ΜΕΡΟΣ Γ’ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (άρθρα 117-128)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 117
Μητρώα Αξιολογητών Επενδυτικών Σχεδίων
1. Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος αξιοποιούνται:

α. Το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του οποίου η σύσταση προβλέπεται στο άρθρο 7 του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83),
β. Το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών που συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων «Ε.Λ.Τ.Ε.» που έχει την ευθύνη του ελέγχου της πλήρωσης των τυπικών προσόντων των μελών του, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 (Α’ 176), και που διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ετησίως.
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές, που διενεργούν αξιολόγηση σε επενδυτικά σχέδια, όπως ορίζεται στον παρόντα, εφαρμόζουν αναλογικά στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014 και στον ν. 4449/2017. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές δεν δύνανται να διενεργούν αξιολόγηση σε επενδυτικό σχέδιο, εφόσον συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκπόνηση του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.
2. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων μεριμνά για την κατάρτιση και επιμόρφωση των αξιολογητών και την περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους.
3. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των αξιολογητών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η μη συμμόρφωσή τους σε αυτές, εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων Οδηγός Δεοντολογίας Αξιολογητών, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Διεύθυνσης.

Άρθρο 118
Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων

1. Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων συστήνεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) άτομα. Στην απόφαση ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών, καθώς και οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής.
Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να προέρχονται είτε από τους αρμόδιους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 17, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών του Υπουργείου, είτε από τα μέλη των Μητρώων Αξιολογητών του άρθρου 117 (ΕΜΠΑ και Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών).
Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της Επιτροπής, αυτή μπορεί να ορίζει ειδικούς εισηγητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη της. Οι εισηγητές μπορεί να προέρχονται από εξειδικευμένους φορείς, ή από τα Μητρώα Αξιολογητών του άρθρου 117.
Η απόφαση συγκρότησης κάθε Επιτροπής εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Αναφορικά με τη σύσταση της Επιτροπής, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 90280/18.8.2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 2981), έως την έκδοση νέας απόφασης.

Άρθρο 119
Επιτροπή Ενστάσεων

1. Συστήνεται Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων με απόφαση των αρμόδιων οργάνων των φορέων της παρ. 3 του άρθρου 17 που αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία προέρχονται από τους αρμόδιους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 17. Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης.
2. Η σύνθεση, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ενστάσεων ορίζονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης.

Άρθρο 120
Όργανα ελέγχου επενδυτικών σχεδίων

1. Η διενέργεια των ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον παρόντα και στους ν. 4399/2016 (Α΄ 117), 3908/2011 (Α΄ 8) και 3299/2004 (Α΄ 261) πραγματοποιείται:
α. Από τα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83).
Τα όργανα ελέγχου επενδύσεων συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των μελών τους, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2) και η ιδιότητά τους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της ελεγχόμενης επένδυσης, ο χρόνος και ο τρόπος συγκρότησής τους, και ανάλογα με το είδος του ελέγχου, οι αρμοδιότητές τους, το αντικείμενο του ελέγχου, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου υποχρεούνται να διενεργήσουν τον έλεγχο και να παραδώσουν την έκθεσή τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια απόφαση δύναται να ορίζεται, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης ή το κόστος των επενδυτικών σχεδίων, η συγκρότηση των Οργάνων Ελέγχου από μέλη του Ε.Μ.Π.Ε., τα οποία αποτελούνται από ένα (1) τουλάχιστον μέλος κατόπιν κλήρωσης υποχρεωτικά και με ορισμό των λοιπών μελών έπειτα από πρόταση του αρμόδιου φορέα της παρ. 3 του άρθρου 17. Δύναται, επίσης, να ορίζεται με την ίδια απόφαση ο μέγιστος ετήσιος αριθμός των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία χρεώνεται κάθε μέλος Ε.Μ.Π.Ε., που προτείνεται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου.
Η απόφαση συγκρότησης κάθε οργάνου ελέγχου επένδυσης εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων.
β. Από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατ` επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) έκθεση ελέγχου περί πιστοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του επενδυτικού έργου ή της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, υπογεγραμμένη από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 (Α’ 176) και διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ετησίως. Με αυτήν συνυποβάλλονται η έκθεση ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4449/2017, υπογεγραμμένη από τον ως άνω ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία και σχετική βεβαίωση υλοποίησης από πολιτικό μηχανικό, καθώς και, όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας ή και λογιστή – φοροτεχνικό Α` τάξης για τις οικονομικές καταστάσεις ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο.
Η διενέργεια ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται στην παρούσα, θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν έλεγχο σε επενδυτικά σχέδια, όπως ορίζεται στον παρόντα, εφαρμόζουν αναλογικά στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ 537/2014 και στον ν. 4449/2017. Πέραν των ανωτέρω, απαγορεύεται να διενεργούν έλεγχο σε επενδυτικά σχέδια, όπως ορίζεται στον παρόντα, ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίοι / οποίες συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκπόνηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Λ.Τ.Ε., καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με τον ν. 4449/2017.

2. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο ποσοστού, τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) ετησίως επί του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων, που διενεργείται από τριμελή επιτροπή και η οποία ορίζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της παρ. 3 του άρθρου 17, αποτελούμενη από: α) ένα (1) υπάλληλο της αρμόδιας Υπηρεσίας, β) ένα (1) μέλος που προτείνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μέλος του Ε.Μ.Π.Ε. και δ) ένα (1) μέλος που προτείνεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μέλος του Ε.Μ.Π.Ε. Το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ο τρόπος, οι κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων και η διαδικασία άσκησης του δειγματοληπτικού ελέγχου, τα όρια ελέγχου επενδύσεων για κάθε επιτροπή, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του δειγματοληπτικού ελέγχου.
Σε περίπτωση που κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις και ανακριβείς δηλώσεις σε σχέση με όσα έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν), επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 28.

3. Αν από τον δειγματοληπτικό έλεγχο της παρούσας διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των διατάξεων ως προς την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου του άρθρου 32 του ν. 4449/2017 του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ως προς την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας, η υπόθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) για περαιτέρω έλεγχο και για επιβολή των κυρώσεων της παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017.

4. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των ελεγκτών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η μη συμμόρφωσή τους σε αυτές, εκδίδεται Οδηγός Δεοντολογίας Ελεγκτών από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Διεύθυνσης.

5. Το άρθρο 21 για τη διενέργεια ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος εφαρμόζεται ανάλογα και για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στους ν. 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004.

6. Για την εφαρμογή της παρ. 1, όσον αφορά την απόφαση σύστασης των Οργάνων Ελέγχου, εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 118699/31.10.2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 3929), έως την έκδοση νέας απόφασης της περ. α της παρ. 1.

7. Η υπ΄ αρ. 134020/23.12.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 4767) διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης του τελευταίου εδαφίου της περ. β της παρ. 1.

8. Η υπ΄ αρ. 133829/23.12.2019 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της περ. β της παρ. 1.

Άρθρο 121
Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών, η οποία είναι πενταμελής και αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή και των Περιφερειών.
Η Επιτροπή αυτή ασκεί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 3 του άρθρου 17, τις εξής αρμοδιότητες:
α. Εξετάζει τις αιτήσεις των υποψήφιων αξιολογητών και ελεγκτών και εισηγείται σχετικά στο αρμόδιο όργανο, με απόφαση του οποίου εγγράφονται στα Μητρώα,
β. παρακολουθεί τη συμμόρφωση των εγγεγραμμένων στα Μητρώα στον παρόντα, καθώς και την ορθή εφαρμογή εκ μέρους τους του κανονιστικού πλαισίου,
γ. μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις προς τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα, να επιβάλει την προσωρινή τους παύση, καθώς και να εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο την οριστική διαγραφή τους, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται πλημμελής ή εκπρόθεσμη εκπλήρωση των καθηκόντων τους,
δ. διενεργεί ελέγχους στις εκθέσεις αξιολόγησης ή ελέγχου που υποβάλλουν οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα,
ε. συντάσσει Οδηγό Διαχείρισης των Μητρώων, ο οποίος περιλαμβάνει τα σχετικά με τα προσόντα και την αξιολόγηση των εγγεγραμμένων σε αυτά.
2. Η Επιτροπή στο τέλος κάθε έτους υποβάλλει έκθεση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εφαρμογής του αναπτυξιακού νόμου, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωσή τους.
3. Οι αρμοδιότητες και οι διαδικασίες λειτουργίας της Επιτροπής εξειδικεύονται στην απόφαση σύστασής της.
4. Για την εφαρμογή του παρόντος εξακολουθεί να ισχύει η υπ΄ αρ. 122368/16.11.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 3800) για τη σύσταση Επιτροπής για τη Διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), του π.δ. 33/2011 (Α’ 83), και τον έλεγχο των σχετικών Διαδικασιών.

