ΜΕΡΟΣ Β ΄ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (άρθρα 29-116)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Άρθρο 29
Καθορισμός κονδυλίων

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών καθορίζεται ετησίως το ποσό κατά είδος ενίσχυσης που χορηγείται ανά καθεστώς, που συνίσταται και προκηρύσσεται βάσει του παρόντος. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσά, έως το προβλεπόμενο στον Γ.Α.Κ. όριο ανά καθεστώς.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατανέμονται τα ποσά της παρ. 1 μεταξύ των αρμοδίων φορέων εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 17.

Άρθρο 30
Προκήρυξη καθεστώτων

1. Οι προκηρύξεις καθεστώτων έχουν σταθερό ετήσιο κύκλο για όλα τα έτη ισχύος του παρόντος. Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης, η προκήρυξη γίνεται άπαξ ετησίως. Στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης, οι προκηρύξεις κάθε καθεστώτος γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατ’ έτος με διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους τρεις (3) μήνες χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης. Τα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος προκηρύσσονται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. H απόφαση προκήρυξης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:
α. Τον στόχο του καθεστώτος,
β. τη διάρκεια του καθεστώτος και των κύκλων υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής,
γ. τον συνολικό προϋπολογισμό του καθεστώτος και την προέλευση της δημόσιας χρηματοδότησης για κάθε κύκλο υποβολής,
δ. τη μορφή και το ύψος των χορηγούμενων ενισχύσεων, καθώς και τον τρόπο χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων, ανάλογα με το είδος της χορηγούμενης ενίσχυσης,
ε. τους αρμόδιους φορείς εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης,
στ. τις προδιαγραφές, τους πρόσθετους όρους, τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις των επενδυτικών σχεδίων που είναι επιλέξιμα,
ζ. τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών, όπου αυτό απαιτείται,
η. τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται να λάβει το σχέδιο, προκειμένου να είναι επιλέξιμο,
θ. τα συνοδευτικά δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής και τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής,
ι. τα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτημάτων τακτικού ελέγχου,
ια. τα δικαιολογητικά για την αίτηση ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης,
ιβ. το ύψος του παραβόλου για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής, αιτημάτων τροποποίησης των αποφάσεων υπαγωγής, καθώς και ελέγχου επενδυτικών σχεδίων,
ιγ. τις υποχρεώσεις των ενισχυόμενων φορέων, τόσο κατά το στάδιο πραγματοποίησης του σχεδίου, όσο και μετά την ολοκλήρωσή του,
ιδ. τυχόν άλλες ρυθμίσεις που ορίζονται στις διατάξεις των καθεστώτων ενίσχυσης.
3. Η απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης συνιστά αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής ενάριθμου έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το ποσό ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του μισθολογικού κόστους, όπως ορίζεται με την κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 29, αποτελεί τον προϋπολογισμό του ενάριθμου έργου.
4. Στις συλλογικές αποφάσεις του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εγγράφονται οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος οι οποίες δύνανται να συγχρηματοδοτηθούν από επιχειρησιακά προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2021 – 2027.
5. Για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων έχουν εφαρμογή τα όρια κοινοποίησης της παρ. 1 του άρθρου 4 του Γ.Α.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 31
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, τη χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0» και αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Άρθρο 32
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Τα υπαγόμενα στο καθεστώς του Υποκεφαλαίου Α΄ επενδυτικά σχέδια είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 5 και σύμφωνα με το Παράρτημα Α, που αναβαθμίζουν τεχνολογικά υφιστάμενες μονάδες, εισάγουν νέες ψηφιακές λειτουργίες και διαδικασίες και συνδυάζουν μεθόδους παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.
2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να εντάσσονται σε μία τουλάχιστον εκ των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 16 και δύναται να περιλαμβάνουν τυχόν επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 33.
3. Στο παρόν καθεστώς δύναται να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια χωρίς την πλήρωση της προϋπόθεσης του ολοκληρωμένου χαρακτήρα αρχικής επένδυσης της παρ. 1 του άρθρου 16, εφόσον αυτά περιλαμβάνουν δαπάνες, οι οποίες εντάσσονται στις κατηγορίες δαπανών της παρ. 3 του άρθρου 33.

Άρθρο 33
Επιλέξιμες δαπάνες

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
2. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του Παραρτήματος Β :
α. Τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ της παρ. 1.
β. Τις δαπάνες για καινοτομία στις ΜμΕ της παρ. 4.
γ. Τις δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Μεγάλες Επιχειρήσεις της παρ. 5.
δ. Τις δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7.
ε. Τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων της παρ. 12.
στ. Τις δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) της παρ. 8.
ζ. Τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων της παρ. 11.
η. Τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση της παρ. 13.
3. Για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 του άρθρου 32 οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι ακόλουθες:
α. Ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25 έως και 29 του Τμήματος 4 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής.
β. Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36-40, 43 και 45-49 του Τμήματος 7 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής.
γ. Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 31 του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής.
δ. Ενισχύσεις προς ΜμΕ, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 17-20 του Τμήματος 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής.
ε. Οποιαδήποτε από τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος.
Το ποσοστό συμμετοχής εκάστης εκ των άνω κατηγοριών δαπανών επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη.

Άρθρο 34
Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

1. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 9.
2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια των εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων:
α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις χορηγείται το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσοστού του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για όλα τα είδη ενισχύσεων της παρ. 1.
β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης που χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ποσοστού του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
3. Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 33 παρέχονται στο ανώτερο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής.
4. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.
5. Για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 του άρθρου 32 τα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται με βάση τις εντάσεις και μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) στο εκατό τοις εκατό (100%) των ενισχύσεων που προβλέπονται στα αντίστοιχα τμήματα του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής. Οι επιχειρήσεις αυτές δύνανται να ενισχυθούν με το σύνολο των κινήτρων της παρ. 1, εφόσον είναι πολύ μικρές και μικρές. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Άρθρο 35
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του καθεστώτος αυτού είναι όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 13.

Άρθρο 36
Διαδικασία αξιολόγησης

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται αποκλειστικά στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 19.

Άρθρο 37
Καθορισμός ειδικού πλαισίου καθεστώτος

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να καθορίζονται το ειδικό πλαίσιο, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και τυχόν περιορισμοί για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 38
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων.

Άρθρο 39
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Τα υπαγόμενα στο καθεστώς του Υποκεφαλαίου Β΄ επενδυτικά σχέδια είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 5 και σύμφωνα με το Παράρτημα Α με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και λοιπές υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες με την προϋπόθεση υλοποίησης δαπανών για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος.
2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να εντάσσονται σε μία τουλάχιστον εκ των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 16 και δύναται να περιλαμβάνουν τυχόν επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 40.
3. Στο παρόν καθεστώς δύναται να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια χωρίς την πλήρωση της προϋπόθεσης του ολοκληρωμένου χαρακτήρα αρχικής επένδυσης της παρ. 1 του άρθρου 16, εφόσον αυτά περιλαμβάνουν δαπάνες, οι οποίες εντάσσονται στις κατηγορίες δαπανών της παρ. 3 του άρθρου 40.

Άρθρο 40
Επιλέξιμες δαπάνες

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών του άρθρου 6.
2. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του Παραρτήματος Β :
α. Τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ της παρ. 1.
β. Τις δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7.
γ. Τις δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ της παρ. 8.
δ. Τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων της παρ. 11.
ε. Τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων της παρ. 12.
στ. Τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση της παρ. 13.
ζ. Τις δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος της παρ. 6.
3. Για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 του άρθρου 39 οι κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:
α. Ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25, 26, 28 και 29 του Τμήματος 4 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής.
β. Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36-40, 43 και 45-49 του Τμήματος 7 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής.
γ. Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 31 του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής.
δ. Ενισχύσεις για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και εργαζόμενους με αναπηρία, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 32-35 του Τμήματος 6 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής,
ε. Ενισχύσεις προς ΜμΕ, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 17-20 του Τμήματος 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής,
στ. Οποιαδήποτε από τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος.
Το ποσοστό συμμετοχής εκάστης εκ των άνω κατηγοριών δαπανών επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη.

Άρθρο 41
Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

1. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 9.
2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια των εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων:
α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, χορηγείται το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσοστού του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για όλα τα είδη ενισχύσεων της παρ. 1.
β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης που χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ποσοστού του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
3. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 40 παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής.
4. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.
5. Για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 του άρθρου 39, τα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται με βάση τις εντάσεις και μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ στο εκατό τοις εκατό (100%) των ενισχύσεων που προβλέπονται στα αντίστοιχα τμήματα του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής. Οι επιχειρήσεις αυτές δύνανται να ενισχυθούν με το σύνολο των κινήτρων της παρ. 1, εφόσον είναι πολύ μικρές και μικρές. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Άρθρο 42
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 13.

Άρθρο 43
Διαδικασία αξιολόγησης

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 19.

Άρθρο 44
Καθορισμός ειδικού πλαισίου καθεστώτος

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται ειδικοί όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές και περιορισμοί για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Άρθρο 45
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και η κάλυψη δαπανών σύστασης των εταιρειών, ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων.

Άρθρο 46
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 5 και σύμφωνα με το Παράρτημα Α και εμπίπτουν στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα.
2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται εντάσσονται σε μία τουλάχιστον εκ των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 16 (αρχική επένδυση) και δύναται να συμπεριλαμβάνουν και επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 47.
3. Στο παρόν καθεστώς δύναται να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια χωρίς την πλήρωση της προϋπόθεσης του ολοκληρωμένου χαρακτήρα αρχικής επένδυσης της παρ. 1 του άρθρου 16, εφόσον αυτά περιλαμβάνουν δαπάνες, οι οποίες εντάσσονται στις κατηγορίες δαπανών της παρ. 3 του άρθρου 47.

Άρθρο 47
Επιλέξιμες δαπάνες

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
2. Στα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια παρέχεται και η δυνατότητα ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:
α) Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜμΕ της παρ. 1,
β) δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της παρ. 2,
γ) δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ της παρ. 4,
δ) δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7,
ε) δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ της παρ. 8,
ζ) δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της παρ. 9,
η) δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης της παρ. 10,
θ) δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων της παρ. 11,
ι) δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων της παρ. 12 και
ια) δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση της παρ. 13.
3. Για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 του άρθρου 46 οι κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:
α) Ενισχύσεις για πρόσβαση ΜμΕ σε χρηματοδότηση, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 22 του Τμήματος 3 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής.
β) Ενισχύσεις προς ΜμΕ, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 17 έως 20 του Τμήματος 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής,
γ) Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25, 26, 28 και 29 του Τμήματος 4 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής.
δ) Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36 έως 40, 43 και 45 έως 49 του Τμήματος 7 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής.
ε) Οποιαδήποτε από τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος.
Το ποσοστό συμμετοχής εκάστης εκ των ως άνω κατηγοριών δαπανών επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη.

Άρθρο 48
Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης και της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 21 Γ.Α.Κ., όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 9.
Ειδικά το κίνητρο της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου λαμβάνει τις εξής μορφές:
α. Ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις,
β. δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.
2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες αρχικών επενδύσεων χορηγούνται στα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
3. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 47 παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ.
4. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν υπερβαίνει το όριο των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ.
5. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 του άρθρου 46 χορηγούνται με βάση τις εντάσεις και μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ στο εκατό τοις εκατό (100%) των ενισχύσεων που προβλέπονται στα αντίστοιχα τμήματα του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής.

Άρθρο 49
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι υπό σύσταση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα χωρίς προηγούμενη μετοχική συμμετοχή σε εταιρείες, με την εξαίρεση κατοχής μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Η επιλεξιμότητα προϋποθέτει ότι τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν παρουσιάσει προηγουμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και βασίζεται σε εισοδηματικά κριτήρια που εξειδικεύονται στις σχετικές προκηρύξεις.

Άρθρο 50
Διαδικασία αξιολόγησης

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των περιφερειών της χώρας.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 13.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Άρθρο 51
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης των περιοχών που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Άρθρο 52
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 5 και σύμφωνα με το Παράρτημα Α, τα οποία υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).
2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται εντάσσονται σε μία τουλάχιστον εκ των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 16 και δύναται να συμπεριλαμβάνουν και επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 53.
3. Στο παρόν καθεστώς δύναται να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια χωρίς την πλήρωση της προϋπόθεσης του ολοκληρωμένου χαρακτήρα αρχικής επένδυσης της παρ. 1 του άρθρου 16, εφόσον αυτά περιλαμβάνουν δαπάνες μόνο από τις αναφερόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 53 κατηγορίες.

Άρθρο 53
Επιλέξιμες δαπάνες

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
2. Στα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια παρέχεται και η δυνατότητα ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:
α. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ της παρ. 1,
β. δαπάνες για καινοτομία στις ΜμΕ της παρ. 4,
γ. δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις της παρ. 5,
δ. δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7,
ε. δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων της παρ. 12,
στ. δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ της παρ. 8,
ζ. δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων της παρ. 11 και
η. δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση της παρ. 13.
3. Για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 του άρθρου 52 οι κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:
α) Ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25 έως και 29 του Τμήματος 4 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής.
β) Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36 έως 40, 43 και 45 έως 49 του Τμήματος 7 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής.
γ) Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 31 του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής,
δ) Ενισχύσεις προς ΜμΕ, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 17-20 του Τμήματος 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής,
ε) Οποιαδήποτε από τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος.
Το ποσοστό συμμετοχής εκάστης εκ των ως άνω κατηγοριών δαπανών επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη.

Άρθρο 54
Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

1. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 9.
2α. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια των εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 57.
β. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 53 παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ., με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 57.
3α. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν υπερβαίνει τα τιθέμενα όρια της κάθε κατηγορίας επιλέξιμων δαπανών του Γ.Α.Κ. 651/2014, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 57.
β. Στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια παρέχεται έως το ανώτερο επιτρεπόμενο ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ύστερα από κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
4. Οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως αυτή προβλέπεται στον νόμο για την προσέλκυση των στρατηγικών επενδύσεων, χωρίς τις προβλεπόμενες στον νόμο αυτό διαδικασίες υπαγωγής. Οι φορείς των ως άνω επενδυτικών σχεδίων δεν δύνανται να κάνουν χρήση καμίας εκ των λοιπών ευνοϊκών ρυθμίσεων του οικείου νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 55
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του καθεστώτος του Υποκεφαλαίου Δ΄ είναι:
α. Οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις,
β. Οι Μεγάλες Επιχειρήσεις για παραγωγικές επενδύσεις, μόνο εφόσον οι επενδύσεις αυτές είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, υπό τον όρο ότι συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050 και στην επίτευξη συναφών περιβαλλοντικών στόχων, είναι απαραίτητες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο προσδιορισθέν έδαφος και δεν οδηγούν σε μετεγκατάσταση.

Άρθρο 56
Διαδικασία αξιολόγησης

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την υποδοχή των επενδυτικών σχεδίων, την αξιολόγηση, έγκριση, τις πιστοποιήσεις υλοποίησης και ολοκλήρωσης, καθώς και την παρακολούθηση αυτών, αποκτά τον ρόλο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19.

Άρθρο 57
Καθορισμός ειδικού πλαισίου καθεστώτος

1. Με την απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος σύμφωνα με το άρθρο 30 δύναται να καθορίζονται και το είδος ή η ένταση ή το ποσό των ενισχύσεων του άρθρου 54 σύμφωνα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, τις επιλέξιμες δαπάνες και την περιοχή υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων εντός των περιοχών που καλύπτουν τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του συναρμόδιου Υπουργού δύναται να καθορίζεται το ειδικότερο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων από το ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Άρθρο 58
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη.

Άρθρο 59
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 5, τα οποία, σύμφωνα με το Παράρτημα Α, συμβάλλουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών, στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας, στην αύξηση της απασχόλησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.
2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να εντάσσονται σε μία τουλάχιστον εκ των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 16 και δύναται να συμπεριλαμβάνουν και επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 60.
3. Στο παρόν καθεστώς δύναται να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια χωρίς την πλήρωση της προϋπόθεσης του ολοκληρωμένου χαρακτήρα αρχικής επένδυσης της παρ. 1 του άρθρου 16, εφόσον αυτά περιλαμβάνουν δαπάνες οι οποίες εντάσσονται στις κατηγορίες δαπανών της παρ. 3 του άρθρου 60.

Άρθρο 60
Επιλέξιμες δαπάνες

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
2. Στα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια παρέχεται και η δυνατότητα ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του Παραρτήματος Β :
α. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ της παρ. 1,
β. δαπάνες για καινοτομία στις ΜμΕ της παρ. 4,
γ. δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις της παρ. 5,
δ. δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7,
ε. δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ,
στ. δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της παρ. 9,
ζ. δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης της παρ. 10,
η. δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων της παρ. 12,
θ. δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση της παρ. 13,
ι. δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση της παρ. 15.
3. Για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 του άρθρου 59 οι κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:
α. Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25 έως και 29 του Τμήματος 4 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής.
β. Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36 έως 40, 43 και 45 έως 49 του Τμήματος 7 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής.
γ. Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 31 του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής,
δ. Ενισχύσεις προς ΜμΕ, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 17-20 του Τμήματος 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής,
ε. Οποιαδήποτε από τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος.
Το ποσοστό συμμετοχής εκάστης εκ των ως άνω κατηγοριών δαπανών επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη.

Άρθρο 61
Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

1. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 9.
2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια των εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων:
α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, χορηγείται το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσοστού του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για όλα τα είδη ενισχύσεων της παρ. 1.
β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης που χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ποσοστού του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
3. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 60 παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ.
4. Το ποσό των ενισχύσεων που χορηγείται σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν υπερβαίνει το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.
5. Για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 του άρθρου 59, τα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται με βάση τις εντάσεις και μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) στο εκατό τοις εκατό (100%) των ενισχύσεων που προβλέπονται στα αντίστοιχα τμήματα του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής. Οι επιχειρήσεις αυτές δύνανται να ενισχυθούν με το σύνολο των κινήτρων της παρ. 1, εφόσον είναι πολύ μικρές και μικρές. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Άρθρο 62
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του καθεστώτος αυτού είναι όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 13.

Άρθρο 63
Διαδικασία αξιολόγησης

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19.

Άρθρο 64
Καθορισμός ειδικού πλαισίου καθεστώτος
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού δύναται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΑΛΙΕΙΑ

Άρθρο 65
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της αλιείας.

Άρθρο 66
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους τομείς:
α. Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, όπως ορίζεται στο στοιχείο της περ. 9 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ.,
β. της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, όπως ορίζεται στο στοιχείο της περ. 10 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ.,
γ. της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (L 354), υπό την επιφύλαξη του Γ.Α.Κ. και του Κανονισμού 1388/2014 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την κήρυξη κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ως συμβατών με την εσωτερική αγορά (L 369).
2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται εντάσσονται σε μια (1) τουλάχιστον εκ των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 16 (αρχική επένδυση) και δύναται να περιλαμβάνουν πρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 67, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων για την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.

Άρθρο 67
Επιλέξιμες δαπάνες

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
2. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια δύναται να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:
α. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) της παρ. 1,
β. δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7,
γ. δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) της παρ. 8,
δ. δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της παρ. 9,
ε. δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης της παρ. 10,
στ. δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων της παρ. 11,
ζ. δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων της παρ. 12,
η. δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση της παρ. 13,
θ. δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις της παρ. 14 και
ι. δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση της παρ. 15.

Άρθρο 68
Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

1. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, της παρ. 1 του άρθρου 9.
2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τις εντάσεις:
α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, χορηγείται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κινήτρου της επιχορήγησης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή το εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3. Τα λοιπά είδη κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της παρ. 1 πλην της επιχορήγησης, στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή στο εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3.
3. Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων προβλέπονται σύμφωνα με την παρ. 2 στα επενδυτικά σχέδια που:
α. Ανήκουν στον τομέα της αγροδιατροφής,
β. υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:
βα. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
ββ. παραμεθόριες περιοχές, δηλαδή περιοχές εντός τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα.
βγ. νησιωτικές περιοχές, δηλαδή νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και
βδ. από επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια:
βδα. υλοποιούνται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,
βδβ. υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,
βδγ. αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους. Η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
4. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 67 παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Γ.Α.Κ.).
5. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ, με την επιφύλαξη τυχόν μικρότερου ορίου των κανονισμών για την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

Άρθρο 69
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του καθεστώτος αυτού είναι όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 13.

Άρθρο 70
Διαδικασία αξιολόγησης

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των περιφερειών της χώρας.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19.

Άρθρο 71
Καθορισμός ειδικού πλαισίου καθεστώτος

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύνανται να καθορίζονται ειδικοί όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές και περιορισμοί για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος, επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως ορίζεται στα στοιχεία 8 και 10 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ..
Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση ρυθμίζει αποκλειστικά τις περιπτώσεις, στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου ή το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και όχι: α) με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή β) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του Γ.Α.Κ..
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύνανται να υπάγονται σε καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος είδη επενδυτικών σχεδίων στους τομείς:
αα. Της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 354), με την επιφύλαξη του Γ.Α.Κ. και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 (ΕΕ L 369) της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014,
ββ. της γεωργίας, σύμφωνα με το στοιχείο 9 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ..
Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια των τομέων αυτών.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Άρθρο 72
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Άρθρο 73
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 5, τα οποία, σύμφωνα με το Παράρτημα Α, εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων του Υποκεφαλαίου ΣΤ’.
2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να εντάσσονται σε μία τουλάχιστον εκ των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 16 (αρχική επένδυση) και δύναται να περιλαμβάνουν και πρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 74.

Άρθρο 74
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
2. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια δύναται να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:
α. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ της παρ. 1,
β. δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7,
γ. δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ της παρ. 8,
δ. δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της παρ. 9,
ε. δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης της παρ. 10,
στ. δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων της παρ. 11,
ζ. δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων της παρ. 12,
η. δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση της παρ. 13,
θ. δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις της παρ. 14 και
ι. δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση της παρ. 15.

Άρθρο 75
Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
1. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 9.
2. Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τις εντάσεις:
α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, χορηγείται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κινήτρου της επιχορήγησης του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή το εκατό τοις εκατό (100%) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3. Τα λοιπά είδη κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της παρ. 1 πλην της επιχορήγησης, στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή στο εκατό τοις εκατό (100%) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3.
3. Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων προβλέπονται σύμφωνα με την παρ. 2 στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:
α. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
β. παραμεθόριες περιοχές, δηλαδή περιοχές σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
γ. νησιωτικές περιοχές, δηλαδή νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.
4. Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων προβλέπονται σύμφωνα με την παρ. 2 στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια:
α. Υλοποιούνται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,
β. υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,
γ. αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους. Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, πρέπει να καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
5. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 74 παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.
6. Το ποσό των ενισχύσεων που χορηγείται σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν υπερβαίνει το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.

Άρθρο 76
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 13.

Άρθρο 77
Διαδικασία αξιολόγησης

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των περιφερειών της χώρας.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Άρθρο 78
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού με την εξαγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.

Άρθρο 79
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 5, τα οποία σύμφωνα με το Παράρτημα Α αναπτύσσουν επιχειρηματική εξωστρέφεια και εξαγωγικές δραστηριότητες σε ποσοστό που προσδιορίζεται με την απόφαση προκήρυξης του άρθρου 30.
2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να εντάσσονται σε μία τουλάχιστον εκ των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 16 (αρχική επένδυση) και δύναται να περιλαμβάνουν τυχόν επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 80.
3. Στο παρόν καθεστώς δύναται να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια χωρίς την πλήρωση της προϋπόθεσης του ολοκληρωμένου χαρακτήρα αρχικής επένδυσης της παρ. 1 του άρθρου 16, εφόσον αυτά περιλαμβάνουν δαπάνες, οι οποίες εντάσσονται στις κατηγορίες δαπανών της παρ. 3 του άρθρου 80.

Άρθρο 80
Επιλέξιμες δαπάνες

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
2. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια δύναται να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:
α. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ της παρ. 1,
β. δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση της παρ. 13 και
γ. δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις της παρ. 14.
3. Για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 του άρθρου 79 οι κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:
α) Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, του άρθρου 31 του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής,
β) Ενισχύσεις για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και εργαζόμενους με αναπηρία, των άρθρων 32 έως 35 του Τμήματος 6 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής,
γ) Ενισχύσεις προς ΜμΕ, των άρθρων 17 έως 20 του Τμήματος 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής,
δ) Οποιαδήποτε από τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος.
Το ποσοστό συμμετοχής εκάστης εκ των άνω κατηγοριών δαπανών επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη.

Άρθρο 81
Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

1. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 9.
2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια των εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων:
α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, χορηγείται το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσοστού του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για όλα τα είδη ενισχύσεων της παρ. 1.
β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης που χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ποσοστού του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
3. Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 80 παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ.
4. Το ποσό των ενισχύσεων που χορηγείται σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν υπερβαίνει το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.
5. Για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 του άρθρου 79, τα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται με βάση τις εντάσεις στο 100% των ενισχύσεων που προβλέπονται στα αντίστοιχα τμήματα του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής και μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €).
Οι επιχειρήσεις αυτές δύνανται να ενισχυθούν με το σύνολο των κινήτρων της παρ. 1, εφόσον είναι πολύ μικρές και μικρές. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Άρθρο 82
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του καθεστώτος αυτού είναι όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 13.

Άρθρο 83
Διαδικασία αξιολόγησης

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των περιφερειών της χώρας.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 84
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Άρθρο 85
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν:
α) Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
β) εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, μετά πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας,
γ) επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
δ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
ε) ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,
στ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια. Δεν περιλαμβάνονται τα προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις.
ζ) ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, μόνο για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
η) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 21 του παρόντος.
2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να εντάσσονται σε μία τουλάχιστον εκ των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 16 (αρχική επένδυση) και δύναται να περιλαμβάνουν τυχόν επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 86.

Άρθρο 86
Επιλέξιμες δαπάνες

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
2. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια δύναται να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του Παραρτήματος Β :
α. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ της παρ. 1,
β. δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7,
γ. δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ της παρ. 8,
δ. δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της παρ. 9,
ε. δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης της παρ. 10,
στ. δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων της παρ. 11,
ζ. δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων της παρ. 12,
η. δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση της παρ. 13,
θ. δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις της παρ. 14 και
ι. δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση της παρ. 15.

Άρθρο 87
Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

1. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 9.
2. Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τις εντάσεις:
α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις χορηγείται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κινήτρου της επιχορήγησης του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή το εκατό τοις εκατό (100%) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3. Τα λοιπά είδη κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της παρ. 1 πλην της επιχορήγησης, στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή στο εκατό τοις εκατό (100%) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3.
3. Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων προβλέπονται σύμφωνα με την παρ. 2 στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:
α. Ορεινή περιοχή, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
β. παραμεθόρια περιοχή, δηλαδή περιοχή σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα.
γ. νησιωτική περιοχή, δηλαδή τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και
δ. σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
4. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 86 παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.
5. Το ποσό των ενισχύσεων που χορηγείται σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν υπερβαίνει το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.

Άρθρο 88
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του καθεστώτος αυτού είναι όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 13.

Άρθρο 89
Διαδικασία αξιολόγησης

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των περιφερειών της χώρας.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19.

Άρθρο 90
Καθορισμός ειδικού πλαισίου καθεστώτος

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού, η οποία δεν δύναται να τροποποιηθεί πριν την παρέλευση διετίας από την έκδοσή της, δύναται να καθορίζονται περιοχές της Επικράτειας οι οποίες παρουσιάζουν υπερσυγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας και οι οποίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος ή και από είδη ενισχύσεων της παρ. 1 του άρθρου 87.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού δύναται να καθορίζονται το είδος και η έκταση των έργων που εντάσσονται στον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων, ώστε ο εκσυγχρονισμός να θεωρείται ολοκληρωμένης μορφής.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού δύναται να καθορίζονται το είδος και η έκταση των έργων που εντάσσονται στον εκσυγχρονισμό των τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings), ώστε ο εκσυγχρονισμός να θεωρείται ολοκληρωμένης μορφής.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 91
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

Άρθρο 92
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν:
α. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄155),
β. εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού.
2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται, πρέπει να εντάσσονται σε μία τουλάχιστον εκ των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 16 (αρχική επένδυση) και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τυχόν επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 93.

Άρθρο 93
Επιλέξιμες δαπάνες

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων στο άρθρο 6 επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.
2. Συμπληρωματικά με τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:
α. Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜΜΕ της παρ. 1,
β. δαπάνες μέτρων ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7,
γ. δαπάνες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ της παρ. 8,
δ. δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της παρ. 9,
ε. δαπάνες εγκατάστασης αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης της παρ. 10,
στ. δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων της παρ. 11,
ζ. δαπάνες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων της παρ. 12,
η. δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης της παρ. 13,
θ. δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις της παρ. 14 και
ι. δαπάνες πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση της παρ. 15.

Άρθρο 94
Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

1. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 το άρθρου 9.
2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τις εξής εντάσεις:
α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, χορηγείται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κινήτρου της επιχορήγησης του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή το εκατό τοις εκατό (100%) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3. Τα λοιπά είδη κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου πλην της επιχορήγησης, στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή στο εκατό τοις εκατό (100%) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του παρόντος.
3. Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων προβλέπονται σύμφωνα με την παρ. 2 στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε:
α. Ορεινή περιοχή, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
β. παραμεθόρια περιοχή, δηλαδή περιοχή σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
γ. νησιωτική περιοχή, δηλαδή τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και
δ. σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
4. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 93 παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.
5. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν μπορεί να υπερβεί το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.

Άρθρο 95
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του καθεστώτος αυτού είναι όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 13.

Άρθρο 96
Διαδικασία αξιολόγησης

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 19.

Άρθρο 97
Καθορισμός ειδικού πλαισίου καθεστώτος

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού δύναται να καθορίζονται οι προδιαγραφές και οι όροι που πρέπει να πληρούν επενδυτικά σχέδια του παρόντος.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Άρθρο 98
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν κλάδους της οικονομίας με σημαντικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες.

Άρθρο 99
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 5 και σύμφωνα με το Παράρτημα Α, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας των άρθρων 65 έως 71, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας των άρθρων 72 έως 77, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων των άρθρων 84 έως 90 και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού των άρθρων 91 έως 97, και με την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ.
2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να εντάσσονται σε μία τουλάχιστον εκ των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 16 (αρχική επένδυση) και δύναται να περιλαμβάνουν τυχόν επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 100.

Άρθρο 100
Επιλέξιμες δαπάνες

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
2. Συμπληρωματικά με τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:
α. Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜμΕ της παρ. 1,
β. δαπάνες μέτρων ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7,
γ. δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ της παρ. 8,
δ. δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της παρ. 9,
ε. δαπάνες εγκατάστασης αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης της παρ. 10,
στ. δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων της παρ. 11,
ζ. δαπάνες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων της παρ. 12,
η. δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης της παρ. 13,
θ. δαπάνες συμμετοχής ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις της παρ. 14,
ι. δαπάνες πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση της παρ. 15,
ια. δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης της παρ. 3,
ιβ. δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ της παρ. 4 και
ιγ. δαπάνες διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις της παρ. 5.

Άρθρο 101
Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 9.
2. Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τις εντάσεις:
α. Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, χορηγείται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κινήτρου της επιχορήγησης του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή το εκατό τοις εκατό (100%) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3. Τα λοιπά είδη κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
β. Στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της παρ. 1 πλην της επιχορήγησης, το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή το εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3.
3. Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων προβλέπονται σύμφωνα με την παρ. 2 στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:
α. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
β. παραμεθόριες περιοχές, δηλαδή περιοχές σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα.
γ. νησιωτικές περιοχές, δηλαδή νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και
δ. σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
4. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 100 παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, όπως αναγράφεται στο Παράρτημα Β.
5. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν μπορεί να υπερβεί το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.

Άρθρο 102
Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων δύνανται να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως αυτή προβλέπεται στον νόμο των στρατηγικών επενδύσεων, χωρίς τις προβλεπόμενες στον νόμο αυτό διαδικασίες υπαγωγής. Οι φορείς των ως άνω σχεδίων δεν μπορούν να κάνουν χρήση καμίας εκ των λοιπών ευνοϊκών ρυθμίσεων του οικείου νόμου.

Άρθρο 103
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 13.

Άρθρο 104
Διαδικασία αξιολόγησης

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 19.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ

Άρθρο 105
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, να βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, να καθίσταται αποτελεσματικός ο συντονισμός της προμηθευτικής αλυσίδας και να διαμορφώνονται όροι ενίσχυσης της εξωστρέφειας.

Άρθρο 106
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 5 και σύμφωνα με το Παράρτημα Α που εμπίπτουν στα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας (μικροηλεκτρονική, υπολογιστές υψηλής απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, κυβερνοασφάλεια, προσωποποιημένη ιατρική και υγεία, βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, υδρογόνο, διαδίκτυο των πραγμάτων).
2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να εντάσσονται σε μία τουλάχιστον εκ των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 16 (αρχική επένδυση) και δύναται να περιλαμβάνουν τυχόν επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 107.
3. Στο παρόν καθεστώς δύναται να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια χωρίς την πλήρωση της προϋπόθεσης του ολοκληρωμένου χαρακτήρα αρχικής επένδυσης της παρ. 1 του άρθρου 16, εφόσον αυτά περιλαμβάνουν δαπάνες, οι οποίες εντάσσονται στις κατηγορίες δαπανών της παρ. 3 του άρθρου 107.

Άρθρο 107
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών του άρθρου 6.
2. Συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:
α. Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜμΕ της παρ. 1,
β. δαπάνες που αφορούν την καινοτομία στις ΜμΕ της παρ. 4,
γ. δαπάνες διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις της παρ. 5,
δ. δαπάνες μέτρων ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7,
ε. δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ της παρ. 8,
στ. δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της παρ. 9,
ζ. δαπάνες εγκατάστασης αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης της παρ. 10,
η. δαπάνες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων της παρ. 12,
θ. δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης της παρ. 13 και
ι. δαπάνες πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση της παρ. 15.
3. Για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 του άρθρου 106, στην έννοια των δαπανών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) Ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25 έως και 29 του Τμήματος 4 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α..Κ 651/2014 της Επιτροπής.
β) Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36-40, 43 και 45-49 του Τμήματος 7 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής.
γ) Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 31 του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής,
δ) Ενισχύσεις για εργαζόμενους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και εργαζόμενους με αναπηρία, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 32-35 του Τμήματος 6 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής,
ε) Ενισχύσεις προς ΜμΕ, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 17-20 του Τμήματος 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής,
στ) Οποιαδήποτε από τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος.
Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε δαπάνης επί του συνολικού κόστους ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη.

