1.15 Υπηρεσίες

1.15.1 Ανάλυση απαιτήσεων

Α/ΑΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1.1. Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παραγράφου §1.4ΝΑΙ

1.15.2 Μετάπτωση

Α/ΑΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1.1. Πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της παραγράφου 1.6.4.1ΝΑΙ
1.2. Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει:ΝΑΙ
1.2.1.      Ανάλυση των προς μετάπτωση δεδομένων/αντικειμένων.ΝΑΙ
1.2.2.      Συλλογή των δεδομένων/αντικειμένων από τα υφιστάμενα συστήματα.ΝΑΙ
1.2.3.      Προσαρμογή ή μετατροπή των δεδομένων/αντικειμένων στη μορφή που απαιτείταιΝΑΙ
1.2.4.      Μεταφορά των προσαρμοσμένων δεδομένων/αντικειμένων.ΝΑΙ
1.2.5.      Έλεγχος και επαλήθευση της ακεραιτότητας και ορθότητας των δεδομένων/αντικειμένων στο τελικό (νέο) περιβάλλον.ΝΑΙ
1.2.6.      Έλεγχος πλήρους λειτουργικότητας εφαρμογών της Ελληνικής Αστυνομίας.ΝΑΙ
1.3. Χρόνος μη διαθεσιμότητας (down time) όλων των υπηρεσιών-εφαρμογών-συστημάτων που θα μεταπτωθούν στο υπό προμήθεια σύστημα≤4 ώρες
1.4. Μετάπτωση του υφιστάμενου λογισμικού φωνητικοποίησης στο νέο Σύστημα.ΝΑΙ

1.15.3 Εκπαίδευση και Τεκμηρίωση

Α/ΑΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1.1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες  εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 1.6.4.2, 1.6.4.3 και 1.7.1.ΝΑΙ
1.2. Ο Ανάδοχος θα παρέχει:ΝΑΙ
1.2.1.     Εκπαιδευτικό υλικό στην ελληνική γλώσσα.ΝΑΙ
1.2.2.     Εγχειρίδια λειτουργίας και χειρισμού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.ΝΑΙ
1.2.3.     Τεχνικά εγχειρίδια (μαζί με όλα τα απαραίτητα σχέδια και σχεδιαγράμματα) στην αγγλική γλώσσα και προαιρετικά στην ελληνική γλώσσα.ΝΑΙ
1.3. Όλο το υλικό της τεχνικής προδιαγραφής 1.3 του παρόντος πίνακα να παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή και προαιρετικά σε έντυπη.ΝΑΙ
1.4. Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρο και χρόνο, που θα οριστούν από κοινού μεταξύ του Αναδόχου και της ΕΠΠΕ.ΝΑΙ

1.15.4 Δοκιμαστική Λειτουργία

Α/ΑΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1.1. Πλήρης συμμόρφωση με 1.4.3 και §1.4.5.ΝΑΙ
1.2. Διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ακόλουθων δοκιμών:ΝΑΙ
1.2.1.      Υψηλής Διαθεσιμότητας (High Availability) σε όλο τον εξοπλισμό.ΝΑΙ
1.2.2.      Αποτελεσμάτων Διαδικασιών Μετάπτωσης.ΝΑΙ
1.2.3.      Καλής Λειτουργίας/Συνδεσιμότητας στο νέο περιβάλλον.ΝΑΙ
1.2.4.      Διασύνδεσης με τρίτα συστήματα.ΝΑΙ
1.2.5.      Φόρτου (Stress Tests) στους νέους εξυπηρετητές.ΝΑΙ

1.15.5 Εγγύηση

Α/ΑΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1.        Γενικές Απαιτήσεις
1.1. Η Περίοδος Εγγύησης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα αναφέρονται στην §1.7.2.1.ΝΑΙ
1.2. Χρονικό διάστημα σε έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου, για το οποίο ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εγγύησης καλής λειτουργίας όλων των προσφερόμενων ειδών και επισκευής κάθε βλάβης όλων των ειδών της Σύμβασης.

Να αναφερθεί ο τυχόν περισσότερος δωρεάν παρεχόμενος χρόνος εγγύησης του Έργου

≥ 2 έτη
1.3. Κατά το διάστημα της εγγύησης οι εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης και τα ανταλλακτικά θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.ΝΑΙ
1.4. Οι υπηρεσίες της περιόδου εγγύησης θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης για τη νόμιμη χρήση των ζητούμενων λειτουργιών, την αδιάλειπτη υποστήριξη του Συστήματος για την ενημέρωση με νέες εκδόσεις και την αυτόματη ενημέρωση των λογισμικών του Έργου.ΝΑΙ
1.5. Υποχρέωση δωρεάν αναβάθμισης όλων των  προσφερόμενων λογισμικών και Λειτουργικών Συστημάτων εφόσον υπάρξει νέα έκδοση (version) κατά την περίοδο εγγύησης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής version ή release του λογισμικού θα πρέπει να μη δημιουργούνται διενέξεις–δυσλειτουργίες στο σύνολο του υπάρχοντος εξοπλισμού και λογισμικού.

