1.13 Εξοπλισμός-Λογισμικό

1.13.1 Εξυπηρετητές

Α/ΑΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1.       .Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο για το προσφερόμενο σύστημα εξυπηρετητών.ΝΑΙ
1.2. Να αναφερθεί η ημερομηνία ανακοίνωσης του εξοπλισμού από τον κατασκευαστή.ΝΑΙ
1.3. Το σύνολο των εξυπηρετητών να είναι του ιδίου κατασκευαστή.ΝΑΙ
1.4. Να αναφερθεί το μέγεθος της μονάδας σε U (rack units).ΝΑΙ
1.5. Να εγκατασταθούν στα προσφερόμενα ικριώματα.ΝΑΙ
1.6. Να προσφερθεί με το μέγιστο αριθμό μονάδων τροφοδοσίας και μονάδων ψύξης.NAI
2.        Αρχιτεκτονική
2.1.  Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική υλοποίησης του συστήματος εξυπηρετητών.ΝΑΙ
2.2.  Αριθμός εξυπηρετητών σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας και κατανομής φόρτου.≥ 2
2.3. Η προσφερόμενη αρχιτεκτονική να προσφέρει χαρακτηριστικά οριζόντιας κλιμάκωσης.ΝΑΙ
2.4. Οι προσφερόμενοι εξυπηρετητές να διαθέτουν τροφοδοτικά σε κατάσταση n+1 εφεδρεία.ΝΑΙ
2.5. Υποστήριξη λειτουργιών Hot Swap και Hot Spare σε επίπεδο δίσκων, τροφοδοτικών και ανεμιστήρων.ΝΑΙ
2.6. Να περιγραφεί η διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας που θα υποστηρίζει το σύστημα καθώς και ο τρόπος υλοποίησης αυτής:

·         πλεονάζοντα στοιχεία

·         καταμερισμό φόρτου εργασίας

·         επαναδιαμόρφωση της διάταξης του συστήματος σε περίπτωση αστοχίας επιμέρους στοιχείων του (π.χ. μνήμης, επεξεργαστή)

·         άλλο

ΝΑΙ
3.       .Απόδοση – Επεκτασιμότητα
3.1. Η προσφερόμενη αρχιτεκτονική να προσφέρει χαρακτηριστικά οριζόντιας κλιμάκωσης. Να τεκμηριωθούν οι δυνατότητες οριζόντιας κλιμάκωσης σε όλα τα επίπεδα της προσφερόμενης αρχιτεκτονικής.ΝΑΙ
4.        Eπεξεργαστές
4.1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής.ΝΑΙ
4.2. Να αναφερθεί το μοντέλο.ΝΑΙ
4.3. Να αναφερθεί ο αριθμός τους στην προσφερόμενη σύνθεση.ΝΑΙ
4.4. Sockets ανά εξυπηρετητή≥1
4.5. Να αναφερθεί ο αριθμός των πυρήνων (cores) ανά επεξεργαστή.ΝΑΙ
4.6. Να αναφερθεί η συχνότητα (GHz) επεξεργαστή.ΝΑΙ
4.7. Να αναφερθεί η ιεραρχία μνήμης Cache (ποσότητα ανά επίπεδο–Level 1, 2 και 3) και φυσική τοποθεσία.ΝΑΙ
4.8. Addressability επεξεργαστών64 bit
4.9. Υποστήριξη ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών νημάτων ανά πυρήνα (multi-threading).
Να αναφερθεί ο αριθμός.
ΝΑΙ
4.10.          Η απόδοση των προσφερόμενων εξυπηρετητών θα πρέπει να είναι επαυξημένη τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με τους υφιστάμενους (βλ. § 1.6.1).

Το ποσοστό αυτό θα προκύπτει από τα σχετικά αποτελέσματα των benchmarks SPECint-rate-base 2006, SPECfp-rate-base-2006 (ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα) τα οποία και μπορούν να κατατεθούν στις ακόλουθες μορφές:

·      επίσημα έγγραφα πιστοποιημένα από το αντίστοιχο διεθνή οργανισμό αξιολόγησης επιδόσεων υπολογιστικών συστημάτων (Standard Performance Evaluation Corporation – SPEC).

·      εκτυπώσεις από τους επίσημους και μόνο δικτυακούς τόπους των εταιριών κατασκευής με την αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση.

·      εκτυπώσεις από τον επίσημο και μόνο δικτυακό τόπο του διεθνή οργανισμού αξιολόγησης επιδόσεων υπολογιστικών συστημάτων (Standard Performance Evaluation Corporation – SPEC) με την αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση.

·      μετρήσεις που έχουν εκτελεστεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο – σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τον προσφέροντα να εκτελέσει το benchmark στην προσφερόμενη σύνθεση του.

