1.8 Διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.
Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο ομάδες:
A. Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας Απόδοσης και
B. Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης.
Στην Ομάδα Α περιλαμβάνονται τα στοιχεία που εξασφαλίζουν τη συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στο παρόν τεύχος. Στην ομάδα Β περιλαμβάνεται το υποσύνολο των τεχνικών στοιχείων του παρόντος τεύχους που διαμορφώνουν την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, την ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) μετά την πώληση και την τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή, την εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών καθώς και το χρόνο παράδοσης των υλικών.
Για τις παραπάνω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 80 και 20 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Κάθε ομάδα χωρίζεται σε περισσότερες υποομάδες. Οι συντελεστές βαρύτητας και οι βαθμοί τους δίνονται παρακάτω (§1.8.1 «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης»). Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολόγησης, βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων (υποομάδων) με 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που θα παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθμολογία της. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:

Type2

Όπου:
Συγκριτική Τιμή Προσφοράς = Τιμή Προφοράς + Κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
Σταθμισμένη Βαθμολογία = Συνολική βαθμολογία Ομάδας Α+ Συνολική βαθμολογία Ομάδας Β
Έστω υπόψη τα ακόλουθα:
Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής προσφοράς θα ληφθεί υπόψη η τιμή προσφοράς (με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.), το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι προς υποβοήθηση της διαδικασίας οικονομοτεχνικής αξιολόγησης οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να αναφέρουν ρητά στην οικονομική τους προσφορά το κόστος εγκατάστασης (αν υπάρχει), λειτουργίας (αν υπάρχει) και συντήρησης του Συστήματος με το οποίο θα επιβαρυνθεί η Αναθέτουσα Αρχή. Επιπλέον, γνωρίζεται ότι τα κόστη αυτά θα αφορούν τα ελάχιστα απαιτούμενα έτη για τα οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του, ήτοι δύο (2) πρώτα έτη δωρεάν εγγύησης και τα οκτώ (8) επόμενα έτη μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης κατά τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης αν και εφόσον το ζητήσει ο Αγοραστής.

1.8.1 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΟΜΑΔΑ Α: Τεχνικές Προδιαγραφές και Ποιότητα Απόδοσης
Α/ΑΚΡΙΤΗΡΙΑΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % (Σ.Β.)

Σύμφωνα με §ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Β.)ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΤ.Β.)= (Σ.Β.)x(Β.)
1.      Γενικές Απαιτήσεις51.12
Εξοπλισμός-Λογισμικό
2.      Εξυπηρετητές151.13.1
3.      Σύστημα Αποθήκευσης Database151.13.2
4.      Μεταγωγείς

(Storage Switches)

51.13.3
5.      Ικριώματα31.13.4
6.      Χωροταξικά21.14
Υπηρεσίες
7.      Ανάλυση Απαιτήσεων51.15.1
8.      Μετάπτωση151.15.2
9.      Εκπαίδευση και Τεκμηρίωση51.15.2
10.   Δοκιμαστική λειτουργία101.15.4
                   ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α = 80%Α=

Πίνακας 14: Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης (Ομάδα Α).

ΟΜΑΔΑ Β: Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη
Α/ΑΚΡΙΤΗΡΙΑΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % (Σ.Β.)

Σύμφωνα με §ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Β.)ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΤ.Β.)= (Σ.Β.)x(Β.)
1.     Εγγύηση81.15.5
2.     Παρακολούθηση Λειτουργίας, Αποκατάσταση Προβλημάτων41.15.6
3.     Συντήρηση81.15.7
                     ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β = 20%Β=
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Α και Β = 100%ΣΣΒ=Α+Β

Πίνακας 15: Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης (Ομάδα Β).

 

  • 29 Αυγούστου 2016, 11:05 | Ιωάννης Ορσάρης

    Σελίδα 43 – 1.8.1
    Λόγω της ειδικής βαρύτητας που έχει η τεχνολογία της βάσης δεδομένων για τις ήδη υποστηριζόμενες εφαρμογές, αλλά και για μελλοντική ανάπτυξη νέων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει τεχνική βαθμολογία και για αυτό το στοιχείο.
    Το λογισμικό της βάσης δεδομένων δεν αξιολογείται τεχνικά, προτείνεται να προστεθεί στον πίνακα αξιολόγησης