Άρθρο 09 – Ελευθερία επικοινωνίας (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’)

Οι Αντιπροσωπείες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα απολαμβάνουν στο έδαφος της Ελλάδας ελευθερία επικοινωνίας για τα επίσημα καθήκοντά τους. Η επίσημη αλληλογραφία τους είναι απαραβίαστη.

 • 9 Φεβρουαρίου 2019, 09:38 | Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού

  Η δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ΔΕΕΣ – είτε πραγματοποιείται από αρχές ή φορείς με τους οποίους η ΔΕΕΣ συμμετέχει σε εμπιστευτικό διάλογο, είτε από την ίδια την ΔΕΕΣ ως αποτέλεσμα υποχρέωσης που απορρέει από το εθνικό δίκαιο – δύναται να προκαλέσει σημαντική και πολλές φορές ανεπανόρθωτη ζημία στην ικανότητα της να διεξάγει την ανθρωπιστική της αποστολή όπως προβλέπεται από τις διεθνείς συνθήκες, όπως και στη φήμη της ως απολύτως ανεξάρτητου και ουδέτερου ανθρωπιστικού οργανισμού. Η νομική προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών της ΔΕΕΣ έχει αναγνωριστεί ως μέρος του διεθνούς εθιμικού δικαίου λόγω της ειδικής εντολής της ΔΕΕΣ που της έχει ανατεθεί από τη διεθνή κοινότητα, όπως εξηγείται περαιτέρω στο Υπόμνημα της ΔΕΕΣ για το προνόμιο της μη δημοσιοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών σε νομικές διαδικασίες (διαθέσιμο: https://www.icrc.org/en/international-review/article/memorandum-icrcs-privilege-non-disclosure-confidential-information).

  Κατά συνέπεια, το νομοσχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει μία διάταξη για την προστασία της ΔΕΕΣ από την υποχρέωση δημοσιοποίησης των εμπιστευτικών της πληροφοριών και γι’ αυτό προτείνεται η προσθήκη μίας νέας παραγράφου στο Άρθρο 9 του παρόντος Νομοσχεδίου ως εξής:

  «Άρθρο 9 παρ. 2 Εμπιστευτικότητα: Η Ελληνική Δημοκρατία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύει την εμπιστευτικότητα των εκθέσεων, επιστολών και κάθε άλλων επικοινωνιών της ΔΕΕΣ που απευθύνονται σε δημόσιες αρχές. Το περιεχόμενο των εγγράφων και των επικοινωνιών αυτών δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιούνται σε οιοδήποτε πρόσωπο ή φορέα, εκτός από τον ίδιο τον παραλήπτη, και δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίησή τους ούτε η χρήση τους σε δικαστικές διαδικασίες ή σε οιεσδήποτε άλλες διαδικασίες νομικής φύσεως, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ΔΕΕΣ.»

 • 8 Φεβρουαρίου 2019, 17:40 | Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού

  Η δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ΔΕΕΣ – είτε πραγματοποιείται από αρχές ή φορείς με τους οποίους η ΔΕΕΣ συμμετέχει σε εμπιστευτικό διάλογο, είτε από την ίδια την ΔΕΕΣ ως αποτέλεσμα υποχρέωσης που απορρέει από το εθνικό δίκαιο – δύναται να προκαλέσει σημαντική και πολλές φορές ανεπανόρθωτη ζημία στην ικανότητα της να διεξάγει την ανθρωπιστική της αποστολή όπως προβλέπεται από τις διεθνείς συνθήκες, όπως και στη φήμη της ως απολύτως ανεξάρτητου και ουδέτερου ανθρωπιστικού οργανισμού. Η νομική προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών της ΔΕΕΣ έχει αναγνωριστεί ως μέρος του διεθνούς εθιμικού δικαίου λόγω της ειδικής εντολής της ΔΕΕΣ που της έχει ανατεθεί από τη διεθνή κοινότητα, όπως εξηγείται περαιτέρω στο Υπόμνημα της ΔΕΕΣ για το προνόμιο της μη δημοσιοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών σε νομικές διαδικασίες (https://www.icrc.org/en/international-review/article/memorandum-icrcs-privilege-non-disclosure-confidential-information).

  Κατά συνέπεια, το νομοσχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει μία διάταξη για την προστασία της εμπιστευτικότητας των επικοινωνιών της ΔΕΕΣ και γι’ αυτό προτείνεται η προσθήκη μίας νέας παραγράφου στο Άρθρο 9 του παρόντος Νομοσχεδίου ως εξής:

  «Άρθρο 9 παρ. 2 Εμπιστευτικότητα: Η Ελληνική Δημοκρατία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύει την εμπιστευτικότητα των εκθέσεων, επιστολών και κάθε άλλων επικοινωνιών της ΔΕΕΣ που απευθύνονται σε δημόσιες αρχές. Το περιεχόμενο των εγγράφων και των επικοινωνιών αυτών δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιούνται σε οιοδήποτε πρόσωπο ή φορέα, εκτός από τον ίδιο τον παραλήπτη, και δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίησή τους ούτε η χρήση τους σε δικαστικές διαδικασίες ή σε οιεσδήποτε άλλες διαδικασίες νομικής φύσεως, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ΔΕΕΣ.»