ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

1. Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, με την επιφύλαξη των παρ. 2, 3 και 4.
2. Δεν υπάγονται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου επενδυτικά σχέδια:
α) Στον τομέα του χάλυβα, όπως ορίζεται στο στοιχείο 43 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, κατά κατηγορία,
β) στον τομέα των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο στοιχείο 44 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, κατά κατηγορία,
γ) στον τομέα του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζεται στο στοιχείο 13 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα,
δ) στον τομέα της ναυπηγίας. Μπορεί με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών να προκηρυχθεί κατ` εξαίρεση καθεστώς στον τομέα της ναυπηγίας, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ε) στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας, με την επιφύλαξη της περ. α` της παρ. 4,
στ) στον τομέα μεταφορών (και της συναφούς υποδομής), όπως ορίζεται στο στοιχείο 45 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, κατά κατηγορία.
Β. Με βάση την «Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Κωδικ. Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» [υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β` 2149) και Εγκ./Πολ. 1133/2008], και με την επιφύλαξη των άρθρων 52 έως 58:
-02- Δασοκομία και Υλοτομία.
-05- Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη.
-06- Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.
-09.1- Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου και
-09.90.11- Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα και εν γένει όποια δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα.
-36- Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ.
-41- Κατασκευές κτιρίων.
-42- Έργα πολιτικού μηχανικού.
-43- Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
-45- Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
-46- Χονδρικό εμπόριο, με την επιφύλαξη της περ. ζ) της παρ. 4.
-47- Λιανικό εμπόριο.
-49- Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών.
-52- Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της περ. β) της παρ. 4.
-55- Καταλύματα, με την επιφύλαξη της περ. γ) της παρ. 4.
-56- Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
-64- Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
-65- Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.
-66- Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.
-68- Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, με την επιφύλαξη της περ. ι’ της παρ. 4.
-69- Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.
-70- Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης.
-71- Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.
-73- Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.
-75- Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
-77- Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.
-78- Δραστηριότητες απασχόλησης.
-79- Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.
-80- Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.
-81- Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους.
-82- Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.
-84- Δημόσια διοίκηση και άμυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
-85- Εκπαίδευση.
-86- Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρούμενων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού και με την επιφύλαξη της περ. ε) της παρ. 4.
-87- Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος, εξαιρούμενων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού και με την επιφύλαξη της περ. ε) της παρ. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων των ΚΑΔ -86- και -87-, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα εφαρμογής τους.
-88- Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.
-90- Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.
-91- Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της παρ. 3.
-92- Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.
-93- Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με την επιφύλαξη της υποπερ. ζζ` της περ. γ` και της περ. στ) της παρ. 4.
-94- Δραστηριότητες οργανώσεων.
-95- Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.
-96- Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της υποπερ. ζζ` της περ. γ) και της περ. η) της παρ. 4.
-97- Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού.
-98- Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση.
-99- Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων.
3. Στον μη υπαγόμενο στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος ΚΑΔ -91- κατ` εξαίρεση ενισχύονται οι δραστηριότητες:
α. 91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών),
β. 91.02 (Δραστηριότητες μουσείων).
4. Στους μη υπαγόμενους στον παρόντα νόμο τομείς της παρ. 2, ενισχύονται κατ` εξαίρεση τα παρακάτω επενδυτικά σχέδια:
α. Στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας, κατ` εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια:
αα) μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 15 MW, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και τον ν. 3468/2006 (Α` 129), όπως εκάστοτε ισχύει,
αβ) μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014,
αγ) υβριδικών σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) με εγγυημένη ισχύ μέχρι 5 MW, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014,
αδ) παραγωγής θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014,
αε) ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, σύμφωνα με τον ν. 4342/2015 (Α` 143) όπως εκάστοτε ισχύει και το άρθρο 46 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014,
αστ) παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, καθώς και μετατροπής υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.
β) Στον τομέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων κατ` εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι:
βα) 52.1 (Αποθήκευση)
ββ) 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)],
βγ) 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων) και,
βδ) 52.29.19.03 [Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)].
βε) 52.21.24.00 [Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης] – Ενισχύονται κατ` εξαίρεση επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο εκάστοτε ισχύον Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον καταρτίζονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων ή υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων.
γ) Στον τομέα του τουρισμού, κατ` εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια:
γα) Ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
γβ) εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας,
γγ) επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
γδ) ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
γε) ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,
γστ) σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α’ 155), εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια,
γζ) εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια}, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4276/2014,
γη) εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού.
γθ) ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, μόνο για το Καθεστώς Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων.
γι) ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 21.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και των συναρμόδιων Υπουργών, η οποία δεν μπορεί να τροποποιηθεί πριν την παρέλευση διετίας από την έκδοσή της, δύνανται να καθορίζονται περιοχές της Επικράτειας, οι οποίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής μιας ή περισσότερων υποπεριπτώσεων της περ. γ).
ε) Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας κατ` εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α` 125), όπως εκάστοτε ισχύει, και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου. Ομοίως κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας – ΚΑΔ 87.30.11.01.
στ) Στον τομέα των αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι κάτωθι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ΚΑΔ 93:
στα) 93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ., και
στβ) 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).
ζ) Στον τομέα του χονδρικού εμπορίου κατ` εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ. 46.71.12.05, 46.71.13.14 και 46.71.13.16 που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Ομοίως κατ΄ εξαίρεση ενισχύονται επενδυτικά σχέδια των ΚΑΔ 46.46 – Xονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων μόνο για τα καθεστώτα ενισχύσεων: α) «Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός επιχειρήσεων», β) «Πράσινη Μετάβαση», γ) «Νέο Επιχειρείν», δ) «Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία», ε) «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», στ) «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια», ζ)«Μεγάλες Επενδύσεις, η) «Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας»
η) Στον τομέα των άλλων δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών κατ` εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ. 96.01.19.02: Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων και 96.01.13.01: Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων.
θ) Στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας ενισχύεται η δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios» για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων και ηχογραφήσεων.
ι) Στον τομέα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια του Κ.Α.Δ. 68.32.13.00 για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ., υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν διοίκηση και διαχείριση σε ένα μόνο Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Το παρόν περιλαμβάνει τις δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις.

1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ (άρθρο 18 Γ.Α.Κ.).

1. Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης.

2. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών.

3. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

2. Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 22 Γ.Α.Κ.).

1. Οι δαπάνες εκκίνησης αφορούν επενδυτικά σχέδια υπό ίδρυση ή νεοσύστατων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

2. Οι δαπάνες ενισχύονται μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα όρια αυτά διπλασιάζονται.

3. Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 Γ.Α.Κ.).,

1. Το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες, όπως αυτές ορίζονται στον ανωτέρω Κανονισμό: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.

Οι επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες του έργου έρευνας και ανάπτυξης αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:

α) Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό, εφόσον απασχολούνται αποκλειστικά στο έργο,

β) δαπάνες κτιρίων, οργάνων και εξοπλισμού, εφόσον και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Για τα κτίρια, τα όργανα και τον εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιούνται καθ` όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές,

γ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο,

δ) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου,

ε) δαπάνες για τη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας.

2. Η ένταση της ενίσχυσης επί των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) για βιομηχανική έρευνα, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για πειραματική ανάπτυξη και πενήντα τοις εκατό (50%) για μελέτες σκοπιμότητας. Η εταιρεία δεν μπορεί να λαμβάνει άλλη ενίσχυση για το ίδιο έργο έρευνας και ανάπτυξης.

3. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

4. Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ (άρθρο 28 Γ.Α.Κ.).

1. Αυτές εξειδικεύονται ως ακολούθως:
α. Δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού,
β. δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες ανάπτυξης και καινοτομίας και αποσπάται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό (ως «απόσπαση» θεωρείται η προσωρινή απασχόληση προσωπικού από τη δικαιούχο ενίσχυσης με δικαίωμα του προσωπικού να επιστρέψει στον προηγούμενο εργοδότη του),
γ. δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδρομή και επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν) και υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών στον τομέα της καινοτομίας.

2. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών.

3. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

5. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις (άρθρο 29 Γ.Α.Κ.).

1. Οι δαπάνες αυτές εξειδικεύονται ως ακολούθως:
α. Δαπάνες προσωπικού,
β. δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, κτιρίων και γηπέδων, για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται και με τον όρο ότι χρησιμοποιούνται για το έργο,
γ. δαπάνες για γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων,
δ. πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου.

Οι ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις παρέχονται μόνο εφόσον αυτές οι επιχειρήσεις συνεργάζονται πραγματικά με ΜμΕ (ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών στρατηγικών ή διαχειριστικών δομών, παροχή κοινών υπηρεσιών ή υπηρεσιών για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, συντονισμένες δραστηριότητες, όπως η έρευνα, η εμπορία, η υποστήριξη δικτύων και συνεργατικών σχηματισμών, η βελτίωση της προσβασιμότητας και της επικοινωνίας, η χρήση κοινών μέσων για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και των εμπορικών συναλλαγών με ΜμΕ) όσον αφορά την ενισχυόμενη δραστηριότητα και οι συνεργαζόμενες ΜμΕ καταβάλλουν βάσει παραστατικών το τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών επιλέξιμων δαπανών κατ’ ελάχιστον.
Ως πραγματική ορίζεται η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον η μία είναι ΜμΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών.

2. Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των επιλέξιμων δαπανών για τις μεγάλες επιχειρήσεις και το 50% των επιλέξιμων δαπανών για τις ΜμΕ.

3. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

6. Επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος (άρθρο 36 Γ.Α.Κ.).

1. Οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την υπέρβαση των εφαρμοστέων ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση του επιπέδου της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων.

Οι δαπάνες αυτές καθορίζονται ως εξής:
α) Όταν το κόστος της επένδυσης για την προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να προσδιοριστεί στο συνολικό επενδυτικό κόστος ως χωριστή επένδυση, αυτό το κόστος που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος συνιστά τις επιλέξιμες δαπάνες.
β) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το κόστος της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος προσδιορίζεται με βάση παρόμοια, λιγότερη φιλική προς το περιβάλλον επένδυση που θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση. Η διαφορά μεταξύ του κόστους των δύο επενδύσεων προσδιορίζει το κόστος που συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος και συνιστά τις επιλέξιμες δαπάνες.

Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι επιλέξιμες.

2. Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) των επιλέξιμων δαπανών.
Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις και κατά είκοσι (20) εκατοστιαίες μονάδες, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις.

3. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δεκαπέντε (15) ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α’ της παρ. 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες για τις επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ.

Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

7. Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 38 Γ.Α.Κ.).

1. Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης δεν συνιστούν επιλέξιμες δαπάνες. Δεν χορηγούνται ενισχύσεις όταν οι βελτιώσεις πραγματοποιούνται με σκοπό να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με ενωσιακά πρότυπα, που έχουν ήδη εγκριθεί, έστω και αν δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ.

2. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) αυτών.
Η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται κατά είκοσι (20) ποσοστιαίες μονάδες σε μικρές επιχειρήσεις και κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες σε μεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ και κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες για τις επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ.

3. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

8. Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ (άρθρο 40 Γ.Α.Κ.)

1. Οι επενδυτικές ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε πρόσφατα εγκατεστημένη ή ανακαινισμένη δυναμικότητα παραγωγής.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες σε εξοπλισμό που χρειάζεται η εγκατάσταση για να λειτουργήσει ως εγκατάσταση συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης, σε σύγκριση με συμβατικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης της ίδιας δυναμικότητας, ή οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες για την αναβάθμιση της απόδοσης, αν η υπάρχουσα εγκατάσταση έχει ήδη επιτύχει το όριο υψηλής απόδοσης. Στην περίπτωση σταθμών ηλεκτρικής ισχύος άνω του 1MW, επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται μόνο αυτές που αντιστοιχούν σε παραγωγή θερμότητας, η οποία αξιοποιείται για θέρμανση διεργασιών ή χώρων.

2. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) αυτών.
Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά είκοσι (20) ποσοστιαίες μονάδες, για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις, και κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες, για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις.

Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δεκαπέντε (15) ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ και κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες για τις επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ.

3. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

9. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (άρθρο 41 Γ.Α.Κ.).

1. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγή θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ, καθώς και για επενδυτικά σχέδια παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης. Επιλέξιμες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εφόσον χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις. Ειδικά, για επενδυτικά σχέδια Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά επιλέξιμες είναι οι δαπάνες του συστήματος αποθήκευσης, εφόσον χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι επιλέξιμες.

2. Η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται σε ποσοστό:
α) Σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) των επιλέξιμων δαπανών, εάν οι δαπάνες υπολογίζονται ως εξής:
αα) Όταν το κόστος της επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να προσδιοριστεί ως χωριστή επένδυση ως προς το συνολικό επενδυτικό κόστος.
αβ) Όταν το κόστος της επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να προσδιοριστεί με βάση παρόμοια, λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον επένδυση, που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση, η διαφορά αυτή μεταξύ του κόστους των δύο επενδύσεων προσδιορίζει το κόστος που συνδέεται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και συνιστά τις επιλέξιμες δαπάνες,
β) τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων δαπανών, εάν υπολογίζονται ως εξής:
βα) Για μικρές εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να συγκριθούν με παρόμοια λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον επένδυση, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μονάδες παραγωγής περιορισμένου μεγέθους, το συνολικό κόστος της επένδυσης για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος συνιστά τις επιλέξιμες δαπάνες.

Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά είκοσι (20) ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις, και κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δεκαπέντε (15) ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ και κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες για τις επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ σύμφωνα με το ΧΠΕ.

3. Οι δαπάνες στις περιπτώσεις αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερμότητας/ψύξης για ιδία χρήση από ΑΠΕ ενισχύονται μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

10. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης (άρθρο 46 ΓΑΚ).

1. Επιλέξιμες δαπάνες για τη μονάδα παραγωγής είναι οι πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται για την κατασκευή, την επέκταση και την ανακαίνιση μιας ή περισσότερων μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας, ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), όπως εκάστοτε ισχύει, σε σύγκριση με μια συμβατική μονάδα παραγωγής. Η επένδυση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος ενεργειακά αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Επιλέξιμες δαπάνες για το δίκτυο διανομής είναι οι επενδυτικές δαπάνες.

2. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) αυτών.
Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά είκοσι (20) ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης για τη μονάδα παραγωγής μπορεί να αυξηθεί κατά δεκαπέντε (15) ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ και κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Το ποσό της ενίσχυσης για το δίκτυο διανομής δεν μπορεί να υπερβεί τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων ή μέσω μηχανισμού ανάκτησης.

3. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

11. Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων (άρθρο 45 Γ.Α.Κ.).

1. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης, μειωμένες κατά την αύξηση της αξίας του οικοπέδου. Στην περίπτωση της αποκατάστασης μολυσμένων χώρων, όλες οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται μια επιχείρηση κατά την αποκατάσταση του χώρου της μπορεί να θεωρηθούν επιλέξιμες επενδύσεις, ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι δυνατή η εγγραφή των εν λόγω δαπανών στον ισολογισμό της ως πάγιων στοιχείων ενεργητικού.

2. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών.

3. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

12. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων (άρθρο 47 Γ.Α.Κ.).

1. Επιλέξιμες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιηθεί μία επένδυση σε καλύτερες ή αποδοτικότερες δραστηριότητες ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης σε σύγκριση με μία συμβατική μονάδα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης ιδίας δυναμικότητας που θα κατασκευαζόταν ελλείψει ενίσχυσης. Τα προς επεξεργασία ανακυκλούμενα ή επαναχρησιμοποιούμενα υλικά σε άλλη περίπτωση θα απορρίπτονταν ή θα υφίσταντο επεξεργασία με τρόπο λιγότερο φιλικό προς το περιβάλλον. Δεν καλύπτονται ενισχύσεις για άλλες εργασίες ανάκτησης αποβλήτων πλην της ανακύκλωσης.

2. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) αυτών.
Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά είκοσι (20) ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες, για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης για τη μονάδα παραγωγής μπορεί να αυξηθεί κατά δεκαπέντε (15) ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ και κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Οι ενισχύσεις για επενδύσεις που αφορούν στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων του ίδιου του δικαιούχου δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης.

3. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

13. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση (άρθρο 31 Γ.Α.Κ.).

1. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν την αναβάθμιση των προσόντων (up-skilling) ή την επανεκπαίδευση (re-skilling) των εργαζομένων.
Ειδικότερα, είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:
α) Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση,
β) λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης. Εξαιρούνται τα έξοδα διαμονής εκτός από τα ελάχιστα αναγκαία έξοδα διαμονής των εκπαιδευόμενων που είναι εργαζόμενοι με αναπηρία,
γ) δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης,
δ) δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.

2. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί, μέχρι το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των επιλέξιμων δαπανών, ως εξής:
α) Κατά δέκα (10) εκατοστιαίες μονάδες, εάν η επαγγελματική κατάρτιση απευθύνεται σε εργαζομένους που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες ή σε εργαζομένους σε μειονεκτική θέση,
β) κατά δέκα (10) εκατοστιαίες μονάδες, εάν η ενίσχυση χορηγείται σε μεσαίες επιχειρήσεις και κατά είκοσι (20) εκατοστιαίες μονάδες εάν χορηγείται σε μικρές επιχειρήσεις.

3. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

14. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 ΓΑΚ).

1. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

2. Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των επιλέξιμων δαπανών.

3. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

15. Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση.

Α. Εργαζόμενοι σε μειονεκτική θέση
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι μισθολογικές δαπάνες για περίοδο δώδεκα (12) μηνών το πολύ από την πρόσληψη εργαζόμενου σε μειονεκτική θέση.
Στις περιπτώσεις που ο υπόψη εργαζόμενος τελεί σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, επιλέξιμες δαπάνες είναι οι μισθολογικές δαπάνες για μέγιστη περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την πρόσληψη.
Όταν η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της οικείας επιχείρησης, σε σχέση με τον μέσο όρο του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε, η θέση ή οι θέσεις εργασίας πρέπει να έχουν μείνει κενές λόγω εθελοντικής αποχώρησης, αναπηρίας, συνταξιοδότησης λόγω ηλικίας, εθελοντικής μείωσης του χρόνου εργασίας ή νόμιμης απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους και όχι λόγω κατάργησης των θέσεων εργασίας.
Εκτός από την περίπτωση νόμιμης απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους, οι εργαζόμενοι σε μειονεκτική θέση δικαιούνται να απασχοληθούν σε συνεχή βάση για την ελάχιστη περίοδο που προβλέπεται στην οικεία εθνική νομοθεσία περί συμβάσεων εργασίας ή στις ενδεχόμενες συλλογικές συμβάσεις του κράτους μέλους.
Εάν η περίοδος απασχόλησης είναι βραχύτερη των δώδεκα (12) μηνών, ή των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών για εργαζομένους σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, η ενίσχυση μειώνεται κατ’ αναλογία χρόνου.

Η ένταση της ενίσχυσης για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των επιλέξιμων δαπανών.

Β. Εργαζόμενοι με αναπηρία
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι μισθολογικές δαπάνες για κάθε δεδομένη περίοδο απασχόλησης του εργαζομένου με αναπηρία.
Όταν η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της οικείας επιχείρησης, σε σχέση με τον μέσο όρο του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε, η θέση ή οι θέσεις εργασίας πρέπει να έχουν μείνει κενές λόγω εθελοντικής αποχώρησης, αναπηρίας, συνταξιοδότησης λόγω ηλικίας, εθελοντικής μείωσης του χρόνου εργασίας ή νόμιμης απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους και όχι λόγω κατάργησης των θέσεων εργασίας.
Εκτός από την περίπτωση νόμιμης απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους, οι εργαζόμενοι με αναπηρία δικαιούνται να απασχοληθούν σε συνεχή βάση για την ελάχιστη περίοδο που προβλέπεται στην οικεία εθνική νομοθεσία ή στις ενδεχόμενες συλλογικές συμβάσεις που είναι νομικά δεσμευτικές για την επιχείρηση και διέπουν τις συμβάσεις εργασίας.

Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των επιλέξιμων δαπανών.

Γ. Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων με αναπηρία
Είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:
α) Δαπάνες προσαρμογής του χώρου εργασίας,
β) δαπάνες απασχόλησης προσωπικού αποκλειστικά για τον χρόνο που διανύεται για την υποστήριξη των εργαζομένων με αναπηρία και επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού αυτού, προκειμένου να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι με αναπηρία,
γ) δαπάνες προσαρμογής ή αγοράς εξοπλισμού, ή αγοράς και επικύρωσης λογισμικού προς χρήση από εργαζομένους με αναπηρία, περιλαμβανομένων προσαρμοσμένων ή βοηθητικών τεχνολογικών διευκολύνσεων, οι οποίες προστίθενται σε εκείνες τις οποίες θα πραγματοποιούσε ο δικαιούχος εάν απασχολούσε εργαζομένους χωρίς αναπηρία,
δ) δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη μεταφορά των εργαζομένων με αναπηρία στον χώρο εργασίας και για δραστηριότητες που συνδέονται με την εργασία τους,
ε) μισθολογικό κόστος για τις ώρες που αφιερώνει στην αποκατάσταση ένας εργαζόμενος με αναπηρία,
στ) όταν ο δικαιούχος παρέχει προστατευόμενη απασχόληση, οι δαπάνες κατασκευής, εγκατάστασης ή εκσυγχρονισμού των μονάδων παραγωγής της συγκεκριμένης επιχείρησης, καθώς και οποιεσδήποτε δαπάνες διοίκησης και μεταφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές απορρέουν άμεσα από την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία.

Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) των επιλέξιμων δαπανών.

Δ. Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες:
α) Απασχόλησης προσωπικού αποκλειστικά για τον χρόνο που διανύεται για την υποστήριξη των εργαζομένων σε μειονεκτική θέση, για περίοδο δώδεκα (12) μηνών το πολύ από την πρόσληψη εργαζομένου σε μειονεκτική θέση ή για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών το πολύ από την πρόσληψη εργαζομένου σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση,
β) επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού αυτού, προκειμένου να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι σε μειονεκτική θέση.
Η παρεχόμενη υποστήριξη συνίσταται σε μέτρα για την υποστήριξη της αυτονομίας και της προσαρμογής στο περιβάλλον εργασίας του εργαζομένου σε μειονεκτική θέση, στην παρουσία συνοδού του εργαζομένου στις κοινωνικές και διοικητικές διαδικασίες, στη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τον επιχειρηματία και στη διαχείριση των συγκρούσεων.
γ) αντιστάθμισης πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η απασχόληση εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.

Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των επιλέξιμων δαπανών. Οι δαπάνες όλων των άνω κατηγοριών ενισχύονται μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 23:06 | ΕΛ.ΠΑΠΑ

  Δεν καταλαβαίνω γιατί υποχρεωτικά πρέπει το κατώτερο ποσό επένδυσης πρέπει να είναι 50.000,00€; Κάποιες ΚΟΙΝΣΕΠ ίσως να μην μπορούν να φτάσουν αυτό το ποσό ενώ υπάρχουν πολύ καλές επενδυτικές προτάσεις.

  Δεύτερον που υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση του πολιτισμού που είναι ένα πολύ μεγάλο οικονομικό κεφάλαιο στην χώρα μας;

  Δεν τα εντόπισα πουθενά τα παραπάνω.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 23:42 | ΕΛ. ΠΑΠΑ

  Δεν καταλαβαίνω γιατί υποχρεωτικά πρέπει το κατώτερο ποσό επένδυσης πρέπει να είναι 50.000,00€; Κάποιες ΚΟΙΝΣΕΠ ίσως να μην μπορούν να φτάσουν αυτό το ποσό ενώ υπάρχουν πολύ καλές επενδυτικές προτάσεις.

  Δεύτερον που υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση του πολιτισμού που είναι ένα πολύ μεγάλο οικονομικό κεφάλαιο στην χώρα μας;

  Δεν τα εντόπισα πουθενά τα παραπάνω.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 21:52 | EMEC Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

  Θεωρούμε ότι στην παρ.4 του Παραρτήματος Α θα μπορούσε να προστεθεί η ένταξη επενδυτικών σχεδίων για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία φιλικών προς το περιβάλλον πλωτών αυτοκινούμενων συστημάτων εξυπηρέτησης (επι-αποβίβασης επιβατών) κρουαζιέρας/υδροπλάνων, πιθανώς και σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στον πλέον πρόσφατο 1084/2017 Κανονισμό ΕΕ. Η Ελλάδα πρόκειται να εξυπηρετήσει εκατομμύρια επιβατών στις 2 παραπάνω κατηγορίες τουρισμού τα επόμενα χρόνια και εκτιμούμε ότι η ενίσχυση της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 19:43 | G.B.

  Στο άρθρο 17, περίπτωση 5 αναφέρεται οτι οι αιτήσεις υπαγωγής συνοδεύονται
  υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης, χωρίς να δημοσιεύεται το σχετικό πρότυπο. Επίσης για ποιο λόγο θα πρέπει αυτός που υπογράφει την έκθεση πιστοποίησης στην αίτηση υπαγωγής να είναι και μέλος του Ε.Μ.Π.Α.?

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 18:50 | The Green Tank

  • Στην παρ.4 του Παραρτήματος Α να συμπεριληφθούν τα έργα των ενεργειακών κοινοτήτων κοινωφελούς σκοπού για αυτοπαραγωγή/ αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, βάσει της προαναφερθείσας τεκμηρίωσης.

  • Στην παρ.4 του Παραρτήματος Α στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνονται τα έργα συστημάτων τηλεθέρμανσης τηλεψύξης, δίχως όμως να τίθεται κάποια ρήτρα για την ενίσχυσή τους που να κατοχυρώνει ότι συμβαδίζουν με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους για μείωση εκπομπών και κλιματική ουδετερότητα.

  Πρόταση: να ενισχύονται τα έργα τηλεθέρμανσης- τηλεψύξης υπό την προϋπόθεση ότι η ενέργεια παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και αυτά είναι συμβατά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις βιώσιμες επενδύσεις (ΕΕ) 2020/852 και τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

  • Στην παρ. 1 «Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ» του Παραρτήματος Β δεν είναι σαφές για ποιο λόγο δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους και ΚοινΣΕΠ, συνεταιρισμοί, ενεργειακές κοινότητες με τα χαρακτηριστικά των ΜμΕ.

  • Στην παρ.2 «Δαπάνες εκκίνησης για νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις» του Παραρτήματος Β προτείνεται να συμπεριληφθούν με σαφήνεια οι ενεργειακές κοινότητες κοινωφελούς χαρακτήρα, ώστε να τύχουν ενίσχυσης βάσει των προβλεπόμενων στον ΓΑΚ.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 18:46 | ΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

  Διαβάζοντας τη διαβούλευση του νέου αναπτυξιακού Νόμου, μετά λύπης μας, αντιληφθήκαμε ότι αυτός δε συμβαδίζει με την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας που στοχεύει στην απεξάρτηση από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα σε βάθος δεκαετίας. Συγκεκριμένα, έχουν αποκλειστεί από τα υπό διαβούλευση καθεστώτα οι ακόλουθοι ΚΑΔ: 52.21.26 Υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης, 52.21.26.01 Υπηρεσίες Επαναφόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτρικών Οχημάτων, 52.21.26.02 Υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και 52.21.26.03 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης συναλλαγών και διαλειτουργικότητας Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Ως Ένωση Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης θεωρούμε ότι οι εν λόγω ΚΑΔ θα μπορούσαν κάλλιστα να βοηθήσουν τη χώρα μας να αναρριχηθεί στην κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά την τα επίπεδα ηλεκτροκίνησης, ενώ ταυτόχρονα θα ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό, νομικό και κανονιστικό πλαίσιο γύρω από την ανάπτυξη του δικτύου σημείων ηλεκτροταχυφορτιστών, στο οποίο οι επιχειρήσεις – μέλη μας θα μπορούσαν να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο ως εγγυητές της «πράσινης» μετάβασης, διαθέτοντας τόσο τους κατάλληλους χώρους και τις απαραίτητες υποδομές ασφαλείας για την ανάπτυξη του δικτύου, όσο και το εξειδικευμένο και απαραίτητο αριθμητικά προσωπικό, απασχολώντας συνολικά πάνω από 50.000 εργαζομένους. Εν κατακλείδι, μέσω της παρούσας παρέμβασής μας, ζητούμε μέσω της συμπερίληψής μας στο νέο αναπτυξιακό Νόμο να γίνουμε κοινωνοί της νέας περιβαλλοντικής πολιτικής βοηθώντας την ομαλή και ευνομούμενη μετάβαση του κοινωνικού συνόλου στην ηλεκτροκίνηση και σε ορυκτά καύσιμα με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως το φυσικό αέριο, του οποίου ειρήσθω εν παρόδω οι εγκαταστάσεις είναι ιδιαίτερα κοστοβόρες και έως σήμερα το όποιο ελλειμματικό δίκτυο έχει αναπτυχθεί λόγω της ανιδιοτέλειας των μελών μας.

  ΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
  Πρόεδρος της ΕΝ.ΒΕ.Θ. — Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.)

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 18:43 | ALPHA PLAN CONSULTANTS

  • Στα περισσότερα είδη δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (π.χ. Επενδυτικές Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ΜΜΕ), δεν έχουν συμπεριληφθεί οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ περιλαμβάνονται οι μικρές. Θεωρούμε πως αυτό έχει γίνει λόγω λάθους, οπότε προτείνουμε να διορθωθεί.
  • Σε πολλά είδη δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (π.χ. Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης), αναφέρει πως η ένταση της ενίσχυσης πραγματοποιείται επί των επιλέξιμων δαπανών. Θεωρούμε πως αυτό έχει γίνει κατά λάθος, θα πρέπει να διορθωθεί και να γίνει επί των ενισχυόμενων δαπανών.
  • Στις δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αναφέρεται πως για τις καινοτόμες επιχειρήσεις τα όρια που προβλέπονται (σημείο 2 της παραγράφου 2 του Παραρτήματος Β) διπλασιάζονται. Ως καινοτόμες θα ορίζονται οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην Απόφαση 102170 (Καθορισμός διαδικασιών για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών ως καινοτομικών στο πλαίσιο του καθεστώτος Ενισχύσεων Καινοτομικού Χαρακτήρα του Αναπτυξιακού ν. 4399/2016) που δημοσιεύθηκε στις 18/10/2018; Υπάρχει κάποια άλλη πρόβλεψη για το ποιες θεωρούνται καινοτόμες επιχειρήσεις;

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 18:57 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Προτείνουμε με ιδιαίτερη θέρμη, στις προκηρύξεις των καθεστώτων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, για την αποφυγή λαθών και παρερμηνειών, να συμπεριληφθούν οι επιλέξιμοι ΚΑΔ και όχι οι εξαιρέσεις αυτών.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 18:21 | Chris

  Αγαπητ@,

  Για ποιο λόγο αποκλείονται οι μονάδες (αποκλειστικά) παραγωγής ενέργειας, αλλά ενισχύονται μόνο όταν σα συνδυασμός άλλων δραστηριοτήτων. Θα ήταν μία δυνατότητα την οποία θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί μεγάλο μέρος του πλυθησμού, χωρίς να είναι απαραίτητα βιομήχανος.

  Μήπως θα ήταν σκόπιμο, να υπάρξει η σκέψη για ενίσχυση ίδρυσης μονάδων παραγωγής ενέργειας, έστω και κάτω του 1MW, όπως ίσχυε παλαιότερα;

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 17:55 | Σταύρος Ευθυμίου

  2. Δεν υπάγονται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου επενδυτικά σχέδια:
  δ) στον τομέα της ναυπηγίας. Μπορεί με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών να προκηρυχθεί κατ` εξαίρεση καθεστώς στον τομέα της ναυπηγίας, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

  Πρόταση: Να προστεθεί στους επιλέξιμους ΚΑΔ, ο τομέας της ναυπηγίας. Δεν είναι δυνατόν η κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο που ελέγχει περίπου το 20% του συνολικού θαλάσσιου εμπορίου στην υφήλιο, να επισκευάζει τον στόλο της σε τρίτες χώρες ή να παραγγέλνει ανταλλακτικά ή και νέα πλοία/yachts/σκάφη από το εξωτερικό, την ίδια στιγμή που διαθέτει αφενός στρατηγικό σημείο και αφετέρου πληθώρα κλειστών εγκαταστάσεων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.

 • Σύμφωνα με το παράστημα όλο το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και ειδικά οι αλυσίδες σουπερμάρκετ εξαιρούνται από τον νέο αναπτυξιακό νόμο, ενώ αντίθετα υπάγονται οι εταιρείες logistics.

  Συγκεκριμένα: στο παράρτημα Α’, παρ. Β’ στις εξαιρέσεις των επενδυτικών σχεδίων υπάγεται το χονδρικό εμπόριο (46), το λιανικό εμπόριο (47) και η αποθήκευση (52). Ωστόσο, κατ εξαίρεση ενισχύεται ο ΚΑΔ 52.1.

  Κατ’ αρχάς λοιπόν φαίνεται ότι οι εταιρείες λιανεμπορίου και ειδικά οι εταιρείες σουπερμάρκετ δε μπορούν να υπαχθούν στο νέο αναπτυξιακό νόμο ενώ θα έπρεπε να υπαχθούν.

  Ο λόγος είναι ότι τατελευταία χρόνια γίνονται σημαντικότατες επενδύσεις logistics από τις επιχειρήσεις του κλάδου, τόσο για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της εξυπηρέτησης του κοινού, αλλά ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα λόγω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

  Δεύτερον, εάν τελικώς δε γίνει η ανωτέρω υπαγωγή, θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο (ΚΑΔ 47 & 46), εφόσον διαθέτουν ή προτίθενται να αποκτήσουν νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης (52.1), δύναται να υπαχθούν στα καθεστώτα ενίσχυσης του νέου νόμου, διότι τώρα είναι αμφισβητούμενο.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 17:15 | Κωνσταντίνος Νίκου – Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου, Α/Πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Δυτικής Μακεδονίας

  Παράρτημα Α
  «Β. Με βάση την «Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Κωδικ. Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» [υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β` 2149) και Εγκ./Πολ. 1133/2008], και με την επιφύλαξη των άρθρων 52 έως 58:»
  Παρατηρήσεις / επισημάνσεις
  Παρατηρείται το γράμμα «Β», χωρίς πρότερη αναφορά του γράμματος «Α» το οποίο γίνεται κατανοητό πως αφορά τυπογραφικό λάθος.

  Γενικές παρατηρήσεις
  – Κρίνεται σκόπιμο να οριστεί ο χρονικός ορίζοντας που θα μεσολαβήσει έως την έναρξη ισχύος του νόμου και των σχετικών προκηρύξεων. Ειδικότερα, χρειάζεται να προσδιοριστούν τα επιμέρους στάδια και οι προαπαιτούμενες ενέργειες από πλευράς των υποψήφιων δικαιούχων. Στόχος είναι η δημιουργία του πλαισίου για την κατάλληλη προετοιμασία των επενδυτών, γνωστοποιώντας τα ενδιάμεσα βήματα, μέχρι την τελική έγκριση/απόρριψη των σχεδίων, κατά αντιστοιχία με το Άρθρο άρθ. 19, παρ. 3, στο οποίο περιγράφεται ο χρονικός προγραμματισμός.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 17:23 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  1. Στις εξαιρέσεις των επενδυτικών σχεδίων υπάγεται το χονδρικό (46), το λιανικό εμπόριο (47) και η αποθήκευση (52). Κατ εξαίρεση ενισχύεται ο ΚΑΔ 52.1. Να διευκρινισθεί εάν οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο (ΚΑΔ 46 & 47), εφόσον διαθέτουν ή προτίθενται να αποκτήσουν νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης (52.1), δύναται να υπαχθούν στα καθεστώτα ενίσχυσης του νέου νόμου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπαχθούν τόσο το λιανικό όσο και το χονδρικό εμπόριο.
  2. Στην περίπτωση που δύναται να υπαχθούν, τότε για την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, για τις δαπάνες αυτές αθροιστικά να εξετασθεί να υπερβαίνουν το 45% (που εξετάζεται στο ΝΣ) και να φτάνουν έως και 80%, εφόσον υπάρχει δέσμευση από το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για το ύψος της ενίσχυσης ανάλογα με την Περιφέρεια, στην οποία πρόκειται να εγκατασταθούν και εφόσον το κόστος των κατασκευών είναι πλέον πολύ υψηλό.
  3. Να διευκρινισθεί εάν οι εταιρείες λιανικού και χονδρικού εμπορίου (ΚΑΔ 46 & 47) έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν σε καθεστώτα τα οποία περιλαμβάνουν επενδύσεις μη περιφερειακού χαρακτήρα (π.χ. επενδυτικές δαπάνες για την προστασία περιβάλλοντος, για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ, για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ κλπ.) και εάν τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να υλοποιηθούν σε περισσότερους του ενός τόπου υλοποίησης – εγκατάστασης. Οι μεγάλες εταιρείες λιανικού και χονδρικού εμπορίου είναι μεγάλοι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος και οι δεσμεύσεις για κλιματική ουδετερότητα, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον νέο κλιματικό νόμο, θα απαιτήσουν μεγάλες επενδύσεις από την πλευρά των εν λόγω εταιρειών σε πολυάριθμα σημεία σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, για την επίτευξη των εθνικών στόχων.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 16:58 | ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ

  Στο Σχέδιο Νόμου, αναφέρεται στο Παράρτημα Α΄: «ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ», ότι «δεν υπάγονται στις χρηματοδοτήσεις βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου επενδυτικά σχέδια:
  (……………)
  δ) στον τομέα της ναυπηγίας. Μπορεί με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών να προκηρυχθεί κατ` εξαίρεση καθεστώς στον τομέα της ναυπηγίας, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»,
  Η συγκεκριμένη εξαίρεση διατυπωνόταν αυτούσια και στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους και κάλυπτε οριζόντια επενδύσεις σε κάθε είδους πλωτά μέσα.
  Όμως, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 651/2014 έχει πλέον τροποποιηθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 όσον αφορά τις ενισχύσεις για τις λιμενικές και αερολιμενικές υποδομές», με τον οποίο επιτρέπεται στο εξής η χρηματοδότηση συγκεκριμένων ιδιωτικών επενδύσεων, με κύριο στόχο τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος.
  Αναλυτικά στον Κανονισμό 2017/1084 αναφέρεται:
  (2) «Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από την Επιτροπή και προκειμένου να απλουστευθούν και να αποσαφηνιστούν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος της κοινοποίησης απλών μέτρων κρατικής ενίσχυσης και να επιτραπεί στην Επιτροπή να εστιάζει στις υποθέσεις που μπορεί να προκαλέσουν τις μεγαλύτερες στρεβλώσεις, οι ενισχύσεις για λιμενικές και αερολιμενικές υποδομές θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014».
  (9) Οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στα προγράμματα εργασίας των «διαδρόμων του κεντρικού δικτύου», που καθορίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) είναι έργα κοινού ενδιαφέροντος με ιδιαίτερο στρατηγικό ενδιαφέρον για την Ένωση. Οι θαλάσσιοι λιμένες που είναι μέρος των δικτύων αυτών αποτελούν τα σημεία εισόδου και εξόδου των εμπορευμάτων που μεταφέρονται εντός και εκτός της Ένωσης. Οι λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας που είναι μέρος των εν λόγω δικτύων αποτελούν βασικούς παράγοντες που επιτρέπουν τη συνδυαστικότητα του δικτύου. Για τις επενδύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων των λιμένων αυτών θα πρέπει επομένως να ισχύει ανώτερο όριο κοινοποίησης.
  Επιπλέον ο Κανονισμός 2017/1084 αναφέρει σαφώς τις πλωτές λιμενικές μεταφορικές υπηρεσίες ως τμήμα των λιμένων:
  (158) λιμενική υπερδομή”: οι επιφανειακές διευθετήσεις (π.χ. για αποθήκευση), ο σταθερός εξοπλισμός (αποθήκες και τερματικοί σταθμοί) καθώς και ο κινητός εξοπλισμός (π.χ. γερανοί) εντός του λιμένα για την παροχή λιμενικών μεταφορικών υπηρεσιών·
  Ακόμα, ο Κανονισμός 2017/1084 παραπέμπει, όσον αφορά στις μεταφορές, στον Κανονισμό ΕΕ 1315/2013 περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE, ο οποίος και εξειδικεύει τις κατευθύνσεις των σχετικών ενισχύσεων, ανάμεσα στα άλλα για την υποστήριξη των θαλάσσιων μεταφορών.
  Ο Κανονισμός 1315/2013 αναφέρει:
  (33) Για να δημιουργηθούν υψηλής ποιότητας και απόδοσης υπο¬δομές μεταφορών για όλους τους τρόπους μεταφοράς, η ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια και την προστασία της κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων, τη συμβολή στην κλιματική αλλαγή και τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και των ενδεχόμενων φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στις υποδομές, καθώς και την προσβασιμότητα για όλους τους χρήστες των μεταφορών.

  (34) Κατά το σχεδιασμό των υποδομών, τα κράτη μέλη και άλλοι φορείς προώθησης πρέπει να δίνουν τη δέουσα προσοχή στην αξιολόγηση των κινδύνων και τη λήψη μέτρων που βελτιώνουν καταλλήλως την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και τις περιβαλλοντικές καταστροφές.

  Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τον Κανονισμό (ΕΚ) 651/2014, ο οποίος (με γενικές αναφορές) προέβλεπε:
  Άρθρο 36
  Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων
  1. Οι επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση των ενωσιακών προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος ή για την αύξηση του επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσια¬κών προτύπων συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παρά¬γραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρό¬ντος άρθρου και του κεφαλαίου Ι.
  2. Η επένδυση πρέπει να πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέ¬σεις:
  α) επιτρέπει στον δικαιούχο να αυξήσει το επίπεδο της περιβαλλοντικής προστασίας ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του υπερβαίνοντας τα ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα, ανεξαρτήτως της ύπαρξης υποχρε¬ωτικών εθνικών προτύπων τα οποία είναι αυστηρότερα των ενωσια¬κών προτύπων·
  β) επιτρέπει στον δικαιούχο να αυξήσει το επίπεδο της περιβαλλοντικής προστασίας ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του ελλείψει ενω¬σιακών προτύπων.
  Άρθρο 45
  Επενδυτικές ενισχύσεις για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
  1. Οι επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που προβαίνουν σε αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας μέσω αποκατά¬στασης μολυσμένων χώρων συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του κεφαλαίου Ι.
  2. Η επένδυση οδηγεί στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας, συμπεριλαμβανομένης ζημίας στην ποιότητα του εδάφους ή των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων.
  Με βάση τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι πλέον παρέχεται όχι μόνο η δυνατότητα, αλλά και η καθοδήγηση και παρότρυνση προς τα κράτη μέλη, να ενισχύσουν ιδιωτικές επενδύσεις σε τομείς όπως τα ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, απορρυπαντικά και λοιπά πλοία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λιμένων, τόσο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής, όσο και για τη διευκόλυνση των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών.
  Για το λόγο αυτό προτείνουμε να προβλεφθεί ρητά στο Σχέδιο Νόμου η δυνατότητα ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων στους κλάδους αυτούς, διατυπωμένη ως εξής:
  …δεν υπάγονται στις χρηματοδοτήσεις βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου επενδυτικά σχέδια:
  (……………)
  δ) στον τομέα της ναυπηγίας. Επενδυτικά σχέδια ναυπήγησης και εξοπλισμού πλωτών μέσων παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λιμένων (γερανοί, ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, απορρυπαντικά κλπ.) μπορούν κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω να ενισχυθούν, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις και κατευθύνσεις των Κανονισμών (ΕΕ) 2017/1084 και (ΕΕ) 1315/2013 για την ασφάλεια των μεταφορών, την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 15:03 | Σπυρίδης Γεώργιος

  Σχετικά με την ενίσχυση κατ` εξαίρεση επενδυτικών σχεδίων της περίπτωσης ι) της παραγράφου 4) του Παραρτήματος Α’(Υπαγόμενα & Εξαιρούμενα Επενδυτικά Σχέδια) όπου γίνεται αναφορά στην εξαίρεση του τομέα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και ειδικότερα των επενδυτικών σχεδίων με Κ.Α.Δ. 68.32.13.00 για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ προτείνεται η προσθήκη και για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Δ.) Οι εν λόγω θύλακες ούτως ή άλλως λειτουργούν και αντιμετωπίζονται σαν ένα Επιχειρηματικό Πάρκο Ειδικού Τύπου (Ν.3982/20011, Τρίτο Μέρος, Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων, άρθρα 41 & 43) στο οποίο εγκαθίστανται και ασκούνται ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια καθώς και εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή συνδέονται με τα αποτελέσματα των εργασιών των ερευνητικών κέντρων ή των εργαστηρίων.

  Προς επιβεβαίωση του άνωθεν επισημαίνεται ότι έως τώρα στο γενικό μέρος και τις κοινές διατάξεις του θεσμικού πλαισίου σύστασης καθεστώτων για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων (Ν. 4399/2016 – Άρθρο 12 Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων) οι επιχειρήσεις των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), σε Επιχειρηματικά και Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) αντιμετωπίζονταν από κοινού ομοίως και είναι επιλέξιμες για το άρθρο 12 του Αναπτυξιακού Νόμου

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 15:30 | Κώστας Π. Παναγιωτόπουλος

  Άρθρο 4
  Παρ. 2 α και β
  Να διαγραφεί η φράση «δεν είναι ίδια ή παρεμφερής». Να επιτρέπεται να είναι και η ίδια.
  Παρ. 3
  Να μην θεωρείται ως έναρξη εργασιών η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού και για εξαγορές, ασχέτως αν συνδέονται με την αποκτηθείσα εγκατάσταση.
  Άρθρο 8
  Παρ. δ
  Να είναι επιλέξιμη δαπάνη και η αγορά οικοπέδων – γηπέδων – αγροτεμαχίων.
  Να διαγραφεί «η αξία του οικοπέδου που έχει ανεγερθεί κάποια οικοδομή, επί αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων».
  Άρθρο 12
  Παρ. 1
  Το συνολικό ποσό ενίσχυσης να γίνει 20.000.000€.

  Άρθρο 14
  Η ενίσχυση να είναι σε όλο το επενδυτικό έργο.

  Άρθρο 18
  Να καταργηθεί το α.γ της τεκμηρίωσης της δυνατότητας χρηματοδότησης. Να μπορεί να χρηματοδοτείται και εξοπλισμός για μεγάλο χρονικό διάστημα από προμηθευτές.
  Β.γ, ii, Να μην επηρεάζουν τα διαθέσιμα κεφάλαια τον δείκτη βαθμολόγησης.
  iii.Να μην επηρεάζει η κάλυψη συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού τον δείκτη βαθμολόγησης.
  vi. Να μην επηρεάζουν οι δείκτες βαθμολογίας από τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας. Να επηρεάζεται από την διατήρηση και το πλήθος των διατηρούμενων θέσεων εργασίας.
  ix. Να επηρεάζεται από την διατήρηση και το πλήθος των διατηρούμενων θέσεων εργασίας.

  Άρθρο 19
  Παρ. 2
  Να μην γίνεται αδικαιολόγητη περικοπή κόστους επενδυτικού έργου, καθώς ένα έργο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εάν έχει γίνει περικοπή του κόστους.
  Παρ. 8
  Να μην γίνεται αδικαιολόγητη περικοπή κόστους επενδυτικού έργου, καθώς ένα έργο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εάν έχει γίνει περικοπή του κόστους.

  Άρθρο 22
  Παρ. 3
  Α,Β,Γ,Δ,Ε. Να μπορούν να τροποποιηθούν.
  Παρ. 7β
  Να μπορεί να δοθεί παράταση και χωρίς καθόλου έργο, με την προϋπόθεση πως θα ολοκληρωθεί μέσα στον χρόνο παράτασης.

  Άρθρο 23
  Παρ. 4
  Να μπορεί να υπάρξει απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης, με αύξηση του τελικού ποσού της επένδυσης και με αύξηση του τελικού ενισχυόμενου κόστους και του συνολικού ποσού ενίσχυσης, με παράλληλη τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής.

  Άρθρο 24
  Παρ. 2 Α,Β
  Να μπορεί να υπάρχει καταβολή επιχορήγησης, χωρίς εξόφληση των τιμολογίων καθώς αυτά θα εξοφληθούν με την επιχορήγηση.

  Άρθρο 27
  Παρ.2
  Σε περίπτωση υποβολής νέου αιτήματος ελέγχου το παράβολο να είναι από μηδενικό έως το μισό του αρχικού παράβολου.

  Άρθρο 34
  Παρ. 4
  Το ποσό των ενισχύσεων να έχει όριο τα 20.000.000€.

  Άρθρο 66
  Β. Να περιλαμβάνει ελαιοτριβεία και μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, εμφιάλωση, τυποποίηση κλπ.

  Άρθρο 68
  Παρ. 5
  Η ενίσχυση να μην υπερβαίνει τα 20.000.000€.

  Άρθρο 101
  Παρ. 2 Α
  Να χορηγείται το 100% του κινήτρου της επιχορήγησης.
  Παρ. 5
  Το ποσό των ενισχύσεων να μην ξεπερνά το όριο των 20.000.000€.

  Άρθρο 102
  Οι φορείς των άνω σχεδίων να μπορούν να κάνουν χρήση και άλλων ευνοϊκών ρυθμίσεων του ίδιου νόμου.

  Παράρτημα Β
  1.1 Να γίνει « Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια υφισταμένων και νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».
  Παρ. 9.2.α
  Αντί για 45% να γίνει 75%
  Παρ. 9.2.β
  Αντί για 30% να γίνει 50%
  Κωνσταντίνος Π. Παναγιωτόπουλος
  Επιχειρηματίας

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 11:52 | Περιφέρεια Κρήτης/Γενική Δ/νση Αναπτ/κού Προγρ/σμού/ΔΑΠΟΕ/Τμήμα Κινήτρων Περ. Ανάπτ.

  Επί του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β’ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» :
  Για την παρ. 12. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων (άρθρο 47 Γ.Α.Κ.)

  Προτείνουμε

  Να αποκτήσει υποχρεωτικότητα εφαρμογής για τα επενδυτικά σχέδια αυξημένης παραγωγής αποβλήτων, όπως τα ελαιουργεία. Με έκδοση σχετικής Υπουργικής απόφασης να διευκρινίζεται ο αποδεκτός τρόπος λειτουργίας τους.

 • 14 Νοεμβρίου 2021, 00:49 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Στον τομέα του Τουρισμού δεν έχουν συμπεριληφθεί τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα και οι μορφές αυτών πχ συγκροτήματα τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ‘η επαύλεων. Μια δυναμικά αναπτυσσομένη τάση στον παγκόσμιο τουρισμό με πελάτες υψηλού οικονομικού επιπέδου και προστιθεμένης άξιας στο Ελληνικό τουριστικό προϊόν .

  Με εκτίμηση
  Μιχαήλ Μαρκόπουλος
  Μέλος ΕΞΡ Απόφοιτος ΑΣΤΕ Ρόδου

 • Υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Ελληνικού Επιμελητηριακού Επιχειρηματικού Σύνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ)

  Προτείνω στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ στην παράγραφο 4. Στους μη υπαγόμενους στον παρόντα νόμο τομείς της παρ. 2, ενισχύονται κατ` εξαίρεση τα παρακάτω επενδυτικά σχέδια:
  … στο β) Στον τομέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων κατ` εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι:

  Να προστεθεί:

  δράσεις που σχετιζονται με την ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών (City Logistics) συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχησης ανάπτυξης σχετικών προς τούτο υποδομών όπως Αστικών Κέντρων Ενωποίησης Εμπορευμάτων

  δράσεις που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση των μεταφορών και ανάπτυξη συστημάτων συγκέντρωσης κυκλοφορικών δεδομένων σε επίπεδο πόλεων

 • 11 Νοεμβρίου 2021, 14:33 | Παναγιώτης Παππάς

  Διαβάζοντας τη διαβούλευση του νέου αναπτυξιακού νόμου, μετά λύπης μας, αντιληφθήκαμε, ότι ο νέος Νόμος δεν συμπεριλαμβάνει την Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας και τις εταιρείες – μέλη της εντός των καθεστώτων του, αν και η φιλοσοφία του είναι απόλυτα συνυφασμένη με το όραμα της Ομοσπονδίας μας. Συγκεκριμένα, από το νέο Νόμο αποκλείονται οι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της ομάδας 80, στους οποίους δραστηριοποιείται η πλειονότητα των μελών μας και οι οποίοι σας προτείνουμε να προστεθούν, ιδιαίτερα για το καθεστώς του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού», όπου ο κλάδος μας αποτελεί πρωτοπόρο της ελληνικής οικονομίας προς αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί εκατομμύρια ευρώ προς την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών φύλαξης μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεών μας, δίχως την παραμικρή οικονομική βοήθεια από παντός τύπου προγράμματος αναπτυξιακού χαρακτήρα. Η συνεισφορά, όμως, των εταιρειών μας στην εγχώρια οικονομία δεν περιορίζεται μονάχα εκεί, καθώς οι εταιρείες μας στα δύσκολα χρόνια της πρόσφατης βαθύτατης ύφεσης όχι μόνο δεν μείωσαν το προσωπικό τους, αλλά τουναντίον το αύξησαν σημαντικά, ώστε να εξυπηρετήσουν και να υποστηρίξουν σπουδαίες επενδύσεις που προσέλκυσαν οι προηγούμενες και η τωρινή κυβέρνηση εν Ελλάδι, όπως π.χ. η φύλαξη των εκατομμυρίων εμπορευματοκιβωτίων στην πλειοψηφία των μεγάλων λιμένων της χώρας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη.

  Παρά τις προαναφερθείσες προσπάθειες των εταιρειών μας, ωστόσο, η ομοσπονδία μας θεωρεί ότι με την ελάχιστη βοήθεια από την κεντρική κυβέρνηση του κράτους, όπως π.χ. η επιλεξιμότητα των Κ.Α.Δ. της ομάδας 80 στο καθεστώς του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού», είναι σε θέση να προσφέρει πολύ περισσότερο στην ελληνική κοινωνία. Αναλυτικότερα, με την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στο κράτος τα κατάλληλα μέσα για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, όπως λόγου χάριν η παροχή εναέριας κάλυψης μέσω υπερσύγχρονων drones κατά την εξέλιξη βίαιων καιρικών φαινομένων ή η ενσωμάτωσή των εν λόγω εναέριων μέσων στο σύστημα πυροπροστασίας της χώρας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ή η ενδεχόμενη συνδρομή τους σε πιθανή επιχείρηση διάσωσης σε δύσβατη περιοχή. Καταστάσεις που έχουν στοιχίσει δυστυχώς τη ζωή σε αρκετούς συμπολίτες μας τα τελευταία χρόνια και που σίγουρα με τη συνδρομή των ανωτέρω μέσων θα μπορούσαν είτε να έχουν προληφθεί, είτε τουλάχιστον να έχουν εν μέρει περιοριστεί σε έκταση και επικινδυνότητα. Μέσω της παρούσας παρέμβασής μας, ζητούμε συνεπώς, την αυτονόητη αναγνώριση της συνεισφοράς των εταιρειών μας, οι οποίες σήμερα απασχολούν πάνω από 40.000 εργαζομένους, στο κοινωνικό σύνολο, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τις τεράστιες δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης και συνεισφοράς που μπορεί να προσδώσει οποιοδήποτε ύψος ενίσχυσης από το νέο αναπτυξιακό Νόμο.
  Με εκτίμηση,
  Παναγιώτης Παππάς
  Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφαλείας