Επιδιωκόμενα αποτελέσματα – στόχοι

Για την ενότητα «Επιδιωκόμενα αποτελέσματα – στόχοι» πατήστε εδώ

 • Με δεδομένα, α) την κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρία (ν.4074/2012), β) το Μέρος Δ’ -«Κατευθυντήριες – Οργανωτικές Διατάξεις Υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες» του ν.4488/2017, γ) την Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη που περιλαμβάνει έμμεσες και άμεσες αναφορές στα άτομα με αναπηρία και δ) τις Τελικές Παρατηρήσεις και Συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στην Αρχική Έκθεση της Ελλάδας, και ιδιαίτερα της παρ.47 αυτών, θα πρέπει το ΕΠΑ να ενσωματώνει στην στοχοθεσία του ζητήματα εξασφάλισης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις και κατ’ επέκταση να περιλαμβάνει δείκτες παρακολούθησης της επίτευξης όλων των στόχων και προτεραιοτήτων του ΕΠΑ σε σχέση με την αναπηρία και την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις, όπως π.χ. οι παρακάτω:

  Στον Πίνακα 5.1 – Έξυπνη Ανάπτυξη, προτείνουμε να προστεθεί μεταβλητή για την αναπηρία στην έρευνα χρήσης τεχνολογιών, πληροφόρησης και επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα ως ακολούθως: i) Χρήστες του διαδικτύου (% των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία), ii) Χρήστες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (% των ατόμων με περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία).
  Στον Πίνακας 5.4 – Κοινωνική Ανάπτυξη, προτείνουμε να προστεθούν οι παρακάτω δείκτες:
  -Ποσοστό ατόμων με (και χωρίς) περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία, ηλικίας 30-34 ετών, που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά φύλο και σοβαρότητα αναπηρίας (βλ. European Pillar of Social Rights & European network of academic experts in the field of disability (ANED), European comparative data on Europe 2020 & People with disabilities) – Προτεινόμενη πηγή δεδομένων: ΕU-SILC.
  -Ποσοστό πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στον πληθυσμό των ατόμων με (και χωρίς) περιορισμό δραστηριότητας/αναπηρία ηλικίας 18-29 ετών κατά φύλο και σοβαρότητα αναπηρίας (βλ. European network of academic experts in the field of disability (ANED), European comparative data on Europe 2020 & People with disabilities)- Προτεινόμενη πηγή δεδομένων: ΕU-SILC.
  -Ποσοστό σχολικών μονάδων με προσβάσιμες υποδομές στα άτομα με αναπηρία (βλ. Agenda 2030, Indicator 4.a.1: Proportion of schools with access to: adapted infrastructure and materials for students with disabilities) – Προτεινόμενη πηγή δεδομένων: ΕU-SILC.

  Στον Πίνακα 5.5 – Εξωστρέφεια, προτείνουμε να συμπεριληφθούν οι παρακάτω δείκτες:
  -Αρχαιολογικοί χώροι προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία ως % επί του συνόλου.
  -Μουσεία προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία ως % επί του συνόλου.
  -Αφίξεις επισκεπτών με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα.
  Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με τη τεχνογνωσία, την οποία πλέον διαθέτει μέσω του Παρατηρητηρίου για την αναπηρία που έχει αναπτύξει, είναι σε θέση να βοηθήσει στην ανάπτυξη αυτών των δεικτών.

 • 10 Ιουλίου 2020, 12:03 | Γεν.Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Κωτσιόπουλος Ιωάννης, Δ/ντης Γραφείου Γεν.Γραμ.Υπηρεσιών Υγείας Μπαρτσώκας Δήμος

  Στη σελίδα 54, προτείνεται:
  «….Στον τομέα της υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρακολουθούνται δείκτες υγειονομικής κάλυψης που αφορούν στην προτεραιότητα για την υγεία, την πρόσβαση, τις υποδομές και τον εξοπλισμό (Πίνακας 5.4). Οι σχετικοί στατιστικοί δείκτες, που παρακολουθούνται από τον ΟΟΣΑ στο τομέα της υγείας υιοθετούνται και στην περίπτωση αυτή, όπως και οι δείκτες που υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

 • 10 Ιουλίου 2020, 11:24 | Σωματείο Εργαζομένων ΕΣΠΑ

  Χρήζουν διευκρινίσεων: H συχνότητα υποβολής των εκθέσεων προόδου (παρ. 5.1) και το ποιο θα είναι το πληροφοριακό σύστημα του ΕΠΑ (παρ. 5.1) και από ποιον θα υποστηρίζεται

 • 10 Ιουλίου 2020, 11:43 | Δ/νση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ

  Δεδομένου ότι τα περισσότερα έργα του ΠΔΕ αφορούν σε δράσεις υποδομών, με ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες, συνέπεια του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα δημόσια έργα, σε συνδυασμό με την υποστελέχωση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών, η ωρίμανση και η υλοποίηση των έργων παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από τον προγραμματισμό. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών ενισχύοντάς τις με το ανάλογο προσωπικό ή και την παροχή εργαλείων πχ τεχνικής βοήθειας για την υποστήριξη του έργου τους ώστε τελικά να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

 • 10 Ιουλίου 2020, 11:44 | Γιάντσης Απόστολος, Γενικός Δ/ντής Προγραμματισμού και Υποδομών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

  Ουσιαστικά με τους δείκτες που τίθενται σε συνδυασμό με τη διαδικασία παρακολούθησης αξιολόγησης και αναθεώρησης του ΕΠΑ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγηθεί το θέμα σε επιπλέον μείωση πόρων μέσω των αναθεωρήσεων του ΕΠΑ (ΠΠΑ) σε ορισμένες Περιφέρειες όπως η ΠΚΜ που είναι βασικός παράγοντας ανάπτυξης με ελλιπέστατες και ασυντήρητες υποδομές. Τα περισσότερα θέματα χρηματοδότησης αφορούν κυρίως αρμοδιότητες των Υπουργείων και όχι αναπτυξιακούς στόχους Περιφερειακής Πολιτικής. Τα Υπουργεία θα πρέπει να παίξουν επιτελικό ρόλο και οι οι περιφέρειες τον αναπτυξιακό ρόλο . Οπως διαμορφώνεται το ΕΠΑ ενώ είναι σωστή η φιλοσοφία του θα επέλθει στρέβλωση στην ορθή αναπτυξιακή στοχοθεσία

 • 10 Ιουλίου 2020, 09:25 | Αικ. Βουλοδήμου

  Η επίτευξη ποσοτικοποιημένων, μετρήσιμων στόχων είναι πολύ σημαντική γιατί στο τέλος της περιόδου μπορεί να γίνει πραγματικός απολογισμός. Κατά την άποψή μου, δεν είναι απολύτως σαφής ο τρόπος μέτρησης δεικτών και κυρίως πώς σχετίζονται οι στόχοι και οι τιμές τους με αντίστοιχους στόχους και τιμές που προκύπτουν απο συγχρηματοδοτούμενες δράσεις. Δηλ. ποιο τμήμα επιτυγχάνεται από ΕΠΑ και ποιο από συγχρηματοδότηση (όπου οι δείκτες είναι κοινοί ή παραπλήσιοι).

 • 2 Ιουλίου 2020, 15:30 | Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ε.Π – ΥΠΑΑΤ

  Πολύ χρήσιμο το κεφάλαιο των «Επιδιωκόμενων Αποτελεσμάτων», γιατί με την παράθεση των δεικτών, βάσει των οποίων θα μετρηθεί η πρόοδος στην κατεύθυνση επίτευξης των ειδικών στόχων, δίνεται η δυνατότητα κάποιοι από αυτούς να χρησιμοποιηθούν αυτούσιοι (όταν καλύπτουν το προτεινόμενο ΤΠΑ ή ΠΠΑ έργο) ή μετά από κατάλληλη προσαρμογή τους (όταν το έργο δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο δείκτη άμεσα) και να καλύψουν την απαίτηση ύπαρξης τους στα υπό έγκριση ΤΠΑ ή ΠΠΑ .

 • 25 Ιουνίου 2020, 12:10 | AFI

  O πρώτος στόχος της πρότασης κανονισμού για το ESF+ (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0350_EL.pdf) είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση σε όλους τους ανέργους, ιδίως τους νέους, τους μακροχρόνια ανέργους, τους οικονομικά ανενεργούς και τις μειονεκτούσες ομάδες, με έμφαση στα άτομα που απέχουν περισσότερο από την αγορά εργασίας, προωθώντας την απασχόληση, την αυτοαπασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία.

  Αυτός ο άξονας προτεραιότητας προτείνουμε να παραμείνει και στα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα του ESF+.

  Η τελευταία έκθεση χώρας για την Ελλάδα που απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χώρα μας ( https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-greece_el.pdf ) παρέχει στόχους πολιτικής σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027. Παράλληλα επισημαίνει ότι η πρόσβαση στην πίστωση παραμένει ιδιαίτερα περιοριστική στην Ελλάδα, συνιστά επίσης την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, κυρίως μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της παροχής στοχευμένων ειδικών ανέργων (βλέπε στόχο πολιτικής αριθ. 1, σελίδα 80, και αριθμό 8, σελίδα 81) .

  Από την πλευρά της, η πρόταση κανονισμού για το ESF+ τονίζει ότι η έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικροεπιχειρήσεων αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια στη δημιουργία επιχειρήσεων, ιδίως μεταξύ των ατόμων που απέχουν περισσότερο από την αγορά εργασίας

  Επιμένει επίσης στην ανάγκη «να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα αγοράς για να αυξηθεί η προσφορά και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση (…) για την κάλυψη της ζήτησης από όσους το χρειάζονται περισσότερο, ιδίως οι άνεργοι, οι γυναίκες και οι μειονεκτούσες ομάδες που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια μικροεπιχείρηση».

  Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, η πρόταση κανονισμού για το ESF+, ένας από τους επιχειρησιακούς στόχους (άρθρο 23, στοιχείο ε)) είναι η «προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης μέσω της αύξησης της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας των μικροχρηματοδοτήσεων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις κοινωνικές οικονομικές επιχειρήσεις «.

  Η πρόταση κανονισμού για το ESF+ ορίζει ότι η μικροχρηματοδότηση ορίζεται ως «εγγυήσεις, μικροπιστώσεις, ίδια κεφάλαια και οιονεί ίδια κεφάλαια, σε συνδυασμό με τις συνοδευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπως με τη μορφή ατομικής παροχής συμβουλών, κατάρτισης και καθοδήγησης, που επεκτείνονται σε άτομα και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε πιστώσεις για επαγγελματικές δραστηριότητες ή / και δραστηριότητες δημιουργίας εσόδων» (άρθρο 2, παράγραφος 11).

  Το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2021-2027 θα μπορούσε να λάβει υπόψη τις μικροπιστώσεις με βάση τις επιλέξιμες δράσεις που αναφέρονται στην πρόταση κανονισμού για το ESF+.

  Ειδικά στην παρούσα στιγμή που ψηφίζεται το νέο νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις ως εργαλείο χρηματοδότησης σε αποκλεισμένους από το τραπεζικό σύστημα, με σκοπό την αυτοαπασχόληση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είναι σημαντικό να υπάρξει συνέργεια ανάμεσα στους δυο νόμους.