1.11 Γενικοί Όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών

1.11.1 Αντίγραφο των Πινάκων της Οικονομικής Προσφοράς
Πλήρες αντίγραφο του οικονομικού πίνακα, χωρίς τιμές, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. Έλλειψη των παραπάνω πινάκων (χωρίς τιμές) καθώς και η υποβολή του στο φάκελο των τεχνικών προδιαγραφών με τιμές αποτελεί λόγο απόρριψης της συγκεκριμένης προσφοράς.

1.11.2 Έλεγχοι που θα πραγματοποιηθούν για την αποδοχή και παραλαβή
Από την ΕΠΠΕ θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι:
• Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος όλων των προσφερόμενων ειδών (υλικό, λογισμικό, εγχειρίδια, κτλ).
• Έλεγχος καλής λειτουργίας του Συστήματος, καθώς και όλων των υποσυστημάτων αυτού.
• Έλεγχος της αρμονικής συνεργασίας των διαφόρων μερών.
• Κάθε άλλος έλεγχος που θα κριθεί απαραίτητος για να αποδειχθεί ότι τα είδη ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών.
Εφόσον με την εγκατάσταση του παρεχόμενου Συστήματος διαπιστωθούν προβλήματα ή ασυμβατότητες, η προσφερόμενη λύση θα απορρίπτεται.

1.11.3 Υποχρεώσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό
• Εναλλακτικές προσφορές δε θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
• Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τεχνικό εγχειρίδιο/λεπτομερές περιγραφικό φυλλάδιο του κατασκευαστή, στο οποίο θα αναγράφονται οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία των συσκευών και θα περιγράφονται με σαφήνεια τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία που ζητούνται με τις παρούσες προδιαγραφές. Σαφής περιγραφή θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση της λειτουργικότητας και της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής, η οποία θα τεκμηριώνεται από τα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια. Υλικό που προσφέρεται με απλή αναφορά χωρίς περιγραφή δε θα λαμβάνεται υπόψη και θα θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά.