Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις»

Εισάγουμε σε ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον αναπτυσσόμενο κλάδο της Εφοδιαστικής (Logistics), καρπό σύμπραξης με τη Μόνιμη Επιτροπή Logistics και με τους φορείς του κλάδου.
Επιδίωξη του Υπουργείου μας και του συναρμόδιου Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων είναι ο κλάδος της Εφοδιαστικής να αποτελέσει καίριο μοχλό ανάπτυξης της χώρας και ανάδειξής της ως διεθνούς διαμετακομιστικού κόμβου για τη διέλευση φορτίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Εγγύς Ανατολή.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται να ορισθεί ο κλάδος της Εφοδιαστικής, των συναφών όρων καθώς και να οριοθετηθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε αυτήν.
Παράλληλα, καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου νόμου, ενώ θεμελιώνεται η ελεύθερη άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που συναποτελούν μερικά ή σωρευτικά την Εφοδιαστική.
Περαιτέρω, ανταποκρινόμενοι στις διεθνείς τάσεις και στις προσδοκίες της αγοράς, για πρώτη φορά καθιερώνουμε διατάξεις για τη ροή των προϊόντων εντός των αστικών κέντρων (Urban Logistics) και την πράσινη Εφοδιαστική (Green Logistics).
Συστήνουμε ειδικό τμήμα σχεδιασμού και προώθησης της Εφοδιαστικής στη Δημόσια Διοίκηση και εθνικό συμβούλιο για την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής με ευρεία συμμετοχή παραγόντων της αγοράς.
Για την άμεση ανέλιξη του κλάδου, τον εντάσσουμε στις ερευνητικές αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ προβλέπουμε την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής στους καταστατικούς σκοπούς του νέου εθνικού Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας «Enterprise Greece».
Περαιτέρω, καθορίζουμε με ορθολογικά κριτήρια τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής αλλά και των Επιχειρηματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας
Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου της Εφοδιαστικής, υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις προτάσεις σας που θα αξιολογηθούν για την τελική διαμόρφωση του κειμένου που θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων.
Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει έως 14-03-2014
Ο Υπουργός

Κωστής Χατζηδάκης