Άρθρο 15 – Επίλυση διαφορών (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’)

Τα ελληνικά δικαστήρια είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.