσης Δεδομένων512
4.Λειτουργία και Παραμετροποίηση Συστήματος518
5.Storage Swithes56

Πίνακας 13: Εκπαιδευτικές θεματικές ενότητες.

Οι εκπαιδεύσεις ανά κατηγορία εκπαιδευομένων δεν πρέπει να είναι επικαλυπτόμενες, θα πραγματοποιηθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και σε κατάλληλο περιβάλλον με σταθμούς εργασίας (hands on εκπαιδεύσεις). Επίσης, υποχρέωση του Αναδόχου χωρίς επιπλέον κόστος για τον Ανάδοχο είναι η δημιουργία και παράδοση του εκπαιδευτικού υλικού και σε ηλεκτρονική μορφή, κατάλληλη για αναπαραγωγή με χρήση εφαρμογών γραφείου ή προσφερόμενων εργαλείων.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος εκπαίδευσης θα ληφθούν υπόψη κατά την οριστική παραλαβή του Έργου.

1.6.4.3 Τεκμηρίωση
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το Σύστημα στο σύνολό του πλήρως και λεπτομερώς τεκμηριωμένο. Στο πλαίσιο της απαίτησης αυτής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα:
• Εγχειρίδια του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals)/τεχνικά φυλλάδια, που θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:
o Απαιτήσεις αναφορικά με το περιβάλλον λειτουργίας.
o Απαιτήσεις αποθήκευσης.
o Παραδοτέα προϊόντα.
o Οδηγίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, διαχείρισης και μετάπτωσης.
o Οδηγίες για τη διαχείριση σφαλμάτων, κινδύνων, απροόπτων, κλπ.
• Εγχειρίδια υποστήριξης χρηστών (user manuals) όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι λειτουργικότητες των συστημάτων/εφαρμογών, η πλοήγηση του χρήστη, το γραφικό περιβάλλον, τα σενάρια χρήσης κλπ.
• Εγχειρίδια/Οδηγίες λειτουργικής τεκμηρίωσης (operation manuals) για την καθημερινή λειτουργία και συντήρηση του Συστήματος.
• Εγχειρίδια κατασκευαστών (manuals) του συνόλου των έτοιμων προϊόντων (εξοπλισμού και λογισμικού).
• Εγχειρίδια για Disaster Recovery Plan, όπου θα περιγράφεται η διαδικασία ανάκαμψης των συστημάτων και των εφαρμογών που υλοποιούνται.
Όλα τα ανωτέρω εγχειρίδια θα παραδοθούν τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, με εξαίρεση τα εγχειρίδια κατασκευαστών (manuals) του συνόλου των έτοιμων προϊόντων (εξοπλισμού και λογισμικού), τα οποία δύναται να παραδοθούν μόνο στην αγγλική στην περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν προσφέρει ελληνική έκδοση.
Επίσης, όλα τα ανωτέρω θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή σε διαδεδομένο format εγγράφων (π.χ. pdf, docx κλπ.) και προαιρετικά σε έντυπη.

 • 29 Αυγούστου 2016, 11:44 | Ιωάννης Ορσάρης

  Σελίδα 26 – 1.6.1
  2. Τύπος H/W : IBM Blade Server 7989 IBM Blade Server 7989
  3. CPU : 2*8 cores 2*8 cores

  Από τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν οι επιδόσεις των υφιστάμενων εξυπηρετητών καθώς το IBM Blade Server 7989 είναι το blade chassis και όχι ο server, ενώ δεν αναφέρεται γενεά του επεξεργαστή και η συχνότητά του.
  Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ο τύπος/μοντέλο/συχνότητα της CPU και το πλήρες μοντέλο & τύπος του εξυπηρετητή (IBM model-type).

  Σελίδες 26-27 – 1.6.1
  «μέριμνα για ικανοποίηση επαυξημένων αναγκών πλέον του 30% αναφορικά με την επεξεργαστική ισχύ (απόδοση) και πλέον του 50% αναφορικά με την αποθηκευτική ικανότητα.»

  Καθώς ζητούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές για την αποθηκευτική ικανότητα (100 TB), προτείνεται να αφαιρεθεί η αναφορά στις επαυξημένες ανάγκες κατά 50% καθώς υπερκαλύπτεται από τον πίνακα.

  Σελίδα 28 – 1.6.2
  Τροφοδοσία: 4 ηλεκτρικές παροχές ανά θέση των 16 A με τερματισμό φις βιομηχανικού τύπου (32Α).

  Να διευκρινιστεί αν απαιτείται μονοφασική ή τριφασική παροχή, ή αν δεν υπάρχει προτίμηση. Είναι προτιμητέα η τριφασική παροχή.

  Σελ. 27 – 1.6.1
  Σημειώνεται ότι το ποσοστό προσαύξησης επεξεργαστικής ισχύος θα προκύπτει από τα επίσημα αποτελέσματα benchmarks (π.χ. SPECint-rate-base 2006, SPECfp-rate-base-2006 ή άλλων επίσημων φορέων) για κάθε έναν από τους εξυπηρετητές που προσφέρονται.

  Με βάση την περιγραφή των εφαρμογών στην διαβούλευση συμπεραίνουμε ότι τo SPECfp-rate-base-2006 δεν χρησιμεύει στις επιδόσεις (μαθηματικές πράξεις κινητής υποδιαστολής) και δεν συνίσταται η χρήση του, η οποία εγκυμονεί κινδύνους υποδιαστασιολόγησης ή υπερδιαστασιολόγησης αναλόγως τον επεξεργαστή. Προτείνεται να γίνει χρήση μόνο του SPECint-rate-base2006.

  Σελ. 31 – 1.6.4.3
  Εγχειρίδια για Disaster Recovery Plan, όπου θα περιγράφεται η διαδικασία ανάκαμψης των συστημάτων και των εφαρμογών που υλοποιούνται.

  Καθώς δεν ζητείται Disaster Recovery site, το συγκεκριμένο σημείο προτείνεται να αφαιρεθεί.