ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 129-130)

Άρθρο 129
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού δύναται να καθορίζονται το περιεχόμενο, οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι περιορισμοί των επενδυτικών σχεδίων των παρ. 2, 3 και 4 του Παραρτήματος Α.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύονται οι επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 6 έως 10 του Παραρτήματος Β, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού τους και ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση ελέγχων των επενδύσεων που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του Μέρους Β.

4. Για την υποβολή αιτημάτων τροποποιήσεων της παρ. 1 του άρθρου 22 απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών. Τα ως άνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 24.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών εξειδικεύεται ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για κάθε φορολογικό έτος, τυχόν δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χρήση του φορολογικού οφέλους, το περιεχόμενο της Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (ΔΦΑ) της περ. ιβ’ της παρ. 3 του άρθρου 25, καθώς και κάθε συναφές θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 24.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των καθεστώτων ενισχύσεων του Μέρους Β΄.

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την παρακολούθηση τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 26.

9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται η διαδικασία ανάκλησης των αποφάσεων υπαγωγής ή και ανάκτησης ενισχύσεων, ο τρόπος επιβολής προστίμου και είσπραξής του, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα με την εφαρμογή του άρθρου 28.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος για την ανάκληση του φορολογικού οφέλους, την καταβολή των οφειλόμενων φόρων, τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του οφειλόμενου ποσού φόρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα του άρθρου 28.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών καθορίζεται ετησίως το ποσό κατά είδος ενίσχυσης που χορηγείται ανά καθεστώς, που συνίσταται και προκηρύσσεται βάσει του άρθρου 29. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσά, έως το προβλεπόμενο στον Γ.Α.Κ. όριο ανά καθεστώς.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να καθορίζονται το ειδικό πλαίσιο, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και τυχόν περιορισμοί για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων» του άρθρου 37.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται καθορίζονται ειδικοί όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές και περιορισμοί για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων» του άρθρου 44.

14. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του συναρμόδιου Υπουργού δύναται να καθορίζεται το ειδικότερο πλαίσιο εφαρμογής του καθεστώτος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων από το ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 σύμφωνα με το άρθρο 57.

15. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού δύναται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία» κατά το άρθρο 64.

16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύνανται να καθορίζονται ειδικοί όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές και περιορισμοί για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος, επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως ορίζεται στα στοιχεία 8 και 10 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ..
Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση ρυθμίζει αποκλειστικά τις περιπτώσεις, στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου ή το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και όχι: α) με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή β) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του Γ.Α.Κ..

17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύνανται να υπάγονται σε καθεστώτα ενισχύσεων του καθεστώτος «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή» και «Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία» είδη επενδυτικών σχεδίων στους τομείς:
αα. Της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 354), με την επιφύλαξη του Γ.Α.Κ. και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 (ΕΕ L 369) της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014,
ββ. της γεωργίας, σύμφωνα με το στοιχείο 9 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ..
Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια των τομέων αυτών.

18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού, η οποία δεν δύναται να τροποποιηθεί πριν την παρέλευση διετίας από την έκδοσή της, δύναται να καθορίζονται περιοχές της Επικράτειας οι οποίες παρουσιάζουν υπερσυγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας και οι οποίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» ή και από είδη ενισχύσεων της παρ. 1 του άρθρου 87.

19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού δύναται να καθορίζονται το είδος και η έκταση των έργων που εντάσσονται στο εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων, ώστε ο εκσυγχρονισμός να θεωρείται ολοκληρωμένης μορφής, σύμφωνα με το άρθρο 90.

20. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού δύναται να καθορίζονται το είδος και η έκταση των έργων που εντάσσονται στον εκσυγχρονισμό των τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings), ώστε ο εκσυγχρονισμός να θεωρείται ολοκληρωμένης μορφής, σύμφωνα με το άρθρο 90.

21. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού δύναται να καθορίζονται οι προδιαγραφές και οι όροι που πρέπει να πληρούν επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος «Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού» του άρθρου 97.

22. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Λ.Τ.Ε., καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με τον ν. 4449/2017 (Α΄171) κατά το άρθρο 120.
23. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ο τρόπος, οι κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων και η διαδικασία άσκησης του δειγματοληπτικού ελέγχου, τα όρια ελέγχου επενδύσεων για κάθε επιτροπή, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του δειγματοληπτικού ελέγχου του άρθρου 120.

Άρθρο 130
Μεταβατικές διατάξεις
1. Επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν υπαχθεί στους ν. 4399/2016 (Α’ 117), 3908/2011 (Α’ 8), 3299/2004 (Α’ 261), 2601/1998 (Α’ 81) και 1892/1990 (Α’ 101), εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου, ολοκλήρωσης, καταβολής ενισχύσεων και τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων των επενδυτικών σχεδίων των παραπάνω νόμων αξιοποιούνται, όπου απαιτείται, τα θεσμικά όργανα των αναπτυξιακών νόμων του Μέρους Γ΄ και τα οριζόμενα στις οικείες αυτών διατάξεις.
Αρμόδιοι φορείς τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής, ελέγχου, ολοκλήρωσης επενδύσεων, καταβολής ενισχύσεων και παρακολούθησης των μακροχρονίων υποχρεώσεων είναι οι φορείς υποδοχής των αιτήσεων και έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων.

2. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής ή απόρριψης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, εξετάζονται σύμφωνα με τον ν. 4399/2016 και το οικείο καθεστώς ενίσχυσης αυτού.
Στην περιπτώσεις που μετά την 1η Ιανουαρίου 2022 εκδίδονται αποφάσεις υπαγωγής και μόνο εφόσον το ύψος ενίσχυσής τους υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022 – 2027 πραγματοποιείται η προσαρμογή στα νέα όρια.

3. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κανονιστικές αποφάσεις που ισχύουν για την υλοποίησή τους και αφορούν στις διαδικασίες ελέγχου, ολοκλήρωσης και καταβολής των ενισχύσεων.

4. Εφαρμόζεται και για τον παρόντα η παρ. 35 του άρθρου 6 του ν. 2601/1998 (Α΄ 81) για τις προϋποθέσεις, τους περιορισμούς και τους όρους για την εφαρμογή των ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας σε περιπτώσεις αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιου, σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3299/2004 (Α’ 261), την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) και την παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117).

5. H υπ` αρ. 43965/30.11.1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού για τον καθορισμό του είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων, για την υπαγωγή τους στον ν. 1892/1990 (Β΄ 922), διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 90.

6. Η υπ` αρ. 58692/5.8.1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 870) για το είδος και έκταση των έργων, που πρέπει να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά προγράμματα ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) τάξης Γ΄ και ανώτερης για να θεωρείται ο εκσυγχρονισμός αυτός ως ολοκληρωμένης μορφής και να είναι δυνατή η εφαρμογή των ενισχύσεων του ν. 2601/1998, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση κοινής απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 90.

7α. Η υπ’ αρ. 108621/17.10.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3410), αναφορικά με τον καθορισμό ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, αποκλειστικά για τις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 71.

β. Η υπ΄ αρ. 129229/24.11.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 4122) αναφορικά με τον καθορισμό των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 71.

γ. Η υπ΄ αρ. 86642/28.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3539), αναφορικά με τον καθορισμό των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), καθώς και των μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, για τα οποία το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 71.

8. Η υπ’ αρ. 135056/16.12.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 4155), αναφορικά με τον καθορισμό της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για τη χορήγηση προκαταβολής για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον ν. 3908/2011, που σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016, εφαρμόζεται αναλογικά στον ν. 4399/2016 δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4582/2018 (Α’ 208), διατηρείται σε ισχύ, μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 2α του αρ. 24.

9. Η απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 19 έχει εφαρμογή και για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, καθώς και των ν. 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998. Με την έκδοση της απόφασης αυτής καταργείται η υπ’ αρ. 2106/31.1.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων (Β`183).

10. Η υπ΄ αρ. 61239/15.6.2020 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 2471), αναφορικά με την εφαρμογή της ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον ν. 4399/2016, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 24.

11. Η υπ` αρ. 76008/22.12.2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β` 3653) για τον έλεγχο της τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων επιχειρήσεων των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους εφαρμόζεται και για τον παρόντα μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 26.

12. Η υπ΄ αρ. 47718/8.11.2011 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β΄ 2669) για τον καθορισμό της διαδικασίας και του τρόπου επέλευσης των συνεπειών για τις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων (ως προς τις θέσεις απασχόλησης) των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004, εφαρμόζεται και για τον παρόντα μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 28.

13. Η περ. η της παρ. 1 του άρθρου 25 για την υποβολή έκθεσης ορκωτού ελεγκτή στα επενδυτικά σχέδια άνω των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ εφαρμόζεται και για τα επενδυτικά σχέδια των ν. 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 18:14 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 130, αναφέρεται πως σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής για τα καθεστώτα του Νόμου 4399 και εφόσον το ύψος ενίσχυσης τους υπερβαίνει τα όρια του Νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, θα πραγματοποιείται προσαρμογή στα νέα όρια. Αυτό θεωρούμε πως θα δημιουργήσει κλυδωνισμούς στις επιχειρήσεις, τους οποίους δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν όταν υπέβαλαν τα επενδυτικά τους σχέδια. Φανταζόμαστε πως το εν λόγω σημείο θα τροποποιηθεί και θα διορθωθεί, για να μην παρατηρηθούν φαινόμενα που θα υποσκάπτουν την εικόνα της χώρας ως ένας τόπος προσέλευσης επενδύσεων.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 17:10 | Κωνσταντίνος Νίκου – Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου, Α/Πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Δυτικής Μακεδονίας

  – Άρθρο 130 (παρ. 1)
  «Επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής ή απόρριψης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, εξετάζονται σύμφωνα με τον ν. 4399/2016 και το οικείο καθεστώς ενίσχυσης αυτού. Στην περιπτώσεις που μετά την 1η Ιανουαρίου 2022 εκδίδονται αποφάσεις υπαγωγής και μόνο εφόσον το ύψος ενίσχυσής τους υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022 – 2027 πραγματοποιείται η προσαρμογή στα νέα όρια.»
  Παρατηρήσεις / επισημάνσεις
  Η θέσπιση ανώτατων ορίων ενίσχυσης αποκλειστικά για προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου με ισχύ από 01/01/2022, αποκλείει την εφαρμογή τους σε περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων με ημερομηνία έγκρισης η οποία είναι προγενέστερη αλλά πλησίον της έναρξης του νέου έτους. Στο πλαίσιο αυτό, για τη διασφάλιση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων με σημαντική συμβολή στην οικονομία, κρίνεται σκόπιμη η προσαρμογή του αυξημένου ποσοστού ενίσχυσης του επικαιροποιημένου ΧΠΕ στις ήδη εγκεκριμένες και εν εξελίξει επενδύσεις, εφόσον αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί και οριστικά παραληφθεί και εγκρίθηκαν με μικρή χρονική διαφορά από την αρχή του νέου έτους (π.χ. εντός του 2ου εξαμήνου του έτους 2021).
  Η ενίσχυση της υλοποίησης σημαντικής κλίμακας επενδύσεων με συμβολή στην τοπική οικονομία αναδεικνύεται περαιτέρω στις περιπτώσεις των περιοχών που ορίζονται ως περισσότερο επηρεαζόμενες από την απολιγνιτοποίηση και καθορίζονται εντός των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων στις ως άνω περιοχές τόσο σε επίπεδο οικονομίας όσο και σε επίπεδο απασχόλησης, κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου προσέλκυσης και υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων. Στόχος αποτελεί η υποστήριξη και προώθηση του μετασχηματισμού των τοπικών οικονομικών και η αντιστάθμιση του περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας λόγω παύσης της λιγνιτικής παραγωγής. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται να δοθεί έμφαση στη δυνατότητα εφαρμογής των ανώτατων ορίων ενίσχυσης ιδιαιτέρως για τις περιπτώσεις ήδη εγκεκριμένων και εν εξελίξει επενδυτικών σχεδίων στις εν λόγω επηρεαζόμενες περιοχές.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 16:24 | Νικος Μεϊμετέας

  Άρθρο 130

  Η παράγραφος 9 αναφέρει:
  9. Η απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 19 έχει εφαρμογή και για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, καθώς και των ν. 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998. Με την έκδοση της απόφασης αυτής καταργείται η υπ’ αρ. 2106/31.1.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων (Β`183).

  Το άρθρο 19 δεν έχει παράγραφο 10 και δεν είναι και σε αντιστοιχία με το θέμα της απόφασης που καταργεί. Το σωστό θεωρώ ότι είναι το ακόλουθο:

  9. Η απόφαση της παρ. 11 του άρθρου 21 έχει εφαρμογή και για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, καθώς και των ν. 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998. Με την έκδοση της απόφασης αυτής καταργείται η υπ’ αρ. 2106/31.1.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων (Β`183).

  Η παράγραφος 10,

  13. Η περ. η της παρ. 1 του άρθρου 25 για την υποβολή έκθεσης ορκωτού ελεγκτή στα επενδυτικά σχέδια άνω των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ εφαρμόζεται και για τα επενδυτικά σχέδια των ν. 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004.

  Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  13. Η περ. η της παρ. 1 του άρθρου 25 για την υποβολή έκθεσης ορκωτού ελεγκτή στα επενδυτικά σχέδια άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ εφαρμόζεται και για τα επενδυτικά σχέδια των ν. 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004.

 • Προσαρμογή ορίων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων

  Επί της παραγράφου 2, του άρθρου 130 του σχεδίου διαβούλευσης του νέου νόμου, θεωρείται άδικο και μεροληπτικό για υποβληθείσες προτάσεις στον Ν. 4399/16 και για τις οποίες δεν πρόκειται να εκδοθούν αποφάσεις υπαγωγής εντός του 2021, να προσαρμοστούν τα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με τον ΧΠΕ 2022 – 2027 και να χάσουν μέρος ή το σύνολο της ενίσχυσής τους (κυρίως όσοι έχουν υποβάλλει σε περιοχές της Αττικής).
  Προτείνεται, εφ’ όσον ισχύσει, η ανυπερθέτως ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των αποφάσεων υπαγωγής των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων εντός του 2021, προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να μην απωλέσουν την ενίσχυση που δικαιούνται από τον Ν. 4399/16.

 • Στο άρθρο 129 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» προτείνουμε να προστεθεί «Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης παρέχεται η εξουσιοδότηση στους Περιφερειάρχες να αναθέτουν καθήκοντα αξιολόγησης και διαχείρισης για τα επενδυτικά σχέδια έως ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ από κατάλληλους Ενδιάμεσους Φορείς».

  Στο άρθρο 130 «Μεταβατικές διατάξεις», προτείνουμε την παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Νόμο 3908/2011 μέχρι τις 30/6/2022, λόγω των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορονοϊού στις επιχειρήσεις, η οποία δεν έχει σταματήσει ακόμα, δυσχεραίνοντας τον προγραμματισμό και την τήρηση των οικονομικής φύσεως υποχρεώσεων. Πέρα από τα παραπάνω, σημειώνεται και το πρόβλημα ότι ενώ υπάρχουν επενδυτικά σχέδια που θα ολοκληρωθεί η υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, χρονικά δεν είναι εφικτό να εκδοθούν επικαιροποιημένες άδειες λειτουργίας και να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες των αιτημάτων ολοκλήρωσης.

 • 13 Νοεμβρίου 2021, 20:50 | Τζανάκης Μιχάλης

  Στο άρθρο 130 παρ. 9. Αναφέρει «η απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 19 …» όμως το άρθρο 19 δεν έχει παράγραφο 10, σταματάει στην παράγραφο 9.

