Άρθρο 03 – Χώροι (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’)

Οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, στο μέτρο του δυνατού, για την πρόληψη οποιασδήποτε εισβολής ή πρόκλησης ζημίας στους χώρους των δύο Αντιπροσωπειών και διατάραξης της γαλήνης ή μείωσης της αξιοπρέπειας τους με οποιοδήποτε τρόπο.