Άρθρο 122
Γνωμοδοτική Επιτροπή

1. Σε κάθε φορέα της παρ. 3 του άρθρου 17 συστήνεται με απόφασή του Γνωμοδοτική Επιτροπή.
2. Στην απόφαση σύστασης ορίζονται η σύνθεση της Επιτροπής, τυχόν ειδικές περιπτώσεις σχετικά με την έκδοση αποφάσεων τροποποιήσεων, ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τον τρόπο λειτουργίας της. Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15). Τα μέλη αυτά προέρχονται από στελέχη των φορέων της παρ. 3 του άρθρου 17, συναρμόδιων υπουργείων και εποπτευόμενων φορέων, με εμπειρία σε θέματα του παρόντος νόμου, καθώς και από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και ειδικούς σε θέματα επενδύσεων. Η θητεία τους ορίζεται διετής.
Στις Επιτροπές συμμετέχει ο Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του οικείου φορέα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
3. Έργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για την έκδοση αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς και ο τρόπος συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον παρόντα και στους ν. 3908/2011 (Α΄ 8), 3299/2004 (Α΄ 261), 2601/1998 (Α΄ 81) και 1892/1990 (Α΄ 101).
4. Με απόφαση των ιδίων αρμοδίων οργάνων, η οποία αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή.

Άρθρο 123
Επιτροπή Αξιολόγησης Τροποποιήσεων Αποφάσεων Υπαγωγής

1. Συστήνεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επιτροπή που αποτελείται από τουλάχιστον (3) μέλη για την εξέταση:
α. Αιτημάτων τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος καθώς και στους ν. 4399/2016 (Α’ 117), 3908/2011 (Α’ 8) και 3299/2004 (Α’ 261),
β. πορισμάτων ελεγκτικών υπηρεσιών, και
γ. επιβολής κυρώσεων σε περίπτωσης παράβασης υποχρεώσεων φορέων επενδύσεων,
Στην απόφαση ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών, οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής.
Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να προέρχονται από τους αρμόδιους φορείς εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων, συμπεριλαμβανομένων όλων των Υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων.
Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της Επιτροπής, αυτή μπορεί να ορίζει εισηγητές που προέρχονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
2. Η απόφαση συγκρότησης κάθε Επιτροπής εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Για τις αποζημιώσεις των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης Τροποποιήσεων Αποφάσεων Υπαγωγής ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα για τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών.

Άρθρο 124
Αποζημιώσεις μελών Επιτροπών

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών καθορίζονται οι αποζημιώσεις των μελών του Μητρώου του άρθρου 117, των Eπιτροπών των άρθρων 118, 119, 121, 122 και 123 και των Οργάνων Ελέγχου του άρθρου 120.

2. Για τις αποζημιώσεις της παρ. 1 έχει εφαρμογή η υπ΄ αρ. 26226/3.3.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117).

3. Για τις αποζημιώσεις της παρ. 1 εφαρμόζονται και στον παρόντα νόμο οι παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 80, και το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παρ. 17 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (Α’ 117).

Άρθρο 125
Υποχρεώσεις μελών επιτροπών

Για τα μέλη των επιτροπών των άρθρων 118, 119, 121, 122 και 123 και των οργάνων ελέγχου του άρθρου 120, εφαρμόζονται τα άρθρα 1 έως 3 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) ως προς την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Άρθρο 126
Θέματα λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣ-Αν)

1. Για την υποστήριξη της εφαρμογής των καθεστώτων του παρόντος λειτουργεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Πληροφοριακό Σύστημα Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν), το οποίο διαλειτουργεί με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) η λειτουργία του οποίου διέπεται από τον ν. 4314/2014 (Α΄ 265).
Το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα διενεργείται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν).
Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) εξακολουθεί να λειτουργεί στο πλαίσιο της εφαρμογής των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων.
Τα Πληροφοριακά Συστήματα της παρούσας είναι προσβάσιμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).
2. Κατ` εξαίρεση δύναται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, να μην διενεργούνται διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα, μέχρι να ολοκληρωθεί η υλοποίησή τους στο ΠΣ-Αν. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται η λειτουργικότητά τους κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 126. Τυχόν ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί μέχρι να καταστούν οι αντίστοιχες διαδικασίες λειτουργικές, λαμβάνονται υπόψη για τις περαιτέρω διαδικασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος.
3. Για όσα καθεστώτα του νόμου δεν υποβάλλονται τουλάχιστον είκοσι (20) τουλάχιστον αιτήματα, δεν είναι υποχρεωτική η διενέργεια πράξεων υλοποίησης και ολοκλήρωσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣ-Αν).
4. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των αιτημάτων τους μέσω του ΠΣ-Αν.
Άρθρο 127
Όρια κοινοποίησης – δημοσιότητα

1. Για τους σκοπούς του παρόντος έχει εφαρμογή το άρθρο 9 του Γ.Α.Κ.
2. Κάθε πληροφορία που αφορά στην εφαρμογή των καθεστώτων του παρόντος αναρτάται σε ιστοσελίδα, ο διαδικτυακός τόπος της οποίας ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι ανακοινώσεις, οι προσκλήσεις και οι εν γένει ενημερωτικές αναρτήσεις των υπηρεσιών στην ιστοσελίδα αυτή επέχουν θέση δημοσίευσης.

Άρθρο 128
Αξιολόγηση επιπτώσεων ενισχύσεων

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής του παρόντος, υπό τον συντονισμό και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), συλλέγουν, επεξεργάζονται και αναλύουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα των ενισχυόμενων επενδύσεων και συντάσσουν αναφορές σε ετήσια βάση, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τους πόρους που διατέθηκαν, τις επενδύσεις που ενισχύθηκαν, τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν ανά κλάδο και περιφέρεια, τα αποτελέσματα των ενισχύσεων στις επιχειρήσεις που τις λαμβάνουν, την επίδρασή τους στην ανάπτυξη και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις τόσο στον Τακτικό Προϋπολογισμό, όσο και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων υποβάλλει το πρώτο τρίμηνο εκάστου έτους στη Βουλή των Ελλήνων σχετική έκθεση απολογισμού για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και των προγενέστερων αναπτυξιακών νόμων.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 20:07 | ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης

  Άρθρο 117. Μητρώα Αξιολογητών Επενδυτικών Σχεδίων
  • Υποτίθεται ότι το ΕΜΠΑ είχε φτιαχτεί ακριβώς γιατί οι Επιτροπές Αξιολόγησης ήταν δυσκίνητες και εμφάνιζαν αργοπορία στις αξιολογήσεις. Στο ΣΝ ξαναφτιάχνονται Επιτροπές Αξιολόγησης και υποβάλλεται ο μεγάλος όγκος των επενδύσεων μόνο στην ΓΔΙΕ; Ώστε εάν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες να μεταφερθεί η αξιολόγηση στο Μητρώο Ορκωτών λογιστών; Το Μητρώο αυτό θα κληθεί να παίξει τον ρόλο του ΕΜΠΑ. Ο Ορκωτός Λογιστής πώς θα πληρώνεται; Με τις αμοιβές που ίσχυαν στο ΕΜΠΑ; Με τους ρυθμούς που εξοφλούνταν για τις υπηρεσίες τους οι αξιολογητές του ΕΜΠΑ; Με ποιες δικλείδες ασφαλείας και ποιες κυρώσεις εάν δεν τηρήσει τις προθεσμίες ή κάνει σοβαρά σφάλματα κατά την αξιολόγηση; Εν τέλει γιατί να γίνει όλο αυτό και να μην κληθούν οι υφιστάμενοι αξιολογητές του ΕΜΠΑ που έχουν την εμπειρία και την τεχνική κατάρτιση με σαφώς καλύτερες αμοιβές και συγκεκριμένο σύστημα κυρώσεων για τις ελλιπείς εκθέσεις ή την υπέρβαση των προθεσμιών να αξιοποιηθούν γι’αυτό; Αντ’αυτού προτείνεται να ανασυσταθούν οι Επιτροπές και να κληθούν με άγνωστες αμοιβές και σύστημα λειτουργίας να φέρουν εις πέρας το έργο της αξιολόγησης Ορκωτοί ελεγκτές που θα πρέπει να εκπαιδευτούν από το μηδέν στις αξιολογήσεις αναπτυξιακών νόμων;
  • Θα πρέπει η αμοιβή για τα έργα της αξιολόγησης και του ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου να καθορίζεται επακριβώς από το νομικό πλαίσιο και να είναι ίδια με αυτή του αξιολογητή του ΕΜΠΑ και του ελεγκτή του ΕΜΠΕ.
  • Πως θα αξιολογεί επένδυση του πρωτογενούς τομέα Ορκωτός Λογιστής; Με βάση ποιες γνώσεις;

  Άρθρο 120. Όργανα ελέγχου επενδυτικών σχεδίων
   Επενδύσεις άνω των 700.000€ ελέγχονται αποκλειστικά από Ορκωτό Λογιστή ελεγκτική εταιρεία εγγεγραμμένο στο Δημόσιο Μητρώο. Το Μητρώο αυτό θα κληθεί να παίξει τον ρόλο του ΕΜΠΕ. Ο Ορκωτός Λογιστής πώς και από ποιον θα πληρώνεται; Με τις αμοιβές που ίσχυαν στο ΕΜΠΕ; Με τους ρυθμούς που εξοφλούνταν για τις υπηρεσίες τους οι ελεγκτές του ΕΜΠΕ; Προφανώς όχι. Άρα το κόστος θα κληθεί να το επωμιστεί η επιχείρηση. Το κόστος αυτό θα είναι πολλών χιλιάδων ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση ορκωτός λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία να στείλει στελέχη με αμοιβή 300€ προ κρατήσεων για έλεγχο επενδυτικού σχεδίου σε άλλη Περιφέρεια ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του έργου ή 200€ για την ίδια Περιφέρεια. Γιατί να γίνει όλο αυτό και να μην κληθούν οι υφιστάμενοι ελεγκτές του ΕΜΠΕ που έχουν την εμπειρία και την τεχνική κατάρτιση με αμοιβές που αντιστοιχούν στο μέγεθος του έργου να κάνουν το ίδιο πράγμα; Όλοι ξέρουν ότι τραγικά μικρές αμοιβές και οι χρόνιες καθυστερήσεις σε αυτές ήταν οι βασικοί λόγοι που δεν γίνονταν αποδεκτοί πολλοί έλεγχοι. Αντ’αυτού προτείνεται να γίνει υποχρεωτικό για έργα άνω των 700 χιλιάδων να αναλάβουν το έργο Ορκωτοί ελεγκτές που θα πρέπει να εκπαιδευτούν από το μηδέν στον Αναπτυξιακό Νόμο καταργώντας επί της ουσίας το ΕΜΠΕ που αποτελείται από δημόσιους υπαλλήλους αλλά και ιδιωτικά στελέχη με πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση επενδύσεων; Σε τελική ανάλυση γιατί δεν δίδεται η δυνατότητα στον Φορέα να επιλέξει το Όργανο Ελέγχου καταργώντας ή μειώνοντας το παράβολο; Θα μπορούσε να υπάρχει ένα ανοικτό ενιαίο Μητρώο (όπως το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης) και ο Φορέας να επιλέγει τα μέλη, το κόστος δε του ελέγχου έως μια λογική τιμή να είναι επιλέξιμη επενδυτική δαπάνη. Με το Σχέδιο Νόμου δημιουργείται όπως ειπώθηκε εν έτει 2021 ένα μονοπώλιο σε μια αγορά που πρέπει να γίνει περισσότερο ελεύθερη χωρίς να υπάρχει αιτιολογική έκθεση για αυτό; Με ποιο τρόπο θα επιταχυνθεί η διαδικασία;
   Οι κυρώσεις προς τον Ορκωτό Ελεγκτή συνδέονται με το άρθρο 35 του Νόμου 4449/2017 που αναφέρει Σύσταση Πειθαρχικών Συμβουλίων για την εκδίκαση της κατηγορίας. Θα αναλάβει το Υπουργείο να εκπαιδεύσει και τα Πειθαρχικά Συμβούλια στον Αναπτυξιακό Νόμο ώστε να εκτελέσουν εκδίκαση της υπόθεσης εναντίον του Ορκωτού ελεγκτή; Δεν είναι λίγο ανεδαφικά όλα αυτά;

  Άρθρο 126. Θέματα λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣ-Αν)
  • Η δημιουργία ενός dedicated Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣ-Αν), είναι στην σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει όμως να διασφαλιστεί ότι λειτουργία του δεν θα επηρεάζεται από τον φόρτο εργασίας του υπόλοιπου ΠΣΚΕ, κάτι που ήταν βασικό πρόβλημα έως σήμερα. Κατά την γνώμη μας το υφιστάμενο ΠΣΚΕ έχει πλέον εξαντλήσει τις δυνατότητές τους και πρέπει να στηθεί ένα λειτουργικό, σύγχρονο και περισσότερο φιλικό προς τον χρήστη Πληροφοριακό Σύστημα για τον Αναπτυξιακό Νόμο που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του χρήστη για την επόμενη δεκαετία.
  • «Για όσα καθεστώτα του νόμου δεν υποβάλλονται τουλάχιστον είκοσι (20) τουλάχιστον αιτήματα, δεν είναι υποχρεωτική η διενέργεια πράξεων υλοποίησης και ολοκλήρωσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣ-Αν)».
  Γιατί ; Ποια η σχέση του πλήθους των αιτήσεων με την χρήση μιας ηλεκτρονικής διαδικασίας; Η χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού νόμου θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλες τις φάσεις μιας επένδυσης.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 18:52 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 126 για όσα καθεστώτα του νόμου δεν υποβάλλονται τουλάχιστον 20 αιτήματα, δεν είναι υποχρεωτική η διενέργεια πράξεων υλοποίησης και ολοκλήρωσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού νόμου. Ποια θα είναι η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων στις εν λόγω περιπτώσεις; Θα δημοσιευτεί κάποια συμπληρωματική ΚΥΑ με την αναλυτική διαδικασία;

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 17:00 | ΓΙΩΤΑ ΛΑΖΑΡΟΥ

  Άρθρο 120
  Όπου αναφέρεται ποσοστό υλοποίησης 65% προτείνεται να γίνει 75%.

  Στην παράγραφο 2 αναφέρονται τα εξής :
  2. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο ποσοστού, τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) ετησίως επί του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων, …….
  ΠΡΟΤΑΣΗ :
  2. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο ποσοστού, τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) ετησίως επί του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 17:51 | ΓΙΩΤΑ ΛΑΖΑΡΟΥ

  Άρθρο 120
  Όπου αναφέρεται ποσοστό υλοποίησης 65% να γίνει 75%.
  Στην παράγραφο 2 αναφέρονται τα εξής :
  2. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο ποσοστού, τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) ετησίως επί του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων, …….
  ΠΡΟΤΑΣΗ :
  2. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο ποσοστού, τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) ετησίως επί του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 17:01 | Κωνσταντίνος Νίκου – Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου, Α/Πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Δυτικής Μακεδονίας

  – Άρθρο 120 (παρ.1β)
  Κατά αντιστοιχία των παρατηρήσεων επί των Άρθρων 21,22 και 24, όπως αναφέρονται ανωτέρω.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 15:47 | Λ. Α. Τ.

  Επί του άρθρου 6 «Επιλέξιμες δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων»:
  Δαπάνες για την κατηγορία Κτιριακά και Περιβάλλον Χώρος δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα (εκτός από στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων στο τομέα του τουρισμού όριο 60%, στα σχέδια της εφοδιαστικής αλυσίδας 70%, και σε σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια που είναι χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά 80%»,
  Θα πρέπει να ληφθεί ΠΟΛΎ ΣΟΒΑΡΑ υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει ανατίμηση των οικοδομικών προϊόντων και να τροποποιηθούν – αυξηθούν αναλόγως τα όρια που έχουν τεθεί.

  Σε σχέση το ύψος των επενδυτικών σχεδίων τα οποία υποβάλλονται στις Διευθύνσεις των Περιφερειών της Χώρας έχει τροποποιηθεί από 3,0 εκ ευρώ σε 1,0 εκ ευρώ ορθότερο θα ήταν να τροποποιηθεί η παράγραφος ως προς τους φορείς υποδοχής και να δοθεί η δυνατότητα να επιλέξουν οι Περιφέρειες (ενός ορίων αρμοδιότητας τους) αν επιθυμούν ή όχι να διαχειριστούν επενδυτικά σχέδια ύψους έως και τριών εκατομμυρίων ευρώ εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την έναρξη ισχύος του νόμου. Μην παρακάμπτεται η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τις περιφέρειες στη διαχείριση επενδυτικών έργων και να δοθεί βαρύτητα στην αμεσότητα που προσφέρουν στους επενδυτές.

  Αρθρο 17 παρ. 5: Δημιουργούνται οικονομολόγοι δύο ταχυτήτων, εγγεγραμμένοι στο ΕΜΠΑ και μη εγγεγραμμένοι. Οικονομολόγοι – σύμβουλοι επιχειρήσεων με 20ετή ή 30ετή εμπειρία στη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων στους προηγούμενους Αναπτυξιακούς ν΄μους δεν κρίνονται ικανοί να υπογράψουν την έκθεση πιστοποίησης. Το οικονομικό επιμελητήριο να πάρει θέση.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Άρθρο 13: Αποκλείεται η συμμετοχή των ατομικών επιχειρήσεων ως δικαιούχοι των ενισχύσεων!! θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όμως και τους επενδυτές της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, ή και πολύ μικρές ατομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλους κλάδους και οι οποίοι και εκτοπίζονται εντελώς.

 • Ο ΕΦΕΠΑΕ και οι εταίροι διαθέτουν πολυετή και ολοκληρωμένη εμπειρία στη διαχείριση Κρατικών Ενισχύσεων, αφού υπήρξαν καταξιωμένοι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης από το 1996.

  Όλο αυτό το διάστημα υλοποιεί τα έργα που του έχουν ανατεθεί με αρτιότητα και απόλυτη συνέπεια, έχοντας λάβει τα σχετικά διαπιστευτήρια και χωρίς καμία παρατήρηση από όλους τους εμπλεκόμενους ελεγκτικούς μηχανισμούς (π.χ. ΕΔΕΛ, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο).
  Εκτιμάται ότι μέχρι σήμερα ο ΕΦΕΠΑΕ έχει διαχειριστεί περί τα 200.000 έργα ενισχύσεων με συνολικό προϋπολογισμό περί τα 15 δις €.

  Ο ΕΦΕΠΑΕ και οι εταίροι του απασχολούν σήμερα συνολικά 750 έμπειρα στελέχη, εκ των οποίων το 50% έχει προϋπηρεσία στο αντικείμενο κυμαινόμενη μεταξύ 8 και 30 ετών και τα οποία καλύπτουν όλα τα στάδια διαχείρισης των προγραμμάτων, από την δημιουργία του οδηγού του προγράμματος, την ευρεία δημοσιοποίηση του και την ενημέρωση του κοινού, την παραλαβή των προτάσεων, την εξέταση, αξιολόγηση, πιστοποίηση και πληρωμή των έργων έως και την ολοκλήρωση και παραλαβή αυτών.
  Ο ΕΦΕΠΑΕ διαθέτει μητρώο ανεξάρτητων αξιολογητών πανελλαδικής διάστασης 3500 μελών, των οποίων η επίδοση αξιολογείται συστηματικά μέσω ειδικής εφαρμογής στο ΠΣΚΕ.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 11:16 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Άρθρο 120 παρ.1.α.:
  Στο τέλος της παρ. 1.α., όπου γίνεται λόγος για τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση ο μέγιστος ετήσιος αριθμός των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία χρεώνεται κάθε μέλος Ε.Μ.Π.Ε., που προτείνεται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

  Προφανώς πρόκειται για λάθος, καθώς δεν μπορεί ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου να επιλέγει το μέλος του ΕΜΠΕ που θα τον ελέγξει.

  Άρθρο 122
  Στην παρ. 3 πρέπει να προστεθεί και ο Ν.4399/2016, ώστε να μη λειτουργούν παράλληλα στην ίδια Υπηρεσία, 2 διαφορετικές Επιτροπές Αξιολόγησης .
  Άρθρο 126
  Για όσα καθεστώτα του νόμου δεν υποβάλλονται τουλάχιστον είκοσι (20) αιτήματα, δεν είναι υποχρεωτική η διενέργεια πράξεων υλοποίησης και ολοκλήρωσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣ-Αν).

  Αν δεν καταχωρείται η πληροφορία στο ΠΣ-Αν
  Α) θα υπάρξουν δυσκολίες ελέγχου της Σώρευσης
  Β) οι υπηρεσίες θα ακολουθούν διαφορετικές διαδικασίες για το ίδιο καθεστώς αλλά για άλλο κύκλο.

 • Στο άρθρο 126 «Θέματα λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣ-Αν)», προτείνουμε η χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος να είναι υποχρεωτική για όλα τα καθεστώτα, ανεξαρτήτως του αριθμού των αιτημάτων, για λόγους διαφάνειας.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 11:40 | Περιφέρεια Κρήτης/Γενική Δ/νση Αναπτ/κού Προγρ/σμού/ΔΑΠΟΕ/Τμήμα Κινήτρων Περ. Ανάπτ.

  Επί του άρθρου 123 «Επιτροπή Αξιολόγησης Τροποποιήσεων Αποφάσεων Υπαγωγής»:

  Προτείνουμε:

  Να συμπεριληφθεί και η διοικητική πράξη της Ολοκλήρωσης δεδομένου πως αποτελεί ανακεφαλαιωτικό στάδιο της υπηρεσίας επί του επενδυτικού σχεδίου.

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 14:10 | ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.

  Επισημαίνουμε ότι τα Μητρώα ΕΜΠΑ & ΕΜΠΕ στελεχώνονται από έμπειρα στελέχη που προέρχονται από Υπηρεσιακές δομές και Ιδιώτες.
  Τα μέλη των Μητρώων στηρίζουν το έργο του Υπουργείου εδώ και τουλάχιστον 13 χρόνια, έργο το οποίο αν και σημαντικό, δεν εκτιμήθηκε αρκετά` υπενθυμίζω τις αμοιβές των 70 ευρώ για διοικητικούς ελέγχους και λιγότερα ευρώ παλαιότερα.
  Τα μέλη των μητρώων έδειξαν μεγάλη υπομονή, καθώς τα οικονομικά της χώρας βρίσκονταν σε δυσχέρεια και ανέμεναν την αναγνώριση και τη διόρθωση όλων των διαπιστωμένων αδικιών και δυσαρμονιών.
  Αντ’ αυτού σήμερα με το παρόν νομοσχέδιο τα Μητρώα κρίνονται αυθαίρετα ως ανεπαρκή και απαξιώνονται, κατευθύνοντας την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων σε ειδικότητες με διαφορετικό προσανατολισμό σύστασης και λειτουργίας.
  Παρακαλώ τη μέριμνα ώστε να διορθωθεί η μεγάλη αυτή αδικία και να αποσυρθούν όλες εκείνες οι διατάξεις που συμβάλουν στην απαξίωση αυτή, καθώς αδρανοποιούν στελέχη με χρόνια εμπειρίας.

 • Άρθρο 126 -Θέματα λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣ-Αν)
  Να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  1. Για την υποστήριξη της εφαρμογής των καθεστώτων του παρόντος λειτουργεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Πληροφοριακό Σύστημα Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν), το οποίο αφενός είναι προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία αφετέρου διαλειτουργεί με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) η λειτουργία του οποίου διέπεται από τον ν. 4314/2014 (Α΄ 265).
  Το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται[…]

 • 11 Νοεμβρίου 2021, 08:37 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  1. Εργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
  Στην παρ. 3 του άρθρου 122 δε γίνεται αναφορά στα επενδυτικά σχέδια του Ν.4399/16 παρά μόνο των προγενέστερων νόμων.
  Μάλλον πρόκειται για παράλειψη εκ παραδρομής. Να προστεθεί.

  2. Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν)
  Στο άρθρο Αρθρο 126 αναφέρει
  3. Για όσα καθεστώτα του νόμου δεν υποβάλλονται τουλάχιστον είκοσι (20) τουλάχιστον αιτήματα, δεν είναι υποχρεωτική η διενέργεια πράξεων υλοποίησης και ολοκλήρωσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού νόμου (ΠΣ-Αν)
  Αν δεν καταχωρείται η πληροφορία στο ΠΣ-Αν
  Α) θα υπάρξουν δυσκολίες ελέγχου της Σώρευσης
  Β) οι υπηρεσίες θα ακολουθούν διαφορετικές διαδικασίες για το ίδιο καθεστώς αλλά για άλλο κύκλο

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 15:22 | Ιωάννης

  Ως μέλος του ΕΜΠΑ-ΕΜΠΕ θα ήθελα να αναφέρω ότι θα πρέπει να δώσετε βάρος στα μητρώα. Θα πρέπει να έχουμε υποβοήθηση από την Υπηρεσία.
  Γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία έχει σημαντικό φόρτο εργασίας, για αυτό το λόγο ίσως η δημιουργία ενός διακριτού τμήματος εκπαίδευσης-ενημέρωσης τόσο των στελεχών της υπηρεσίας όσων και των στελεχών των μητρώων να ήταν μια λύση που θα βοηθούσε σημαντικά.
  Από τη μάθηση – εκπαίδευση δημιουργούμε καλύτερα στελέχη που σίγουρα βοηθούν το έργο τους και δυνητικά και αυτό της υπηρεσίας.

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 15:02 | Ιωάννης

  Άρθρο 126
  Το ΠΣΚΕ σήμερα έχει πολλά προβλήματα. Ίσως να πρέπει να δείτε τη δημιουργία εξ΄αρχής ενός νέου σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος.
  Το πιο απλό ως παρατήρηση είναι ότι δε μπορεί να λειτουργεί μόνο με Internet explorer.

 • 4 Νοεμβρίου 2021, 11:24 | Βασιλης

  Bravo