  Στο άρθρο 130 παρ. 13. Αναφέρει «Η περ. η της παρ. 1 του άρθρου 25 …» όμως στο άρθρο 25 η παρ.1 δεν έχει περ. η.

 • Άρθρο 129 -Εξουσιοδοτικές διατάξεις
  Να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού δύναται να καθορίζονται το περιεχόμενο, οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι περιορισμοί των επενδυτικών σχεδίων των παρ. 2, 3 και 4 του Παραρτήματος Α.
  […]
  24. Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα επενδυτικά σχέδια για τη διασφάλιση της προσβασιμότητάς τους στα άτομα με αναπηρία.

 • Αξιότιμε Κε Υπουργέ,
  Αναφερόμενος στην παράγραφο 2 του άρθρου 130 που αναφέρει ότι: Επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής ή απόρριψης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, εξετάζονται σύμφωνα με τον ν. 4399/2016 και το οικείο καθεστώς ενίσχυσης αυτού.
  Στην περιπτώσεις που μετά την 1η Ιανουαρίου 2022 εκδίδονται αποφάσεις υπαγωγής και μόνο εφόσον το ύψος ενίσχυσής τους υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022 – 2027 πραγματοποιείται η προσαρμογή στα νέα όρια.

  Με βάση τα περιεχόμενο της ως άνω παραγράφου Καθίσταται προφανής ο κίνδυνος μείωσης της ενίσχυσης για εκατοντάδες σχέδια επιχειρήσεων της περιφέρειας Αττικής που μάλιστα έχουν αξιολογηθεί και για τα οποία έχουν δημοσιευτεί οι οριστικοί πίνακες υπαγωγής των έργων για τα οποία όμως δεν έχουν εκδοθεί και δεν έχουν αποσταλεί οι ατομικές αποφάσεις υπαγωγής προφανώς με ευθύνη της υπηρεσίας.
  Εάν παραμείνει το άρθρο όπως είναι διατυπωμένο δημιουργεί στρέβλωση στην αγορά και επιφέρει αδικία και διάκριση σε ένα σημαντικό μέρος των επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία υπεβλήθησαν στην ίδια προγραμματική περίοδο.

 • 5 Νοεμβρίου 2021, 16:28 | ΠΑΝΟΣ ΜΑΥΡΟΕIΔΗΣ

  Σχετικά με την παράγραφο 2, του άρθρου 130, θεωρείται άδικο για υποβληθείσες προτάσεις στον Ν. 4399/16 και για τις οποίες δεν πρόκειται να εκδοθούν αποφάσεις υπαγωγής εντός του 2021, να προσαρμοστούν τα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με τον ΧΠΕ 2022 – 2027 και να χάσουν μέρος ή το σύνολο της ενίσχυσής τους (κυρίως όσοι έχουν υποβάλλει σε περιοχές της Αττικής).
  Προτείνεται ανυπερθέτως η ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των αποφάσεων υπαγωγής των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων εντός του 2021, προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να μην απωλέσουν την ενίσχυση που δικαιούνται από τον Ν. 4399/16.

 • 5 Νοεμβρίου 2021, 13:39 | ΠΑΝΟΣ ΜΑΥΡΟΙΕΔΗΣ

  Σχετικά με την παράγραφο 2, του άρθρου 130, θεωρείται άδικο για υποβληθείσες προτάσεις στον Ν. 4399/16 και για τις οποίες δεν πρόκειται να εκδοθούν αποφάσεις υπαγωγής εντός του 2021, να προσαρμοστούν τα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με τον ΧΠΕ 2022 – 2027 και να χάσουν μέρος ή το σύνολο της ενίσχυσής τους (κυρίως όσοι έχουν υποβάλλει σε περιοχές της Αττικής).
  Προτείνεται ανυπερθέτως η ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των αποφάσεων υπαγωγής των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων εντός του 2021, προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να μην απωλέσουν την ενίσχυση που δικαιούνται από τον Ν. 4399/16.