Άρθρο 3 – Ευθύνη σε αποζημίωση (άρθρο 3 Οδηγίας, άρθρο 17 παραγρ. 2 Οδηγίας)

1. Η επιχείρηση που παραβιάζει υπαίτια τα άρθρα 1, 2 ν. 3959/2011 ή/και τις διατάξεις των άρθρων 101, 102 ΣΛΕΕ οφείλει να αποκαταστήσει πλήρως την πραγματική και μόνον ζημία του ζημιωθέντος, θετική και αποθετική.
2. Η ευθύνη σε αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από το αν μια αρχή ανταγωνισμού έχει ήδη διαπιστώσει την ύπαρξη παράβασης.
3. Σωρευτικά με την χρηματική αποζημίωση ο παραβάτης οφείλει τόκο για το χρονικό διάστημα από την πρόκληση της ζημίας έως την καταβολή της αποζημίωσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 293 παραγρ. 2 και 296 του ΑΚ για τον τόκο υπερημερίας.
4. Τεκμαίρεται μαχητά ότι οι παραβάσεις από οριζόντιες συμπράξεις (καρτέλ) προκαλούν ζημία. Το ύψος της ζημίας αποδεικνύει ο ζημιωθείς.

  • 24 Σεπτεμβρίου 2017, 20:13 | ΦΛΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

    ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ 1
    Οι παραβιάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις και από Ενώσεις επιχειρήσεων. Ευθύνη για αποζημίωση με βάση τον παρόντα Νόμο πρέπει να έχουν και οι Ενώσεις επιχειρήσεων και αυτό να αναφέρεται ρητά