1.14 Χωροταξικά

Α/ΑΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1.1. Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της §1.6.2.ΝΑΙ  
1.2. Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί εντός του Πληροφοριακού Κέντρου της Διεύθυνσης Πληροφορικής/ΑΕΑ.ΝΑΙ  
1.3. Βάρος  ικριώματος, με πλήρη σύνθεση  του εξοπλισμού≤500kg  
1.4. Τροφοδοσία εξοπλισμού:Τέσσερις (4) ηλεκτρικές παροχές ανά θέση των 16A με τερματισμό φις βιομηχανικού τύπου (32Α).

Σε περίπτωση που ο προσφερόμενος εξοπλισμός δεν είναι συμβατός με την υπάρχουσα υποδομή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες, αδαπανώς για την Αναθέτουσα Αρχή, ώστε αυτή να καταστεί συμβατή.

ΝΑΙ