Εισαγωγή

Για την Εισαγωγή πατήστε εδώ

 • 10 Ιουλίου 2020, 13:31 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Η κατάρτιση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης καθώς και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ενεργοποίηση των Προγραμμάτων, την επιλογή και ένταξη των έργων, τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση των έργων και του προγράμματος, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους, την αξιολόγηση έργων και προγράμματος, περιοδικές εκθέσεις, ενδιάμεση έκθεση καθώς και απολογισμό απαιτεί την ύπαρξη προσωπικού το οποίο τα τελευταία χρόνια μειώνεται συνεχώς στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καθώς τα παλαιότερα Στελέχη συνταξιοδοτούνται ενώ δεν πραγματοποιούνται νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Επίσης, οι υποστελεχωμένες Υπηρεσίες της Περιφέρειας καλούνται να παρέχουν συνεχή υποστήριξη στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού που πολλές φορές αδυνατούν να διεκπεραιώσουν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους επίσης λόγω έλλειψης προσωπικού. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στελεχώνεται από πέντε μόνιμους υπαλλήλους που εκτελούν παράλληλα καθήκοντα (αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων, εξέταση ενστάσεων, πληρωμές κ.α) στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 γεγονός που αυξάνει σημαντικά το φόρτο εργασίας τους συνεπώς δεν είναι σε θέση να καταρτίσει και να διαχειριστεί το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ. Επιπλέον το συγκεκριμένο προσωπικό της ΔΙΑΠ δεν διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του Προγράμματος (Επιτόπιες επιθεωρήσεις έργων, χειρισμός πληροφοριακού συστήματος κ.α.).

 • 10 Ιουλίου 2020, 12:42 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  «Συνάφεια Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ΕΠΑ με Τετραετή Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα».
  Σύμφωνα με το άρθρο 268 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ¨, για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των περιφερειών, εκπονείται Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα περιλαμβάνουν: α) στρατηγικές επιλογές, β) επιχειρησιακό σχέδιο και γ) δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης. Για την κατάρτισή τους, λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η μακροπεριφερειακή και διαπεριφερειακή στρατηγική, οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου της περιφέρειας, ενώ απαιτείται εναρμόνιση με τον υφιστάμενο θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό εθνικού, περιφερειακού επιπέδου και συμβατότητα με το θεσμοθετημένο σχεδιασμό τοπικού επιπέδου.
  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη συνάφεια του υπό εκπόνηση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 και ειδικότερα των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης τα οποία αποτελούν μέρος του ΑΠΕ, με τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα που καλούνται να εκπονήσουν οι Περιφέρειες ως υποχρέωσή τους από το Νόμο του Προγράμματος Καλλικράτη, τόσο ως προς την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την διατύπωση Στόχων, Μέτρων και Δράσεων όσο και ως προς τον τρόπο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων μέσω Δεικτών και περιοδικών και ενδιαμέσων Εκθέσεων. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Περιφέρειας περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό του συνόλου των έργων που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν από την Περιφέρεια και άλλους φορείς για λογαριασμό της Περιφέρειας, και χρηματοδοτούνται από διάφορους πόρους χρηματοδότησης συνεπώς μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται και τα έργα που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν από Εθνικούς Πόρους χρηματοδότησης.
  Συνεπώς θεωρούμε ότι οι Περιφέρειες θα μπορούσαν να προχωρήσουν στην εκπόνηση ενός Προγράμματος που θα περιλαμβάνει όλα τα έργα που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν για λογαριασμό της Περιφέρειας και όχι δυο διαφορετικά Προγράμματα ίδιου σχεδόν περιεχομένου που θα απασχολεί υπαλλήλους από την κάθε Περιφέρεια οι οποίοι ήδη είναι ελάχιστοι καθώς δεν γίνονται πλέον νέες προσλήψεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα μπορούσε να δοθεί στα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα όσον αφορά στα έργα που χρηματοδοτούνται ή πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από Εθνικούς Πόρους τα οποία είναι και το βασικό περιεχόμενο του ΕΠΑ. Προκειμένου να προχωρήσει η κατάρτιση των τετραετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με το περιεχόμενο, τη δομή, τη διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης, αξιολόγησης και παρακολούθησης εφαρμογής των Τετραετών Επιχειρησιακών προγραμμάτων των περιφερειών, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα…».

 • 10 Ιουλίου 2020, 12:05 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με το ΕΠΑ, το ΓΛΚ αναπτύσσει/σχεδιάζει από 2ετίας, κατά την ίδια προσέγγιση, το Πρόγραμμα «Performance Budgeting», στο σχεδιασμό του οποίου μετέχει το ΥΠΥΜΕ, ως ένα από τα Υπουργεία-πιλότος, θεωρείται απαραίτητο και σκόπιμο να διασφαλιστεί η συμβατότητα των δύο αυτών προγραμμάτων (ΕΠΑ & Performance Budgeting) σε όλα τα επίπεδα, ώστε να αποφευχθεί η επικάλυψη των δύο προγραμμάτων, σε επίπεδο σχεδιασμού, παρακολούθησης δεικτών, κλπ

 • Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ε.Δ.Ε.ΠΟΛ.) θεωρεί καίριας σημασίας τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), με το Ν.4635/2019, κατά τα πρότυπα του ΕΣΠΑ. Η υπαγωγή του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας τόσο στην πενταετούς διάρκειας προγραμματική περίοδο του ΕΠΑ όσο και στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του (δομή Προγραμμάτων, στοχοθεσία και μετρήσιμοι δείκτες, Αναπτυξιακοί Στόχοι και Προτεραιότητες κ.α.), κατ’ αντιστοιχία του ΕΣΠΑ, αφενός ευνοεί τη συμπληρωματικότητα των δράσεων μεταξύ ΕΠΑ και ΕΣΠΑ και αφετέρου, διασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός και η χρηματοδότηση των έργων από Εθνικούς Πόρους παύουν να έχουν αποσπασματική και συγκυριακή μορφή, εντασσόμενα σε ένα ορθολογικότερο, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο.

 • 10 Ιουλίου 2020, 11:28 | Σωματείο Εργαζομένων ΕΣΠΑ

  1. Είναι κατά τη γνώμη μας στη σωστή κατεύθυνση η εκπόνηση ενός συγκροτημένου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης που θα καταφέρει να οργανώσει τις δράσεις του εθνικού ΠΔΕ και είναι απολύτως κατανοητό το ότι στην πρώτη του εφαρμογή θα προσαρμοσθεί στην υφιστάμενη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο εθνικό ΠΔΕ.
  2. Δεδομένου ότι υπάρχει πολυετής εμπειρία και εξοικείωση σε προγράμματα ανάπτυξης μέσω των ΚΠΣ / ΕΣΠΑ η λογική στην οποία θα πρέπει να κινείται το ΕΠΑ θα πρέπει να είναι αντίστοιχη των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και κάθε απόκλιση από αυτά θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.
  3. Με βάση τα ανωτέρω στην αντίληψη των πολιτών, της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης θα ήταν συνεπέστερο οι προγραμματικές περίοδοι των εθνικών ΕΠΑ και των συγχρηματοδοτούμενων ΕΣΠΑ να είναι ισόχρονες, ήτοι επταετείς, όσος δηλαδή και ο χρόνος διάρκειας των Π.Π. στο επίπεδο της ΕΕ. Συνεπώς και το ΕΠΑ θα έπρεπε να γίνει ΕΠΑ 2021-2027

 • 10 Ιουλίου 2020, 11:30 | Δ/νση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ

  Πρόκειται για μια αρχικά σημαντική και θετική εξέλιξη για τις δημόσιες επενδύσεις, που σίγουρα θα εξορθολογήσει την όλη διαδικασία διαχείρισης των προγραμμάτων και μακάρι να συμβάλει στη συνολική ανάπτυξη της χώρας με ένα μεθοδικό τρόπο μέσα από ουσιαστικό προγραμματισμό.

 • 10 Ιουλίου 2020, 11:12 | Γιάντσης Απόστολος, Γενικός Δ/ντής Προγραμματισμού και Υποδομών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

  Η στοχοθεσία του ΕΠΑ, σε συνδυασμό με την πενταετή διάρκεια, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως η ληφθεί υπόψη ότι οι Περιφέρειες έχουν σαν βασικές “αναπτυξιακές” προτεραιότητες την τακτική και έκτακτη συντήρηση των οδικών δικτύων, αντιπλημμυρικών έργων και του δικτύου όλων των ρεμάτων (ποτάμια, χείμαρροι, ρέματα) πέραν των ευρισκόμενων σε δασικές περιοχές ή σε αστικούς ιστούς (εντός πολεοδομικών σχεδίων).
  Οι προτεραιότητες αυτές καλύπτουν το 70-80% του Εθνικού σκέλους του ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 008, ΣΑΕΠ 508, ΣΑΜΠ 008) ενώ η ΣΑΕΠ 808 αφορά έκτακτες καταστάσεις και η νέα ΣΑΜΠ 908 είναι η μόνη που αφορά τους αναφερόμενους αναπτυξιακούς στόχους και πάλι αντιπλημμυρικά, οδικά έργα και ρέματα και τα έργα που προορίζονται για το νέο “ΕΣΠΑ 2021-2027”. Σημειώνουμε ότι οι πόροι του Εθνικού σκέλους του ΠΔΕ και των Ιδίων Πόρων, δεν επαρκούν για την τακτική και έκτακτη συντήρηση των οδικών και αντιπλημμυρικών έργων και των καθαρισμών των ρεμάτων.
  Για την ορθή αξιοποίηση των οικονομικών πόρων βέβαια απαιτείται επάρκεια προσωπικού και οικονομικών πόρων. Επιβάλλεται λοιπόν η επανεξέταση όλων των αρμοδιοτήτων και Επιτροπών των Υπηρεσιών των Περιφερειών αλλά και η επανεξέταση όλων των διαδικασιών που απασχολούν προσωπικό χωρίς καμία ουσία και ανάγκη (έχω καταθέσει σχετικά υπομνήματα) με σκοπό την απελευθέρωση ανθρώπινου δυναμικού για την απασχόλησή του σε έργα μηχανικού.

 • 9 Ιουλίου 2020, 14:11 | INSETE

  ΣΧΟΛΙΑ ΙΝΣΕΤΕ

  Ο τομέας του Τουρισμού αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης έχοντας κατ’ εξοχήν εξωστρεφή διάσταση και διακλαδικό χαρακτήρα, που απαιτεί την ενεργοποίηση και στήριξη από το σύνολο της κοινωνίας. Η πολυεπίπεδη οικονομική συνεισφορά του σε εισόδημα, απασχόληση και επενδύσεις συμβάλλει στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, ειδικά σε απομονωμένες περιοχές (νησιωτικές, ορεινές και απομονωμένες) που δεν έχουν άλλες προφανείς δυνατότητες ένταξης στην παγκόσμια οικονομία με την σημερινή παγκόσμια κατανομή της παραγωγής και της εργασίας, και ενισχύει τις τοπικές οικονομίες. Ταυτόχρονα, ο Τουρισμός υποστηρίζει την προστασία και ανάδειξη του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Αποθέματος / Κληρονομιάς, και παράγει εισόδημα για την χρηματοδότηση υπηρεσιών και υποδομών, τις οποίες απολαμβάνουν τόσο οι επισκέπτες, όσο και στο σύνολο τους οι τοπικές κοινωνίες.
  Με βάση τα δεδομένα αυτά θα πρέπει κάθε πρόταση στρατηγικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας να αναφέρεται με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου και να εισηγείται στόχους πολιτικής και επενδυτικές προτεραιότητες που αναφέρονται στις προοπτικές και αξιοποιούν τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του κλάδου.
  Ο ΣΕΤΕ και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του έχουν επεξεργαστεί και καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής στα πλαίσια του διαλόγου για την υιοθέτηση της πρότασης για την προσεχή προγραμματική περίοδο ( ΕΣΠΑ 2021-2027 ). Οι προτάσεις αυτές εντάσσονται στους Στόχους Πολιτικής που έχει υιοθετήσει το νέο ΕΣΠΑ, ενώ ταυτόχρονα προτείνουν -όπως είναι αναγκαίο- συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες που στόχο έχουν την διασύνδεση του τουρισμού με τους υπόλοιπους κλάδους και δραστηριότητες της ελληνικής οικονομίας.
  Με το σκεπτικό αυτό προτείνουμε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου να εμπλουτίσουμε τις προτεινόμενες «προτεραιότητες» με συγκεκριμένες προτάσεις διασύνδεσης με τον τουριστικό κλάδο.
  Τέλος, θεωρούμε θετική την αναφορά , στην σελ. 56, του Εθνικοί Προγράμματος Ανάπτυξης 2021- 2025, «…….και το Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμού του ΙΝΣΕΤΕ (2015)», πλην όμως με βάση τα σημερινά δεδομένα, το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ επεξεργάζεται μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση στρατηγικής η οποία θα περιγράφει αναλυτικά τις αναγκαίες παρεμβάσεις και στους πέντε στόχους πολιτικής. Συνεπώς θα προτείνανε μια άμεση και στενή συνεργασία για την εξειδίκευση ορισμένων σημείων του προτεινόμενου ΕΠΑ.

 • Το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει ότι μετά από μια δεκαετή αναζήτηση βιώσιμου οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης, η οικονομική επιβίωση της χώρας μας εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, από τα έσοδα των τουριστικών υπηρεσιών. Όπως σήμερα επιβεβαιώνεται ο κλάδος του τουρισμού εάν αποτύχει έστω και μια χρονιά να πιάσει τους στόχους του, τότε δυστυχώς οι κοινωνικές συνέπειες είναι έντονες , ενώ δημιουργείται τεράστιο κενό στο ελληνικό ΑΕΠ. Άλλωστε σχεδόν πάντα , η υπερβολική εξάρτηση από έναν ή δύο πυλώνες συνοδεύεται συχνά από υποανάπτυξη σε άλλους τομείς της οικονομίας , όπως η αγροτική παραγωγή , η μεταποίηση , η βιομηχανία , η ναυτιλία και το εμπόριο.

 • 2 Ιουλίου 2020, 14:19 | Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ε.Π

  Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με γνώμονα την ανάγκη για έναν μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό προγραμματισμό αξιοποίησης των εθνικών πόρων του Π.Δ.Ε και με αφετηρία την εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού και υλοποίησης του ΕΣΠΑ, έθεσε με τον Ν. 4635/2019 το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για το εθνικό ΠΔΕ.
  Το σύνολο των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για την πρώτη αποτύπωση του Ε.Π.Α σύμφωνα και με τα νέα δεδομένα, συνιστά μια αξιέπαινη προσπάθεια δεδομένου ότι κλήθηκε να καλύψει κενά πολλών ετών αλλά και να συγκεράσει ανάγκες και απαιτήσεις για το σύνολο των προτεινόμενων δράσεων όλων των Φορέων της χώρας. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε την άρτια συνεργασία που είχαμε με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων και Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

 • 29 Ιουνίου 2020, 22:41 | ΜΑΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ/ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  • Τα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά προϋποθέτουν και συνοδεύονται από άρτια και σύνθετα προγράμματα ανάπτυξης τα οποία συντάχθηκαν μετά από μεγάλη προετοιμασία και διαβούλευση σε περιφερειακό – εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Αντίστοιχα το ΠΔΕ λειτούργησε σαν χρηματοδοτικό εργαλείο χωρίς να έχουν τεθεί ή εφαρμοσθεί με ευθύνη του Υπουργείου ιδιαίτεροι όροι στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση του, οι οποίοι να συμβάλλουν στην υλοποίηση επιλεγμένων αναπτυξιακών στόχων. Με την θεσμοθέτηση των ΕΠΑ/ΠΠΑ προφανώς εκσυγχρονίζεται το παλαιό ΠΔΕ σε όλο το φάσμα των διαδικασιών ακολουθώντας το πρότυπο το ΕΣΠΑ με πρόθεση να εξαιρέσει πολλές από τις εξαντλητικές ρουτίνες του.
  • Τα μοναδικά αμιγώς προγράμματα ανάπτυξης (σε επίπεδο περιφέρειας) είναι τα επιχειρησιακά προγράμματα των Περιφερειών. Η υλοποίηση των Επιχειρησιακών προγραμμάτων μπορεί να επιτευχθεί με κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο καθόσον ο προγραμματισμός δεν έχει σαν αφετηρία τις επιλεξιμότητες των επιμέρους χρηματοδοτικών εργαλείων. Τα προγράμματα αυτά τα οποία συντάσσονται από τις περιφέρειες με οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών δεν έτυχαν της απαραίτητης στήριξης των διοικήσεων των Περιφερειών σε καμιά φάση τις σύνταξης και της υλοποίησης τους. Είναι γεγονός ότι οι προγραμματικές διαβουλεύσεις διεξάγονται βιαστικά με εξαντλημένους φορείς και κοινωνία και δεν παράγουν σύγχρονους αναπτυξιακούς προβληματισμούς και προτάσεις. Θεωρούμε ότι οι περιφέρειες δεν έχουν ακόμη ασκήσει τον προγραμματικό τους ρόλο και σε μεγάλο βαθμό λειτουργούν ως συνέχεια των Νομαρχιών. Δεν γνωρίζουμε ακόμη την πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών για το μέλλον των Επιχειρησιακών προγραμμάτων δεδομένου ότι δεν έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί οι σχετικές οδηγίες κατάρτισης.

  • Η θεσμοθέτηση των ΕΠΑ/ΠΠΑ και το κείμενο διαβούλευσης δεν φαίνεται να έχει την ευρύτητα των επιχειρησιακών προγραμμάτων και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο ανάπτυξης. Θεωρούμε ότι η έναρξη των διαδικασιών σύνταξης και έγκρισης του αποτελεί σημαντική ευκαιρία συνεργασίας των αρμόδιων Υπουργείων ώστε να απλοποιηθούν και να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο οι διαδικασίες προγραμματισμού και υλοποίησης των δράσεων .
  Επιπροσθέτως θεωρούμε ότι οι σύνθετες και αλληλεπικαλυπτόμενες διαδικασίες προγραμματισμού έχουν συντελέσει στην ενδυνάμωση των υπηρεσιών που ασχολούνται με την διοικητική και οικονομική παρακολούθηση των προγραμμάτων εις βάρος των μηχανισμών ωρίμανσης και της in situ παρακολούθησης της υλοποίησης των δράσεων με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται το πρόβλημα της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων σε αναπτυξιακά έργα.

 • 23 Ιουνίου 2020, 15:02 | Φοίβος Θεοδώρου, Διευθυντής Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

  Η δομική αλλαγή που επιφέρει στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας η θεσμοθέτηση του πενταετούς Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης αντί της ετήσιας κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί αναμφίβολα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση καθιστώντας ορθολογικότερο τον προγραμματισμό.

  Επιμέρους παρατηρήσεις υπάρχουν σε ορισμένα κεφάλαια όπως για παράδειγμα η έλλειψη στην ενότητα 2.1.6 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ αναφοράς στο θέμα της αντιμετώπισης των ζημιών που προέρχονται από φυσικές καταστροφές ως απόρροια ακραίων καιρικών φαινομένων την εκδήλωση των οποίων επιτείνει η κλιματική αλλαγή.

 • 15 Ιουνίου 2020, 20:08 | Στέφανος Κουζώφ

  Αν αυτή την άνευ ουσίας παράθεση στοιχείων την είχε παραδώσει κάποιος ως εργασία σε μάθημα επιχειρηματικής στρατηγικής, θα είχε κοπεί.