Άρθρο 1 – Σκοπός του νόμου

Σκοπός του νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/104 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η θέσπιση των ίδιων ρυθμίσεων για παραβάσεις των άρθρων 1 ή 2 του ν. 3959/2011, χωρίς ταυτόχρονη παράβαση των άρθρων 101 ή 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2017, 20:56 | ΦΛΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
  ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
  Όλο το νομοθέτημα αναφέρεται στην επιχείρηση που παραβίασε την Νομοθεσία του Ανταγωνισμού και στην υποχρέωση της για αποζημίωση των θυμάτων της.
  Παραβλέπει όμως η πρόταση ότι ζούμε στην Ελλάδα όπου συμβαίνουν τα ακόλουθα:
  Οι εταιρείες χονδρεμπορίου ξενόγλωσσων βιβλίων που τιμωρήθηκαν για την υπόθεση ξενόγλωσσα βιβλία, αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου που απέρριψε τις προσφυγές τους, έκλεισαν (κατέβασαν ρολά) με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον για τρίτους να διεκδικήσουν αποζημίωση από αυτές.
  Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της μιας εκ των δυο επιχειρήσεων μεταβίβασαν περιουσιακά στοιχεία τους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε offshore εταιρείες με αποτέλεσμα να είναι αδυνατούν να ικανοποιηθούν οι ενάγοντες και από την δική τους περιουσία.
  Αναλόγως μπορεί μια επιχείρηση που θα τιμωρηθεί, πριν οδηγηθεί η αρχή ανταγωνισμού σε τελική απόφαση, να μεταφέρει την δραστηριότητά της σε άλλο νομικό πρόσωπο (πχ αναθέτοντας την αντιπροσωπεία) με συνέπεια να είναι αδύνατον για τους ζημιωθέντες να αποζημιωθούν. Όπως έγινε στα ξενόγλωσσα βιβλία όπου η μια εκδοτική επιχείρηση που τιμωρήθηκε, με έδρα την Ολλανδία, αποτελούσε βραχίονα μιας άλλης επιχείρησης του ιδίου ιδιοκτήτη και όταν τιμωρήθηκε μεταφέρθηκε η εμπορική δραστηριότητα σε νέα εταιρεία στην Κύπρο.
  Όπως γίνεται αντιληπτό από έναν μέσο νου, οι κατεστραμμένοι από τις εταιρείες που παραβιάζουν το δίκαιο του Ανταγωνισμού, είναι οικονομικά εξοντωμένοι και είναι αδύνατον να κυνηγήσουν νομικά κάθε ανάλογη περίπτωση. Συνεπώς ο νέος Νόμος οφείλει να καλύψει κάθε τέτοια περίπτωση καθιστώντας προσωπικά υπευθύνους τους μετόχους των επιχειρήσεων που ζημιώνουν τρίτους και προβλέποντας ειδικές διατάξεις για την μεταφορά της δραστηριότητας άμεσα ή έμμεσα σε διαφορετικό νομικό πρόσωπο.