ΝΑΙ
5.        Μνήμη
5.1. Προσφερόμενη μνήμη.≥ 256 GB
5.2. Μέγεθος υποστηριζόμενης μνήμης (GB)≥ 512
5.3. Να μπορεί να αναβαθμιστεί στη μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη (βλ. Τεχνική Προδιαγραφή. 4.9 του παρόντος Πίνακα) στο προσφερόμενο σασί, χωρίς την αντικατάσταση των προσφερόμενων μνημών.ΝΑΙ
5.4. Να αναφερθεί η μέγιστη επέκταση μνήμης.ΝΑΙ
5.5. Να αναφερθεί ο συνολικός αριθμός των DIMM slots.ΝΑΙ
5.6. Να αναφερθούν τα ελεύθερα DIMM slots.ΝΑΙ
5.7. Να διαθέτει τύπο μνήμης DDR4 ή καλύτερο.ΝΑΙ
5.8. Χρονισμός μνήμης.≥ 1600 MHz
5.9. Να διαθέτει μηχανισμό προστασίας της μνήμης (ECC).ΝΑΙ
6.       Τοπική Αποθήκευση – Δίσκοι
6.1. Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα επίπεδα RAID.ΝΑΙ
6.2. Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη τουλάχιστον RAID-0 και RAID-1.ΝΑΙ
6.3. Οι δίσκοι να βρίσκονται σε διάταξη RAID-1.ΝΑΙ
6.4. Να αναφερθεί ο αριθμός εσωτερικών θέσεων δίσκων.ΝΑΙ
6.5. Πλήθος δίσκων ανά εξυπηρετητή≥ 4
6.6. Raw χωρητικότητα έκαστου δίσκου (GΒ)≥ 300
6.7. Τύπος δίσκων Serial Attached SCSI (SAS) ή ισοδύναμος ή ανώτεροςΝΑΙ
6.8. Ταχύτητα περιστροφής (rpm)≥7.200
6.9. Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενοι τύποι διασύνδεσης με εξωτερικά συστήματα αποθήκευσης (για παράδειγμα Fiber Channel).ΝΑΙ
6.10.          Οι προσφερόμενοι δίσκοι θα πρέπει να είναι ίδιου τύπου και οι σειριακοί τους αριθμοί (S/N) να μην ειναι διαδοχικοί.ΝΑΙ
7.        Ι/Ο
7.1. Αριθμός καρτών δικτύου με ≥4 φυσικά interface 1 GE (Gigabit Ethernet) ανά κάρτα.> 1
7.2. Αριθμός καρτών δικτύου με ≥2 φυσικά interface 10 GE (Gigabit Ethernet) ανά κάρτα.> 1
7.3. Αριθμός καρτών διασύνδεσης με storage (FiberChannel, Infiniband κλπ.).≥ 2
7.4. Έκαστος εξυπηρετητής να διαθέτει controller HBA FC ≥ 8 Gbps με 2 θύρες για σύνδεση με σύστημα αποθήκευσης ή ισοδύναμο.ΝΑΙ
7.5. Να αναφερθεί ο αριθμός και τύπος των USB θυρών.ΝΑΙ
7.6. Να διαθέτει DVD-RW.ΝΑΙ
7.7. Να αναφερθεί ο αριθμός των PCI-Express 2.0 θυρών ή αντίστοιχων.ΝΑΙ
7.8. Να αναφερθεί και προσφερθεί ο απαιτούμενος αριθμός θυρών τύπου Ethernet, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της προσφερόμενης αρχιτεκτονικής και τα χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας που ζητούνται.ΝΑΙ
8.        Λειτουργικό Σύστημα
8.1. Να περιγραφεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και η έκδοση του Λειτουργικού Συστήματος (Λ/Σ).ΝΑΙ
8.2. Το Λ/Σ να είναι πιστοποιημένο για τον προσφερόμενο εξοπλισμό και το λογισμικό της Βάσης δεδομένων.ΝΑΙ
8.3. Να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης.ΝΑΙ
8.4. Το Λ/Σ που θα προσφερθεί να συνοδεύεται από επίσημη υποστήριξη (support) από τον κατασκευαστή του.ΝΑΙ
8.5. Να παραμετροποιηθεί κατάλληλα για βέλτιστη λειτουργία με τη Βάση δεδομένων.ΝΑΙ
9.       Λογισμικό Βάσης Δεδομένων
9.1. Να προσφερθεί λογισμικό Βάσης Δεδομένων (Β/Δ) τύπου Enterprise Edition.ΝΑΙ
9.2. Να αναφερθούν το όνομα, έκδοση, κατασκευαστής, τύπος, χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού της Β/Δ.ΝΑΙ
9.3. Το λογισμικό Β/Δ να διαθέτει τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά:ΝΑΙ
9.3.1.  Υψηλής διαθεσιμότητας (Clustering).ΝΑΙ
9.3.2.  Τμηματοποίησης δεδομένων (partitioning).ΝΑΙ
9.3.3.  Διάγνωσης προβλημάτων (diagnostics).ΝΑΙ
9.3.4.  Ρύθμισης Β/Δ (tuning).ΝΑΙ
9.4. Να υποστηρίζει ασφάλεια, κρυπτογράφηση δεδομένων, διαχωρισμό καθηκόντων και αποκλεισμό πρόσβασης priviledged χρηστών σε δεδομένα της Βάσης Δεδομένων.ΝΑΙ
9.5. Να υπάρχει συμμόρφωση A.C.I.D. (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).ΝΑΙ
9.6. Να υποστηρίζει internal/external routines (functions, procedures).ΝΑΙ
9.7. Να υποστηρίζει database triggers.ΝΑΙ
9.8. Να υποστηρίζει παράλληλη εκτέλεση query ή DML εντολών.ΝΑΙ
9.9. Να υποστηρίζει τύπους δεδομένων clob και blob.ΝΑΙ
9.10.          Να υποστηρίζει συμπίεση δεδομένων (compression).ΝΑΙ
9.11.          Να υποστηρίζει online/hot backup μηχανισμό τήρησης αντιγράφων ασφαλείας.ΝΑΙ
9.12.          Να υποστηρίζει δυνατότητα auditing.ΝΑΙ
9.13.          Να υποστηρίζει δυνατότητα περιορισμού χρήσης των διαθέσιμων πόρων (CPU, sessions, κ.λπ.).ΝΑΙ
9.14.          Να υποστηρίζει Unicode character sets (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών).ΝΑΙ
9.15.          Να προσφερθούν οι απαραίτητες άδειες χρήσης του λογισμικού της Β/Δ με τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά για όλους τους εξυπηρετητές.ΝΑΙ
10.    Διαχείριση – Παρακολούθηση
10.1.           Να δοθεί συνοδευτικό λογισμικό για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση συνολικά των εξυπηρετητών. Να αναφερθούν:ΝΑΙ
10.1.1.    Tα στοιχεία του Συστήματος που είναι δυνατόν να παρακολουθούνται όπως π.χ. ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι, εσωτερική θερμοκρασία κλπ.ΝΑΙ
10.1.2.    Oι δυνατότητες διαχείρισης που καλύπτει.ΝΑΙ
10.2.           Υποστήριξη SNMP, με δυνατότητα ειδοποίησης σε περίπτωση βλάβης.ΝΑΙ
10.3.           Να διαθέτει διαγνωστικές λυχνίες στο σασί.ΝΑΙ
10.4.           Ο εξυπηρετητής να διαθέτει onboard διαγνωστικό μηχανισμό με indicators καλής λειτουργίας.ΝΑΙ

