Κατανομή του Προϋπολογισμού

Για την ενότητα «Κατανομή του Προϋπολογισμού» πατήστε εδώ

 • 10 Ιουλίου 2020, 13:42 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  «Συλλογική Απόφαση για χρηματοδότηση μελετών για έργα ΕΠΑ»

  Κρίνεται αναγκαίο να εγκριθεί μια συλλογική απόφαση παρόμοια με την ΣΑΜΠ_967 με την οποία χρηματοδοτούνται μελέτες για την ωρίμανση έργων που πρόκειται να ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ προγραμματικής περιόδου 2021-2027, η οποία θα χρηματοδοτεί μελέτες για την ωρίμανση αναπτυξιακών έργων προκειμένου να ενταχθούν στο ΕΠΑ.

 • 10 Ιουλίου 2020, 13:20 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  «Βαρύτητα κοινωνικοοικονομικών δεικτών στην κατανομή των πόρων ΕΠΑ» (σελ. 47)

  Αναφέρεται ότι σε περιφερειακό επίπεδο η κατανομή των πόρων του ΕΠΑ λαμβάνει υπόψη του μεταξύ άλλων την βαρύτητα που έχουν σε κάθε Περιφέρεια έξι κοινωνικοοικονομικοί δείκτες (πληθυσμός: 20%, αριθμός ανέργων: 20% κ.α.). Προτείνεται να συνυπολογιστούν οι αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται στις τουριστικές Περιφέρειες κατά την θερινή περίοδο λόγω του μεγάλου αριθμού επισκεπτών.

 • 10 Ιουλίου 2020, 13:18 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  «Χρηματοδότηση Αποθεματικού ΕΠΑ» (σελ. 45-46).

  Θεωρείται απαραίτητο η χρηματοδότηση της δημιουργίας του Αποθεματικού που προβλέπεται από το ΕΠΑ, να γίνει από πόρους εκτός του ποσού που έχει προϋπολογιστεί για τα Περιφερειακά Προγράμματα του υπουργείου Ανάπτυξης καθώς τα ποσά αυτά δεν πρόκειται να διατεθούν για έργα αναπτυξιακού σκοπού – για την υλοποίηση των οποίων θεωρούμε ότι ο Προϋπολογισμός που έχει προβλεφθεί είναι ήδη πολύ χαμηλός – αλλά για την αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών (πανδημία), φυσικών καταστροφών κ.α. για τις οποίες οι δαπάνες των έργων μπορεί να είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

 • 10 Ιουλίου 2020, 13:03 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  «Κατανομή πόρων του ΕΠΑ στα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης»

  Θεωρούμε ότι με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κυρίως για έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα (αυξημένες ανάγκες σε έργα υποδομών και έργων άλλων κατηγοριών και λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης κατά την θερινή περίοδο) αλλά και σε ανάγκες που προκύπτουν από επαναλαμβανόμενες δράσεις (συντήρηση σχολικών κτηρίων, καταπολέμηση κουνουπιών κ.α.) το ποσό των 91 εκ. ευρώ που έχει προϋπολογιστεί για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το οποίο αποτελεί μόλις το 0,91% του συνόλου του ΕΠΑ είναι εξαιρετικά χαμηλό (το αμέσως χαμηλότερο ποσοστό μετά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων). Προτείνεται να υπάρξει σημαντική αύξηση του ανωτέρου ποσού καθώς η Περιφέρεια δεν θα είναι σε θέση να ασκήσει αποτελεσματικά τις αρμοδιότητες που της έχουν εκχωρηθεί.

 • 10 Ιουλίου 2020, 12:42 | Γεν.Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Κωτσιόπουλος Ιωάννης, Δ/ντης Γραφείου Γεν.Γραμ.Υπηρεσιών Υγείας Μπαρτσώκας Δήμος

  Στη σελίδα 46, πίνακας 4.1 Κατανομή πόρων του ΕΠΑ ανά Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, 2021-2025, πρότασή μας είναι οι πόροι για το Υπουργείο Υγείας να ανέλθουν στο 6 % του ΕΠΑ, δηλαδή περίπου το τριπλάσιο των 150 εκ. δηλαδή 450εκ.

 • 10 Ιουλίου 2020, 12:19 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  4.2 Υφιστάμενη Κατάσταση
  Σχετικά με τη δημιουργία αποθεματικού για την κάλυψη των έργων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, εκκρεμεί να διευκρινιστεί αν στα έργα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών θα συμπεριλαμβάνονται τα έργα που διαχειρίζεται η Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. του ΥΠΥΜΕ (ΣΑ Ε069 και Ε269 που αφορούν κρατική αρωγή σεισμοπαθών -πυροπλήκτων πλημμυροπαθών κ.λπ.).
  Tο κείμενο του ΕΠΑ που αναφέρει “και η διαδικασία χρηματοδότησης των έργων αυτών με την ταυτόχρονη υποβολή των έργων σε ΔΔΕ και ΕΥΣΕ για αξιολόγηση και συνεργασία, λόγω πιθανής εμπλοκής του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του” παραπέμπει αποκλειστικά στα έργα των ΣΑ Ε8 – -.(Ε871, Ε872 κ.λπ.) που αφορούν την αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών από φυσικές καταστροφές (π.χ. έργα ΔΟΥ).
  Στον πίνακα που είχαμε αποστείλει για το ανεκτέλεστο του ΥΠΥΜΕ, τα έργα των ΣΑ Ε069 και Ε269 (έργα ΓΔΑΕΦΚ) τα είχαμε συμπεριλάβει, στην κατηγορία «έργα αντιμετώπισης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών» και συνεπώς, εφόσον τελικά παραμείνουν στο Τομεακό Πρόγραμμα του ΥΠΥΜΕ, πρέπει να επαναπροσδιοριστεί το όριο πιστώσεων του Τ.Π.Α. του Υπουργείου μας συμπεριλαμβάνοντας και τα έργα των Ε069 και Ε269.

