Άρθρο 13 – Συνεργασία με τις ελληνικές αρχές (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’)

1. Οι Αντιπροσωπείες της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα υποχρεούνται να συνεργάζονται σε κάθε περίπτωση με τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας με σκοπό τη διευκόλυνση της ορθής απονομής της δικαιοσύνης, την εξασφάλιση της τήρησης των αστυνομικών κανονισμών και την αποφυγή κάθε κατάχρησης, η οποία δύναται να προκληθεί ως συνέπεια των προνομίων, ασυλιών και διευκολύνσεων που απαριθμούνται στον παρόντα νόμο.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, οι Αντιπροσωπείες της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα υποχρεούνται να φροντίσουν ώστε οι χώροι τους να μην αποτελούν καταφύγιο από τη δικαιοσύνη υπέρ προσώπων που υπόκεινται σε έκδοση ή απέλαση ή προσώπων που αποφεύγουν τη σύλληψη ή την επίδοση δικογράφων σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας.