Άρθρο 04 – Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον καθορισμό, την οριοθέτηση και την οργάνωση των ΕΠΜΜΜ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον καθορισμό, την οριοθέτηση και την οργάνωση των Επιχειρηματικών Πάρκων Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσης.