Άρθρο 07 – Απαλλαγή από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’)

Στις περιπτώσεις που η Αντιπροσωπεία της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού ή η Αντιπροσωπεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα πραγματοποιούν στην Ελλάδα αγορές ακινήτων ή κινητών ή δέχονται υπηρεσίες, αυστηρά απαραίτητες για την ενάσκηση των επισήμων καθηκόντων τους και η τιμή των αγαθών ή υπηρεσιών υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα ευρώ (250€), χωρίς ΦΠΑ, οι εν λόγω συναλλαγές απαλλάσσονται του φόρου αυτού. Αναφορικά με τη διαδικασία απαλλαγής εφαρμόζεται αναλογικά η ΑΥΟ ΠΟΛ 1268/2011(Β’ 39/20.01.2012), όπως ισχύει.