 • 10 Ιουλίου 2020, 12:26 | ΟΧΠ ΥΠΕΘΑ

  Η κατανομή του προϋπολογισμού για το ΥΠΕΘΑ την περίοδο 2021 -2025 ανέρχεται στο ποσό των 24,00 εκ. € ενώ οι ενταγμένες δράσεις απαιτούν πιστώσεις ύψους 26,20 εκ. € (χωρίς να προσμετρούνται σε αυτά προγράμματα συνέπεια νομοθετικών ρυθμίσεων) και ως εκ τούτου δεν παρέχεται καμία δυνατότητα στην κάλυψη των αναπτυξιακών μας προοπτικών και την χρηματοδότηση δράσεων που σχετίζονται με το ΕΠΑ στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς, της διαχείρισης του μεταναστευτικού, των αεροδιακομιδών, της πρόληψης και της αντιμετώπισης των συνεπειών των φυσικών καταστροφών. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία του 2019 το ΥΠΕΘΑ δαπάνησε στις ανωτέρω κατηγορίες 40,00 και πλέον εκ. € χωρίς να προσμετρούνται σε αυτές οι δαπάνες διατήρησης του επιχειρησιακού δυναμικού μας ειδικά στον τομέα της διαχείρισης του μεταναστευτικού και της προστασίας των συνόρων.
  Προτείνουμε οι ήδη ενταγμένες δράσεις, με την επιφύλαξη των προβλέψεων της παραγράφου 4.2 του ΕΠΑ, να χρηματοδοτηθούν στο ακέραιο και οι υπολοιπόμενες πιστώσεις να διανεμηθούν εκ νέου, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις προοπτικές χρηματοδότησης των Υπουργείων μέσω του ΕΣΠΑ 21-27 σε συνδυασμό με τις ανελαστικές δράσεις που αναλαμβάνουν πέραν της βασικής αποστολής τους.
  Επισημαίνουμε ότι τα τελευταία χρόνια στατιστικά το ΥΠΕΘΑ χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ μέσω του αποθεματικού του, ωστόσο θεωρούμε ότι η εξ’ αρχής κατανομή πιστώσεων, μειώνει την γραφειοκρατία, ενισχύει την αμεσότητα αντίδρασης και την αποτελεσματικότητά του και εξασφαλίζει την ορθή και χρηστή διαχείριση τους .

 • 10 Ιουλίου 2020, 12:43 | ΟΧΠ ΥΠΕΘΑ

  Το ΕΠΑ αποτελεί ένα βασικό πυλώνα στήριξης των Αναπτυξιακών προοπτικών της Χώρας εκσυγχρονίζοντας σε σημαντικό βαθμό το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που για πολλά χρόνια λειτουργούσε ως συμπληρωματικό αναπτυξιακό εργαλείο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, δεδομένης της απαίτησης ότι κατά την υποβολή προγραμμάτων ήταν απαραίτητη η χορήγηση βεβαίωσης μη χρηματοδότησης από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
  Οι αναπτυξιακές ανάγκες που περιγράφονται στον ΕΠΑ ακολουθούν σε σημαντικό βαθμό τους Στόχους Πολιτικής για την περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Ωστόσο στα πεδία της ασφάλειας και της Άμυνας, αν και αναφέρονται στο ΕΠΑ οι σημαντικές ανάγκες για επενδύσεις, δεν υφίσταται παράλληλα στους Αναπτυξιακούς Στόχους και η σχετική αντιστοίχιση. Ενισχυτικό δε ότι, η υπόψη επενδυτική πρωτοβουλία απουσιάζει από τον σχεδιασμό, αποτελεί το γεγονός ότι στην κατανομή των πόρων το ΥΠΕΘΑ λαμβάνει μόλις 24,00 εκ. € τα οποία για δεδομένα της αποστολής του είναι ασήμαντα.

  Είναι γνωστό ότι στα πλαίσια της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ, οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και αναγνωρίζονται ως βασικές αρχές για την ευημερία των πολιτών. Παράλληλα στην νέα χρηματοδοτική περίοδο επιδιώκεται πανευρωπαϊκά η συμπληρωματικότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF) με σημαντικό μέρος των Ευρωπαϊκών Ταμείων προκειμένου να αντιμετωπιστούν ολιστικά οι νέες απειλές που αναπτύσσονται στα Ευρωπαϊκά σύνορα αλλά και οι απειλές που σχετίζονται με την διαχείριση των ορυκτών πόρων ή της αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα το European Defence Industrial Development Plan (EDIDP) που θα μετασχηματιστεί από το 2021 στο European Defence Fund αναδεικνύει τις νέες προοπτικές του χώρου της Άμυνας για την δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων μέσω της έρευνας και της καινοτομίας εντάσσοντάς τον στον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό.

  Παράλληλα το μέγεθος της συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στην εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω των δράσεών του στους τομείς της κλιματικής αλλαγής (αεροπυρόσβεση – δασοπυρόσβεση, συνδρομή σε λοιπές φυσικές καταστροφές), της διαχείρισης του μεταναστευτικού, της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης (αεροδιακομιδές, νοσοκομεία) και της ασφάλειας εφοδιασμού με την πρόσφατη ενεργοποίηση Εργοστασίων για την παραγωγή υγειονομικού υλικού αναδεικνύουν την ανάγκη σημαντικής αύξησης της χρηματοδότησης του από το ΕΠΑ.

  Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα ειδικά προγράμματα του άρθρου 130 του Ν.4635/19 που δύναται να χρηματοδοτήσουν τα ανωτέρω προγράμματα , χαρακτηρίζονται κυρίως από τον έκτακτο χαρακτήρα τους και δεν υποστηρίζουν σε έναν ώριμο στρατηγικό και αναπτυξιακό προγραμματισμό που υλοποιεί το ΥΠΕΘΑ

  Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε στις προτεραιότητες του στόχου της Έξυπνης Ανάπτυξης να προστεθεί μία νέα προτεραιότητα που θα αφορά την Άμυνα και την Ασφάλεια, με πρόβλεψη πιστώσεων σύμφωνα με τα σχόλια μας στην κατανομή του προϋπολογισμού .

 • 10 Ιουλίου 2020, 12:36 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Λειτουργικές Δαπάνες Δημοσίου Τομέα
  Στο υπό διαβούλευση κείμενο ΕΠΑ (σελ 42) περιλαμβάνεται για το θέμα το εξής:
  «….. Εντάσσονται, επίσης, επιχορηγήσεις ιδιωτικών και δημοσίων φορέων για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) και δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου (όπως ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ κ.ά.) για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων υπό προϋποθέσεις. Το ΕΠΑ δεν χρηματοδοτεί πάγιες λειτουργικές ανάγκες του Δημοσίου Τομέα, δύνανται ωστόσο να χρηματοδοτηθούν επαναλαμβανόμενες επενδυτικές δράσεις. ……».
  Τα λειτουργικά των ΕΥΔΕ καλύπτονται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος με έργα της καθέτου δύο (/2) και προϋπολογισμό που υπολογίζεται βάσει των πληρωμών τους έως 31/12 του προηγούμενου έτους συν το 5% του ανεκτέλεστου των συγχρηματοδοτούμενων έργων που εκτελούν (παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 679/1977 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2229/1194). Το ΕΠΑ δεν θίγει, κατ΄ αρχήν, έργα που εντάσσονται στο συγχρηματοδοτούμενο με βάση άλλες διατάξεις.
  Σύμφωνα, πάντως, με προφορική διευκρίνιση του ΥΠΑΝΕΠ, όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες των ΕΥΔΕ, που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καλύπτονται από το ΠΔΕ, οι εν λόγω δαπάνες των ΕΥΔΕ πλην των αμιγώς λειτουργικών (πχ φως, νερό, τηλέφωνο, μισθοδοσία) θα μπορούσαν να καλυφθούν από τον άξονα τεχνική βοήθεια του Τομεακού ΕΠΑ ή ενδεχομένως και από άλλον άξονα αυτού.