1.13.2 Σύστημα αποθήκευσης Database

Α/ΑΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1.        Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1. Να προσφερθεί ενιαίο αυτόνομο σύστημα αποθήκευσης τεχνολογίας Storage Area Network (S.A.N.) για τη Βάση Δεδομένων πλήρως συμβατό με τις απαιτήσεις οριζόντιας κλιμάκωσης.ΝΑΙ
1.2. Να αναφερθεί μοντέλο και κατασκευαστής.ΝΑΙ
1.3. Να αναφερθεί η ημερομηνία ανακοίνωσης του εξοπλισμού από τον κατασκευαστή.ΝΑΙ
1.4. Ενσωμάτωση του συστήματος εντός του ιδίου Rack με τους εξυπηρετητές (το οποίο θα προσφερθεί).ΝΑΙ
1.5. Να αναφερθεί το μέγεθος του συστήματος αποθήκευσης σε U (rack units).ΝΑΙ
1.6. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής non-blocking (να τεκμηριωθεί).ΝΑΙ
1.7. Να περιγραφεί ο τρόπος επέκτασης του προσφερόμενου συστήματοςΝΑΙ
1.8. Αριθμός μονάδων≥ 1
1.9. Συνολική προσφερόμενη χωρητικότητα δίσκων (raw capacity, πριν την εφαρμογή RAID) σε TB. Στη συνολική ποσότητα δεν υπολογίζονται οι εφεδρικοί δίσκοι.≥ 100
1.10.          Αδιάλειπτη λειτουργία όλων των επιμέρους τμημάτων κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, επέκτασης ή και αναδιάρθρωσης.ΝΑΙ
1.11.          Μέγιστη συνολική υποστηριζόμενη χωρητικότητα (με επέκταση της ζητούμενης σύνθεσης) (raw capacity) σε TB.≥ 200
1.12.          Να περιγραφεί ο τρόπος επέκτασης του προσφερόμενου Συστήματος.ΝΑΙ
1.13.          Το προσφερόμενο Σύστημα να πληρεί χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας, χωρίς κανένα μοναδικό σημείο αστοχίας (no single point of failure).ΝΑΙ
1.14.          Τα τροφοδοτικά και οι ανεμιστήρες να είναι τουλάχιστον διπλά (redundant power supplies και redundant fans) και να αντικαθιστούνται εν λειτουργία (hot swap).ΝΑΙ
1.15.          Να αναφερθούν οι απαιτήσεις θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου του προσφερόμενου Συστήματος.ΝΑΙ
1.16.          Να αναφερθει ο αριθμός θυρών διασύνδεσης και ο τύπος συνδέσεων με συνολικό (aggregate) εύρος ζώνης τουλάχιστον 120 Gbit/sec.ΝΑΙ
1.17.          Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά :ΝΑΙ
1.17.1.  Πρωτοκόλλο ISCSI.ΝΑΙ
1.17.2.  File πρωτοκόλλο NFS.ΝΑΙ
1.17.3.  Network πρωτόκολλα SNMP, HTTP, FTP, SFTP.ΝΑΙ
1.17.4.  Υπηρεσίες καταλόγου LDAP, Active Directory κτλ.ΝΑΙ
1.17.5.  Τεχνικές εξοικονόμησης χωρητικότητας (συμπίεση, deduplication κτλ.).ΝΑΙ
1.17.6.  Υποστήριξη τεχνολογίας Thin Provisioning.ΝΑΙ
1.17.7.  Υποστήριξη τεχνολογίας Storage Tiering.ΝΑΙ
1.17.8.  Υποστήριξη τεχνολογίας Encryption.ΝΑΙ
1.17.9.  Υποστήριξη τεχνολογίας απομακρυσμένων αντιγράφνω (remote copy/replication) σύγχρονα ή ασύγχρονα.ΝΑΙ
2.        Ελεγκτές Δίσκων (Storage Controllers)
2.1. Να αναφερθεί ο αριθμός, ο τύπος και η αρχιτεκτονική (για παράδειγμα επεξεργαστές, διασύνδεση – επικοινωνία με εξυπηρετητές/δίσκους κτλ.) των ελεγκτών στην προσφερόμενη σύνθεση.ΝΑΙ
2.2. Λειτουργία σε διάταξη Active-Active.ΝΑΙ
2.3. Λειτουργία Failover σε περίπτωση βλάβης του ελεγκτή.ΝΑΙ
2.4. Λειτουργία flash cache με μέγεθος τουλάχιστον 3 TB που να υποστηρίζεται από το προσφερόμενο Σχεσιακό Σύστημα Βάσης Δεδομένων ή προσφορά SSD δίσκων ≥ 5ΤΒ για το Disk Array και υποστήριξη τεχνολογίας tiering.ΝΑΙ
2.5. Να αναφερθεί ο τύπος και ο αριθμός των προσφερόμενων διεπαφών (θυρών διασύνδεσης) ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της προσφερόμενης αρχιτεκτονικής.ΝΑΙ
2.6. Υποστήριξη επιπέδων RAID 1, 5, 10 ή ισοδύναμων ή ανώτερων.ΝΑΙ
2.7. Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός Logican Units που υποστηρίζεται.ΝΑΙ
2.8. Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός δίσκων ανά λογικό χώρο που υποστηρίζεται.ΝΑΙ
2.9. Ενσωματωμένη δυνατότητα δημιουργίας Snapshots στο επίπεδο των αποθηκευμένων δεδομένων. Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες τεχνικές δημιουργίας στιγμιοτύπων.ΝΑΙ
2.10.          Να δοθούν τεκμηριωτικά στοιχεία της απόδοσης του προσφερόμενου συστήματος αποθήκευσης. Να αναφερθούν αν υπάρχουν μετρήσεις απόδοσης του συστήματος (πχ IO/sec ή/και MB/sec).ΝΑΙ
2.11.          Να αναφερθεί για τη λύση αποθήκευσης με μαγνητικά μέσα και/ή flash cache το συνολικό εύρος ζώνης (GB / sec) που παρέχει.ΝΑΙ
2.12.          Να αναφερθεί ο συνολικός αριθμός IOPS για readsΝΑΙ
2.13.          Να αναφερθεί ο συνολικός αριθμός IOPS για writesΝΑΙ
3.        Δίσκοι
3.1. Να αναφερθεί ο συνολικός προσφερόμενος αριθμός δίσκων, ο τύπος τους και η ονομαστική χωρητικότητα αυτών καθώς και ταχύτητα περιστροφής (εφόσον δεν ειναι SSD).ΝΑΙ
3.2. Να προσφερθούν οι εφεδρικοί δίσκοι που συνιστά ο κατασκευαστής αυξημένοι κατά έναν (1).ΝΑΙ
3.3. Αντικατάσταση δίσκων (drives) χωρίς διακοπή λειτουργίας του αποθηκευτικού συστήματος (hot swap drives).ΝΑΙ
3.4. Υποστήριξη χρήσης τουλάχιστον ενός (1) πλεονάζοντα δίσκου ανά συρτάρι για άμεση αντικατάσταση άλλου με βλάβη (hot spare).ΝΑΙ
3.5. Να αναφερθούν τα είδη δίσκων που υποστηρίζει το Σύστημα.ΝΑΙ
4.        Διαχείριση
4.1. Να αναφερθεί ο τρόπος διαχείρισης του Συστήματος αποθήκευσης.ΝΑΙ
4.2. Δυνατότητα διαχείρισης της συστοιχίας είτε μέσω Web Browser, είτε μέσω εξειδικευμένου λογισμικού με γραφικό περιβάλον (GUI) (Client Software) το οποίο θα πρέπει να προσφερθεί.ΝΑΙ
4.3. Υποστήριξη command-line για scripting.ΝΑΙ
4.4. Υποστήριξη ορισμού λογικών μονάδων/συστοιχιών μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης.ΝΑΙ
4.5. Αναλυτική καταγραφή/παρουσίαση της κατάστασης του Συστήματος.

Αναφορά των μονάδων που παρακολουθούνται (π.χ. ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι κτλ).

ΝΑΙ
4.6. Αυτόματη ειδοποίηση του διαχειριστή (administrator) σε περίπτωση βλάβης (paging, email, alert).ΝΑΙ
5.        Λογισμικό
5.1. Σε περίπτωση που απαιτούνται άδειες λογισμικού για τις λειτουργίες του Συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη προσφορά.ΝΑΙ
5.2. Λογισμικό δημιουργίας και γρήγορης επαναφοράς snapshots. Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες τεχνικές δημιουργίας snapshots και ανάκτησης δεδομένων (restore).ΝΑΙ
5.3. Τεκμηριωμένη υποστήριξη των Λειτουργικών Συστημάτων:

·         Windows Server

·         Linux

·         UΝΙΧ

Να αναφερθούν όλα τα υποστηριζόμενα Λειτουργικά.

ΝΑΙ

1.13.3 Μεταγωγείς (Storage Switches)

Α/ΑΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1.1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.ΝΑΙ
1.2. Αριθμός μονάδων.2
1.3. Αριθμός θυρών κάθε storage switch:36
1.4. Σε περίπτωση βλάβης της μίας μονάδας να υποστηρίζεται αυτόματη μετάπτωση δρομολόγησης δεδομένων στις υπόλοιπες μονάδες.ΝΑΙ
1.5. Οι μεταγωγείς να είναι υψηλής διαθεσιμότητας και να έχουν την δυνατότητα ενημέρωσης λογισμικού χωρίς διακοπή μεταγωγής δεδομένων.ΝΑΙ
1.6. Υποστήριξη πρωτοκόλλων ασφάλειας  SSHv2, SFTP. Να αναφερθούν τυχόν άλλα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται.ΝΑΙ
1.7. Κάθε storage switch θα πρέπει να υποστηρίζει την απομόνωση της κυκλοφορίας δεδομένων καθώς και διαχείριση του QoS.ΝΑΙ
1.8. Κάθε storage switch θα πρέπει να παρέχει λογική δικτυακή απομόνωση (logical isolation).ΝΑΙ
1.9. Τα τροφοδοτικά και οι ανεμιστήρες των μεταγωγέων να είναι διπλά (redundant power supplies και redundant fans) και να αντικαθιστούνται εν λειτουργία (hot swap).ΝΑΙ
1.10.          Οι προσφερόμενοι μεταγωγείς να είναι αρχιτεκτονικής non-blocking (να τεκμηριωθεί).ΝΑΙ
1.11.          Να προσφερθούν τα κατάλληλα καλώδια διασύνδεσης με τις διασυνδεμένες συσκευές (υποσυστήματα SAN κ.λπ.).ΝΑΙ
1.12.          Υποστήριξη διαχείρισης μέσω command line interface και/ή γραφικού περιβάλλοντος το οποίο να προσφερθεί.ΝΑΙ
1.13.          Να προσφερθούν οι απαραίτητες άδειες χρήσης.ΝΑΙ

1.13.4 Ικριώματα-Racks

Α/ΑΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1.        Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι τοποθετημένος εντός ικριώματος – ικριωμάτων..ΝΑΙ  
1.2. Τύπος ικριώματος: επιδαπέδια μεταλλική καμπίνα (standard 19” rack)ΝΑΙ  
1.3. Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής.ΝΑΙ  
1.4. Αντισεισμική/αντικραδασμική βάση στήριξηςΝΑΙ  
2.        Τεχνικά Χαρακτηριστικά
2.1. Να περιγραφεί ο προσφερόμενος τρόπος εξαερισμού –ψύξης του εξοπλισμούΝΑΙ  
2.2. Ύψος≤ 42U  
2.3. Eμπρόσθια διάτρητη πόρταΝΑΙ  
2.4. Οπίσθια αφαιρούμενη πόρτα ή δίφυλλη πόρτα.ΝΑΙ  
2.5. Να διαθέτει κλειδαριά στην εμπρόσθια και στην οπίσθια πόρτα.ΝΑΙ  
2.6. Το ικρίωμα να περιλαμβάνει δύο (2) τουλάχιστον Power Distribution Units Zero U (PDUs).ΝΑΙ  
2.7. Δυνατότητα διακοπής της παροχής τάσης τροφοδοσίας με ασφαλειοδιακόπτη στο UPS ή στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή στο ικρίωμα.ΝΑΙ  
3.        Άλλες Απαιτήσεις
3.1. Να προσφερθούν και τα απαιτούμενα καλώδια για τη διασύνδεση όλων των συσκευών καθώς και επιπλέον καλώδια εφεδρείας για μελλοντικές ανάγκες.ΝΑΙ  
3.2. Το ικρίωμα να διαθέτει κατάλληλους οδηγούς και συγκρατητές για την διευθέτηση των καλωδίων, τροφοδοσίας, UTP και oπτικών (FC και network), οι οποίοι δεν θα πρέπει να καταλαμβάνουν χώρο στο ικρίωμα (zero U)ΝΑΙ  