Άρθρο 108
Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

1. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 9.
2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια των εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, δηλαδή:
α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, χορηγείται το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσοστού του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για όλα τα είδη ενισχύσεων της παρ. 1.
β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης που χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ποσοστού του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
3. Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 104 παρέχονται στο ανώτερο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ.
4. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.
5. Για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 του άρθρου 106 τα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται με βάση τις εντάσεις και μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ στο εκατό τοις εκατό (100%) των ενισχύσεων που προβλέπονται στα αντίστοιχα τμήματα του Κεφαλαίου ΙΙΙ του ΓΑΚ 651/2014 της Επιτροπής. Οι επιχειρήσεις αυτές δύνανται να ενισχυθούν με το σύνολο των κινήτρων της παρ. 1, εφόσον είναι πολύ μικρές και μικρές. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Άρθρο 109
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του καθεστώτος αυτού είναι όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 13.

Άρθρο 110
Διαδικασία αξιολόγησης
1. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 19.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360Ο

Άρθρο 111
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Άρθρο 112
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

1. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 5 και σύμφωνα με το Παράρτημα Α, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας των άρθρων 65 έως 71, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας των άρθρων 72 έως 77, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων των άρθρων 84 έως 90 και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού των άρθρων 91 έως 97.
2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να εντάσσονται σε μία τουλάχιστον από τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 16 (αρχική επένδυση) και δύναται να περιλαμβάνουν τυχόν επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 113.

Άρθρο 113
Επιλέξιμες δαπάνες

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
2. Συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:
α. Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜμΕ της παρ. 1,
β. δαπάνες μέτρων ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7,
γ. δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ της παρ. 8,
δ. δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της παρ. 9,
ε. δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης της παρ. 10,
στ. δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων της παρ. 11,
ζ. δαπάνες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων της παρ. 12,
η. δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης της παρ. 13,
θ. δαπάνες συμμετοχής ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις της παρ. 14 και
ι. δαπάνες πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση της παρ. 15.

Άρθρο 114
Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

1. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 9.
2. Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τις εντάσεις:
α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, χορηγείται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κινήτρου της επιχορήγησης του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή το εκατό τοις εκατό (100%) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3. Τα λοιπά είδη κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της παρ. 1 πλην της επιχορήγησης, στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή στο εκατό τοις εκατό (100%) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3.
3. Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων προβλέπονται σύμφωνα με την παρ. 2 στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:
α. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
β. παραμεθόριες περιοχές, δηλαδή περιοχές σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
γ. νησιωτικές περιοχές, δηλαδή νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και
δ. σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
4. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 113 παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, όπως αναγράφεται στο Παράρτημα Β.
5. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν μπορεί να υπερβεί το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.

Άρθρο 115
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του καθεστώτος αυτού είναι όλες οι επιχειρήσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 13.

Άρθρο 116
Διαδικασία αξιολόγησης

1. Οι αιτήσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 19.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 23:49 | Ιωάννης Χ

  Στο πλαίσιο εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ψηφίσθηκε ο υπ’ αριθμ. 4736 νόμος (ΦΕΚ Α’200/20-10-2020) με τον οποίο θεσπίστηκαν μέτρα για την πρόληψη και τη μείωση του αντικτύπου των πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, καθώς και την προώθηση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά.
  Όπως κρίνεται εύλογο, η ανταπόκριση των παραγωγικών επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα, συνεπάγεται ένα υψηλό κόστος επένδυσης με την στήριξη της πολιτείας προς τις καινοτόμες επιχειρήσεις να καθίσταται αναγκαία. Στο πλαίσιο αυτό, θέτουμε υπόψη σας προς αξιολόγηση τα κάτωθι σημεία, με γνώμονα την ενθάρρυνση υλοποίησης δράσεων και επενδυτικών σχεδίων προς την κατεύθυνση της παραγωγής εναλλακτικών προϊόντων προοριζόμενων για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση ή κομποστοποίηση:
  • Στήριξη των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υλοποιούνται στο ανωτέρω πλαίσιο, μέσω της παροχής φορολογικής απαλλαγής, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 9, υπολογιζόμενης ωστόσο ως ποσοστό 100% επί της αξίας της συνολικής επένδυσης, ανεξάρτητα από το ποσοστό έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
  • Η εν λόγω φορολογική απαλλαγή αποτελεί μείωση του καταβλητέου φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου, που προβαίνει στη σχετική επένδυση, και συνεπάγεται το σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να παρασχεθεί η δυνατότητα το οικείο αφορολόγητο αποθεματικό να κεφαλαιοποιηθεί ή να διανεμηθεί χωρίς χρονικό περιορισμό και χωρίς την υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 22:19 | Γιώργος Οικονομολόγος

  Στα άρθρα 68 2 β, 75 2 β, 81 2 β, 87 2 β, 94 2 β, 101 2 β, 108 2 β και 114 2 β θα πρέπει να συμπεριληφθεί η επιχορήγηση στις ενισχύσεις των μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες ήδη αναφέρονται στο άρθρο 10 (μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Αρκετές επενδύσεις των μεσαίων επιχειρήσεων δεν έγιναν λόγω της πανδημίας και συνεπώς οι επενδυτικές ανάγκες των μεσαίων επιχειρήσεων είναι αυξημένες.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 22:12 | Κωνσταντίνος Αγγέλης

  «ΜΕΡΟΣ Β’ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.Στο άρθρο 12 με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καταργείται η περίπτωση δ που αναφέρεται σε επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους και συγκεκριμένα μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αύξησαν την απασχόλησή τους (με βάση τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Θεωρώ ότι επιβάλλεται να διατηρηθεί ο συγκεκριμένος όρος γιατί βοηθά πολλές υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αύξησαν την απασχόλησή τους την τελευταία 3ετία να ενταχθούν στο άρθρο 12 και ως εκ τούτου να επωφεληθούν του αυξημένου ποσοστού επιδότησης για να υλοποιήσουν την επένδυσή τους. 2.Με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποιείται το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τα οποία υποβάλλονται στις Διευθύνσεις των Περιφερειών της Χώρας από 3,0 εκ ευρώ σε 1,0 εκ ευρώ. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση θα δυσχεράνει σημαντικά σε όλα τα επίπεδα (αξιολόγηση – τροποποιήσεις – έλεγχοι – μακροχρόνιες υπηρεσίες) την διαχείριση τεράστιου όγκου προτάσεων από την επικράτεια στην Κεντρική Διεύθυνση με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και φοβούμαι μεγαλύτερες από τις σημερινές. Θεωρώ ότι η διαδικασία θα πρέπει να παραμείνει ως έχει γιατί η εμπειρία των Περιφερειακών Διευθύνσεων πλέον είναι τεράστια και θα πρέπει να αυξηθεί κατά περίπτωση η στελέχωσή τους. 3.Θεωρώ ότι μπορούν κατά περίπτωση δικαιολογητικά αυτοδίκαια να αναζητούνται εάν έχουν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ – στοιχεία όπως Ισολογισμοί, κ.α. που μπορεί να λείπουν και να έχει το δικαίωμα απευθείας ο Αξιολογητής αφού τα ανακτά από το ΓΕΜΗ να τα αναρτά. Επίσης να γίνετε Επιβεβαίωση Πιστοποιητικών Ασφαλιστικής και Φορολογικής ενημερότητας. Προτείνω ότι επιπλέον απαιτείται να ψηφιοποιηθεί και να δια λειτουργεί να υλοποιηθεί η διαδικασία μέσω του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Κου Πιερρακάκη που έχει κάνει «θαύματα» για επιχειρήσεις και πολίτες τα τελευταία 2 έτη και ως εκ τούτου θα επισπεύσει περαιτέρω την διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. Προτείνω επίσης να γίνει ένας Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΠΣΚΕ. 4.Έχει παρατηρηθεί το γεγονός ότι απορρίπτονται στο στάδιο της πληρότητας είτε για δικαιολογητικό που δεν απαιτείται, είτε για δικαιολογητικό, το οποίο δεν αποτελεί έλλειψη πληρότητας (π.χ. προσφορά που εκ παραδρομής επισυνάφθηκε χωρίς σφραγίδα και μπορεί να ζητηθεί). Ίσως θα ήταν καλό να συγχωνευθεί η αξιολόγηση με πληρότητα και το μέλος ΕΜΠΑ να έχει δυνατότητα να ζητήσει δικαιολογητικά από τον φορέα του έργου ή την υπηρεσία. Προτείνω εάν διατηρηθούν τα 2 διακριτά στάδια πληρότητας και αξιολόγησης τουλάχιστον να επιτρέπεται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων και στα 2 στάδια.»

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 21:53 | Μιχάλης Αντωνιδάκης

  Αναφορικά με τις επενδύσεις σε τουριστικές-ξενοδοχειακές μονάδες παρατήρησα τα παρακάτω:

  Ο περιορισμός ως ποσοστού του προυπολογισμού του έργου για τις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ στο 60% ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ. Θα πρέπει να τροποποιηθεί τουλάχιστο σε 70% για να είναι ρεαλιστικό.

  Επίσης οι σημαντικές ανατιμήσεις των τιμών μονάδος των πρώτων υλών, κατασκευαστικών υλικών στην αγορά θα πρέπει να σας οδηγήσει σε ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΟΣΤΗ που παρουσιάζονται στο Παράρτημα του Οδηγού Αξιολόγησης για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων. Ο νομοθέτης πρέπει να αντιλαμβάνεται και ο νόμος πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να γίνεται εργαλείο και όχι τροχοπέδη στην υλοποίηση του έργου.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 20:50 | ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης

  • Θα πρέπει να προστεθεί το κίνητρο της επιχορήγησης για τις Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια στις Ειδικές Περιοχές. Δεν είναι δυνατόν μια Μεσαία Επιχείρηση που υλοποιεί επένδυση στον Βόρειο Έβρο ή τον Δήμο Πωγωνίου να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται μια επένδυση στο Σχηματάρι ή την ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης.
  • Ως παρατήρηση: στον ΓΑΚ υπάρχει η έννοια της Μικρομεσαίας Επιχείρησης και στον υπό συζήτηση νόμο η Mεσαία Επιχείρηση αποσυνδέεται από την Μικρή και συνδέεται με την Μεγάλη όσον αφορά την παροχή κινήτρων. Πουθενά στο παρόν πόνημα δεν εξηγείται η σκοπιμότητα αυτής της τόσο σοβαρής αντίθεσης μe τον ΓΑΚ.
  • Θα πρέπει όλη περιοχή της Θράκης και των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθώς κι αυτών του Νοτίου Αιγαίου με μικρό ΑΕΠ να ενταχθούν στις Ειδικές Περιοχές προσφέροντας 100% του ανώτατου ποσοστού επιχορήγησης του ΧΠΕ ανεξαρτήτως δραστηριότητας και μεγέθους της επιχείρησης. Η αύξηση του ΑΕΠ των περιοχών αυτών, η προσέλκυση επενδύσεων και η αύξηση του πληθυσμού αυτών των περιοχών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση της χώρας. Επιτέλους ας γίνει αντιληπτό στην πράξη και στο νομοθετικό έργο με την δημιουργία σοβαρών κινήτρων. Η φιλολογική προσέγγιση του ζητήματος από τους αρμόδιους φορείς τόσα χρόνια έχει ως αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι οριακά αναστρέψιμη. Η απόσταση των 30 χλμ από τα σύνορα για τον χαρακτηρισμό της ως παραμεθόριας χρησιμοποιεί ένα αριθμητικό κριτήριο αλλά δεν αποτυπώνει μια κατάσταση. Δεν είναι ίδια η απόσταση των 35 χλμ από τα σύνορα για μια περιοχή της Θράκης και μια περιοχή της Πελοποννήσου ώστε να θεωρούνται αμφότερες ότι εκκινούν από την ίδια αφετηρία και έχουν την ίδια προτεραιότητα στα κίνητρα.
  • Άρθρο 121. Σχετικά με την «πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης» αναφέρεται στο Σχέδιο Νόμου «α) έναν (1) υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας, β) ένα (1) μέλος που προτείνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μέλος του Ε.Μ.Π.Ε. και γ) ένα (1) μέλος που προτείνεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μέλος του Ε.Μ.Π.Ε.». Στο ΕΜΠΕ είναι ενταγμένοι γεωτεχνικοί. Στην περίπτωση β να προστεθεί για έργα του αγροδιατροφικού τομέα «ή ένα (1) μέλος που προτείνεται από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μέλος του Ε.Μ.Π.Ε.»
  Αιτήσεις Επενδυτικών Σχεδίων των καθεστώτων:
  – Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
  – Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
  – Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
  – Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία
  – Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
  – Επιχειρηματική εξωστρέφεια
  – Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
  – Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
  συνολικού προϋπολογισμού άνω των 3.000.000€ των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτ.Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, να υποβάλλονται στην Δ/νση ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών στη Θεσσαλονίκη (πρώην Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης) η οποία δεν πρέπει να καταργηθεί.
  Αιτήσεις των παραπάνω Καθεστώτων συνολικού προϋπολογισμού μικρότερου των 3.000.000€ να υποβάλλονται στις Δ/νσεις Αναπτυξιακού προγραμματισμού.
  Αιτήσεις Επενδυτικών Σχεδίων όλων των υπολοίπων καθεστώτων συνολικού προϋπολογισμού > 3 εκατομμυρίων ευρώ να υποβάλλονται στην ΓΔΙΕ
  ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
  Επενδύσεις Καθεστώτος Αγροδιατροφής – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων-αλιεία
  • Με βάση ποιο ποσοστό θα επιχορηγείται επενδυτικό σχέδιο που περιλαμβάνει δαπάνες τόσο του πρωτογενούς τομέα όσο και της μεταποίησης;
  • Επενδύσεις Καθεστώτος Αγροδιατροφής. Το ποσοστό επιχορήγησης των δαπανών του πρωτογενούς τομέα θα πηγάζει από τον ΧΠΕ ή από τον καν. (ΕΕ) αριθ. 702/2014;
  • Να προστεθούν στους ΚΑΔ της αγροδιατροφής (άρθρο 12) δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την παραγωγή τροφίμων, όπως η παραγωγή ζωοτροφών (π.χ. 01.19.1 Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών).
  • Σχετικά με την υποχρέωση το επενδυτικό σχέδιο να υλοποιείται σε έναν τόπο εγκατάστασης, σημειώνουμε τα εξής: Μια αγροτική επιχείρηση από τη φύση της αξιοποιεί αγροτεμάχια σε διαφορετικές θέσεις ασκώντας την περιγραφόμενη στην πρόταση παραγωγική διαδικασία η οποία απαιτεί τη χρήση του συνόλου του περιγραφόμενου εξοπλισμού σε κάθε ένα από τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης. Στη χώρα μας ο πολυτεμαχισμός των αγροτεμαχίων καθιστά ανέφικτη την αξιοποίηση από μια αγροτική εκμετάλλευση ενός και μοναδικού αγροτεμαχίου το οποίο και να ταυτίζεται με την έδρα της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι στην Ελλάδα κάθε βιώσιμη αγροτική εκμετάλλευση αροτραίων καλλιεργειών αξιοποιεί περισσότερα των 30-40 αγροτεμαχίων, πιθανή ερμηνεία ότι έκαστο αγροτεμάχιο μιας αγροτικής εκμετάλλευσης αποτελεί και αυτοτελή τόπο εγκατάστασης είναι άτοπος καθώς δεν στέκει ούτε νομικά ούτε φορολογικά. Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία της Χώρας, ως έδρα μιας αγροτικής εκμετάλλευσης η οποία δεν διαθέτει μόνιμες παραγωγικές εγκαταστάσεις (δηλαδή κτίρια) ορίζεται η δηλωθείσα μόνιμη κατοικία του παραγωγού. Ακόμη και το αρμόδιο για τους αγρότες και τις εκμεταλλεύσεις τους Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο σύνολο των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (το οποίο είναι ενεργό μέχρι σήμερα) ως έδρα αγροτικής εκμετάλλευσης προσδιορίζει την μόνιμη κατοικία του φυσικού προσώπου – επενδυτή (ΥΑ 13158/ 28-11-2017 – ΦΕΚ 4302/B/2017).
  • Να προβλεφθεί ρητά ότι όταν τμήμα της επένδυσης ή και ολόκληρο το επενδυτικό σχέδιο αφορά την παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων που τροφοδοτούν την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης (δεν είναι δηλαδή προς πώληση) ως ΚΑΔ της επένδυσης θα θεωρείται ο ΚΑΔ των τελικών προϊόντων. Π.χ. σε επενδυτικό σχέδιο που περιλαμβάνει δαπάνες για την παραγωγή ζωοτροφών μιας κτηνοτροφικής μονάδας αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση, ως αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να θεωρηθεί η παραγωγή κρέατος και γάλακτος και όχι η παραγωγή ζωοτροφών, που είναι τμήμα μιας ευρύτερης παραγωγικής διαδικασίας.
  • Θα πρέπει να καθοριστεί επακριβώς τι σημαίνει ενότητα επενδυτικού σχεδίου από άποψη κωδικοποίησης (ΚΑΔ). Στον πρωτογενή ειδικά τομέα υφίσταται μεγάλο πρόβλημα μιας και αυτές συχνά περιλαμβάνουν την καλλιέργεια πολλών διαφορετικών φυτικών ειδών, με τις ίδιες όμως καλλιεργητικές απαιτήσεις σε υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό. Συνεπώς ο διαχωρισμός τους αναφορικά με την δραστηριότητα με την χρήση των ΚΑΔ δεν είναι αντιπροσωπευτικός της πραγματικής κατάστασης και οδηγεί σε παρερμηνείες κατά την αξιολόγηση. Θα πρέπει να ομαδοποιηθούν οι δραστηριότητες π.χ μια Ενότητα οι αροτραίες καλλιέργειες, μια Ενότητα τα οπωροκηπευτικά (δενδρώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά) και μια Ενότητα οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες.
  • Να συμπεριληφθεί (όπως στον Ν.3299/2004) η προμήθεια επαγγελματικών αυτοκινήτων (φορτηγά ψυγεία, βυτία γάλακτος κοκ) για τις σχετικές επιχειρήσεις π.χ. μιας και η μεταφορά των πρώτων υλών και των προϊόντων εντός των εξειδικευμένων αυτών οχημάτων αποτελεί τμήμα της παραγωγικής τους διαδικασίας.
  • Να αποσαφηνιστεί ρητά εάν είναι επιλέξιμη δαπάνη και υπό ποιες προϋποθέσεις ο γεωργικός ελκυστήρας για τις επενδύσεις του αγροτικού τομέα.
  • Να αποσαφηνιστεί εάν θεωρούνται ολοκληρωμένες επενδύσεις του αγροτικού τομέα οι επενδύσεις επιχειρήσεων αροτραίων/ετήσιων καλλιεργειών που περιλαμβάνουν γεωργικούς ελκυστήρες και παρελκόμενα αυτών και υπό ποιες προϋποθέσεις.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 18:01 | The Green Tank

  Στο καθεστώς «Πράσινη μετάβαση- περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων» ή και στο καθεστώς «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» προτείνεται να ενταχθούν τα έργα των ενεργειακών κοινοτήτων κοινωφελούς σκοπού που στοχεύουν στην κάλυψη ιδίων ενεργειακών αναγκών, καθότι πρόκειται για έργα που έχουν αμιγώς την ίδια στόχευση με τα επιμέρους καθεστώτα. Ειδικότερα, για τις λιγνιτικές περιοχές όπως περιγράφονται στα ΕΣΔΙΜ, θα πρέπει να επιδοτηθεί το κόστος εγκατάστασης συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής ή θέρμανσης από ΑΠΕ ή έργων εξοικονόμησης για ενεργειακές κοινότητες κοινωφελούς σκοπού που έχουν κεντρικό στόχο την κάλυψη ιδίων αναγκών. Μπορούν να εφαρμοστούν ενισχυμένα κίνητρα ανάλογα με αυτά που υφίστανται στην περίπτωση της ηλεκτροκίνησης, ώστε η απόσβεση παγίων να είναι εφικτή εντός τριετίας λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και το ανώτατο επίπεδο ενισχύσεων μικρών επιχειρήσεων που προσδιορίζεται στον νέο περιφερειακό χάρτη (70% και για τις δύο λιγνιτικές περιφέρειες).

  Και στα δύο καθεστώτα «Πράσινη μετάβαση- περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων» και «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» προτείνεται να συμπεριληφθούν στις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων οι δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (όπως αποτυπώνονται στην περ.9 του Παραρτήματος Β) για τα επενδυτικά σχέδια των ενεργειακών κοινοτήτων κοινωφελούς σκοπού που στοχεύουν στην κάλυψη ιδίων ενεργειακών αναγκών.

  Επιπλέον προτείνεται στο καθεστώς «Νέο επιχειρείν» να συμπεριληφθούν οι ενεργειακές κοινότητες ανάμεσα στους δικαιούχους.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 18:04 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • Από την παράγραφο 1 του Άρθρου 30, γίνεται κατανοητό πως σε αντίθεση με παλαιότερους νόμους, η προκήρυξη των καθεστώτων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, θα γίνεται βάσει συγκεκριμένου προγράμματος γεγονός που επιτρέπει σε όλους τους εμπλεκόμενους με την υποβολή προτάσεων να προγραμματίσουν καλύτερα τα επενδυτικά τους σχέδια και έτσι να υποβάλλονται και να υλοποιούνται ποιοτικότερα σχέδια.
  • Ως άκρως θετική παρέμβαση αξιολογείται και η δημιουργία 13 καθεστώτων που δεν αποκλείουν τη συμμετοχή εταιρειών όλων των μεγεθών. Και ο λόγος που τονίζουμε τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης παρέμβασης, έγκειται στο γεγονός πως στον Νόμο 4399 επενδυτικά σχέδια μικρών εταιρειών που υποβλήθηκαν σε καθεστώτα, απορρίφθηκαν από τα όργανα αξιολόγησης λόγω αναπροσαρμογών στο μέγεθος. Ο Νέος Νόμος μην έχοντας τιμωρητικό χαρακτήρα έναντι των επενδυτών, αναγνωρίζοντας πως λάθη σε ένα τόσο σύνθετο θέμα, όπως αυτό του μεγέθους, τόσο από την πλευρά των επενδυτών, όσο και πολλές φορές από την πλευρά των οργάνων αξιολόγησης, δεν πρέπει να αποκλείονται.
  • Επίσης, ως εξαιρετική κρίνεται και η παρέμβαση περί υποβολής σχεδίων (σε συγκεκριμένα καθεστώτα) που δεν ανταποκρίνονται σε κάποια προϋπόθεση αρχικής επένδυσης. Αυτό θα επιτρέψει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις από τις εταιρείες, που μέχρι και στο Νόμο 4399 δεν γίνονταν καθώς δεν μπορούσαν να ταξινομηθούν σε κάποια κατηγορία αρχικής επένδυσης.
  • Αντιλαμβανόμαστε ως θετική την παρέμβαση, να υπάρχουν σε όλα τα καθεστώτα ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (είτε στο 80, είτε στο 100% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων). Ωστόσο, θεωρούμε πως αν οι Μεσαίες επιχειρήσεις έπρεπε να κατηγοριοποιηθούν σε μία κατηγορία, καλύτερο θα ήταν να κατηγοριοποιηθούν ως προς το είδος ενίσχυσης μαζί με τις μικρές και πολύ μικρές.
  • Οι συμπληρωματικές ΚΥΑ που θα δημοσιευτούν με λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά επενδύσεων εκσυγχρονισμού (παράγραφοι 2 και 3, Άρθρο 90), θα διευκολύνουν πολύ τους δυνητικούς επενδυτές, καθώς ξεκαθαρίζουν το τοπίο σε ένα πολύ κομβικό ζήτημα.
  • Φυσικό Πρόσωπο που έχει κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης και δεν δραστηριοποιείται στην ελεύθερη αγορά, αλλά διατηρεί σχέση συνεργασίας με σταθερή επιχείρηση μέσω συμβάσεων έργου, είναι δικαιούχος στο καθεστώς Νέο Επιχειρείν; Γενικότερα, θεωρούμε πως οι Ατομικοί Επιτηδευματίες δεν θα πρέπει να αποκλείονται από τις μετοχικές συνθέσεις επιχειρήσεων που υποβάλουν σχέδια μέσω του εν λόγω καθεστώτος.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 18:03 | ALPHA PLAN CONSULTANTS

  • Σε όλα τα καθεστώτα του Μέρους Β’ που επιτρέπεται να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια χωρίς την πλήρωση της προϋπόθεσης του ολοκληρωμένου χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες του Άρθρου 17 του ΓΑΚ και στον οποίο η αρχική επένδυση θεωρείται ως προϋπόθεση. Εδώ λοιπόν παρουσιάζεται ένα παράδοξο και το οποίο θα πρέπει να επιλύσετε για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις.
  • Στο άρθρο 33 στην παρ. 3δ αναφέρονται ως επιλέξιμες οι δαπάνες οι ενισχύσεις προς ΜΜΕ όπως περιγράφονται στα άρθρα 17-20 του Τμήματος 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του ΓΑΚ 651/2014 της Επιτροπής. Στο άρθρο 20 του Τμήματος 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του ΓΑΚ 651/2014, ωστόσο προβλέπονται Ενισχύσεις για την κάλυψη των δαπανών συνεργασίας των ΜΜΕ που συμμετέχουν σε έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Πώς βρίσκει αυτό εφαρμογή σε ένα επενδυτικό σχέδιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου;
  • Σχετικά με το Καθεστώς Επιχειρηματική Εξωστρέφεια, θα υπάρχει κάποιο όριο εξαγωγών που πρέπει να εμφανίζει μία εταιρεία ιστορικά για να συμμετέχει σε αυτό.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 17:27 | WWF Ελλάς

  Άρθρο 38 — Σκοπός

  Με βάση το Παράρτημα Α δεν υπάγεται σε καθεστώς ενισχύσεων ο τομέας των μεταφορών. Σημειώνουμε ότι ο κανονισμός ΕΚ αριθ.651/2014 και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 36 (Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων), αναφέρει ότι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται στον τομέα των μεταφορών. Προτείνουμε στο άρθρο να προστεθούν και οι πράσινες μεταφορές όπως ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του 2022 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Αυτό μπορεί να αφορά ενισχύσεις για την αγορά και τη χρηματοδοτική μίσθωση καθαρών οχημάτων μεταφορών – μηδενικές άμεσες εκπομπές CO2- (που χρησιμοποιούνται για τις αεροπορικές, οδικές, σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές καθώς και θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων), ενισχύσεις για τη μετασκευή οχημάτων μεταφορών, η οποία εξασφαλίζει τη δυνατότητα χαρακτηρισμού τους ως καθαρών οχημάτων μεταφορών – μηδενικές άμεσες εκπομπές CO2 – και ενισχύσεις για καθαρό εξοπλισμό υπηρεσιών, καθώς και ενισχύσεις για την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού για καθαρά οχήματα μεταφορών μηδενικών εκπομπών. Σχετικό παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η πρόσφατη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαπίστωσε ότι τα πολωνικά σχέδια για επενδύσεις σε υποδομές ηλεκτρικής φόρτισης και ανεφοδιασμού υδρογόνου για οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών ρύπων είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Το μέτρο θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2 και άλλων ρύπων χωρίς αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της Επιτροπής. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5662

  Άρθρο 43 — Διαδικασία Αξιολόγησης

  Κατά κανόνα η άμεση αξιολόγηση είναι ταχύτερη κατά τη διεκπεραίωση των διαδικασιών της, και επιτρέπει στους δυνητικούς δικαιούχους που διαθέτουν ετοιμότητα υποβολής προτάσεων (και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις της Πρόσκλησης) να χρηματοδοτηθούν χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, αφού κάθε πρόταση αξιολογείται μόλις υποβληθεί. Όμως, δεν επιτρέπει σύγκριση και ιεράρχηση μεταξύ των προτάσεων προκειμένου να επιλεγούν αυτές οι οποίες συνεισφέρουν περισσότερο στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της πρόσκλησης.
  Αντιθέτως, κατά κανόνα η συγκριτική αξιολόγηση είναι περισσότερο χρονοβόρα και σύνθετη διαδικασία, απαιτεί μεγαλύτερη επεξεργασία για την εξειδίκευσή της στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε πρόσκλησης, αλλά πλεονεκτεί σημαντικά στην τεκμηρίωση της επιλογής των πλέον κατάλληλων πράξεων, αφού κάθε πρόταση συνοδεύεται από αναλυτική κλιμακούμενη βαθμολόγηση των κριτηρίων, βάσει της οποίας επιλέγονται τελικά οι προτάσεις με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία.
  Και στις δύο περιπτώσεις τα κριτήρια της αξιολόγησης των επενδύσεων θα πρέπει να είναι τέτοια που θα επιτρέπουν τη μέγιστη απόδοση όσων αφορά τη βελτίωση περιβαλλοντικών δεικτών. Με άλλα λόγια οι επενδύσεις που ενισχύονται θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα «καλύτερα της κατηγορίας τους» (‘best in class’ technologies/approach). Μια άλλη εναλλακτική θα ήταν η επιπρόσθετη μοριοδότηση στο πλαίσιο αξιολόγησης για τις επενδύσεις αυτές.
  Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας και όποιες αναθεωρήσεις αυτών, καθώς και τα τεχνικά κριτήρια του συστήματος ταξινόμησης της ΕΕ (technical screening criteria) οφείλουν να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία αξιολογούνται τα εν λόγω επενδυτικά σχέδια με δύο τρόπους:
  Πρώτον, καθορίζοντας τον βαθμό στον οποίο οι πρακτικές που υιοθετούνται είναι συμβατές με (ή κατ’ ελάχιστον ουδέτερες ως προς) την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, όπως αυτή ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852, μέσω αντικειμενικών ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852.
  Δεύτερον, διασφαλίζοντας, ως ελάχιστο προαπαιτούμενο για την ένταξη μιας επένδυσης, πως οι εν λόγω επενδύσεις δεν υποσκάπτουν τους περιβαλλοντικούς στόχους, τηρώντας πλήρως τα τεχνικά κριτήρια μη πρόκλησης σημαντικής περιβαλλοντικής βλάβης όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852.

  ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

  Το συγκεκριμένο καθεστώς επενδύσεων αφορά μεγάλες επενδύσεις κάποιες από τις οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως στρατηγικές. Είναι άκρως ανησυχητικό όμως ότι οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων δύνανται να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης (δείτε και ειδικό σχόλιο παρακάτω) μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως αυτή προβλέπεται στον νόμο των στρατηγικών επενδύσεων, χωρίς τις προβλεπόμενες στον νόμο αυτό διαδικασίες υπαγωγής. Είναι εμφανές ότι υπάρχει δυσαναλογία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μεταξύ των δύο καθεστώτων, υπονομεύοντας με αυτό τον τρόπο τη διαδικασία ένταξης και χαρακτηρισμού επενδύσεων ως στρατηγικές και κατ’ επέκταση τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Η αίτηση για κάθε τέτοια επένδυση κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο 16, σημεία 1α,γ,δ του νόμου των στρατηγικών επενδύσεων.

  Άρθρο 102 — Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

  Επιγραμματικά, το «κίνητρο» που παρέχεται είναι ένας τρόπος για να αποδυναμωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση, και κατ’ επέκταση η λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

  Η προθεσμία των 45 ημερολογιακών ημερών, μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η «έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας ή έγκρισης» είναι αδύνατο να τηρηθεί. Για τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα απαιτείται έκδοση διάφορων αδειών (Α.Ε.Π.Ο, οικοδομικές άδειες, άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, άδειες Seveso, και πολλές ακόμα). Τέτοιες ασφυκτικές προθεσμίες δεν είναι απλώς εξωπραγματικές – είναι εικονικές, και ισοδυναμούν με κατάργηση όλων των άλλων απαιτήσεων. Πόσο μάλλον που στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης πρέπει να διεκπεραιωθούν και άλλες διαδικασίες – όπως η ειδική οικολογική αξιολόγηση [με συμμετοχή του ΟΦΥΠΕΚΑ, πρβλ. 27 παρ. 5 περ. ιστ) ν. 4685/2020], οι ενέργειες των υπηρεσιών που εμπλέκονται στα συνοδά έργα και οι γνωμοδοτήσεις αρχαιολογικών και δασικών υπηρεσιών. Δεν είναι σαφές με ποια βάση και με ποια τεχνογνωσία το Υπουργείο Ανάπτυξης θα εγκρίνει έργα, και ιδίως όσα έχουν πολύπλοκες αδειοδοτικές απαιτήσεις (εντός προστατευόμενων περιοχών, πλησίον αρχαιολογικών χώρων, με επικίνδυνα απόβλητα ή λύματα, κοκ.).
  Παραθέτουμε και το αντίστοιχο σχόλιό μας για το κίνητρο ταχείας αδειοδότησης κατά τη διαβούλευση του Νομοσχεδίου «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις»
  https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/opengov_commentsonstrategicinvestmentsbillsept2021.pdf

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 17:43 | Chris M.

  Αγαπητές κυρίες / Αγαπητοί κύριοι, καλησπέρα.

  Ως παρατηρήσεις:
  “ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-Άρθρο 85: Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια:
  1. ε) ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,”
  Στα ακίνητα που ανήκουν σε παραδοσιακούς ιστούς και ειδικότερα στα διατηρητέα ακίνητα είναι σχεδόν αδύνατο να ενταχθούν όλες οι χρήσεις που ορίζει η νομοθεσία για ένα ξενοδοχείο τουλάχιστον 3* (ΦΕΚ 10/Β/2015, ΦΕΚ 4242/Β/2017, ΦΕΚ 3387/Β/2016 ΦΕΚ 62/Α/2018, Ν. 4276/2014, ΦΕΚ 4822/Β/2018 κλπ). Σε περίπτωση που ενταχθούν σε ένα διατηρητέο κτίριο, το οποίο δεν είναι στο κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης και δεν αφορά κτίριο άνω των 500τμ (τα διατηρητέα κτίρια και τα ακίνητα των παραδοσιακών ιστών σπανίως ξεπερνούν τα 200τμ), δε θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν ή δε θα μπορέσουν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις του Αρχαιολογικού Νόμου, άρα να λάβει την έγκριση για να προχωρήσει στην οικοδομική άδεια. Ως αποτέλεσμα, θα αλλοιωθεί η τυπολογία και δε θα επιτύχει ο στόχος του νόμου για ενίσχυση και αναβάθμιση των διατηρητέων κτιρίων και των παραδοσιακών οικισμών. Εκτός αν η διάταξη αυτή αφορά μόνο ένα ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ή εκτός αν συζητάμε για πολλά κτήρια τα οποία συνορεύουν μεταξύ τους (σας θυμίζω “ΦΕΚ 175 / Α / 8-8-2013 (ν. 4179 / 2013): Άρθρο 24, Ειδικές ρυθμίσεις για γήπεδα και οικόπεδα τουριστικών καταλυμάτων: Α.1. Επιτρέπεται η χορήγηση Ενιαίου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας εξ υπαρχής μεταξύ κύριων ή μεταξύ μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, χωρίς να είναι απαραίτητο προηγουμένως το καθένα εκ των συνενούμενων καταλυμάτων να έχουν λάβει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: β. Τα γήπεδα επί των οποίων ανεγείρονται ή έχουν ανεγερθεί τα συνενούμενα τουριστικά καταλύματα να είναι όμορα ή να τέμνονται από φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο. Στην περίπτωση ύπαρξης φυσικού ή τεχνητού εμποδίου πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα γεφύρωσης του ρέματος ή του δρόμου ή ενοποίησης του/των γηπέδου/ων με τεχνικό έργο και να προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί εγκρίσεως κατασκευής του σχετικού έργου, εφόσον πραγματοποιείται με δαπάνη του ιδιοκτήτη.”). Η λειτουργική ενοποίηση πρόκειται να ΔΙΑΛΥΣΕΙ ένα τέτοιο κτήριο.
  2.Κατά δεύτερον, στο ίδιο άρθρο, θα μπορούσε να δοθει η λύση μέσω του “1. στ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων,”, με τη λογική ότι τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα περιλαμβάνουν ΕΕΔΔ τα οποία θα μπορούσαν να χωροθετηθούν μέσα στα διατηρητέα κτίρια, διατηρώντας, στα περισσότερα, και την αρχική χρήση τους η οποία συνήθως ήταν ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ και θα μιλούσαμε για μία επέμβαση ίδιας κλίμακας. Το ζήτημα όμως του ενιαίου οικοπέδου ή της λειτουργικής ενοποίησης εγείρεται και εδώ.
  Είναι αδύνατον, να εφαρμοστούν ξενοδοχεία και σύνθετα τουριστικά καταλύματα με ταυτόχρονη αξιοποίηση των διατηρητέων. Είτε πρέπει να μιλάμε για πολύ μεγάλες επενδύσεις που δεν αφορούν αυτά τα ακίνητα ούτε τους παραδοσιακούς ιστούς, αλλά να γειτνιάζουν με αυτούς (άρα οι οικισμοί να αποκτήσουν μουσειακό χαρακτήρα και να “πεθάνουν), είτε πρέπει να ενταχθούν και τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα και τα ΕΕΔΔ στις ενισχύσεις που μπορούν πιο εύκολα να χωροθετηθούν σε τέτοια κτήρια, είτε πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να αλλάξει η νομοθεσία για τη λειτουργική ενοποίηση και επιτέλους να μιλήσουμε για ξενοδοχεία σε ΔΙΑΣΠΑΡΤΗ ΜΟΡΦΗ που θα ένωναν μόνο θεματικά τα κτήρια και θα απέδιδαν τη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ της χρήσης με την ταυτόχρονη ενίσχυση του παραδοσιακού ιστού και της αρχικής του χρήσης, όπως είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα μέσα στο Κάστρο της Μονεμβασιάς ή στα Κύθηρα ή ακόμα πιο έντονα σε ιστορικά κέντρα της Ιταλίας, ενώ θα έβρισκε άμεση εφαρμογή στη Χάλκη, στη Σύμη, στα Χανιά, στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, στο Ιστορικό Κέντρο της ΑΘήνας, στην πόλη της Κέρκυρας κλπ.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 17:12 | Chris Militsis

  Αγαπητές κυρίες / Αγαπητοί κύριοι, καλησπέρα.

  Ως παρατηρήσεις:
  “ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-Άρθρο 85: Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια:
  1. ε) ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,”
  Στα ακίνητα που ανήκουν σε παραδοσιακούς ιστούς και ειδικότερα στα διατηρητέα ακίνητα είναι σχεδόν αδύνατο να ενταχθούν όλες οι χρήσεις που ορίζει η νομοθεσία για ένα ξενοδοχείο τουλάχιστον 3* (ΦΕΚ 10/Β/2015, ΦΕΚ 4242/Β/2017, ΦΕΚ 3387/Β/2016 ΦΕΚ 62/Α/2018, Ν. 4276/2014, ΦΕΚ 4822/Β/2018 κλπ). Σε περίπτωση που ενταχθούν σε ένα διατηρητέο κτίριο, το οποίο δεν είναι στο κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης και δεν αφορά κτίριο άνω των 500τμ (τα διατηρητέα κτίρια και τα ακίνητα των παραδοσιακών ιστών σπανίως ξεπερνούν τα 200τμ), δε θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν ή δε θα μπορέσουν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις του Αρχαιολογικού Νόμου, άρα να λάβει την έγκριση για να προχωρήσει στην οικοδομική άδεια. Ως αποτέλεσμα, θα αλλοιωθεί η τυπολογία και δε θα επιτύχει ο στόχος του νόμου για ενίσχυση και αναβάθμιση των διατηρητέων κτιρίων και των παραδοσιακών οικισμών. Εκτός αν η διάταξη αυτή αφορά μόνο ένα ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ή εκτός αν συζητάμε για πολλά κτήρια τα οποία συνορεύουν μεταξύ τους (σας θυμίζω “ΦΕΚ 175 / Α / 8-8-2013 (ν. 4179 / 2013): Άρθρο 24, Ειδικές ρυθμίσεις για γήπεδα και οικόπεδα τουριστικών καταλυμάτων: Α.1. Επιτρέπεται η χορήγηση Ενιαίου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας εξ υπαρχής μεταξύ κύριων ή μεταξύ μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, χωρίς να είναι απαραίτητο προηγουμένως το καθένα εκ των συνενούμενων καταλυμάτων να έχουν λάβει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: β. Τα γήπεδα επί των οποίων ανεγείρονται ή έχουν ανεγερθεί τα συνενούμενα τουριστικά καταλύματα να είναι όμορα ή να τέμνονται από φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο. Στην περίπτωση ύπαρξης φυσικού ή τεχνητού εμποδίου πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα γεφύρωσης του ρέματος ή του δρόμου ή ενοποίησης του/των γηπέδου/ων με τεχνικό έργο και να προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί εγκρίσεως κατασκευής του σχετικού έργου, εφόσον πραγματοποιείται με δαπάνη του ιδιοκτήτη.”). Η λειτουργική ενοποίηση πρόκειται να ΔΙΑΛΥΣΕΙ ένα τέτοιο κτήριο.
  2.Κατά δεύτερον, στο ίδιο άρθρο, θα μπορούσε να δοθει η λύση μέσω του “1. στ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων,”, με τη λογική ότι τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα περιλαμβάνουν ΕΕΔΔ τα οποία θα μπορούσαν να χωροθετηθούν μέσα στα διατηρητέα κτίρια, διατηρώντας, στα περισσότερα, και την αρχική χρήση τους η οποία συνήθως ήταν ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ και θα μιλούσαμε για μία επέμβαση ίδιας κλίμακας. Το ζήτημα όμως του ενιαίου οικοπέδου ή της λειτουργικής ενοποίησης εγείρεται και εδώ.
  Είναι αδύνατον, να εφαρμοστούν ξενοδοχεία και σύνθετα τουριστικά καταλύματα με ταυτόχρονη αξιοποίηση των διατηρητέων. Είτε πρέπει να μιλάμε για πολύ μεγάλες επενδύσεις που δεν αφορούν αυτά τα ακίνητα ούτε τους παραδοσιακούς ιστούς, αλλά να γειτνιάζουν με αυτούς (άρα οι οικισμοί να αποκτήσουν μουσειακό χαρακτήρα και να “πεθάνουν), είτε πρέπει να ενταχθούν και τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα και τα ΕΕΔΔ στις ενισχύσεις που μπορούν πιο εύκολα να χωροθετηθούν σε τέτοια κτήρια, είτε πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να αλλάξει η νομοθεσία για τη λειτουργική ενοποίηση και επιτέλους να μιλήσουμε για ξενοδοχεία σε ΔΙΑΣΠΑΡΤΗ ΜΟΡΦΗ που θα ένωναν μόνο θεματικά τα κτήρια και θα απέδιδαν τη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ της χρήσης με την ταυτόχρονη ενίσχυση του παραδοσιακού ιστού και της αρχικής του χρήσης, όπως είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα μέσα στο Κάστρο της Μονεμβασιάς ή στα Κύθηρα ή ακόμα πιο έντονα σε ιστορικά κέντρα της Ιταλίας, ενώ θα έβρισκε άμεση εφαρμογή στη Χάλκη, στη Σύμη, στα Χανιά, στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, στο Ιστορικό Κέντρο της ΑΘήνας, στην πόλη της Κέρκυρας κλπ.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 17:02 | Κωνσταντίνος Νίκου – Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου, Α/Πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Δυτικής Μακεδονίας

  – Άρθρο 56
  Παρατηρούνται δύο παράγραφοι με αρίθμηση Νο2 το οποίο γίνεται κατανοητό πως αφορά τυπογραφικό λάθος.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 16:01 | MARIA MOUTSAKH

  Χρειάζεται να προστεθούν στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων οι σεισμόπληκτες και οι πυρόπληκτες περιοχές όπως είναι η Βόρεια Εύβοια, η Ανατολική Αττική και ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας του Ηρακλείου Κρήτης, ώστε να έχουν την δυνατότητα επιχορήγησης.
  Επίσης φαίνεται ότι οι μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται σαν τις μεγάλες όσον αφορά την δυνατότητα λήψης του κινήτρου της επιχορήγησης, γεγονός το οποίο λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την ανάκαμψη της οικονομίας σε γενικό επίπεδο, πόσο μάλλον στις πληγείσες περιοχές.

  Όταν μια επιχείρηση έχει εξασφαλισμένη την δυνατότητα κάλυψης των ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να της δίνεται η δυνατότητα επιλογής του κινήτρου της επιχορήγησης ανεξαρτήτως μεγέθους και περιοχής υλοποίησης. Θα πρέπει δηλαδή να προστεθεί στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων η περίπτωση εξασφαλισμένων χρηματοδοτικά έργων ώστε να λαμβάνουν με τη μορφή επιχορήγησης το 100% του ΧΠΕ σε περίπτωση μικρών επιχειρήσεων η το 80% αυτού σε περίπτωση μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

  Τα νησιά με μεγάλες εισροές προσφύγων ή τα παραμεθόρια νησιά ή ακόμα και τα νησιά με κατοίκους κάτω από 3.000 άτομα θα έπρεπε να τους δίνεται η δυνατότητα ένταξής τους σε επενδυτικό σχέδιο ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης καθώς θα μπορούσε αυτό να αυξήσει σε πρώτη φάση την οικονομική αγορά της περιοχής – νησιού και κατ’ επέκταση της χώρας.

  Προτείνεται η προσθήκη και άλλων περιπτώσεων στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων, όπως οι περιπτώσεις υφιστάμενης αύξησης προσωπικού, αυξημένης προστιθέμενης αξίας όπως ίσχυε στον Ν. 4399/2016, και νέων όπως η δέσμευση δημιουργίας συγκεκριμένων νέων θέσεων εργασίας.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 16:01 | ΠΑΝΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ

  Αξιότιμες Κυρίες/Κύριοι,

  με την παρούσα και στα πλαίσια των επικείμενων αλλαγών στην λειτουργία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, θα θέλαμε να διατυπώσουμε ορισμένες προτάσεις, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και υλοποίηση των δυνητικών επενδύσεων. Ειδικότερα:

  • Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών – Κτηριακές δαπάνες
  Λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών σε βασικές δομικές και μεταλλικές πρώτες ύλες, αλλά και των επιπέδων τιμών ενέργειας, που σαν συνέπεια έχουν την αύξηση του κόστους παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών, προτείνεται η αύξηση της ποσόστωσης των κτηριακών δαπανών επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του κάθε επενδυτικού σχεδίου και ειδικότερα, προτείνεται το όριο του 45% για την μεταποίηση να διαμορφωθεί σε 55% – 60%, το όριο των κτηριακών από 60% για τις ξενοδοχειακές επενδύσεις, αλλά και για τις υπηρεσίες αποθήκευσης (ΚΑΔ 52.10) να διαμορφωθεί σε 70%, όπως ισχύει και για τις δραστηριότητες εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).
  Επίσης, για τους παραπάνω λόγους τα πρότυπα κόστη που παρουσιάστηκαν στο Παράρτημα του Οδηγού Αξιολόγησης για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στα προηγούμενα καθεστώτα ενισχύσεων του 4399/16, θα πρέπει να αναθεωρηθούν προς τα πάνω, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας, αλλά και των δομικών – μεταλλικών πρώτων υλών.

  • Προσαρμογή ορίων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων
  Επί της παραγράφου 2, του άρθρου 130 του σχεδίου διαβούλευσης του νέου νόμου, θεωρείται άδικο και μεροληπτικό για υποβληθείσες προτάσεις στον Ν. 4399/16 και για τις οποίες δεν πρόκειται να εκδοθούν αποφάσεις υπαγωγής εντός του 2021, να προσαρμοστούν τα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με τον ΧΠΕ 2022 – 2027 και να χάσουν μέρος ή το σύνολο της ενίσχυσής τους (κυρίως όσοι έχουν υποβάλλει σε περιοχές της Αττικής).
  Προτείνεται, εφ’ όσον ισχύσει, η ανυπερθέτως ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των αποφάσεων υπαγωγής των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων εντός του 2021, προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να μην απωλέσουν την ενίσχυση που δικαιούνται από τον Ν. 4399/16.

  • Έκθεση πιστοποίησης για επενδυτικά σχέδια άνω του 1 εκατ. Ευρώ
  Στο άρθρο 17, παρ. 5, αναφέρεται πως «Οι αιτήσεις υπαγωγής της περ. β της παρ. 3 (σ.σ. άνω του 1 εκατ. Ευρώ), οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης, το πρότυπο της οποίας αποτελεί παράρτημα της οικείας προκήρυξης καθεστώτος. Η έκθεση πιστοποίησης υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 117».
  Με αυτόν τον τρόπο αποκλείονται από αρκετοί σύμβουλοι επιχειρήσεων και αντίστοιχες μικρές επιχειρήσεις συμβούλων και προτείνεται η ανάκλησή του, στα πλαίσια θεμιτού ανταγωνισμού.

  • Κατηγορία δαπανών που αφορά σε γεωργικούς ελκυστήρες (τρακτέρ)
  Να δοθεί σαφής διευκρίνιση στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο για την επιλέξιμη κατηγορία που ανήκουν οι γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ), καθώς, ενώ αποτελούν μηχάνημα έργου, δηλαδή παραγωγικό εξοπλισμό για μια αγροτική επιχείρηση, αρκετές επιτροπές αξιολόγησης το θεωρούν εσφαλμένα, μεταφορικό μέσο.

  • Ιατρικός τουρισμός και τουρισμός υγείας
  Να ξεκαθαριστεί το πλαίσιο των ως άνω δραστηριοτήτων, καθώς στον προηγούμενο Ν. 4399/16, οι συγκεκριμένοι κλάδοι μπορούσαν να καταστούν επιλέξιμοι, με την ύπαρξη όμως της αντίστοιχης ΚΥΑ, η οποία ουδέποτε είχε εκδοθεί.

  • Μη κύρια τουριστικά καταλύματα
  Στις επιλέξιμες δραστηριότητες και ειδικότερα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, να συμπεριληφθούν και τα δευτερεύοντα ξενοδοχειακά καταλύματα (επιπλωμένα διαμερίσματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια), καθώς η ένταξή τους σε δράσεις άλλων προγραμμάτων με χαμηλό προϋπολογισμού έργου, δεν επιτρέπει την ενίσχυση μη κύριων, αλλά πολυτελών καταλυμάτων ή κατοικιών, που ζητούνται συνεχώς από ξένους επισκέπτες.

  • Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων
  Ένταξη στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων επιχειρήσεων που προέρχονται από συγχωνεύσεις πολύ μικρών και μικρών ανεξάρτητων επιχειρήσεων, όπως στον Ν.4399/16, όπως και επιχειρήσεις που μέσα στην υγειονομική κρίση, πέτυχαν αύξηση σε κρίσιμα μεγέθη (κύκλος εργασιών, προσωπικό).
  Επίσης, στις ειδικές κατηγορίες δεν γίνεται αναφορά για τα Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ.), τα οποία στα τελικά κείμενα του Νόμου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται.
  Στο σχέδιο διαβούλευσης γίνεται αναφορά μόνο για Επιχειρηματικά Πάρκα, Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.)

  • Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων
  Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του σχεδίου νόμου διαβούλευσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου και σε αντιπαραβολή με το αντίστοιχο άρθρο «Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων» του Ν.4399/16, οι ατομικές επιχειρήσεις δεν είναι πλέον επιλέξιμες στον νέο νόμο.

 • ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  o Άρθρο 32, παρ. 1, Προτείνουμε να προστεθεί στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια: “Παραγωγή Λογισμικού, Προϊόντων και υπηρεσιών ρομποτικής και Βιομηχανίας 4.0, Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών Internet of Things (IoT)”.
  o Άρθρο 33, Επιλέξιμες δαπάνες. Προτείνουμε να προστεθούν οι δαπάνες Νέου αλλά και Υφιστάμενου προσωπικού για τα σχέδια παραγωγής λογισμικού.
  o Η ενίσχυση της επιδότησης να αφορά ξεχωριστά και στις Μεσαίες επιχειρήσεις και να μην ομαδοποιούνται συνολικά οι Μεσαίες Επιχειρήσεις με τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.

  ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
  o Άρθρο 59, παρ.1 Προτείνουμε να προστεθεί στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια “Παραγωγή Λογισμικού, Προϊόντων και υπηρεσιών ρομποτικής και Βιομηχανίας 4.0, Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών Internet of Things (IoT)”.
  o Άρθρο 60, Επιλέξιμες δαπάνες. Προτείνουμε να προστεθούν οι δαπάνες Νέου αλλά και Υφιστάμενου προσωπικού για τα σχέδια παραγωγής λογισμικού.
  o Άρθρο 61, Η ενίσχυση της επιδότησης να αφορά ξεχωριστά και στις Μεσαίες επιχειρήσεις και να μην ομαδοποιούνται συνολικά οι Μεσαίες Επιχειρήσεις με τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.

 • • Κατηγορία δαπανών που αφορά σε γεωργικούς ελκυστήρες (τρακτέρ)
  Να δοθεί σαφής διευκρίνιση στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο για την επιλέξιμη κατηγορία που ανήκουν οι γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ), καθώς, ενώ αποτελούν μηχάνημα έργου, δηλαδή παραγωγικό εξοπλισμό για μια αγροτική επιχείρηση, αρκετές επιτροπές αξιολόγησης το θεωρούν εσφαλμένα, μεταφορικό μέσο.

  • Ιατρικός τουρισμός και τουρισμός υγείας
  Να ξεκαθαριστεί το πλαίσιο των ως άνω δραστηριοτήτων, καθώς στον προηγούμενο Ν. 4399/16, οι συγκεκριμένοι κλάδοι μπορούσαν να καταστούν επιλέξιμοι, με την ύπαρξη όμως της αντίστοιχης ΚΥΑ, η οποία ουδέποτε είχε εκδοθεί.

  • Μη κύρια τουριστικά καταλύματα
  Στις επιλέξιμες δραστηριότητες και ειδικότερα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, να συμπεριληφθούν και τα δευτερεύοντα ξενοδοχειακά καταλύματα (επιπλωμένα διαμερίσματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια), καθώς η ένταξή τους σε δράσεις άλλων προγραμμάτων με χαμηλό προϋπολογισμού έργου, δεν επιτρέπει την ενίσχυση μη κύριων, αλλά πολυτελών καταλυμάτων ή κατοικιών, που ζητούνται συνεχώς από ξένους επισκέπτες.

  • Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων
  Ένταξη στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων επιχειρήσεων που προέρχονται από συγχωνεύσεις πολύ μικρών και μικρών ανεξάρτητων επιχειρήσεων, όπως στον Ν.4399/16, όπως και επιχειρήσεις που μέσα στην υγειονομική κρίση, πέτυχαν αύξηση σε κρίσιμα μεγέθη (κύκλος εργασιών, προσωπικό).
  Επίσης, στις ειδικές κατηγορίες δεν γίνεται αναφορά για τα Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ.), τα οποία στα τελικά κείμενα του Νόμου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται.
  Στο σχέδιο διαβούλευσης γίνεται αναφορά μόνο για Επιχειρηματικά Πάρκα, Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.)

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 11:39 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  1.Αυξημένη ενίσχυση/επιχορήγηση
  Στα καθεστώτα
  • ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΑΛΙΕΙΑ
  • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
  • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
  • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360
  εξαιρούνται περιοχές εντός ΕΣΔΙΜ από αυξημένη ενίσχυση με μορφή επιχορήγησης (100%). Έτσι, μικρή Επιχείρηση στην Πτολεμαΐδα θα λάβει 80% με μορφή επιχορήγησης.
  Προτείνεται να προστεθεί στην παράγραφο για ορεινές και παραμεθόριες του κάθε καθεστώτος η περίπτωση:
  (στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές: )
  -εντός των περιοχών που καλύπτουν τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).

  2. Ένταξη στο ΕΣΠΑ
  Η αναφορά γίνεται μόνο στο καθεστώς ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
  – Θα μπορούσε να γίνει ένταξη επιχειρήσεων και άλλων καθεστώτων στο ΕΣΠΑ
  -Πρέπει κατά την αίτηση της επιχείρησης να δηλώνεται με σαφήνεια η επιθυμία της να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ή όχι.

  3. Φορείς Υποδοχής/Εξέτασης
  Στα καθεστώτα που αναφέρονται σε συγκριτική αξιολόγηση, φορείς υποδοχής είναι το Υπουργείο και οι ΔΙΑΠ των Περιφερειών.
  Οι Υπηρεσίες υποδοχής των επενδυτικών σχεδίων στις Περιφέρειες , είναι κατά γενική ομολογία υποστελεχωμένες,. Το παρόν σχέδιο νόμου προστίθεται στους τρεις προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους που είναι σε ισχύ και μαζί με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες, θα έπρεπε να υπάρχει ταυτόχρονα και μεταφορά του απαιτούμενου προσωπικού, προκειμένου να μπορέσουν οι Υπηρεσίες να ανταπεξέλθουν στις προθεσμίες που ορίζονται από το Νόμο, αλλά και στην αποφυγή καθυστερήσεων , με σκοπό την ταχύτερη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

  Προτείνουμε να βγουν οι περιφέρειες και από τα καθεστώτα
  • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360
  λόγω ιδιαίτερου χειρισμού και γνώσεων που απαιτούνται για την αξιολόγησή τους.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 11:10 | Στέλιος Κ.

  Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήρια μας για την μεθοδική δουλεία που έχετε κάνει αλλά και τις καινοτομίες που εισάγετε στον Νέο Αναπτυξιακό.
  Θα θέλαμε να προτείνουμε κάτι που είχε προβλεφθεί σε προηγούμενο Αναπτυξιακό και θεωρούμε ότι είναι δίκαιο.
  Προτείνουμε λοιπόν Στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο να προβλεφθεί ότι για το σύνολο των καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, να προβλέπεται το κίνητρο της επιχορήγησης και η ενίσχυση να αντιστοιχεί στο 100% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις σεισμόπληκτες περιοχές, όπως αυτές έχουν χαρακτηριστεί από αντίστοιχα ΦΕΚ (αυτό να ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από το χαρακτηρισμό τους π.χ. για δέκα χρόνια). Η ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου και οι οικισμοί γύρω από αυτό -Γαλατάς, Σαμπάς, Χουμέρι, Αρχοντικό, Βόνη, Θραψανό κτλ έχει πληγεί σε τέτοιο βαθμό που μόνο κίνητρα τέτοιου είδους μπορούν να την ανορθώσουν.

  Σας Ευχαριστώ.

 • Στο άρθρο 34 «Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων», παρ.2, περ.β, προτείνεται ο διαχωρισμός των μεσαίων επιχειρήσεων από τις μεγάλες, καθώς οι μεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν το ίδιο εύκολη πρόσβαση σε ρευστότητα, ούτε το αντίστοιχο οικονομικό μέγεθος για να ανταπεξέλθουν σε χρηματοοικονομικές δυσκολίες. Για αυτόν το λόγο προτείνεται οι μεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να λάβουν την ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης, στο 80% του ποσοστού του ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
  Αντίστοιχα και στην παρ.5 προτείνεται και για τις μεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 32, τα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται με βάση τις εντάσεις και μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) στο εκατό τοις εκατό (100%) των ενισχύσεων που προβλέπονται στα αντίστοιχα τμήματα του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής.
  Η παραπάνω πρόταση ισχύει για τα αντίστοιχα άρθρα όλων των καθεστώτων (Άρθρο41,παρ.2,περ.β, και παρ.5, Άρθρο61, παρ.2, περ.β, και παρ.5, Άρθρο61, παρ.2, περ.β, Άρθρο75 ,παρ.2, περ.β, Άρθρο81, παρ.2, περ.β και περ.5, Άρθρο87, παρ.2, περ.β, Άρθρο94, παρ.2, περ.β, Άρθρο101, παρ.2, περ.β, Άρθρο108, παρ.2, περ.β και παρ.5, Άρθρο114, παρ.2, περ.β .

  Στο άρθρο 75 «Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων» του καθεστώτος ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, στην παρ.4, προτείνουμε στις ειδικές κατηγορίες να εντάσσονται και οι επιχειρήσεις, οι οποίες σημειώνουν αύξηση της απασχόλησης τουλάχιστον 10% κατά την τελευταία 3ετία. Η διατήρηση και η αύξηση των θέσεων απασχόλησης έχει μεγάλη σημασία για το σύνολο της Εθνικής οικονομίας και θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης θα πρέπει να επιβραβεύονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο, μέσω των ειδικών κατηγοριών ενίσχυσης.

  Στο άρθρο 92 για το καθεστώς «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», παρ.1 θα μπορούσαν να ενταχθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην προμήθεια και εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 77.34.10.02 (Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα). Με δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα που λόγω γεωγραφικής θέσης και χαρακτηριστικών μπορεί να αναπτυχθεί ο θαλάσσιος τουρισμός, είναι κρίσιμη η ενίσχυση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Σε συνέχεια της παραπάνω πρότασης θα πρέπει στο άρθρο 93 «Επιλέξιμες Δαπάνες» να προστεθεί η προμήθεια σκαφών αναψυχής ενώ στο άρθρο 95 «Δικαιούχοι» να προστεθεί και η νομική μορφή Ναυτιλιακή Εταιρία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.).

 • I. Άρθρο 99 Μεγάλες Επενδύσεις, υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

  Στο άρθρο αυτό δεν ξεκαθαρίζεται εάν παραμένουν τα όρια του Άρθρου 12 για τα ανώτατα ποσά ενισχύσεων.
  Στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια να αναφέρεται καθαρά ότι υπάγονται οι επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος (πέραν των συμβατικών –κανονιστικών υποχρεώσεων και αποκατάστασης).
  Από την εξορυκτική βιομηχανία επενδύονται μεγάλα χρηματικά ποσά για την προστασία-αποκατάσταση περιβάλλοντος τα οποία αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της όλης επένδυσης προκειμένου να λειτουργήσει η ανάπτυξη εξορυκτικών έργων.
  Επίσης πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα ότι υπάγονται και οι επενδύσεις προσπελαστικών έργων και έργων αποκάλυψης για την ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων όπως και ερευνητικών έργων για την ανεύρεση νέων αποθεμάτων ορυκτών πρώτων υλών. Παγκόσμια σήμερα η αξιοποίηση ορυκτών πόρων είναι σε υψηλή προτεραιότητα προκειμένου να στηριχθούν οι στόχοι μετατροπής των οικονομιών σε «πράσινες και ελεύθερες από την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα και τις εκπομπές CO2. Αυτό πρέπει να αποτυπωθεί και στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο

  II. Άρθρο 100 Επιλέξιμες δαπάνες

  Οι επιλέξιμες δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων, επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων και επαγγελματικής κατάρτισης να ξεκαθαριστεί ότι αφορούν εκτός από εξωτερικούς φορείς διαφορετικού του φορέα που αναθέτει το έργο και τον ίδιο το φορέα που μπορεί να εκτελέσει τα έργα αυτά με εσωτερική οργάνωση και δική του ευθύνη

  III. Γενική παρατήρηση

  Πρέπει να προβλεφθεί ότι οι φορείς που εντάσσονται στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αφορολόγητα αποθεματικά ή τα διατιθέμενα χρηματοδοτικά εργαλεία για την εξυπηρέτηση των επιλέξιμων επενδύσεων τους

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 22:46 | Κουτούλας Περικλής

  1. Άρθρο 17 Υποβολή Αίτησης
  Με βάση το άρθρο 17 του σχεδίου νόμου μεταβάλλεται το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τα οποία υποβάλλονται στις ΔΙΑΠ από €3 εκ. ευρώ σε €1 εκ. ευρώ.
  Η προσδοκία όλων των εμπλεκομένων ήταν να αυξηθεί το όριο αυτό από €3 εκ. σε €5 εκ. και σε καμία περίπτωση φυσικά να μειωθεί.
  Άλλωστε μικρή επίπτωση θα έχει στον φόρτο εργασίας των ΔΙΑΠ καθώς τα έργα με προϋπολογισμό < €1 εκ. αντιπροσωπεύουν το 70% περίπου των προτάσεων που υποβάλλονται. Αντίθετα τα έργα με μεγαλύτερο προϋπολογισμό αφορούν επενδυτικά σχέδια πιο ώριμα, τα οποία υλοποιούνται από επιχειρήσεις με οργανωμένες δομές (π.χ. άρτια στελεχωμένα λογιστήρια & τεχνικά τμήματα), επιβαρύνοντας ελάχιστα τις υπηρεσίες.
  Αντίθετα η συγκέντρωση των έργων αυτών στην ΓΔΙΕ το μόνο που θα επιφέρει θα είναι επιπλέον φόρτο εργασίας σε μια υπερκορεσμένη υπηρεσία και νέες καθυστερήσεις (η εμπειρία του 3299/04 δεν είναι καθόλου μακρινή και όλοι βιώσαμε τις συνέπειες της συγκέντρωσης των πολλών επενδύσεων στην ΓΔΙΕ, τις μεγάλες καθυστερήσεις ακόμα και όταν η υπηρεσία είχε περισσότερα στελέχη.)
  Η σημαντική εμπειρία της και οι γνώσεις των στελεχών της ΓΔΙΕ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την γνώση των ΔΙΑΠ για τις τοπικές επιχειρήσεις & κλάδους, τις ανάγκες της περιοχής αλλά και την ευελιξία και αμεσότητα των ΔΙΑΠ.
  Η συγκέντρωση των έργων λοιπόν στην ΓΔΙΕ, η απαξίωση των ΔΙΑΠ και η κατάργηση της αντίστοιχης υπηρεσίας στο Υπ. ΜΑ-ΘΡΑ θα οδηγήσει σε μεγάλες καθυστερήσεις και θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα, οδηγώντας στην σημαντική απώλεια τεχνογνωσίας η οποία φυσικά δεν θα είναι διαθέσιμη όταν απαιτηθεί (καθώς το σύνολο των εμπλεκομένων θεωρεί ότι οι συνθήκες που θα διαμορφωθούν θα επιβάλλουν την αποκέντρωση των έργων και πάλι).
  Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των ΔΙΑΠ και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα (γνώση των αναγκών, των επιχειρήσεων και των κλάδων, ευελιξία, αμεσότητα) παρέχεται η δυνατότητα για την περαιτέρω αποκέντρωση του διοικητικού φόρτου της ΓΔΙΕ, αυξάνοντας το όριο των προϋπολογισμών των έργων που θα διαχειρίζονται οι ΔΙΑΠ (από 3 εκ σε 5 εκ.). Συνεπώς όχι μόνο δεν θα πρέπει να μειωθεί το ανώτατο όριο των έργων που θα διαχειρίζονται οι ΔΙΑΠ αλλά αντίθετα επιβάλλεται να αυξηθεί.

  2. Διαδικασίες Υποβολής & Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων (2)
  Δεν προσδιορίζεται το περιεχόμενό της Έκθεσης Πιστοποίησης η οποία θα πρέπει να υποβάλλεται με την Αίτηση Υπαγωγής στην ΓΔΙΕ με αποτέλεσμα να μην αιτιολογείται επαρκώς η αναγκαιότητα & η σκοπιμότητα της. Άλλωστε η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπει τον έλεγχο πληρότητας, τον έλεγχο νομιμότητας κλπ από τα αρμόδια όργανα κάνοντας περιττό ένα επιπλέον έγγραφο / διαδικασία (το οποίο έρχεται σε αναντιστοιχία με την προσπάθεια απλοποίησης / επιτάχυνσης των διαδικασιών).

  3. ΄Άρθρο 22- Τροποποιήσεις Απόφασης Υπαγωγής
  Το άρθρο 22 προβλέπει ότι η τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής μπορεί να υποβληθεί μέχρι την υποβολή αιτήματος τελικού ελέγχου.
  Η πρόβλεψη αυτή όμως οδηγεί σε δυσχέρειες & καθυστερήσεις π.χ αν διαπιστωθεί ότι απαιτούνται τροποποιήσεις μετά την υποβολή της αίτησης ελέγχου κατά το στάδιο ελέγχου του έργου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης τροποποίησης από τον επενδυτή, η οποία θα δύναται να εξετάζεται κατά το στάδιο ολοκλήρωσης της επένδυσης.

  4. ΄Καθεστώτα Ενισχύσεων
  Ο αριθμός των προτεινόμενων καθεστώτων ενισχύσεων (13) κρίνεται υπερβολικός και εκτιμάται ότι θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα (δηλαδή απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών). Επιπλέον ορισμένα καθεστώτα αλληλεπικαλύπτονται π.χ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η δημιουργία ενός νέου ξενοδοχείου με συνεδριακό κέντρο όπου θα πρέπει να υποβληθούν δύο αιτήσεις υπαγωγής σε δύο διαφορετικά καθεστώτα για το ίδιο έργο.
  Για τους ανωτέρω ενδεικτικούς και μόνο λόγους προτείνεται η μείωση / συγχώνευση των καθεστώτων ενίσχυσης.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 21:16 | Αμοιρίδης Μιχάλης

  Όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης που περιγράφονται στα άρθρα 68-75-87-94-101 και 114 στις παραγράφους β και γ, εξαιρούν περιοχές και νήσους της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης με τρόπο που δημιουργεί επιπλέον μειονεκτήματα. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί το σύνολο της ΠΑΜΘ στα ειδικά καθεστώτα παραμεθορίου συμπεριλαμβανομένων των δύο νησιών της Θάσου και Σαμοθράκης. Από το 2016 διεκδικούμε να διορθωθεί. Ας μην συνεχισθεί ένα σφάλμα προηγούμενων νόμων. Είναι δεδομένο ότι όλη η ΠΑΜΘ πρέπει να θεωρείται παραμεθόριος και τα δύο νησιά της χρειάζονται ειδικής φροντίδας.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 13:05 | Χαρίτων Κοριζής

  Πως θα πρεπει να κινηθει κάποια καθετοποιημένη επιχείρηση που εχει συνδυασμό δραστηριοτήτων π.χ. σε Έρευνα/Καινοτομία (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄, ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε), Αγροδιατροφή – Πρωτογενή Παραγωγή και Μεταποίηση (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄, ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄) και Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄, ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄)? Θα μπορεί μια αίτηση να συνδιάσει καλύψει τις σχετικές ενισχύσεις απο διαφορετικά υποκεφάλαια?

  Πώς θα μπορεί μια επιχείρηση Αγροδιατροφής με τοπικά προιόντα της Ελλάδος να υποστηριχθεί, αφού θα έχει δραστηριότητες σε διαφορετικές τοποθεσίες της Ελλάδος (με πιθανά διαφορετικά επίπεδα ενισχύσεων)?
  Θα προβλέπεται η ένταξη όλου του εγχειρήματος σε μία αίτηση?

  Πώς θα συνδιάζεται η ενίσχυση για Αγροδιατροφή – Πρωτογενή Παραγωγή και Μεταποίηση (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄, ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄) με τις επιχορηγήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης σε Ομάδες Παραγωγών?

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 11:59 | Περιφέρεια Κρήτης/Γενική Δ/νση Αναπτ/κού Προγρ/σμού/ΔΑΠΟΕ/Τμήμα Κινήτρων Περ. Ανάπτ.

  Επί των άρθρων 58 έως 64 (Καθεστώς Έρευνα και εφαρμοσμένη Καινοτομία):

  Προτείνουμε:
  Να υπάρχει δυνατότητα υποβολής προτάσεων και στις Περιφέρειες, δεδομένης της υλοποίησης δράσεων Καινοτομίας από τις Περιφέρειες.

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 11:30 | Β.Φ.

  Καλημέρα σας,

  Θα έπρεπε στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο να μην διακρίνονται οι Μεσαίες επιχειρήσεις από τις Μικρές ώστε να μην υπάρχει απόκλιση αυτών από το κίνητρο της επιχορήγησης δεδομένου ότι οι ΜΜΕ, σύμφωνα με την Ε.Ε., διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ελληνική οικονομία, αφού παράγουν το 63,6% της προστιθέμενης αξίας και απασχολούν το 87,9% των εργαζομένων και δεν ξεπερνούν το 0,3% των επιχειρήσεων της χώρας, συνεπώς ο κρατικός προϋπολογισμός δεν επιβαρύνεται ιδιαίτερα. Θα πρέπει, επιπλέον, να ληφθεί υπόψη ότι ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014 με βάση τον οποίο χορηγούνται οι περιφερειακές ενισχύσεις στα κράτη-μέλη δεν διαχωρίζει τις Μεσαίες επιχειρήσεις από τις Μικρές και τις αντιμετωπίζει το ίδιο δεδομένου ότι τις κατατάσσει σστην ίδια κατηγορία (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) και τις διαχωρίζει μόνο από τις Μεγάλες.

  Επίσης, θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξαντλούν τα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ανεξάρτητα του κινήτρου καθώς ο ανταγωνισμός σε διεθνή επίπεδο είναι πολύ μεγάλος και αναμένεται τα υπόλοιπα κράτη μέλη να μην προχωρήσουν σε μειώσεις των ποσοστών του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κάτι τέτοιο θα αποθάρρυνε αρκετούς επενδυτές από το να προχωρήσουν σε υλοποίηση του έργου τους στην Ελλάδα.

  Τέλος, θα ήταν σημαντικό για την προώθηση των προσλήψεων προσωπικού και την ενδυνάμωση της οικονομίας να προστεθεί η αύξηση του προσωπικού μιας επιχείρησης στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων.Η αύξηση αυτή θα μπορούσε να αφορά κάποιο διάστημα πριν την υποβολή της αίτησης ή μετά την επένδυση.

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 10:37 | Β.Φ.

  Καλημέρα σας,

  Δεδομένου των φυσικών καταστροφών που έπληξαν πολλά μέρη της χώρας μας κατά την καλοκαιρινή περίοδο, θα ήταν σημαντικό τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε πυροπληκτες και σεισμοπληκτες περιοχες (Βόρεια Εύβοια, Ανατολική Αττική, Δήμος Μίνωας Πεδιάδας του Ηρακλείου Κρήτης) να προστεθούν στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων. Σε τέτοιες περιοχές μάλιστα το κίνητρο της επιχορήγησης θα έπρεπε να δίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις πέραν των Μικρών ώστε να ανακάμψουν αυτές οι περιοχές.

  Επιπλέον, επενδυτικά σχέδια που έχουν εξασφαλίσει την ίδια συμμετοχή είτε μέσω προέγκρισης δανείου είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων θα έπρεπε να τους δίνεται η δυνατότητα λήψης του κινήτρου της επιχορήγησης.

  Τέλος, το κίνητρο της επιχορήγησης θα πρέπει να δίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητου μεγέθους σε περίπτωση που τα επενδυτικά σχέδια αυτών υλοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές, σε νησιά με προσφυγικές ροές,σε παραμεθόρια νησιά και σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

 • 14 Νοεμβρίου 2021, 21:59 | ΠΑ

  Οι μεσαίες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να κατατάσσονται ως προς το δικαίωμα λήψης επιχορήγησης μαζί με τις Μεγάλες, αλλά να αντιμετωπίζονται ως ΜΜΕ όπως γίνεται σε όλη την Ε.Ε..

  Παράλληλα, οι ενισχύσεις στα πλαίσια του νέου νόμου θα έπρεπε να εξαντλούν τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ανεξαρτήτως κινήτρου καθώς τα υπόλοιπα κράτη μέλη δεν αναμένεται να προβούν σε μείωση των αντίστοιχων ποσοστών που τους αναλογούν. Οι επενδυτές ενδέχεται σε πολλές περιπτώσεις να προτιμήσουν την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου σε άλλη χώρα που τα ποσοστά ενίσχυσης θα είναι μεγαλύτερα από αυτά που χορηγούνται στην Ελλάδα πόσο μάλλον αν το κίνητρο στην Ελλάδα περιορίζεται, εξαιρόντας την επιχορήγηση.

 • 14 Νοεμβρίου 2021, 21:58 | ΜΑ

  Θα πρέπει να προστεθούν στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων περιπτώσεις που να αφορούν αύξηση του προσωπικού είτε κατά τα τελευταία έτη, είτε μετά την επένδυση, π.χ. αύξηση του προσωπικού της επιχείρησης κατά 10% τον τελευταίο χρόνο πριν την υποβολή ή μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, δίνοντας κίνητρο για προσλήψεις προσωπικού και αποδοτικότητα του νόμου στην πραγματική οικονομία

  Επίσης πρέπει να δοθεί η δυνατότητα λήψης επιχορήγησης και σε επενδυτικά σχέδια με προ- εξασφαλισμένη εξωτερική χρηματοδότηση είτε μέσω προέγκρισης δανείου, είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων. Η ύπαρξη μιας εξασφαλισμένης χρηματοδοτικά πρότασης θα συμβάλει στην επιτάχυνση της απορρόφησης τον κονδυλίων και της άμεσης υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων.

 • 14 Νοεμβρίου 2021, 21:53 | ΜΑ

  Στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων που προβλέπονται στα καθεστώτα του νέου νόμου πρέπει να προστεθούν τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις
  πυρόπληκτες και στις σεισμόπληκτες περιοχές όπως είναι η Βόρεια Εύβοια, η
  Ανατολική Αττική και ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας του Ηρακλείου Κρήτης.
  Στις περιοχές μάλιστα αυτές θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα χορήγησης του
  κινήτρου της επιχορήγησης σε όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο στις μικρές. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τις νησιωτικές περιοχές, τα νησιά με προσφυγικές ροές, τα παραμεθόρια νησιά και για τα νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, δηλαδή να δίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις το κίνητρο της επιχορήγησης ανεξαρτήτως μεγέθους.

 • 14 Νοεμβρίου 2021, 19:55 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΛΗΣ

  Ο ορισμός των ΜΜΕ εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές, τα προγράμματα και τα μέτρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία για τις ΜΜΕ. Άρα η ΕΕ αντιμετωπίζει τις ΜΜΕ ενιαία σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, όμως στον νέο αναπτυξιακό νόμο φαίνεται ότι υπάρχει διάκριση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς οι μεσαίες επιχειρήσεις αποκλείονται από το κίνητρο της επιχορήγησης.
  Σύμφωνα και με το οδηγό χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ που έχει δοθεί στην δημοσιότητα αναφέρεται στην σελ. 5. στη συμβολή για την αποφυγή των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού: «Σε μια ενιαία αγορά χωρίς εσωτερικά σύνορα και σε ένα όλο και περισσότερο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι ζωτικής σημασίας τα μέτρα υπέρ των ΜΜΕ να βασίζονται σ’ έναν κοινό ορισμό. Η έλλειψη κοινού ορισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνιση εφαρμογή των πολιτικών και, ως εκ τούτου, στη στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση σε ένα κράτος μέλος ενδέχεται να είναι επιλέξιμη για ενίσχυση, ενώ μια επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος με ακριβώς το ίδιο μέγεθος και την ίδια δομή ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμη. Ένας κοινός ορισμός συμβάλλει στη βελτίωση της συνοχής και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τις ΜΜΕ σε ολόκληρη την ΕΕ. Επιπλέον, είναι ακόμη πιο απαραίτητος λόγω της μεγάλης αλληλεπίδρασης μεταξύ των εθνικών μέτρων και των μέτρων της ΕΕ που στόχο έχουν να βοηθήσουν τις ΜΜΕ σε τομείς όπως η περιφερειακή ανάπτυξη και η χρηματοδότηση της έρευνας.
  Συνεπώς προτείνεται στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο να μην υφίσταται διάκριση μεταξύ των μικρών-πολύ μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων και να μην αποκλείονται οι μεσαίες επιχειρήσεις από συγκεκριμένες κατηγορίες κινήτρων όπως είναι το κίνητρο της επιχορήγησης.
  Επιπλέον, θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξαντλούν τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ανεξαρτήτως κινήτρου (και όχι στο 80%) καθώς τα υπόλοιπα κράτη μέλη αναμένεται πως δεν θα προβούν σε μείωση των σχετικών ποσοστών ενίσχυσης κάτι που θα έχει ως συνέπεια να αποτρέψει τις αποφάσεις των επενδυτών για επαγγελματική δραστηριότητα στην χώρα μας με προφανή αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

 • 14 Νοεμβρίου 2021, 08:29 | Ιωάννης Παπαθεοδώρου

  Α. Θα πρέπει να γίνει διάκριση ως προς τη μορφή ενίσχυσης μεταξύ μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Δε μπορεί να εξισώνονται με τις μεγάλες. Θα πρέπει στις μεσαίες επιχειρήσεις να δοθεί και το κίνητρο της επιδότησης.
  Β. Οι ανάγκες των εταιρειών πληροφορικής, κυρίως σε επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης εφαρμογών, δε λαμβάνονται υπόψη. Σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης αφορά στο κόστος προσωπικού. Στο σχέδιο νόμου προβλέπονται, στα ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ, στις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:
  • Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 Γ.Α.Κ.) έως 200.000€ που το ποσό αυτό θα αποτελεί έως το 20% ήτοι στο άλλο 80% πρέπει αναγκαστικά να μπουν δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων. Να σημειωθεί ότι το άρθρο 25 του ΓΑΚ δε θέτει κάποιο περιορισμό.
  • Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ (άρθρο 28 Γ.Α.Κ.) έως το 20% του επενδυτικού σχεδίου και όχι πάνω από 200.000€ (εδώ υπάρχει το κίνητρο να μεταφερθεί προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης από Παν/μια προς τις εταιρίες).
  Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να εξεταστεί:
  • Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι δαπάνες του άρθρου 25 που αφορούν στο προσωπικό να διαμορφώνονται στο 100% του προϋπολογισμού της επένδυσης
  • Στις μεσαίες επιχειρήσεις στο 80% του προϋπολογισμού της επένδυσης
  • Στις μεγάλες επιχειρήσεις στο 60% του επενδυτικού σχεδίου

 • Υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Ελληνικού Επιμελητηριακού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ) προτείνω στο Άρθρο 13

  Στο Άρθρο 74

  θα ήταν χρήσιμο να προστεθούν στις δαπάνες κασι δαπάνες μελετών βιψσιμότητας σκοπιμότητας ή και τυχόν τεχνικών μελετών υλοποίησης

 • 12 Νοεμβρίου 2021, 14:20 | Φα.Μα.

  Καλησπέρα σας,
  Μελετώντας τα καθεστώτα ενίσχυσης που περιλαμβάνονται στον Αναπτυξιακό διαπίστωσα ότι οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις στα περισσότερα από αυτά αντιμετωπίζονται το ίδιο όσον αφορά τα είδη των ενισχύσεων που λαμβάνουν.
  Τόσο οι μεσαίες όσο και οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν στα περισσότερα από τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού το κίνητρο της επιχορήγησης.
  Σε κάποια από τα καθεστώτα ενίσχυσης διαφοροποιείται το ποσοστό ενίσχυσης ανάλογα με την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις αυτές αλλά δεν διαφοροποιούνται ανάλογα και τα είδη των ενισχύσεων που αυτές λαμβάνουν.
  Θεωρώ άδικο να αντιμετωπίζονται όλες οι μεσαίες επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο δραστηριοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τα είδη των ενισχύσεων που λαμβάνουν. Αντιμετωπίζονται δηλαδή το ίδιο και εξαιρούνται και οι δύο του κινήτρου της επιχορήγησης μια μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον Έβρο και μια που δραστηριοποιείται στην Αττική.
  Οι μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν πολύ σημαντικό πυρήνα παροχής εργασίας και παραγωγής ΑΕΠ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας μας και θα έπρεπε κατά την άποψή μου αυτές που δραστηριοποιούνται σε ειδικές περιοχές να επιδοτούνται και με το κίνητρο της επιχορήγησης, καθώς το συγκεκριμένο κίνητρο έχει το θετικό της χρονικής αμεσότητας.
  Προτείνω δηλαδή στα παρακάτω άρθρα να προστεθεί ειδική παράγραφος που να επιτρέπει το κίνητρο της επιχορήγησης σε μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ειδικές περιοχές (παραμεθόριες περιοχές, νησιά κ.ο.κ.).
  Παράγραφος 2β – Άρθρο 34 για το καθεστώς ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  Παράγραφος 2β – Άρθρο 41 για το καθεστώς ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  Παράγραφος 2β – Άρθρο 61 για το καθεστώς ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
  Παράγραφος 2β – Άρθρο 68 για το καθεστώς ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΑΛΙΕΙΑ
  Παράγραφος 2β – Άρθρο 75 για το καθεστώς ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
  Παράγραφος 2β – Άρθρο 81 για το καθεστώς ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
  Παράγραφος 2β – Άρθρο 87 για το καθεστώς ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
  Παράγραφος 2β – Άρθρο 94 για το καθεστώς ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  Παράγραφος 2β – Άρθρο 101 για το καθεστώς ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  Παράγραφος 2β – Άρθρο 108 για το καθεστώς ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ
  Παράγραφος 2β – Άρθρο 114 για το καθεστώς ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360Ο

  Επίσης ίσως πρέπει να γίνει και ειδική μνεία για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που πιάνουν το μέγεθος αυτό εξαιτίας του αριθμού των εργαζομένων τους χωρίς να εμφανίζουν τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών. Αυτές οι επιχειρήσεις παρέχουν εργασία σε πολύ κόσμο και χωρίς να εμφανίζουν τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών με άλλες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις εξαιρούνται του κινήτρου της επιχορήγησης και των θετικών συνεπειών αυτού.

 • Άρθρο 40- Επιλέξιμες δαπάνες
  Να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών του άρθρου 6.
  2. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν, […]
  ζ. Τις δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος της παρ. 6.
  η. Τις δαπάνες για βελτίωση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
  3. Για τα επενδυτικά σχέδια […]

  Άρθρο 47 -Επιλέξιμες δαπάνες
  Να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των
  προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
  2. Στα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια παρέχεται και η δυνατότητα ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:
  […]
  ια) δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση της παρ. 13.
  ιβ) δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

  Άρθρο 53 -Επιλέξιμες δαπάνες
  Να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των
  προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
  2. Στα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια παρέχεται και η δυνατότητα
  ενίσχυσης, […]
  η. δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση της παρ. 13.
  θ. δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

  Άρθρο 60 – Επιλέξιμες δαπάνες
  Να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των
  προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
  2. Στα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια παρέχεται και η δυνατότητα
  ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών […]
  ι. δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση της παρ. 15 και εργαζόμενων με αναπηρία
  ια. δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

  Άρθρο 67 -Επιλέξιμες δαπάνες
  Να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των
  προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
  2. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια δύναται να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:
  […]
  ι. δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση της παρ. 15 και εργαζόμενων με αναπηρία
  ια. δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

  Άρθρο 74 – Επιλέξιμες δαπάνες
  Να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των
  προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
  2. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια δύναται να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:
  […]
  ι. δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση της παρ. 15 και εργαζόμενων με αναπηρία
  ια. δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

  Άρθρο 80 -Επιλέξιμες δαπάνες
  Να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των
  προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
  2. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια δύναται να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:[…]
  β) Ενισχύσεις για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και εργαζόμενους με αναπηρία, των άρθρων 32 έως 35 του Τμήματος 6 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής,
  γ) Ενισχύσεις προς ΜμΕ, των άρθρων 17 έως 20 του Τμήματος 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Επιτροπής,
  δ) Οποιαδήποτε από τις δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος.
  ε) δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

  Άρθρο 86 – Επιλέξιμες δαπάνες
  Να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των
  προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
  2. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια δύναται να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του Παραρτήματος Β :
  […]
  ι. δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση της παρ. 15 και εργαζόμενων με αναπηρία
  ια. δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

  Άρθρο 93
  Επιλέξιμες δαπάνες
  Να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των
  προβλεπόμενων στο άρθρο 6 επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.
  2. Συμπληρωματικά με τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:
  […]
  ι. δαπάνες πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση της παρ. 15 και εργαζόμενων με αναπηρία
  ια. δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

  Άρθρο 100
  Επιλέξιμες δαπάνες
  Να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των
  προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
  2. Συμπληρωματικά με τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς
  επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:
  […]
  ι. δαπάνες πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση της παρ. 15 και εργαζόμενων με αναπηρία
  ια. δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης της παρ. 3,
  ιβ. δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ της παρ. 4 και
  ιγ. δαπάνες διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις της παρ. 5.
  ιδ. δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

  Άρθρο 107
  Επιλέξιμες δαπάνες
  Να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών του άρθρου 6.
  2. Συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:
  […]
  ι. δαπάνες πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση της παρ. 15 και εργαζόμενων με αναπηρία
  ια. δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
  3. Για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 του άρθρου 106, στην έννοια των δαπανών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
  […]

 • 12 Νοεμβρίου 2021, 12:36 | Ιωάννης Παπαθεοδώρου (Ιωάννης)

  Άρθρο 8
  στο πεδίο στ αναφέρεται ότι επιτρέπεται η 15ετής μίσθωση οικοπέδου που ανήκει στο ΔΗΜΟΣΙΟ προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα και στη συνέχεια να γίνεται μεταγραφή της σύμφωνα με το άρθρο 618.
  Σύμφωνα με το άρθρο 618 ΑΚ «Η μίσθωση ακινήτου για χρονικό διάστημα
  μακρότερο από εννέα έτη ισχύει απέναντι στο νέο κτήτορα μόνο αν
  καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και το έγγραφο αυτό
  μεταγραφεί.». Από την εν λόγω διάταξη προκύπτει ότι μεταγράφεται μόνο
  συμβολαιογραφικά καταρτισμένη μίσθωση. Η εν λόγω ρύθμιση αφορά την προστασία του μισθωτή απέναντι στον νέο κτήτορα που αποκτά την κυριότητα
  του ακινήτου, δεν αφορά όμως την εγκυρότητα της μίσθωσης η οποία μπορεί
  απόλυτα νόμιμα να συναφθεί με ιδιωτικό έγγραφο ανεξαρτήτως διάρκειας.
  Επιπρόσθετα, Σύμφωνα με τα άρθρα 1192-1208 ΑΚ του ένατου κεφαλαίου του ΑΚ που αφορούν στη μεταγραφή, στα Υποθηκοφυλάκεια και Κτηματολογικά γραφεία μεταγράφονται και καταχωρούνται αντιστοίχως συγκεκριμένες πράξεις που αναφέρονται περιοριστικά, δεν μεταγράφονται όμως ιδιωτικά συμφωνητικά και ειδικότερα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης.
  Εκτιμώ ότι θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να ξαναδεί την συγκεκριμένη πρόβλεψη για τα ακίνητα του ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
  Η αλλαγή κυριότητας σε ακίνητα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης είναι εν τοις πράγμασι αδύνατη, κατά συνέπεια η συγκεκριμένη πρόβλεψη περί μεταγεγραμμένου συμφωνητικού μίσθωσης ώστε αυτό να έχει ισχύ έναντι τρίτων νέων κτητόρων, είναι ουσιαστικά άνευ αντικειμένου αφού τα ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ουσιαστικά δεν αλλάξουν κυριότητα.

  Άρθρο 13: Δικαιούχοι ενισχύσεων
  Για πιο λόγο εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις? Αφού υπήρχε πρόβλεψη για μετατροπή τους σε νομική μορφή πάνω από επενδυτικά σχέδια ποσού 500.000€.
  Θα μπορούσε αυτό το όριο να διαμορφωθεί στις 300.000€, όσο και το όριο για μετατροπή των βιβλίων από Β΄ κατηγορίας σε Γ κατηγορίας βιβλία)και να μην αποκλειστούν οι ατομικές. Το κυριότερο θέμα που αντιμετωπίζεται με τις ατομικές κατά τη γνώμη μου είναι η καταβολή της ίδιας συμμετοχής εφόσον προβλέπεται, που όμως και σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να βρεθεί λύση (π.χ. να κατατίθεται αναγκαστικά το 50% και μετά το άλλο 50% της ίδιας συμμετοχής στον όψεως από τον οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές).
  Άρθρο 17
  Η έκθεση πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων άνω του 1.000.000 € υπογράφεται από οικονομολόγους μέλη του ΕΜΠΑ.
  Παρότι είμαι οικονομολόγος μέλος του ΕΜΠΑ δεν καταλαβαίνω τη διάκρισή αυτή. Οι συνάδελφοι από τις υπόλοιπες ειδικότητες των μελών του μητρώου γιατί αποκλείονται?
  Εφόσον ισχύσει η διαδικασία της έκθεσης πιστοποίησης θα πρέπει η επιλογή να είναι από το μητρώο του ΕΜΠΑ ανεξαρτήτου ειδικότητας (συμφωνώ με τη κα Ευγενία Οικονομίδη).

  Άρθρο 18 Περιεχόμενο Αξιολόγησης.
  Μήπως θα ήταν σκόπιμο να τεθεί ποσοστό βαρύτητας στα κριτήρια αξιολόγησης?

  Άρθρο 19: Διαδικασίες αξιολόγησης
  Φτιάξατε το ΕΜΠΑ, αφήνατε απλήρωτους για μεγάλο χρονικό διάστημα του αξιολογητές, χωρίς καμία υποστήριξη και έρχεστε τώρα να το απαξιώσετε τελείως.
  Αντί να το ενισχύσετε και να τα υποστηρίξετε ώστε να βοηθά τις επιτροπές αξιολόγησης θεωρείτε ότι η επιτροπή αξιολόγησης (παρόλο που όπως αναφέρεται μπορεί να χρησιμοποιεί και το ΕΜΠΑ) θα αξιολογεί το πλήθος των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβάλλονται.
  Μάλιστα, με τον περιορισμό του ύψους ενός επενδυτικού σχεδίου που υποβάλλεται στην περιφέρεια από 3.000.000€ στο 1.000.000€ ήτοι στη ΓΔΙΕ θα υποβάλλεται σημαντικός αριθμός επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι η επιτροπή αξιολόγησης θα ολοκληρώνει μέσω σε 45 μέρες την αξιολόγησή τους.
  Μήπως τελικά οι ορκωτοί ελεγκτές έπαιξαν και κέρδισαν?
  Χρησιμοποιήσατε το ΕΜΠΑ μέχρι εκεί που θέλατε, βασικά όπως σας βόλευε για να το απαξιώσετε.
  Θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο να ξαναδείτε το θεσμό του ΕΜΠΑ και να τον ενισχύσετε παρά τον απαξιώσετε.
  Παρακαλώ τα μέλη του ΕΜΠΑ να σχολιάσουν και να μην μείνουν αμέτοχα.

  (άρθρο 21 παρ. 3).
  Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων άνω των 700.000 € από ορκωτούς λογιστές Γιατί ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου να μην έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να ελεγχθεί είτε από το μητρώο ελεγκτών (ΕΜΠΕ) είτε από τους ορκωτούς λογιστές?
  Γιατί οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις να πρέπει να πληρώσουν τα σημαντικά ποσά αμοιβών που ζητούν οι ορκωτοί ελεγκτές πλέον τα ποσά των μηχανικών που πρέπει να δώσουν την έκθεσή τους στους ορκωτούς ελεγκτές?
  Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε την πρόβλεψη για μεσαίες ή ακόμη καλύτερα για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
  Επίσης, δεν κατανοώ τη σκοπιμότητα του άρθρου 26 παρ. 1 για την υποχρεωτική πιστοποίηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων για έργα άνω των 700.000 € από τους ορκωτούς λογιστές.
  Αντί να βοηθήσατε και να εκπαιδεύσετε τα μητρώα ΕΜΠΑ -ΕΜΠΕ και μάλιστα εάν θέλετε με τη βοήθεια των ορκωτών λογιστών τα απαξιώνετε. Γιατί εμπλουτίζεται τα μητρώα ΕΜΠΑ -ΕΜΠΕ αφού όπως φαίνεται δεν θα αποτελούν σημαντικό εργαλείο υποβοήθησης του έργου των επιτροπών?
  Θα συμφωνήσω με τον κο Τζανάκη ότι δημιουργείται στρέβλωση της αγοράς και δημιουργία μονοπωλίου.

  Άρθρο 25 (παράγραφος 4)
  Αναφέρομαι κυρίως στην περίπτωση Θ, μήπως να επανεξετασθεί το περιθώριο ενημέρωσης αντί 2μήνου στο εξάμηνο ή στο έτος.
  Επίσης, μήπως αλλαγές που συντελούνται αλλά δεν επηρεάζουν την επένδυση όπως π.χ αλλαγή ποσοστών συμμετοχής μεταξύ των ίδιων μετόχων να μην επιφέρουν πρόστιμο?
  Ευχαριστώ

 • 12 Νοεμβρίου 2021, 12:11 | ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ

  ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
  ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΑΛΙΕΙΑ

  Στις επιλέξιμες δαπάνες θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η αγορά ζωικού κεφαλαίου.

  Άρθρο 85
  Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
  Παράγραφος 1,
  Η περίπτωση ε να αντικατασταθεί ως εξής:
  ε)ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,
  Δεν υφίσταται «ατομικός» χαρακτηρισμός ακινήτου με ΦΕΚ ως παραδοσιακό.

 • 12 Νοεμβρίου 2021, 10:27 | Καραχάλιος Κωνσταντίνος

  ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  Στο άρθρο 85 παρ 1 στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια δεν περιλαμβάνονται τα αναφερόμενα στο Ν4276/14 στο άρθρο 1 παρ 1β Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:
  Σας γνωρίζουμε, από εμπειρία ,ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση, για τη μορφή αυτή , για δύο, εκτός των άλλων, ιδιαίτερα λόγους α) λόγω της αυτοτέλειας λειτουργίας και της ανεξάρτητης προσπέλασης ( εποχή του κορονοϊού) και
  β) Εξυπηρετούν ,λόγω μεγέθους τον οικογενειακό τουρισμό .
  Νομίζουμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις ενισχύσεις τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα

 • 11 Νοεμβρίου 2021, 08:27 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  1.Αυξημένη ενίσχυση/επιχορήγηση
  Στα καθεστώτα
  • ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΑΛΙΕΙΑ
  • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
  • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
  • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360
  εξαιρούνται περιοχές εντώς ΕΣΔΙΜ από αυξημένη ενίσχυση με μορφή επιχορήγησης (100%). Έτσι, μικρή Επιχείρηση στην Πτολεμαΐδα θα λάβει 80% με μορφή επιχορήγησης.
  Προτείνεται να προστεθεί στην παράγραφο για ορεινές και παραμεθόριες του κάθε καθεστώτος η περίπτωση:
  (στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές: )
  -εντός των περιοχών που καλύπτουν τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).
  2. Λάθος αναφορά ΕΣΠΑ
  Στην παρ. 4 του άρθρου 30 το ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027 αναφέρεται ως Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) .
  Ο ορθός τίτλος είναι Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027
  3. Ενταξη στο ΕΣΠΑ
  Η αναφορά γίνεται μόνο στο καθεστώς ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
  – Θα μπορούσε να γίνει ένταξη επιχειρήσεων και άλλων καθεστώτων στο ΕΣΠΑ
  -Πρέπει κατά την αίτηση της επιχείρησης να δηλώνεται με σαφήνεια η επιθυμία της να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ή όχι.
  4. Φορεις Υποδοχής/Εξέτασης
  Στα καθεστώτα που αναφέρονται σε συγκριτική αξιολόγηση, φορείς υποδοχής είναι το Υπουργείο και οι ΔΙΑΠ των Περιφερειών.
  Προτείνουμε να βγουν οι περιφέρειες και από τα καθεστώτα
  • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360
  λόγω ιδιαίτερου χειρισμού και γνώσεων που απαιτούνται για την αξιολόγησή τους.

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 17:29 | Γιάννης Παπαδόπουλος

  Δεν πρέπει να ομαδοποιούνται οι μεσαίες με τις μεγάλες επιχειρήσεις, όσον αφορά τα κίνητρα ενίσχυσης. Η ΕΕ θεωρεί τις ΜΜΕ ως ίσες και τις διακρίνει μόνο από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμός 651/2014 με βάση τον οποίο χορηγούνται οι περιφερειακές ενισχύσεις στα κράτη μέλη (40) «Οι ΜΜΕ συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας και, γενικότερα, αποτελούν παράγοντα κοινωνικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η ανάπτυξή τους μπορεί να παρεμποδιστεί από δυσλειτουργίες της αγοράς, με αποτέλεσμα οι ΜΜΕ να αντιμετωπίζουν ορισμένα από τα ακόλουθα τυπικά προβλήματα. Οι ΜΜΕ συχνά δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν κεφάλαια ή δάνεια λόγω της απροθυμίας ορισμένων χρηματοπιστωτικών αγορών να αναλάβουν σχετικούς κινδύνους και των περιορισμένων εγγυήσεων που είναι σε θέση να παράσχουν οι ΜΜΕ. Εξάλλου, το περιορισμένο μέγεθος των πόρων τους ενδέχεται να περιστέλλει την πρόσβασή τους σε πληροφορίες, ειδικότερα όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και τις δυνητικές αγορές. Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ, ο παρών κανονισμός θα πρέπει, συνεπώς, να απαλλάσσει ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων όταν χορηγούνται υπέρ των ΜΜΕ. ».
  Σύμφωνα με την κομισιόν οι ΜμΕ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ελ¬ληνική εμπορική μη χρηματοπιστωτική οικονομία, αφού παράγουν το 63,6% της προστιθέμενης αξίας και το 87,9% της απασχόλησης, υπερβαίνοντας και στους δύο αυτούς τομείς τον ευρωπαϊκό μέσον όρο (56,4% και 66,6% αντίστοιχα).
  Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε. για το 2019 οι μεσαίες επιχειρήσεις την Ελλάδα αποτελούν μόλις το 0,3% των επιχειρήσεων στην χώρα, και συνεπώς δεν θα επιβαρυνθεί ιδιαίτερα ο κρατικός προϋπολογισμός από πιθανές άμεσες ενισχύσεις που θα λάβουν, ενώ ταυτόχρονα απασχολούν σχεδόν 250.000 εργαζομένους συμμετέχοντας με σχεδόν 10% στο συνολικό εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.
  Ως εκ τούτου προτείνεται στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο να μην υφίσταται διάκριση μεταξύ των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων και να μην αποκλείονται οι μεσαίες επιχειρήσεις από συγκεκριμένες κατηγορίες κινήτρων μεταξύ των οποίων είναι και το κίνητρο της επιχορήγησης.

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 11:35 | Ιωάννης

  Γιατί οι ΒΙΟΠΑ είναι εκτός των περιοχών που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες? Πρέπει και αυτές να συμπεριληφθούν στον Νόμο.

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 07:50 | Ιωάννης

  Γιατί οι ΒΙΟΠΑ εξαιρούνται από τις ειδικές περιοχές επενδύσεων?

 • 8 Νοεμβρίου 2021, 12:32 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ

  Στις προτάσεις σας για την μορφή ενίσχυσης σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις,προτείνεται κυρίως φορολογικά κίνητρα η Leasing η Ενίσχυση εισφορών.
  Με δεδομένη όμως την αναγκαιότητα των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων να γίνουν πλέον ανταγωνιστικές τόσο στο Ελληνικό όσο και διεθνές περιβάλλον που δραστηριοποιούνται με αναβάθμιση της ποιότητας των προιόντων τους,απαιτείται να πραγματοποιούνται συνεχώς σημαντικές επενδύσεις.
  Με δεδομένη την διεθνή αύξηση των τιμών σε πρώτες ύλες αλλά και του βιομηχανικού κόστους παραγωγής (ενέργεια,υλικά συσκευασίας) και των Logistics,τα κέρδη των επιχειρήσεων θα είναι σημαντικά μειωμένα τα επόμενα χρόνια.
  Αρα ακυρώνεται εκ των προτέρων το κίνητρο των φορολογικών μειώσεων επι των κερδών.
  Θεωρούμε ότι πρέπει να ισχύσουν ισχυρά κίνητρα επιδοτήσεων όπως προβλεπόταν και στους προηγούμενους αναπτυξιακούς προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον των υγειών μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων ,που αποτελούν σημαντικό μερίδιο των Ελληνικών επιχειρήσεων και συμβάλλουν τα μέγιστα στην απασχόληση .

 • 6 Νοεμβρίου 2021, 14:18 | Λάβδας Στέλιος

  Σε όλα τα καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων προβλέπεται ότι : «Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.»
  Ειδικά για τις μεσαίες επιχειρήσεις -με τίς περιορισμένες χρηματοδοτικές δυνατότητες έναντι των μεγάλων (πχ άντληση κεφαλαίων από εταιρικά ομολογιακά δάνεια από την αγορά)- η απουσία του κινήτρου της επιχορήγησης διαμορφώνει δυσμενείς χρηματοοικονομικά συνθήκες για τα επενδυτικά σχέδια αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων και εμποδίζει πολλές νέες επενδύσεις που έχει ανάγκη να υλοποιήσει η μεσαία επιχειρηματικότητα.
  Προτείνεται να χορηγείται και στις μεσέες επιχειρήσεις το κίνητρο της επιχορήγησης όπως και στις μικρές.

 • Άρθρο 38
  Σκοπός
  Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων.

  Στο παραπάνω άρθρο θα πρέπει να διασαφηνιστεί ξεκάθαρα εάν με την φράση «που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος» περιγράφεται μόνο το φυσικό ή το φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Στις σχετικές προκυρήξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου αναφέρεται περιβάλλον περιγράφεται το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον.

  Η προστασία και η αειφορία θα πρέπει να αφορά πρώτα – πρώτα το δομημένο περιβάλλον καθώς αυτό σχετίζεται άμεσα με τις περισσότερες ώρες της καθημερινότητας των πολιτών.