 • 10 Ιουλίου 2020, 12:13 | Δ/νση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ

  Το ΥΠΑΙΘ χρηματοδοτεί κάθε έτος ένα σημαντικό αριθμό δικαιούχων με πόρους του ΠΔΕ, ενδεικτικά αναφέρουμε τα ΑΕΙ της χώρας και τους ΕΛΚΕ αυτών, τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Λοιπά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, ΟΤΑ, Σχολικές Επιτροπές, τις υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ κλπ. Στο σύνολο ξεπερνούν τους 300 φορείς υλοποίησης-δικαιούχους.
  Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ κάθε έτος αφορά σε επαναλαμβανόμενες ανελαστικές δράσεις για τους ανωτέρω φορείς δικαιούχους.
  Επισημαίνεται ότι τα τελευταία έτη έχει εκκαθαριστεί το πρόγραμμα του φορέα από ανενεργά έργα και ο σημερινός ανεκτέλεστος προϋπολογισμός σχεδόν προσεγγίζει τον καθορισμένο από το ΕΠΑ προϋπολογισμό για το 2021-2025 με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα για ένταξη σημαντικών για το φορέα νέων έργων που θα συμβάλουν στη συνολική επίτευξη των στόχων του ΕΠΑ και της συνολικής ανάπτυξης της χώρας.
  Συνεπώς προτείνεται οι επαναλαμβανόμενες δράσεις να διαχωριστούν/αποδεσμευτούν από το συνολικό προϋπολογισμό του ΕΠΑ/ΤΠΑ σε διακριτή κατηγορία και άξονα-στόχο με διάθεση επιπλέον πόρων για το σκοπό αυτό και παράλληλη αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ.

 • 10 Ιουλίου 2020, 11:03 | Νίκος Μπέγκας, Εκπρόσωπος Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης

  Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τα τελευταία έτη, έχει προχωρήσει σε έναν αρχικό σχεδιασμό δράσεων και ενεργειών υλοποίησής τους, οι οποίες προοικονομούν το Όραμα του Υπουργείου για τα επόμενα έτη.
  Το Όραμα αυτό στρέφεται προς μία ψηφιακή ολοκλήρωση των διαδικασιών του Υπουργείου και των φορέων του, που θα καταστήσει την ανταλλαγή πληροφοριών εύκολη και προσβάσιμη τόσο προς το κοινό όσο και στα στελέχη. Αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση της ικανότητας των στελεχών του Υπουργείου, αλλά και των φορέων του, ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα εξειδίκευσης.
  Η σημασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης γίνεται αντιληπτή στην καθημερινότητα της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας και της δημοκρατίας, εν γένει. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την θεμελίωση της «ηλεκτρονικής δικαιοσύνης», αλλά απαιτούνται επιπλέον δράσεις για τη μόνιμη χρήση των ΤΠΕ και της ψηφιακής ολοκλήρωσης των συστημάτων, αλλά και της αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών του. Οι δράσεις αυτές αφορούν στην αντιμετώπιση χρόνιων προκλήσεων και προβλημάτων, και εδράζονται πάνω στους εξής πυλώνες:
  – Ψηφιακή ολοκλήρωση των συστημάτων του Υπουργείου με στόχο την επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης,
  – Έξυπνες κτιριακές Υποδομές με σκοπό τη μείωση των εξόδων,
  – Άριστα καταρτισμένα στελέχη του ΥΔ και των επαγγελματιών του χώρου της Δικαιοσύνης (Δικαστικοί Λειτουργοί, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι κλπ) του που να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα εξειδίκευσης.
  Αυτοί οι τρεις (3) πυλώνες συνθέτουν τη μελλοντική Στρατηγική «Ολοκλήρωσης» του Υπουργείου και αποτελούν τους Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.). Το ΥΔ έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές δράσεις που αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση των στόχων του με αυτές του Ευρωπαϊκού Οράματος, λαμβάνοντας χρηματοδότηση τόσο από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ όσο και αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  Η βελτίωση Υποδομών (Κτιριακών και Ψηφιακών) έχει ως γνώμονα την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης μέσω του εκσυγχρονισμού του Δικαστικού Συστήματος και οι δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αφορούν στο σύνολο των εμπλεκομένων στο σύστημα της Δικαιοσύνης.
  Ο Τομέας της Δικαιοσύνης παρουσιάζει τεράστιο αριθμό αναγκών υλοποίησης παρεμβάσεων που έχουν επισημανθεί και αποτελούν αντικείμενο του Ευρωπαϊκού ACTION PLAN για την ηλεκτρονική Δικαιοσύνη και ταυτόχρονα αποτελούν Εθνικές Δεσμεύσεις για την επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων (π.χ. ταχύτητα απονομής Δικαιοσύνης, ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας ΥΔ κλπ).
  Η επίλυση των ανοικτών ζητημάτων σε αυτούς τους τομείς θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο σε πολλούς τομείς της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.
  Ως εκ τούτου, η στρατηγική του Υπουργείου απαρτίζεται από τους εξής άξονες προτεραιότητας και τις αντίστοιχες δράσεις με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας στα επόμενα έτη:

  (Α.Π. 1) Ψηφιακή ολοκλήρωση των συστημάτων του Υπουργείου:
  Στόχος είναι η βελτίωση της ταχύτητας, αποτελεσματικότητας, ποιότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας στη Δικαιοσύνη, η εύκολη πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη και η βελτίωση της συνέργειας των ψηφιακών συστημάτων του με εκείνα των λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα. Το Υπουργείο αποσκοπεί επίσης σε εσωτερικές ψηφιοποιημένες λειτουργίες και συστήματα διαχείρισης της πληροφορίας με σκοπό τη μείωση τόσο της γραφειοκρατίας όσο και της σπατάλης πολύτιμων πόρων και χρόνου.

  (Α.Π. 2) Ενίσχυση της ασκούμενης από το Υπουργείο κοινωνικής πολιτικής, μέσω της αναδιάρθρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών, που υπάγονται στην αρμοδιότητά του:
  Τελούν ήδη εν εξελίξει οι πρωτοβουλίες αναβάθμισης του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, της Στέγης του Παιδιού, καθώς και των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της Χώρας, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των εν λόγω υπηρεσιών, στο πλαίσιο ενσωμάτωσης των διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων για την εφαρμογή ανάλογων πολιτικών.

  (Α.Π. 3) Έξυπνες Υποδομές με σκοπό τη μείωση των εξόδων:
  Το Υπουργείο αποσκοπεί στη μείωση των εξόδων του. Ο στόχος αυτός δύναται να επιτευχθεί μέσω της χρήσης έξυπνων τεχνολογιών και της αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων των φορέων του.
  Συγκεκριμένα, στην επόμενη πενταετία το ΥΔ αποσκοπεί σε παρεμβάσεις Ενεργειακής Πολιτικής των Δικαστικών Ακινήτων με σκοπό τη μείωση των μακροπρόθεσμων εξόδων του Υπουργείου, αλλά και τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματός του.

  (Α.Π. 4) Άριστα καταρτισμένα στελέχη του ΥΔ και των φορέων του που να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα εξειδίκευσης.
  Η περαιτέρω κατάρτιση των επαγγελματιών του χώρου, αποτελεί σημαντική μελλοντική προτεραιότητα, καθώς τα στελέχη είναι η κινητήρια δύναμη του συστήματος της Δικαιοσύνης. Το ΥΔ έχει αποφασίσει να στρέψει το ενδιαφέρον του προς αυτή τη κατεύθυνση, καθώς είναι ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι για τη δημιουργία ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού συστήματος, σε συνεργασία με την εκτενέστερη χρήση των ΤΠΕ.

  Εν κατακλείδι, κρίνεται ως απολύτως σημαντικό να προστεθούν οι προτεραιότητες του ΥΔ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, καθώς δύναται να οδηγήσουν τη χώρα ταχύτερα στην επίτευξη πραγματικής σύγκλισης (που είναι και ζητούμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, δρώντας συμπληρωματικά με αυτά), αλλά και να βοηθήσουν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ στην επίτευξη των στόχων τους.
  Για τους ανωτέρω λόγους, εκτιμάται ότι η κατανομή των πόρων του ΕΠΑ, ύψους 18 εκατ. ευρώ, για το σύνολο της προγραμματικής περιόδου 2021-2025, δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση για να καλύψει σημαντικές στρατηγικές επιλογές και δράσεις του τομέα Δικαιοσύνης. Κρίνεται, συνεπώς, επιβεβλημένη η αύξηση των διατιθέμενων πόρων τουλάχιστον στο τριπλάσιο (54 εκατ. ευρώ).

 • 10 Ιουλίου 2020, 11:42 | Σωματείο Εργαζομένων ΕΣΠΑ

  Όσον αφορά το Κεφάλαιο 4.3 και το χρονοπρογραμματισμό απορρόφησης των κονδυλίων: Η εμπειρία δείχνει ότι η εμπροσθοβαρής υλοποίηση του ΕΠΑ (35% σε κάθε ένα από τα δύο πρώτα χρόνια) είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη. Μία προοπτική υλοποίησης του ΕΠΑ σε επτά χρόνια με ένα ποσοστό της τάξης του 15% ετησίως θα ήταν μάλλον πιο εφικτή.
  Χρήζει διευκρινίσεων η κατεύθυνση για τις «διορθωτικές ενέργειες» στις επαναλαμβανόμενες δράσεις (παρ. 4.2)

 • 10 Ιουλίου 2020, 11:56 | Γιάντσης Απόστολος, Γενικός Δ/ντής Προγραμματισμού και Υποδομών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

  ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1. : οι κοινωνικοοικονομικοί δείκτες που αναγράφονται στον πίνακα 4,2 αφορούν την αντιμετώπινη ανισοτήτων ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (οδικά δίκτυα ρέματα αντιπλημμυρικά έργα αρδευτικά δίκτυα κλπ) και με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ (θεωρούμε όχι εσκεμμένα) στην κατανομή των πόρων στις Περιφέρειες του Πίνακα 4.3.
  ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2. Το ποσοστό του ΠΔΕ που κατανέμεται στα Υπουργεία είναι 68,35% (πίνακας 4.1) που στο πλαίσιο της Ευρώπης των Περιφερειών, θεωρούμε ότι είναι υπερβολικά μεγάλο σε σχέση με το ποσοστό του 22,5% που κατανέμεται στις Περιφέρειες , από τις οποίες θα προέλθει σε μεγάλο βαθμό η αναμενόμενη ανάπτυξη .ΠΡΟΣΟΧΗ το άθροισμα 68,35% +22,5% =88,85 υπολείπεται κατά 11,15% του όλου ΠΔΕ !!!! Θα είναι αποθεματικό ???
  Ειδικά για την 4.3.2. παράγραφο είναι απαραίτητο και αναγκαίο για την αναλογική κατανομή των οικονομικών πόρων του ΕΠΑ και δι’ αυτής της στήριξης κάθε αναπτυξιακού στόχου σε εθνικό επίπεδο να προστεθούν στους:
  Δείκτες/βαρυτητα προς ΑΡΣΗ των δημιουργούμενων στρεβλώσεων
  (1)το συνολικό ΑΕΠ με βαρύτητα 15% έναντι μείωσης του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε 5% και του αριθμού ανέργων κατά 10%.
  (2)η έκταση της Περιφέρειας με βαρύτητα 10% έναντι μείωσης του ποσοστού ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κατά 10%.
  (3)το μήκος εθνικού οδικού δικτύου (ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ _ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.)με βαρύτητα 10% έναντι μείωσης των δύο τελευταίων κοινωνικοοικονομικών δεικτών κατά 5%.γιατί οι περιφέρειες που δέχονται την μεγάλη κυκλοφορία μεταφορικών μέσων (σημαντικό και κρίσιμο σημείο για την ανάπτυξη) έχουν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες για την συντήρησή του
  Η Αττική δεν μπορεί παρά να αποτελεί και σωστά ειδική κατηγορία ως Περιφέρεια Αττικής (τέως νομός Αττικής). Στο ίδιο επίπεδο για την κατανομή των πόρων πρέπει να καταχωρηθεί αναλογικά για ξεχωριστή κατανομή και Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης (τέως νομός Θεσσαλονίκης) που έχει σημαντικότατο αναπτυξιακό ρόλο και λόγω της θέσης και των πλεονεκτημάτων της είναι σημαντικός και κρίσιμος παράγοντας ανάπτυξης.
  Σε αυτή την περίπτωση η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα δικαιούται χωριστές κατανομές:
  (α)Για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης = ¼ της Αττικής
  (β)Για τις 6 Περιφερειακές Ενότητες αναλογική κατανομή (όπως όλες οι περιφέρειες και εφαρμογή όπως η Στερεά Ελλάδα
  Είναι απαράδεκτο και βαθιά άδικο και σε βάρος της εθνικής ανάπτυξης η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που παίζει σημαντικό και πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας σε όλους τους τομείς, που σηκώνει το κύριο βάρος των διαμετακομιστικού εμπορίου, να έχει πολύ μικρότερο ποσοστό στο ΕΠΑ (Πίνακας 4.3.) από τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος και Στερεάς Ελλάδος, ενώ να εξισώνεται με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφέρεια Κρήτης. Οι δείκτες αυτοί και ο τρόπος κατανομής οδηγεί σε περίεργες σκέψεις. Είναι σαν να προσπαθούμε να εξισώσουμε προς τα κάτω τις Περιφέρειες .
  Είναι γενικά στρέβλωση της ανάπτυξης στην Ευρώπη των Περιφερειών η Ελλάδα του κέντρου να κρατά το 68,35% των πόρων ενώ οι Περιφέρειες να διαχειρίζονται το 22,50%.

 • 10 Ιουλίου 2020, 09:47 | Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΣΤΕ

  Η Περιφέρεια Στ.Ελλάδας δια των αρμόδιων υπηρεσιών της, κατά την κατάρτιση του ΕΠΑ, αποτύπωσε τις κύριες στρατηγικές επιλογές της με ιεραρχική προτεραιότητα, βάσει και των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας.
  Παράλληλα, αξιολογώντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές ανά αναπτυξιακό τομέα της Περιφέρειας, προϋπολόγισε τις ανάγκες χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη της, τη συνολική στρατηγική, τη νέα πραγματικότητας μετά την πανδημική κρίση καθώς και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στ.Ελλάδας για τη διαμόρφωση του Εταιρικού Συμφώνου 2021-2027.
  Κατά συνέπεια, προτάθηκαν για ένταξη στο ΕΠΑ, έργα νέα αλλά και συνεχιζόμενα, ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά των ενταγμένων στο νέο ΕΣΠΑ, με σαφή προτεραιότητα εκείνων που μπορούν να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό. Ειδικά για τα συνεχιζόμενα έργα, η ΔΙΑΠ, ως αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας έκρινε απαραίτητη τη συνέχιση της χρηματοδότησης τους, με γνώμονα την προστιθέμενη αξία τους στην στρατηγική της Περιφέρειας.
  Στην Περιφέρεια Στ.Ελλάδας, με βάση το σχέδιο ΕΠΑ 2021-2025 κατανέμονται πόροι, ύψους 259 εκατ. ευρώ, για το σύνολο της περιόδου προγραμματισμού. Ωστόσο, το προϋπολογιζόμενο αυτό ποσό, θεωρείται ότι δεν επαρκεί για να καλύψει σημαντικές στρατηγικές προτεραιότητες, σε έργα ανάπτυξης και υποδομών. Με βάση την πορεία δημοπράτησης και τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων κρίνεται σαφώς, επιβεβλημένη η αύξηση των διατιθέμενων πόρων τουλάχιστον κατά 40% (δηλαδή στα 360 εκ.), για τους ακόλουθους δύο ουσιαστικούς λόγους:
  1.Τα προτεινόμενα έργα εξυπηρετούν τον σκοπό της εμπροσθοβαρούς εκτέλεσης του προγράμματος συνολικά, καθώς με βάση τα οικονομικά στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, παρουσιάζουν απορρόφηση, σε ετήσια βάση, που προσεγγίζει το 100%, των κατανεμηθέντων πόρων.
  2.Τα νέα και συνεχιζόμενα έργα που προτάθηκαν, διατρέχουν κι εξυπηρετούν όλους τους αναπτυξιακούς στόχους του ΕΠΑ επιφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, με άμεση και έμμεση επίδραση στην οικονομία και την κοινωνική ευημερία των πολιτών της Περιφέρειας.

 • Το Ε.Β.Ε.Π επισημαίνει ότι η Ελλάδα με τα περίπου 60 δισ ευρώ ευρωπαϊκούς πόρους που της αναλογούν τα επόμενα χρόνια πρέπει να βρει νέους καινοτόμους τρόπους για μια έξυπνη, πράσινη, κοινωνική βελτίωση και ανάπτυξη μιας πιο ετερογενούς οικονομίας

 • 7 Ιουλίου 2020, 12:13 | Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Τουρισμού

  Στο πλαίσιο κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Τουρισμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, αποτύπωσε τις κύριες στρατηγικές επιλογές του Υπουργείου με ιεραρχική προτεραιότητα, βάσει των αναπτυξιακών στόχων του ΕΠΑ για την συγκεκριμένη περίοδο προγραμματισμού.
  Παράλληλα, η Επιτελική Δομή, αξιολογώντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές στον τουριστικό τομέα, προέβη με ρεαλιστικότητα στην εκτίμηση των αναγκών χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη της, τη συνολική στρατηγική του Υπουργείου, την αναγκαιότητα της έγκαιρης αντιμετώπισης των οικονομικών και επικοινωνιακών συνεπειών της πανδημίας που πλήττει τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από την ΕΔΕΤΤ για τη διαμόρφωση του Εταιρικού Συμφώνου 2021-2027. Ως εκ τούτου, προτάθηκαν για ένταξη στο ΕΠΑ, έργα νέα αλλά και συνεχιζόμενα, με σκοπό να λειτουργήσουν συμπληρωματικά όσων θα ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ και σαφώς προσανατολισμένα στην ανάγκη επίσπευσης της υλοποίησής τους εντός του επόμενου έτους. Ειδικά για τα συνεχιζόμενα έργα, η ΕΔΕΤΤ έκρινε απαραίτητη τη συνέχιση της χρηματοδότησης τους, με γνώμονα την προστιθέμενη αξία τους στην στρατηγική του Υπουργείου και τη σημαντική συμβολή τους στην ανάκαμψη της τουριστικής δραστηριότητας, υπό τις τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας.
  Στο σχέδιο του ΕΠΑ 2021-2025, στο Υπουργείο Τουρισμού κατανέμονται πόροι, ύψους 60 εκατ. ευρώ, για το σύνολο της περιόδου προγραμματισμού. Ωστόσο, το προϋπολογιζόμενο αυτό ποσό, θεωρείται ότι δεν επαρκεί για να καλύψει σημαντικές στρατηγικές προτεραιότητες του τουριστικού τομέα, σε έργα ανάπτυξης και επενδύσεων. Κρίνεται συνεπώς, επιβεβλημένη η αύξηση των διατιθέμενων πόρων στο διπλάσιο (120 εκατ.ευρώ), για τους εξής κυρίως λόγους:
  Καταρχάς, τα έργα (νέα και συνεχιζόμενα) που προτάθηκαν στο ΕΠΑ 2021-2025, δεν συμβάλλουν μόνο στην επίτευξη των στόχων στους οποίους θα ενταχθούν. Τα έργα αυτά προωθούν την επίτευξη και των υπόλοιπων στόχων του ΕΠΑ, καθώς ο τουρισμός διατρέχει οριζόντια όλες τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη, με άμεση και έμμεση επίδραση στην οικονομία και την κοινωνική ευημερία των πολιτών, αποτελώντας βασικό πλουτοπαραγωγικό πόρο της οικονομίας.
  Ως εκ τούτου, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από τον Στόχο 1, συνεισφέρουν μεν στην κάλυψη της ανάγκης για αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος, αλλά επιδρούν έμμεσα και σε θεματικές περιοχές των Στόχων 3 και 4, με την προαγωγή της συμμετοχής σε υποδομές ΤΠΕ, τα ευφυή δίκτυα, την ενίσχυση της κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής.
  Έργα που θα ενταχθούν στο Στόχο 5, αποτελούν παρεμβάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η χώρα (π.χ. υψηλό φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα), αλλά παράλληλα προωθούν την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης-Στόχος 2 (πράσινες πόλεις, βιοποικιλότητα), της ανάπτυξης υποδομών-Στόχος 3 (αστική κινητικότητα, υποδομές ΤΠΕ), της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας –Στόχος 4 (τόνωση της απασχόλησης, μείωση των ανισοτήτων απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών κλπ).
  Κατά δεύτερον, στα συνεχιζόμενα έργα, περιλαμβάνονται Προγράμματα και Δράσεις Κατάρτισης και Μετεκπαίδευσης στον τουριστικό τομέα με στόχο την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των δεξιοτήτων του ανθρώπινου παράγοντα στον τουρισμό και τη διαμόρφωση της νέας ταυτότητας του ελληνικού τουρισμού μέσω της προώθησης του τουριστικού χαρτοφυλακίου διεθνώς, με Ενέργειες Προβολής και Διαφήμισης. Η συνεισφορά των έργων αυτών, υπαγορεύει τη συνέχιση της χρηματοδότησης τους, για δυο σημαντικούς λόγους:
  (α) εξαιτίας της πολλαπλασιαστικής αξίας τους στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των εκπαιδευτικών συστημάτων της τουριστικής εκπαίδευσης και στις αναπτυξιακές δυνατότητες μιας εξωστρεφούς οικονομίας, με την ενίσχυση της προβολής του ελληνικού τουρισμού και την προσέλκυση επισκεπτών από ξένες αγορές, εκτός ΕΕ.
  (β) εξυπηρετούν τον σκοπό της εμπροσθοβαρούς εκτέλεσης του προγράμματος συνολικά, καθώς με βάση τα οικονομικά στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, οι δράσεις προβολής του ΕΟΤ, παρουσιάζουν απορρόφηση, σε ετήσια βάση, που προσεγγίζει το 100%, των κατανεμηθέντων πόρων.

 • 6 Ιουλίου 2020, 14:11 | ΧΡΥΣΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

  Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση κείμενο, στην κατανομή του Προϋπολογισμού του ΕΠΑ για το ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους 175 εκατ. ευρώ.
  Θεωρούμε ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να επανεκτιμηθεί και να αυξηθεί δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός αυτός δεν καλύπτει τις ανάγκες των συνεχιζόμενων έργων της περιφέρειάς μας και συνεπώς δεν μας δίνει το περιθώριο για χάραξη νέας στρατηγικής επενδύσεων με εθνικούς πόρους στο νησί μας καθιστώντας αδύνατη την ένταξη νέων αναγκαίων έργων στο ΠΠΑ περιφέρειας Κρήτης

 • 6 Ιουλίου 2020, 13:47 | Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ)

  Από τις 11 Ιουνίου 2020, τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 -2025», το οποίο καθορίζει, για την πρώτη προγραμματική περίοδο, τις προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, τον συνολικό και ανά Πρόγραμμα προϋπολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.

  Ο συνολικά προτεινόμενος προϋπολογισμός των έργων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων διαμορφώθηκε στο ποσό των 2,1 δισεκατ. ευρώ περίπου, τα οποία και ζητήθηκαν από τις Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.να συμπεριληφθούν στο Ε.Π.Α
  Η κατανομή του Προϋπολογισμού του ΕΠΑ προβλέπει για το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων χρηματοδότηση ύψους 28 εκατ. ευρώ ποσό που αποτελεί μόλις το 0,28% του ΕΠΑ και 0,41% των ΤΠΑ.
  Τοποθετώντας την συνολική άποψη του συνδικαλιστικού κινήματος των ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΏΝ και δεδομένου ότι:
  1. Η αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της ελληνικής οικονομίας μπορεί να συντελεστεί και μέσα από τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης των παραγωγικών πόρων π.χ του εδάφους μέσω της αποτύπωσης-οριοθετησης και αξιολόγησης του ως προς την παραγωγικότητα, του νερού μέσω της σωστής κατανομής και διαχείρισης με την ανάπτυξη εγγειοβελτιωτικών έργων , του ζωικού κεφαλαίου με την ανάληψη δράσεων προστασίας τους από νόσους κ.α.
  2. Η κλιματική αλλαγή και τα μέτρα περιορισμού της, θα προκαλέσουν αλλαγές σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας πολύ δε περισσότερο στον αγροδιατροφικό τομέα ο οποίος θα επηρεαστεί σημαντικά από τις αλλαγές αυτές. Η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων αποτελεί πρόκληση για τη χώρα και ειδικότερα για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στους αναπτυξιακούς του στόχους στους οποίους ανήκει η σωστή διαχείριση των νερών με την κατασκευή και συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων.
  3. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης η χώρα μας, εμπορικό σταυροδρόμι μεταξύ τριών ηπείρων και αυξημένων εμπορικών εισροών θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διαχειριστεί και αντιμετωπίσει την είσοδο λοιμωδών νοσημάτων των ζώων. Για το σκοπό αυτό στα προτεινόμενα έργα του Υπουργείου μας περιλαμβάνονται έργα υποδομών δημόσιων κτηνιατρικών εργαστηρίων, ανάπτυξης μέτρων πρόληψης, ελέγχου και διαχείρισης λοιμωδών νοσημάτων.
  Ο προϋπολογισμός αυτός δεν καλύπτει ούτε τις υφιστάμενες ανάγκες , των εν εξελίξει έργων και συνεπώς δεν δίνει το περιθώριο για χάραξη νέας στρατηγικής επενδύσεων με εθνικούς πόρους για τον αγροτικό τομέα και κάνει αδύνατη την ένταξη νέων αναγκαίων έργων στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ.
  Είναι ανακόλουθο να συμμετέχει ο αγροτικός τομέας σε ποσοστό από 5% έως 8% στην διαμόρφωση του ΑΕΠ, και η κατανομή πόρων που αφορούν σε έργα υποδομής για την ανάπτυξή του, μόλις να αγγίζει το 0,28% του Ε.Π.Α
  Μετά από αυτά απαιτούμε την αύξηση του ποσού των 28 εκ. Ευρώ, σε τουλάχιστον 200 εκ.ευρώ αφενός για να καλυφθούν οι απαιτήσεις των εν εξελίξει έργων και αφετέρου να προγραμματισθούν με ασφάλεια έργα υποδομής που αφορούν εγγειοβελτιωτικές δράσεις καθώς και εκείνα κτηνιατρικού ενδιαφέροντος ως άμεσα σχετιζόμενα με την δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων.

 • 3 Ιουλίου 2020, 17:55 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ- ΠΤΑ ΙΝ

  Δεν γίνεται καποια αναφορά στα μετρα του προγραμματος σε κατηγορία που θα μπορούσε να ενταχθεί ο πόρος των ΠΤΑ ο οποίος έχει θεσμοθετηθεί σε ποσοστό 1% από τις χρηματοδοτήσεις τις οποίες διαχειρίζονται και μεχρι σήμερα καταβάλλονταν ως έργο μέσω του ΠΔΕ. Θα πρέπει να προβλεφθεί.

 • 3 Ιουλίου 2020, 12:03 | ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Είναι σημαντικό ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠΑ μπορεί να αυξηθεί κατά τα διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.

  Δεδομένου ότι οι επαναλαμβανόμενες δράσεις, αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των πάγιων και ανελαστικών δαπανών των περιφερειών και ο προϋπολογισμός τους αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ της κάθε Περιφέρειας, δημιουργείται η επιτακτική ανάγκη για την συνέχιση της ύπαρξης των επαναλαμβανόμενων δράσεων και στο νέο ΕΠΑ.

  Αναφορικά με τα έργα των φυσικών καταστροφών για τα οποία όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου θα δημιουργηθεί αποθεματικό η διαχείριση του οποίου θα γίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων πρέπει να αποσαφηνιστεί ο φορέας υλοποίησης των νέων έργων που θα χρηματοδοτηθούν από αυτό το αποθεματικό, εάν θα είναι δηλαδή το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ή θα ισχύσει το υπάρχον σύστημα και φορέας υλοποίησης θα είναι οι Περιφέρειες και τα Υπουργεία ανάλογα με τον τομέα αρμοδιότητάς τους.

  Η έως τώρα εμπειρία από την διαχείριση των συγκεκριμένων έργων έχει καταδείξει ότι το ισχύον σύστημα έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό τόσο στην καταγραφή των ζημιών όσο και στην υλοποίηση και χρηματοδότηση έργων αποκατάστασής τους

 • 2 Ιουλίου 2020, 15:13 | Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ε.Π – ΥΠΑΑΤ

  Ακολουθώντας τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, συμπληρώθηκαν και απεστάλησαν προς τη Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων τα απαραίτητα έγγραφα με τα προτεινόμενα έργα του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης(ΤΠΑ) του ΥΠΑΑΤ .
  Τα έργα αυτά εντάχτηκαν στους αναπτυξιακούς στόχους και προτεραιότητες με βάση τα κριτήρια που έθετε το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων στην 1η Εγκύκλιο Κατάρτισης καθώς και στα συνημμένα της (Δομημένο Ερωτηματολόγιο και Παράρτημα Πινάκων 1,2,3).
  Ο συνολικά εκτιμώμενος προϋπολογισμός των έργων του ΤΠΑ του ΥΠΑΑΤ διαμορφώθηκε σε περίπου 2,1 δισεκατ. ευρώ.
  Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση κείμενο, στην κατανομή του Προϋπολογισμού του ΕΠΑ για το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους 28 εκατ. ευρώ δηλαδή ποσοστό 1,34 % του συνολικά αιτούμενου, ενώ το ποσό αυτό αποτελεί μόλις το 0,28% του ΕΠΑ και 0,41% των ΤΠΑ.
  Θεωρώντας ότι το ποσό των 28 εκατ. θα έπρεπε να επανεκτιμηθεί και να αυξηθεί επισημαίνουμε τα έξης όσον αφορά :
  1. Ο προϋπολογισμός αυτός δεν καλύπτει τις υφιστάμενες εγγραφές, των εν εξελίξει έργων που ανέρχονται σε 36 εκατ. και συνεπώς δεν δίνει το περιθώριο για χάραξη νέας στρατηγικής επενδύσεων με εθνικούς πόρους από το ΥΠΑΑΤ και κάνει αδύνατη την ένταξη νέων αναγκαίων έργων στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ.
  2. Αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της ελληνικής οικονομίας
  Η γεωργική παραγωγή αποτελούσε και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την οικονομία της χώρας. Η αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της ελληνικής οικονομίας, που αποτελεί και μια από τις βασικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η οικονομία και η κοινωνία μας, για την αγροτική παραγωγή σημαίνει αποτελεσματικότερη χρήση των παραγωγικών πόρων π.χ του εδάφους μέσω της αποτύπωσης-οριοθετησης και αξιολόγησης του ως προς την παραγωγικότητα, του νερού μέσω της σωστής κατανομής και διαχείρισης με την ανάπτυξη εγγειοβελτιωτικών έργων , του ζωικού κεφαλαίου με την ανάληψη δράσεων προστασίας από ήδη γνωστές νόσους και νεοεμφανιζόμενες στην χώρα μας ).