 

 • 29 Αυγούστου 2016, 13:28 | Γιάννης Πουρναράς

  1.13.2 Σύστημα αποθήκευσης Database

  Στην απαιτηση 1.17.2 File πρωτοκόλλο NFS απαιτείται η υποστήριξη πρωτοκόλου ΝFS ενω δεν φαίνεται να απαιτείται ή υποστήριξη file services σε κάποιο άλλο σημείο της διαβούλευσης . Παράλληλα στον πίνακα των servers απαιτείται σύνδεση FC με το σύστημα αποθήκευσης. Προτείνουμε ή συγκεκριμένη απαίτηση να αφαιρεθεί ή να γίνει προαιρετική για μείωση του κόστους και ευκολότερη ανάπτυξη , διαχείριση κτλ

  Επίσης προτείνουμε το προσφερόμενο σύστημα αποθήκευσης να διαθέτει τουλάχιστον 32GB cache καθώς και να υποστηρίζει τουλάχιστον 500 δίσκους για μεγαλύτερη απόδοση και επεκτασιμότητα

 • 29 Αυγούστου 2016, 13:56 | Γιάννης Πουρναράς

  5.7 Να διαθέτει τύπο μνήμης DDR4 ή καλύτερο.

  Η παραπάνω προδιαγραφή συνήθως αναφέρεταθ σε εξυπηρετητές που χαρακτηρίζονται ως entry servers και όχι σε συστήματα που ειδικεύονται σε mission critical εφαρμογές όπως αυτές των Βάσεων Δεδομένων. Εξάλλου η συνολική απόδοση του συστήματος εξασφαλίζεται μέσω της προδιαγραφής 4.10 και είναι διαφορετικός ο τροπος επίτευξης της από τις διάφορες αρχιτεκτονικές επεξεργαστών.

  Οπότε προκειμένου να είναι δυνατή η προσφορά τέτοιων συστημάτων οι συγκεκριμένη προδιαγραφή προτείνουμε να αναμορφωθεί ως:

  5.7 Να διαθέτει τύπο μνήμης DDR3 ή καλύτερο.

 • 29 Αυγούστου 2016, 11:56 | Ιωάννης Ορσάρης

  Σελίδα 64 – 9.3.1
  Υψηλής διαθεσιμότητας (Clustering). ΝΑΙ

  Προτείνεται η αλλαγή της προδιαγραφής σε «Υψηλής διαθεσιμότητας. Θα πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως οι προδιαγραφές της παραγράφου 1.6.1.1 ΝΑΙ»

  Σελίδα 64 – 9.4
  Να υποστηρίζει ασφάλεια, κρυπτογράφηση δεδομένων, διαχωρισμό καθηκόντων και αποκλεισμό πρόσβασης priviledged χρηστών σε δεδομένα της Βάσης Δεδομένων ΝΑΙ

  Η δυνατότητα αποκλεισμού πρόσβασης των privileged χρηστών (δηλαδή των DBA) σε δεδομένα της ΒΔ, θα πρέπει να διαχωριστεί από την Ασφάλεια & κρυπτογράφηση σε ξεχωριστή προδιαγραφή, ώστε να συνάδει με τις πρακτικές της αγοράς (οι περισσότεροι κατασκευαστές λογισμικού χρησιμοποιούν ξεχωριστά προϊόντα ή άδειες χρήσης για τις δυνατότητες αυτές). Στο βαθμό που αυτή η δυνατότητα δεν χρησιμοποιείται τώρα από την Αστυνομία, προτείνουμε να αφαιρεθεί η υποχρέωση της προσφοράς άδειας για τον διαχωρισμό χρηστών και τον αποκλεισμό της πρόσβασης των privileged χρηστών από τα δεδομένα της ΒΔ. Ο λόγος είναι η σημαντική προσπάθεια η οποία πρέπει να καταβληθεί από την πλευρά των υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης ενός τέτοιου εγχειρήματος για πρώτη φορά σε έναν οργανισμό του μεγέθους της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος θα εκτινάξει τόσο το κόστος όσο και το χρόνο υλοποίησης πέραν των προβλεπόμενων από τον προϋπολογισμό. Ένα τόσο σημαντικό έργο, είναι καλό να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ξεχωριστά από το έργο της αναβάθμισης και μετάπτωσης της υποδομής για να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην παραγωγική λειτουργία του νέου μεταπτωμένου περιβάλλοντος.

  Έτσι προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής σε:
  «9.4.1 Να υποστηρίζει ασφάλεια & κρυπτογράφηση δεδομένων, με προσφορά των απαιτούμενων αδειών λογισμικού ΝΑΙ
  9.4.2 Να υποστηρίζει διαχωρισμό καθηκόντων και αποκλεισμό πρόσβασης priviledged χρηστών σε δεδομένα της Βάσης Δεδομένων, μέσω μελλοντικής επέκτασης/προμήθειας ΝΑΙ»

  Σελίδα 65 – 9.15
  Να προσφερθούν οι απαραίτητες άδειες χρήσης του λογισμικού της Β/Δ με τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά για όλους τους εξυπηρετητές. ΝΑΙ

  Εφόσον υιοθετηθούν τα ανωτέρω σχόλια, θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα αυτή η προδιαγραφή, δηλαδή να εξαιρεθεί η νέα προδιαγραφή 9.4.2.

  Σελίδα 52 – 4.4
  χρόνος ανακοίνωσης ή τελευταίας ενημέρωσης, μικρότερος από δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου

  Οι κατασκευαστές συστημάτων δεν ανακοινώνουν νέα συστήματα (υλικό) με τόσο ταχείς ρυθμούς, οπότε προτείνεται η αλλαγή της απαίτησης σε 24 μήνες.

  Σελίδα 59 – 2.5
  Υποστήριξη λειτουργιών Hot Swap και Hot Spare σε επίπεδο δίσκων, τροφοδοτικών και ανεμιστήρων. ΝΑΙ

  Η υποστήριξη Hot Spare δεν είναι συνηθισμένη πρακτική στους κατασκευαστές εξυπηρετητών. Προτείνεται η αλλαγή της προδιαγραφής σε «Υποστήριξη λειτουργιών Hot Swap σε επίπεδο δίσκων, τροφοδοτικών και ανεμιστήρων. ΝΑΙ»

  Σελίδα 60 – 4.4
  Sockets ανά εξυπηρετητή ≥1

  Η υποστήριξη μόνο 1 socket ανά εξυπηρετητή δεν δύναται να καλύψει τις ανάγκες διαθεσιμότητας του συστήματος και ειδικά τα ζητούμενα 99,9% (σελ. 57, προδιαγραφή 6.3). Προτείνεται να ζητούνται «Sockets ανά εξυπηρετητή ≥2» και να είναι και τα δύο ενεργά (δηλαδή να διαθέτουν επεξεργαστή στην προσφερόμενη σύνθεση).

  Σελίδα 60 – 4.10
  Η απόδοση των προσφερόμενων εξυπηρετητών θα πρέπει να είναι επαυξημένη τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με τους υφιστάμενους (βλ. § 1.6.1).
  Το ποσοστό αυτό θα προκύπτει από τα σχετικά αποτελέσματα των benchmarks SPECint-rate-base2006, SPECfp-rate-base-2006 (ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα)

  Με βάση την περιγραφή των εφαρμογών στην διαβούλευση συμπεραίνουμε ότι τo SPECfp-rate-base-2006 δεν χρησιμεύει στις επιδόσεις (μαθηματικές πράξεις κινητής υποδιαστολής) και δεν συνίσταται η χρήση του, η οποία εγκυμονεί κινδύνους υποδιαστασιολόγησης ή υπερδιαστασιολόγησης αναλόγως τον επεξεργαστή. Προτείνεται να γίνει χρήση μόνο του SPECint-rate-base2006.

  Σελίδα 61 – 5
  Μνήμη

  Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι οι απαιτούμενες προδιαγραφές της μνήμης αναφέρονται σε «Μνήμη ανά εξυπηρετητή».

  Σελίδα 61-62 – 5.8
  Χρονισμός μνήμης. ≥ 1600 MHz

  Προτείνουμε να γίνει διόρθωση του χρονισμού της μνήμης σε ≥ 2133 ώστε να περιγράφεται σύγχρονη τεχνολογία και να αποφευχθεί αγορά παρωχημένης τεχνολογίας. Επιπλέον θα συμφωνεί και με την προδιαγραφή 5.7 (ίδια σελίδα) όπου ζητείται μνήμη DDR4.

  Σελίδα 62 – 6.2
  Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη τουλάχιστον RAID-0 και RAID-1. ΝΑΙ

  Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής σε «Υποστήριξη hardware ή software Raid» για να επιτρέπεται και η προσφορά ελεγκτή δίσκων με χρήση τεχνικών τύπου RAID σε επίπεδο λογισμικού από το λειτουργικό σύστημα, για μεγαλύτερη ευελιξία και επιδόσεις.

  Σελίδα 62 – 6.3
  Οι δίσκοι να βρίσκονται σε διάταξη RAID-1. ΝΑΙ

  Προτείνεται να γίνει προσθήκη και του RAID-5 ώστε να μην αποκλείονται λύσεις κατασκευαστών που δίνουν μεγαλύτερη ωφέλιμη χωρητικότητα, δηλαδή «Οι δίσκοι να βρίσκονται σε διάταξη RAID-1 ή RAID5 ΝΑΙ»

  Σελίδα 62 – 6.6
  Raw χωρητικότητα έκαστου δίσκου (GΒ) ≥ 300

  Προτείνεται να αλλαχθεί η χωρητικότητα σε ≥ 600 GB, καθώς τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα και λογισμικά έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις σε χωρητικότητα.

  Σελίδα 62 – 6.10
  Οι προσφερόμενοι δίσκοι θα πρέπει να είναι ίδιου τύπου και οι σειριακοί τους αριθμοί (S/N) να μην ειναι διαδοχικοί. ΝΑΙ

  Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περί σειριακών αριθμών δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από τους κατασκευαστές εξυπηρετητών καθώς δεν μπορεί να γίνει δέσμευση συγκεκριμένων δίσκων ανά πελάτη. Επιπλέον, καθώς ζητείται συγκεκριμένο επίπεδο εγγύησης – συντήρησης δεν είναι απαραίτητη τέτοιου είδους πρόβλεψη, εφόσον αυτό ζητείται για λόγους αποφυγής βλαβών σε συγκεκριμένη παρτίδα δίσκων. Έτσι προτείνεται η απαλοιφή της απαίτησης για διαδοχικούς σειριακούς αριθμούς.

  Σελίδα 63 – 7.1
  Αριθμός καρτών δικτύου με ≥4 φυσικά interface 1 GE (Gigabit Ethernet) ανά κάρτα. > 1

  Προτείνουμε να διορθωθεί το >1 σε ≥1. Επιπλέον προτείνεται να γίνει σαφής η τεχνολογία που ζητείται, στην προκειμένη περίπτωση χαλκός, για παράδειγμα: «Αριθμός καρτών δικτύου με ≥4 φυσικά interface 1 GE (Gigabit Ethernet, copper) ανά κάρτα. ≥ 1»

  Σελίδα 63 – 7.2
  Αριθμός καρτών δικτύου με ≥2 φυσικά interface 10GE (Gigabit Ethernet) ανά κάρτα. > 1

  Προτείνεται να διορθωθεί το >1 σε ≥1. Επιπλέον προτείνεται να γίνει σαφής η τεχνολογία που ζητείται, στην προκειμένη περίπτωση οπτικό, για παράδειγμα: «Αριθμός καρτών δικτύου με ≥2 φυσικά interface 10 GE (Gigabit Ethernet, optical) ανά κάρτα. ≥ 1»

  Σελίδα 63 – 7.3
  Αριθμός καρτών διασύνδεσης με storage (FiberChannel, Infiniband κλπ.). ≥ 2

  Προτείνεται να διορθωθεί σε «Αριθμός καρτών διασύνδεσης με ≥2 φυσικά interface με storage (FiberChannel, Infiniband κλπ.). ≥ 1»

  Σελίδα 63 – 7.4
  Έκαστος εξυπηρετητής να διαθέτει controller HBA FC ≥ 8 Gbps με 2 θύρες για σύνδεση με σύστημα αποθήκευσης ή ισοδύναμο. ΝΑΙ