Για οποιαδήποτε ενέργεια αυτού του τύπου θα πρέπει να προηγηθεί έγκριση από τη Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α.

ΝΑΙ
1.6. Ο Ανάδοχος στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων της εγγύησης έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα:ΝΑΙ
1.6.1.   Τον εντοπισμό των βλαβών ή δυσλειτουργιών του προσφερόμενου υλικού ή/και λογισμικού, την αποκατάστασή τους και την παράδοσή τους σε πλήρη λειτουργία.ΝΑΙ
1.6.2.   Την αποκατάσταση λαθών όλου του προσφερόμενου λογισμικού.ΝΑΙ
1.6.3.   Την ευθύνη για την παροχή βοήθειας για βελτιστοποίηση (Tuning) της απόδοσης του Συστήματος προς επίλυση οποιοδήποτε προβλήματος–δυσλειτουργίας, η οποία δημιουργείται στην υποδομή της Ελληνικής Αστυνομίας.ΝΑΙ
1.6.4.   Την εγκατάσταση κάθε απαραίτητου patch ή νέας version των λογισμικών του Έργου με σκοπό τη συμβατότητα λειτουργίας του Συστήματος με νέες version των Windows, java, Antivirus κτλ. που χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία.ΝΑΙ
1.7. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις (Τεχνικές Προδιαγραφές 1.6.1.-1.6.4. του παρόντος πίνακα) ισχύουν τόσο για το υλικό/λογισμικό που είχε προσφερθεί αρχικά (είτε με κόστος, είτε δωρεάν), όσο και για το υλικό/λογισμικό που προσφέρθηκε κατά την υλοποίηση.ΝΑΙ
2.        Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών
2.1. Ο Ανάδοχος για όλη την περίοδο της Εγγύησης–Συντήρησης (ΠΕΣ), εξασφαλίζει επαρκή και έγκαιρο ανεφοδιασμό με ανταλλακτικά, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάλληλη συντήρηση του εξοπλισμού που αυτός θα παράσχει για το Έργο.ΝΑΙ
2.2. Σε περίπτωση που κάποιος εξοπλισμός δεν υποστηρίζεται πια από τον κατασκευαστή του, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως εντός τριάντα (30) ημερών από την επίσημη ανακοίνωση του κατασκευαστή. Το γεγονός αυτό δε διαφοροποιεί καθόλου τις υποχρεώσεις του Αναδόχου για τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.ΝΑΙ
2.3. Αν κατά τη χρονική περίοδο της Εγγύησης–Συντήρησης, δεν είναι σε θέση να προσφέρει επαρκή αριθμό ανταλλακτικών για οποιοδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως και να προβεί σε πλήρη αντικατάσταση του παραδοθέντος εξοπλισμού με νεότερο ισοδύναμο εξοπλισμό με δικό του κόστος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση.ΝΑΙ
2.4. Πλέον των υπηρεσιών εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης στα αρμόδια στελέχη/διαχειριστές της Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α., για την εκμάθηση διαδικασιών καλύτερης αξιοποίησης του Συστήματος, βελτιστοποιήσεις ρυθμίσεων, κτλ και ειδικότερα όπως αυτές θα καθορίζονται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η εν λόγω υποχρέωση θα προσφέρεται σε ανθρωποώρες ανά έτος.

Σε περίπτωση υπέρβασης των προσφερόμενων ανθρωποωρών, ο Ανάδοχος δε θα αποζημιώνεται και έχει το δικαίωμα άρνησης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους.

