Άρθρο 8 – Παραγραφή (άρθρα 10, 11 § 4 Οδηγίας)

1. Οι αξιώσεις κατά του παραβάτη για ζημίες λόγω παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού παραγράφονται σε πέντε χρόνια. Η παραγραφή αρχίζει αφότου ο ζημιωθείς έμαθε ή από βαριά αμέλεια αγνοούσε την παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού, τη ζημία και την ταυτότητα του παραβάτη. Αν έπεται χρονικά η παύση της παράβασης, η παραγραφή ξεκινά από το μεταγενέστερο χρονικό σημείο της παύσης. Σε κάθε περίπτωση οι αξιώσεις κατά του παραβάτη παραγράφονται σε είκοσι χρόνια από την τέλεση της παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού .

2. Η παραγραφή αναστέλλεται, αν μια αρχή ανταγωνισμού λάβει μέτρα για τη διερεύνηση της παράβασης ή ξεκινήσει διαδικασία ενώπιον της αρχής ανταγωνισμού για την παράβαση, στην οποία αφορά η αξίωση αποζημίωσης. Η αναστολή λήγει ένα έτος μετά το απρόσβλητο της απόφασης της αρχής ανταγωνισμού ή την περάτωση της διαδικασίας με άλλο τρόπο ή το αμετάκλητο της απόφασης δικαστηρίου που επελήφθη συναφώς . Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής.

3. Στην περίπτωση των οριζόντιων συμπράξεων (καρτέλ) η παραγραφή της αξίωσης κατά παραβάτη, που καλύπτεται από ασυλία λόγω ένταξής του σε πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης, αρχίζει μόνο μετά την άκαρπη επίσπευση της αναγκαστικής εκτέλεσης ή μετά την τελεσίδικη απόρριψη της αγωγής του ζημιωθέντος κατά των υπόλοιπων υποχρέων που συμμετείχαν στην οριζόντια σύμπραξη (καρτέλ). Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει εάν πρόκειται για αξιώσεις που εγείρουν άμεσοι ή έμμεσοι αγοραστές ή προμηθευτές του παραβάτη και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μπορούν να λάβουν πλήρη αποζημίωση από τους λοιπούς παραβάτες.

4. Σε περίπτωση ευθύνης περισσοτέρων η παραγραφή της αξίωσης αναγωγής, που είναι πενταετής, αρχίζει μόλις ο δικαιούχος σε αναγωγή καταβάλει στον ζημιωθέντα αποζημίωση που υπερβαίνει το μερίδιο της ευθύνης του.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2017, 20:30 | ΦΛΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ 2
  Αναφορικά με την αναστολή της παραγραφής προκύπτουν σοβαρά ζητήματα. Το βασικό ερώτημα είναι πότε θα γίνει γνωστό στον ζημιωθέντα ότι εκδόθηκε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ότι αυτή προσβλήθηκε στα δικαστήρια και ότι εκδόθηκε σχετική απόφαση των διοικητικών δικαστηρίων.
  Το μοναδικό σημείο που μπορεί να ενημερωθεί με βεβαιότητα ο ενδιαφερόμενος είναι η ιστοσελίδα της εθνικής αρχής ανταγωνισμού. Όμως πριν λίγους μήνες μάθαμε ότι η ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν ενημερωνόταν επί σειρά ετών για σωρεία αποφάσεων δικαστηρίων, παρότι το ορίζει ρητά ο Νόμος 3959/2011, επειδή υπήρχε τεχνικό πρόβλημα (αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπός της ενώπιον της Βουλής). Ακόμα και σήμερα εάν επισκεφθεί κάποιος την ιστοσελίδα της θα διαπιστώσει ότι λείπουν σωρεία αποφάσεων δικαστικών που αφορούν τις αποφάσεις της.
  Δυστυχώς ενώ οφείλει να ανεβάζει αμελλητί τις δικαστικές αποφάσεις στην ιστοσελίδα της, δεν το πράττει (για λόγους που η ιδία γνωρίζει). Αυτό αποτελεί τεράστιο όπλο στα χέρια των εταιρειών που η ίδια τιμωρεί καθώς μια καθυστέρηση 2 ετών να αναρτήσει την δικαστική απόφαση οδηγεί σε λήξη της αναστολής της παραγραφής.
  Η ανάρτηση δε της δικαστικής απόφασης δεν εχει ρητή ημερομηνία, θα μπορούσε δηλαδή να ανεβάσει στην ιστοσελίδα της μια δικαστική απόφαση που εκδόθηκε πριν 3 χρόνια (όπως έπραξε μετά που λύθηκε το «τεχνικό πρόβλημα») και να θεωρήσει ο εναγόμενος ότι την είχε ανεβάσει εγκαίρως, άρα να κερδίσει στο θέμα των παραγραφών.
  Η λύση είναι απλή. Θα πρέπει να διαμορφωθεί ανάλογα ο Ν3959/2011 (που αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισμού) και ο ανάλογος Νόμος της ΕΕΤΤ και να υποχρεώνουν, με σοβαρές ευθύνες για την παράλειψη, τις Αρχές ανταγωνισμού να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους ΑΜΕΣΩΣ, εντός 24 ωρών από την κοινοποίηση σε αυτές, όλες τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τις υποθέσεις που χειρίζονται (είτε οι δικαστικές αποφάσεις αφορούν την τελική της απόφαση, είτε ενδιάμεσες αποφάσεις) και ταυτόχρονα να παραθέτουν ενημερωμένο ημερολόγιο με πλήρη στοιχεία όλων των σχετικών ενεργειών (πχ ενημέρωση ότι εχει γίνει προσφυγή κατά μιας απόφασης που ήδη έχουν αναρτήσει κλπ).