  Η τεχνολογία FC 8 Gbps είναι πλέον παρωχημένη και στην αγορά υπάρχουν τεχνολογίες με διπλάσια (FC) ή και πενταπλάσια (IB) ταχύτητα για τη διασύνδεση storage. Προτείνεται να διορθωθεί σε «Έκαστος εξυπηρετητής να διαθέτει controller(s) HBA FC ή HCA IB συνολικού εύρους ζώνης ≥ 64 Gbps με τουλάχιστον 2 θύρες για σύνδεση με σύστημα αποθήκευσης ή ισοδύναμο ή αντίστοιχο ΝΑΙ»

  Σελίδα 63 – 7.6
  Να διαθέτει DVD-RW. ΝΑΙ
  Προτείνεται να αφαιρεθεί η προδιαγραφή, καθώς τα DVD-RW δεν χρησιμοποιούνται πλέον σε περιβάλλον εξυπηρετητών. Οι σύγχρονες πρακτικές επιβάλλουν την απουσία DVD-RW για λόγους ασφαλείας και reliability με αποτέλεσμα πολλοί σύγχρονοι κατασκευαστές να μην προσφέρουν καν την δυνατότητα ενσωματωμένου DVD-RW στους σύγχρονους servers. Αντ’ αυτού δύνανται να χρησιμοποιηθούν άλλες δυνατότητες όπως USB sticks, remote DVD, κτλ.

  Σελίδα 63 – 7.7
  Να αναφερθεί ο αριθμός των PCI-Express 2.0 θυρών ή αντίστοιχων. ΝΑΙ

  Προτείνεται να γίνει διόρθωση του PCI-Express 2.0 σε PCI-Express 3.0 ώστε να περιγράφεται σύγχρονη τεχνολογία και να αποφευχθεί αγορά παρωχημένης τεχνολογίας.

  Σελίδα 67 – 1.1
  Να προσφερθεί ενιαίο αυτόνομο σύστημα αποθήκευσης τεχνολογίας Storage Area Network
  (S.A.N.) για τη Βάση Δεδομένων πλήρως συμβατό με τις απαιτήσεις οριζόντιας κλιμάκωσης. ΝΑΙ

  Προτείνεται να γίνει διόρθωση σε «Να προσφερθεί ενιαίο αυτόνομο σύστημα αποθήκευσης τεχνολογίας Storage Area Network (S.A.N.) ή Network Attached Storage (N.A.S.) ή Direct Attached Storage (D.A.S.) για τη Βάση Δεδομένων πλήρως συμβατό με τις απαιτήσεις οριζόντιας κλιμάκωσης.» ώστε να μην αποκλείονται εξελιγμένες λύσεις κατασκευαστών με μοναδικά πλεονεκτήματα για storage βάσεων δεδομένων.

  Σελίδα 67 – 1.13.2
  Σύστημα αποθήκευσης Database

  Δεν αναφέρεται ελάχιστη μνήμη (cache) του συστήματος. Για την διατήρηση της ποιότητας και της απόδοσης των προσφερόμενων προϊόντων σε υψηλά επίπεδα, προτείνεται η προσθήκη κατάλληλης προδιαγραφής, με ελάχιστη τιμή 128 GB: «Μνήμη cache (GB). Να περιγραφεί η διάταξη και ο τρόπος λειτουργίας. ≥ 128»

  Σελίδα 68-69
  1.17. Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά : ΝΑΙ
  1.17.1. Πρωτοκόλλο ISCSI. ΝΑΙ
  1.17.2. File πρωτοκόλλο NFS. ΝΑΙ
  1.17.3. Network πρωτόκολλα SNMP, HTTP, FTP, SFTP. ΝΑΙ
  1.17.4. Υπηρεσίες καταλόγου LDAP, Active Directory κτλ.
  1.17.5. Τεχνικές εξοικονόμησης χωρητικότητας (συμπίεση,deduplication κτλ.).
  1.17.6. Υποστήριξη τεχνολογίας Thin Provisioning. ΝΑΙ
  1.17.7. Υποστήριξη τεχνολογίας Storage Tiering. ΝΑΙ
  1.17.8. Υποστήριξη τεχνολογίας Encryption. ΝΑΙ
  1.17.9. Υποστήριξη τεχνολογίας απομακρυσμένων αντιγράφνω (remote copy/replication)σύγχρονα ή ασύγχρονα. ΝΑΙ

  Σημειώνουμε επίσης ότι μια βέλτιστη αρχιτεκτονική, η οποία θα συμφωνεί με το πνεύμα του διαγωνισμού αλλά και θα προσφέρει άριστη επεκτασιμότητα και αντοχή στο χρόνο για την Αστυνομία θα πρέπει να διαχωρίσει το database storage από το storage γενικής χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση κρίνεται σκόπιμη η προδιαγραφή του database storage με βάση την βελτιστοποίηση της λειτουργίας την οποία αυτό θα κληθεί επιτελέσει, ώστε η Αστυνομία να προσλάβει όλα τα δυνατά χαρακτηριστικά απόδοσης, αξιοπιστίας και ασφάλειας μέσα από ένα ενιαίο βελτιστοποιημένο σχεδιασμό ο οποίος θα προστατεύσει την αρχική επένδυση σε βάθος χρόνου δεκαετίας.

  Οι παραπάνω προδιαγραφές, που είναι συνήθεις σε ένα σύστημα αποθήκευσης γενικού τύπου, δεν είναι λειτουργικές ειδικά σε database storage, καθώς η database δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα περισσότερα από τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά, ενώ άλλα δεν συνιστώνται, λόγω βέλτιστων πρακτικών, να χρησιμοποιηθούν σε βάσεις δεδομένων.

  Ως εκ τούτου προτείνεται η τροποποίηση των παρακάτω προδιαγραφών ως εξής:
  1.17.1 –> Δεν συνιστάται τo iSCSI σε βάσεις δεδομένων για λόγους επιδόσεων. Προτείνεται η αφαίρεση της προδιαγραφής.
  1.17.2 –> Δεν συνιστάται τo NFS σε βάσεις δεδομένων για λόγους επιδόσεων. Προτείνεται η αφαίρεση της προδιαγραφής.
  1.17.3 –> Τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα, εκτός του SNMP, δεν υποστηρίζονται από βάσεις δεδομένων. Το SNMP είναι πρωτόκολλο παρακολούθησης της απόδοσης και της κατάστασης συσκευών και δεν έχει σχέση με τα HTTP, FTP, SFTP. Προτείνεται η αλλαγή της προδιαγραφής σε «Υποστήριξη πρωτοκόλλου SNMP για δικτυακή παρακολούθηση του εξοπλισμού ΝΑΙ»
  1.17.4 –> Τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα δεν έχουν σχέση με τη βάση δεδομένων και χρησιμοποιούνται για γενικούς file servers/NAS storages. Προτείνεται η αφαίρεσή τους από τις προδιαγραφές.
  1.17.8 –> Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ζητείται να υποστηρίζεται και από την βάση δεδομένων, οπότε η αναφορά στον πίνακα του storage είναι πλεονάζουσα. Προτείνουμε την αφαίρεσή της.
  1.17.9 –> Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ζητείται να υποστηρίζεται και από την βάση δεδομένων, οπότε η αναφορά στον πίνακα του storage είναι πλεονάζουσα. Προτείνουμε την αφαίρεσή της.

  Επιπλέον προτείνεται η αλλαγή της προδιαγραφής 1.1.7.7 σε «Υποστήριξη τεχνολογίας Storage Tiering ή Flash Cache. ΝΑΙ» ώστε να συμφωνεί με την προδιαγραφή 2.4 του ίδιου πίνακα.

  Σελίδα 69 – 2.4
  Λειτουργία flash cache με μέγεθος τουλάχιστον 3 TB που να υποστηρίζεται από το προσφερόμενο Σχεσιακό Σύστημα Βάσης Δεδομένων ή προσφορά SSD δίσκων ≥ 5ΤΒ για το Disk Array και υποστήριξη τεχνολογίας tiering. ΝΑΙ

  Θεωρούμε ότι το μέγεθος flash cache ή SSD δίσκων που ζητείται είναι μικρό σε σχέση με τις τάσεις της αγοράς με μεγάλη αύξηση της χρήσης all-flash και hybrid arrays, την κατακόρυφη άυξηση των μεγεθών flash τα οποία έχουν τετραπλασιαστεί μέσα στους τελευταίους 18 μήνες, και την πτώση του κόστους της flash ενώ επίσης δεν συνάδουν με το συνολικό μέγεθος του storage capacity που ζητείται. Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής σε «Λειτουργία flash cache με μέγεθος τουλάχιστον 19 TB που να υποστηρίζεται από το προσφερόμενο Σχεσιακό Σύστημα Βάσης Δεδομένων ή προσφορά SSD δίσκων ≥ 26ΤΒ για το Disk Array και υποστήριξη τεχνολογίας tiering. ΝΑΙ», με βάση το συνολικό μέγεθος των βάσεων της Αστυνομίας και την τάση αύξησης.

  Σελίδα 70 – 2.6
  Υποστήριξη επιπέδων RAID 1, 5, 10 ή ισοδύναμων ή ανώτερων. ΝΑΙ

  Καθώς ο διαγωνισμός αφορά σε αναβάθμιση της υποδομής βάσεων δεδομένων της Αστυνομίας, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών για την ασφάλεια, διαθεσιμότητα και υψηλή απόδοση των συστημάτων βάσεων δεδομένων. Έτσι, προτείνεται η αφαίρεση του RAID-5, καθώς δεν συνιστάται για βάσεις δεδομένων και ειδικά για βάσεις με μεγάλο φόρτο εγγραφών λόγω του parity overhead στις εγγραφές και στην πράξη δεν θα χρησιμοποιηθεί για το περιεχόμενο του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η ζητούμενη υποστήριξη του Raid 10 είναι ανώτερη τόσο από το Raid 1, όσο και από το Raid 5.

  Σελίδα 71 – 3.4
  Υποστήριξη χρήσης τουλάχιστον ενός (1) πλεονάζοντα δίσκου ανά συρτάρι για άμεση αντικατάσταση άλλου με βλάβη (hot spare). ΝΑΙ

  Προτείνεται η αλλαγή της προδιαγραφής ώστε να επιτρέπονται επιπλέον τεχνικές πλεονάζοντων δίσκων, δηλαδή: «Υποστήριξη χρήσης τουλάχιστον ενός (1) πλεονάζοντα δίσκου ανά συρτάρι για άμεση αντικατάσταση άλλου με βλάβη (hot spare) ή άλλη ισοδύναμη ή αντίστοιχη τεχνική χρήσης πλεονάζοντων δίσκων. Να περιγραφεί. ΝΑΙ»

  Σελίδα 72 – 5.3
  Τεκμηριωμένη υποστήριξη των Λειτουργικών Συστημάτων: – Windows Server – Linux – UΝΙΧ
  Να αναφερθούν όλα τα υποστηριζόμενα Λειτουργικά. ΝΑΙ

  Προτείνεται η αλλαγή της προδιαγραφής σε «Τεκμηριωμένη υποστήριξη των Λειτουργικών Συστημάτων Windows Server ή Linux ή UΝΙΧ. Να αναφερθούν όλα τα υποστηριζόμενα Λειτουργικά. ΝΑΙ» ώστε να μην υπάρχει αποκλεισμός λύσεων.

  Σελίδα 73 – 1.13.3
  Μεταγωγείς (Storage Switches)

  Δεν αναφέρεται στον πίνακα συμμόρφωσης η ταχύτητα των θυρών. Προτείνεται η προσθήκη της προδιαγραφής «Εύρος ζώνης ανά θύρα (Gbps) ≥ 16»

  Σελίδα 73 – 1.3
  Για να είναι απρόσκοπτη η μελλοντική χρήση των ελεύθερων θυρών στο switch, προτείνεται η αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής: «Αριθμός αδειοδοτημένων και πλήρως λειτουργικών θυρών κάθε storage switch. Εφ’ όσον προσφερθούν περισσότερες θύρες, και αυτές θα πρέπει να είναι πλήρως αδειοδοτημένες και λειτουργικές ≥ 36»

  Σελίδα 73 – 1.6
  Υποστήριξη πρωτοκόλλων ασφάλειας SSHv2, SFTP. Να αναφερθούν τυχόν άλλα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται. ΝΑΙ

  Πολλά σύγχρονα προϊόντα αναφέρουν ως υποστηριζόμενο το SSH (υπονοείται v2), καθώς το SSHv1 είναι παρωχημένο. Προτείνεται γίνει αλλαγή της αναφοράς SSHv2 σε SSH.