  3. Κλιματική Αλλαγή και περιβάλλον
  Η κλιματική αλλαγή αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τη βιώσιμη ανάπτυξη παγκοσμίως. Προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής και των μέτρων περιορισμού της δημιουργούνται σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας. Ειδικότερα, η παραγωγή στον αγροδιατροφικό τομέα επηρεάζεται σημαντικά από αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες.
  Πρόκληση για τη χώρα αποτελεί η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και ειδικότερα για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στους αναπτυξιακούς του στόχους, ανήκει η σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων με την κατασκευή και συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων, η κατάρτιση λεπτομερούς εδαφολογικού χάρτη για την αποτύπωση, οριοθέτηση και αξιολόγηση της γεωργικής γης ως προς την παραγωγικότητα της
  4. Γεωγραφική θέση της χώρας
  Η χώρα μας λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί ένα εμπορικό σταυροδρόμι μεταξύ τριών ηπείρων (Ευρώπη, Ασία και Αφρική). Πλην όμως των εμπορικών εισροών η χώρα μας θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε αρχικά να αποτραπεί η είσοδος στην χώρα λοιμωδών νοσημάτων των ζώων (π.χ αφθώδης πυρετός, ευλογιά, καταρροϊκός πυρετός, αφρικανική πανώλη των χοίρων, οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών κ.α) αλλά και να γίνει σωστή διαχείριση όσων ζώων έχουν προσβληθεί.
  Για το σκοπό αυτό στα προτεινόμενα έργα του Υπουργείου μας ανήκουν έργα υποδομών δημόσιων κτηνιατρικών εργαστηρίων, ανάπτυξη μέτρων πρόληψης, ελέγχου και διαχείρισης λοιμωδών νοσημάτων των ζώων.

  5 Φυσικό περιβάλλον και κλίμα
  Η πλούσια χλωρίδα της χώρας δημιουργεί δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη φυσικών καλλυντικών προϊόντων και ειδών υγιεινής διατροφής, η διαχείριση – αξιοποίηση της οποίας χαρακτηρίζεται ως συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας και εναρμονίζεται με τους αναπτυξιακούς στόχους του ΕΠΑ, δεδομένου ότι η πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων αυτών είναι το αποτέλεσμα της γεωργικής δραστηριότητας. Μιας δραστηριότητας που λόγω των καλλιεργητικών απαιτήσεων της θα πρέπει να στηριχθεί με έργα υποδομής (εγγειοβελτιωτικά) που μπορούν να συνδράμουν στις καλλιεργητικές φροντίδες των παραγωγών.
  Θεωρώντας ότι, η αγροτική παραγωγή αν και αποτελεί ένα παραδοσιακό παραγωγικό μοχλό δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί, η δυναμικότητα αλλά και το ευρύ πεδίο δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού, τεχνολογικής εξέλιξης , ένταξής της στο γενικότερο πλαίσιο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος , συμμετοχής της στους τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, και της στήριξης των περιφερειακών οικονομιών, που αφορούν στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας και εν τέλει στο σύνολο της εθνικής οικονομίας.
  Κατόπιν όλων των ανωτέρω, αιτούμαστε να επανεκτιμηθεί η κατανομή του προϋπολογισμού στην κατεύθυνση της αύξησης αυτού που αφορά στο ΤΠΑ του Υπουργείου ΑΑ&Τ ώστε να ανέλθει τουλάχιστον στο ποσό των 100 εκ €, αφενός για να καλυφθούν οι απαιτήσεις των εν εξελίξει έργων και αφετέρου να προγραμματισθούν με ασφάλεια τα νέα έργα υποδομής που αφορούν εγγειοβελτιωτικές δράσεις καθώς και εκείνα κτηνιατρικού ενδιαφέροντος ως άμεσα σχετιζόμενα με την δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων .

 • 29 Ιουνίου 2020, 18:17 | ΧΑΤΖΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

  Στο Κεφάλαιο 4 «Κατανομή Προϋπολογισμού» σημειώνεται ότι το «Ειδικό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου» θα διατηρηθεί.
  Αυτή είναι μια πρόνοια προς την σωστή κατεύθυνση, καθώς κάποια σημαντικά έργα, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν στη Λέσβο δεν κατέστει εφικτό να ολοκληρωθούν και θα πρέπει να τους δωθεί η δυνατότητα να ολοκληρωθούν.
  Πέρα από τα διαχειριστικά προβλήματα που επέφερε η πανδημία του COVID 19 στη Λέσβο είχαμε τις κάτωθι ειδιαίτερες συνθήκες:
  α) τη διάσπαση του Δήμου Λέσβου σε Δήμο Μυτιλήνης και σε Δήμο Δυτικής Λέσβου με αποτέλεσμα την επιβράνδυση υλοποίησης του συνόλου των έργων που υλοποιούνται στο νησί.
  β) την επιβάρυνση του μετανεατευτικού/προσφυγικού προβλήματος με αποτέλεσμα σημαντικοί πόροι (ανθρώπινοι και άλλοι) να κατευθύνονται προς την διαδικασία διαχείρησης του.

 • 26 Ιουνίου 2020, 14:02 | ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΑΚΗ

  Πολύ σημαντική αναφορά στη μελέτη είναι ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠΑ θα μπορεί να αυξάνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οπότε μετά την εκπόνηση των Περιφερειακών Προγραμμάτων να καταλήξετε στη κατανομή των πόρων του ΕΠΑ την 1η Προγραμματική Περίοδο.

  Τα έργα συντηρήσεων υποδομών, φυσικών καταστροφών και ειδικών προγραμμάτων να καλύπτονται κεντρικά και να μην βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών.

 • 23 Ιουνίου 2020, 15:39 | Φοίβος Θεοδώρου, Διευθυντής Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

  Στο τέταρτο κεφάλαιο Κατανομή του Προϋπολογισμού γίνεται αναφορά στη δυνατότητα σύστασης αποθεματικών τα οποία εντάσσονται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αντιμετώπιση άμεσων συνεπειών κρίσεων, εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών όπως επίσης και η δυνατότητα χρηματοδότησης Ειδικών Προγραμμάτων του άρθρου 130 του νόμου 4635/2019 .
  Ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης κινδύνων θέτει το οργανωτικό πλαίσιο για την πρόληψη , αντιμετώπιση και αποκατάσταση των επιπτώσεων καλύπτοντας όλο το φάσμα του κύκλου καταστροφών και κινδύνων.

  Επειδή η πρόληψη των κινδύνων περιλαμβάνει ένα ολόκληρο πλέγμα παρεμβάσεων που έχουν σημαντικές δαπάνες και με δεδομένο ότι πλέον την συνολική αρμοδιότητα /ευθύνη για την αντιμετώπιση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων την έχει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όντας ο εποπτεύων φορέας του Εθνικού Μηχανισμού, απαιτείται η επιχειρησιακή της αναβάθμιση , ώστε να διασφαλίσει την ικανότητα έγκαιρης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε παντός είδους καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που προκαλούνται από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και απειλές, θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για λόγους έγκαιρου προγραμματισμού και δυνατότητας άμεσων παρεμβάσεων να προβλεφθεί η δημιουργία ενός Ειδικού Προγράμματος (άρθρο 130 παρ. 3 του Νόμου 4635/2019) Διαχείρισης Κινδύνων και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών το οποίο θα καταρτισθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ΄ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων .