Άρθρο 12 – Περιορισμοί και άρση προνομίων και ασυλιών (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’)

1. Τα χορηγούμενα με το προηγούμενο άρθρο προνόμια και ασυλίες παρέχονται για το συμφέρον της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και όχι για την προσωπική ωφέλεια των μελών του προσωπικού των Αντιπροσωπειών τους στην Ελλάδα.
2. Τα μέλη του προσωπικού των Αντιπροσωπειών της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα εξαιρούνται από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με έμφαση στη μη παροχή εκ μέρους τους στοιχείων που αφορούν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, υπό την αίρεση της, κατά περίπτωση, αντίθετης πρότασης ή γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.