≥ 100 ανθρωποώρες  

1.15.6 Παρακολούθηση Λειτουργίας, Αποκατάσταση Προβλημάτων

Α/ΑΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1.1. Η παρακολούθηση λειτουργίας και η αποκατάσταση προβλημάτων θα πρέπει να συμφωνεί με όσα αναφέρονται στην §1.7.2.ΝΑΙ
1.2. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει μηχανισμό για την αναγγελία βλαβών (Help Desk) σε 24ωρη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Να περιγραφεί ο μηχανισμός αναγγελίας βλαβών.ΝΑΙ
1.3. Όλες οι κλήσεις παροχής υποστήριξης του Συστήματος θα πραγματοποιούνται μέσω της Δ/νσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α.ΝΑΙ
1.4. Το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (Help Desk) θα λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους της §1.7.2.5.ΝΑΙ
1.5. Η εκτέλεση κάθε εργασίας του Αναδόχου, θα γίνεται σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, σε χώρους και με τρόπο που θα εγκρίνει η τελευταία ανά περίπτωση, ενώ δε θα επιτρέπεται η απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω Διαδικτύου.ΝΑΙ
1.6. Η διάγνωση και αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στους χώρους της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επισκευή μπορεί να γίνει στα εργαστήρια του Αναδόχου κατόπιν σχετικής έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. Τα έξοδα μεταφοράς στην περίπτωση αυτή επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.

Επισημαίνεται πως σε περίπτωση που δε δύναται να αποκατασταθεί βλάβη μιας συσκευής στην οποία μπορεί να υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα, τότε η οριστική καταστροφή της πραγματοποιείται παρουσία τεχνικών της Αναθέτουσας Αρχής.

ΝΑΙ

1.15.7 Συντήρηση

Α/ΑΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1.1. Η Περίοδος Συντήρησης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα αναφέρονται στην §1.7.2.2.ΝΑΙ  
1.2. Χρονικό διάστημα σε έτη παροχής υπηρεσιών συντήρησης για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών από τον Ανάδοχο με χρέωση, μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, εάν το ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή.≥ 8 έτη  
1.3. Ο Ανάδοχος στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων συντήρησης, έχει όλες τις υποχρεώσεις της περιόδου εγγύησης.ΝΑΙ  
1.4. Στην ετήσια δαπάνη συντήρησης περιλαμβάνοντα τα ακόλουθα:ΝΑΙ  
1.4.1.   Η αμοιβή για την αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών, η προληπτική συντήρηση και βελτιστοποίηση (tuning) της απόδοσης όλου του προσφερόμενου λογισμικού.ΝΑΙ  
1.4.2.   Η ετήσια ανανέωση όλων των αδειών του προσφερόμενου λογισμικού και Λειτουργικών Συστημάτων.ΝΑΙ  
1.5. Το ετήσιο/μηνιαίο κόστος συντήρησης και υποστήριξης θα δοθεί αναλυτικά στους Πίνακες της Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος ανά μονάδα.

Οι ίδιοι Πίνακες (για κάθε προσφερόμενο είδος ανά μονάδα), αλλά χωρίς τιμές θα υποβληθούν στην Τεχνική Προσφορά.

ΝΑΙ  
1.6. To σύνολο του ετησίου κόστους συντήρησης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των προβλεπομένων κρατήσεων), δε θα υπερβαίνει το 8% του συνολικού κόστους του Έργου.ΝΑΙ  
1.7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της παροχής υπηρεσιών συντήρησης από τον Ανάδοχο, επανεξετάζοντας τις ανάγκες της, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης/συντήρησης.ΝΑΙ  
1.8. Η Αναθέτουσα Αρχή, στα πλαίσια της συντήρησης, διατηρεί το δικαίωμα με έγγραφη και μονομερή δήλωσή της στον Ανάδοχο, να εξαιρεί ή να επανεντάσσει οποιοδήποτε είδος των υπό προμήθεια ειδών ή μέρους αυτών στο συμβόλαιο συντήρησης, αναπροσαρμόζοντας ανάλογα το κόστος συντήρησης.

Σε περίπτωση επανένταξης στη συντήρηση κάποιου είδους που είχε εξαιρεθεί, τα συμβαλλόμενα μέρη εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα που θα είχαν εάν το συγκεκριμένο είδος δεν είχε ποτέ εξαιρεθεί από τη συντήρηση.

ΝΑΙ  
1.9. Πλέον των υπηρεσιών συντήρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στα αρμόδια στελέχη/διαχειριστές της Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α., για την εκμάθηση διαδικασιών καλύτερης αξιοποίησης του Συστήματος, βελτιστοποιήσεις ρυθμίσεων, κτλ και ειδικότερα όπως αυτές θα καθορίζονται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η εν λόγω υποχρέωση θα προσφέρεται σε ανθρωποώρες ανά έτος.

Σε περίπτωση υπέρβασης των προσφερόμενων ανθρωποωρών, ο Ανάδοχος δε θα αποζημιώνεται και έχει το δικαίωμα άρνησης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους.

≥ 100 ανθρωποώρες