Άρθρο 16 – Εφαρμογή διατάξεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’)

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης νόμου.