Άρθρο 06 – Λειτουργία και διαχείριση

1) Με την έκδοση της απόφασης του αρ.53 του Ν.3982/2011, η διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας ασκείται από το φορέα ανάπτυξης, ο οποίος μετονομάζεται με φορέα ανάπτυξης και διαχείρισης.
2) Στα ΕΠΜΜΜ επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία αποκλειστικά του φορέα ανάπτυξης. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εγκατάσταση και η λειτουργία συνδεδεμένων με το φορέα ανάπτυξης επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3, της 2003/361/ΕΚ Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου του 2003 (Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης), οι οποίες οφείλουν να δραστηριοποιούνται σε συναφείς με αυτόν (το φορέα ανάπτυξης) δραστηριότητες. Η έκταση η οποία απαιτείται για την εγκατάσταση των εν λόγω δραστηριοτήτων είναι προσθετική στην έκταση της Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας.
3) Σε περίπτωση που η απόφαση για εγκατάσταση επιχειρήσεων της ανωτέρω κατηγορίας πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση της απόφασης του άρθρου 1 της παρούσης, ο φορέας ανάπτυξης και διαχείρισης του ΕΠ οφείλει να υποβάλλει σχετικό αίτημα, καθώς και τα στοιχεία του άρθρου 6 παρ.4 της παρούσης, στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, προκειμένου να εκδοθεί τροποποίηση της απόφασης του άρθρου 1 της παρούσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του Ν.3982/2011.
4) Ο φορέας ανάπτυξης και διαχείρισης του ΕΠΜΜΜ οφείλει, μετά την έκδοση της Διαπιστωτικής Απόφασης Ολοκλήρωσης των έργων, να αποστέλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε ετήσια βάση, τον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ, με επικαιροποιημένα στοιχεία.
5) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη εγκατεστημένων επιχειρήσεων στο χώρο του ΕΠΜΜΜ, κατά παράβαση των προβλεπόμενων στην παρ.2 του παρόντος άρθρου, ανακαλείται αυτοδίκαια η Απόφαση του άρθρου 1 της παρούσης.
6) Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας του φορέα ανάπτυξης και θέσης αυτού σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης, η απόφαση του άρθρου 1 της παρούσης ανακαλείται αυτοδίκαια και η περιοχή επιστρέφει στο πρότερο καθεστώς.
7) Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου της οριοθετημένης με την απόφαση του άρθρου 1 της παρούσης έκτασης σε τρίτους.
8) Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης ή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του φορέα ανάπτυξης, υποβάλλεται σχετική γνωστοποίηση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι και ΙΙ της παρούσης. Τα στοιχεία της γνωστοποίησης αξιολογούνται και σε περίπτωση που εξακολουθούν κατά τα λοιπά να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας, εκδίδεται τροποποίηση της απόφασης του άρθρου 1 της παρούσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του Ν.3982/2011. Διαφορετικά, η απόφαση του άρθρου 1 της παρούσης ανακαλείται αυτοδίκαια και η περιοχή επιστρέφει στο πρότερο καθεστώς.

 • Από την ανάγνωση του κειμένου της διαβούλευσης της ΚΥΑ για τις μεμονωμένες μονάδες συμπεραίνουμε και σημειώνουμε ως αναγκαίες παρεμβάσεις τα εξής:
  α) Η προϋπόθεση να υπάρχει εξάρτηση από πρώτες ύλες ή μεταφορικά μέσα για τη δημιουργία βιομηχανικού πάρκου για μεγάλη μονάδα δεν είναι λογική καθώς υπάρχουν πολλοί λόγοι πού απαιτούν μία τέτοια χωροθέτηση, πχ. εγγύτητα στη καταναλωτική αγορά, ύπαρξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού κλπ. Προτείνουμε να απαληφθούν όλοι οι σχετικοί όροι.
  β) Η απαίτηση, πριν την αίτηση για έγκριση τού πάρκου, να έχει γίνει η αύξηση κεφαλαίου πού θα καλύψει τα έξοδα δημιουργίας του είναι παράλογη. Προτείνουμε η αύξηση να γίνεται σε ορισμένο, εύλογο χρονικό διάστημα αφού εγκριθεί από το υπουργείο η δημιουργία του πάρκου.
  γ) Τα απαιτούμενα για την αίτηση έγκρισης δικαιολογητικά είναι ανυπόφορα πολλά και αρκετά από αυτά διαθέσιμα στο διαδίκτυο από όπου μπορεί να τα αναζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος.
  δ) Είναι αποτρεπτική για τις επενδυτικές δράσεις η υποχρέωση των βιομηχανιών επιχειρήσεων για 100 στρέμματα προκειμένου να ενταχθούν στην ΚΥΑ.

 • Από την ανάγνωση του κειμένου της διαβούλευσης της ΚΥΑ για τις μεμονωμένες μονάδες συμπεραίνουμε και σημειώνουμε ως αναγκαίες παρεμβάσεις τα εξής:
  α) Η προϋπόθεση να υπάρχει εξάρτηση από πρώτες ύλες ή μεταφορικά μέσα για τη δημιουργία βιομηχανικού πάρκου για μεγάλη μονάδα δεν είναι λογική καθώς υπάρχουν πολλοί λόγοι πού απαιτούν μία τέτοια χωροθέτηση, πχ. εγγύτητα στη καταναλωτική αγορά, ύπαρξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού κλπ. Προτείνουμε να απαληφθούν όλοι οι σχετικοί όροι.
  β) Η απαίτηση, πριν την αίτηση για έγκριση τού πάρκου, να έχει γίνει η αύξηση κεφαλαίου πού θα καλύψει τα έξοδα δημιουργίας του είναι παράλογη. Προτείνουμε η αύξηση να γίνεται σε ορισμένο, εύλογο χρονικό διάστημα αφού εγκριθεί από το υπουργείο η δημιουργία του πάρκου.
  γ) Τα απαιτούμενα για την αίτηση έγκρισης δικαιολογητικά είναι ανυπόφορα πολλά και αρκετά από αυτά διαθέσιμα στο διαδίκτυο από όπου μπορεί να τα αναζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος.

 • Στο άρθρο 6 παρ.(2) αναφέρεται ότι οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις οφείλουν να δραστηριοποιούνται σε συναφείς με αυτόν (το φορέα ανάπτυξης) δραστηριότητες. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ποιες δραστηριότητες θεωρούνται συναφείς, με την εξής προσθήκη:
  «Συναφείς είναι οι δραστηριότητες του άρθρου 17 του Ν.3982/2011».
  Επιπλέον, στο ίδιο εδάφιο, απαιτείται διευκρίνιση της «προσθετικής έκτασης» που αφορά στην εγκατάσταση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Δεν είναι κατανοητό (α) αν αναφέρεται σε διακριτή έκταση εκτός του ΕΠΜΜΜ και αν (β) στην περίπτωση που αναφέρεται σε διακριτή έκταση εκτός ΕΠΜΜΜ είναι υποχρεωτική ή προαιρετική η ύπαρξη της προσθετικής έκτασης για την εγκατάσταση της συνδεδεμένης επιχείρησης και σε ποια απόσταση πρέπει να βρίσκεται αυτή σε σχέση με την έκταση που καταλαμβάνει το ΕΠΜΜΜ.
  Ακόμα, σημειώνεται πως στην τρέχουσα πρακτική οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις, πολλές φορές, μεταβιβάζονται σε άλλους φορείς και αίρεται το καθεστώς σύνδεσης. Στην περίπτωση αυτή, προτείνεται να είναι δυνατή η κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης για να μην υποχρεώνεται ο νέος φορέας σε από-επένδυση.
  Στο πλαίσιο αυτό, δεδομένου ότι οι οικονομικές συγκυρίες μεταβάλλονται άρδην και δεν μπορεί να προβλεφθεί το πλαίσιο λειτουργίας των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, προτείνεται να αφαιρεθεί από την παρ. (8) του άρθρου 6, η διάταξη «Διαφορετικά, η απόφαση του άρθρου 1 της παρούσας ανακαλείται αυτοδίκαια και η περιοχή επιστρέφει στο πρότερο καθεστώς».
  Η επαναφορά στο πρότερο καθεστώς είναι ιδιαίτερα προβληματική, καθότι απομειώνει δραστικά την υπολειμματική αξία του φορέα ανάπτυξης και θεσπίζει ένα ισχυρό αντικίνητρο για την πραγματοποίηση επενδύσεων αυτής της μορφής. Εξάλλου, δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα νομικής φύσης π.χ. σε σχέση με το ιδιοκτησιακό και πολεοδομικό καθεστώς του ακινήτου (π.χ. επαναφορά ιδιοκτησιών στα προ της επένδυσης όρια, αλλαγή των συντελεστών εκμετάλλευσης που καθιστούν αυθαίρετες τις υφιστάμενες κατασκευές κτλ), αλλά και προβλήματα πρακτικής φύσης (π.χ. τεχνικά έργα και κατασκευές που πρέπει να κατεδαφιστούν).

 • 3 Σεπτεμβρίου 2018, 14:43 | ΣΑΜΑΡΑΣ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

  Χρήζει διευκρίνισης στο αρθ.6, παρ.2 ποιες δραστηριότητες θεωρούνται συναφείς για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις με το φορέα ανάπτυξης (π.χ.
  «Συναφείς είναι οι δραστηριότητες του άρθρου 17 του Ν.3982/2011»).

  Επιπλέον, στο ίδιο εδάφιο, απαιτείται διευκρίνιση της «προσθετικής έκτασης» που αφορά στην εγκατάσταση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Δεν είναι κατανοητό αν αφορά διακριτή έκταση εκτός του ΕΠΜΜΜ και αν υπάρχουν κάποια ελάχιστα μεγέθη (π.χ αν η προσθετική έκταση συμπεριλαμβάνεται στο ελάχιστο μέγεθος των 100 ή 150 στρεμμάτων ή είναι πλέον αυτού). Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν είναι υποχρεωτική ή προαιρετική ή ύπαρξη της προσθετικής έκτασης για την εγκατάσταση της συνδεδεμένης επιχείρησης και αν αυτή θα πρέπει να βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την έκταση που καταλαμβάνει το ΕΠΜΜΜ.

  Επίσης, επισημαίνεται πως στην πραγματικότητα οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι δυνατό να μεταβιβάζονται σε άλλους φορείς και να αίρεται το καθεστώς σύνδεσης. Στην περίπτωση αυτή, προτείνεται να είναι δυνατή η κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης του χώρου για να μην υποχρεώνεται ο νέος φορέας σε από-επένδυση.

  Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι οι οικονομικές συγκυρίες μεταβάλλονται άρδην και δεν μπορεί να προβλεφθεί το πλαίσιο λειτουργίας των συνδεδεμένων επιχειρήσεων προτείνεται να καταργηθεί από την παρ. (8) του άρθρου 6, η διάταξη «Διαφορετικά, η απόφαση του άρθρου 1 της παρούσας ανακαλείται αυτοδίκαια και η περιοχή επιστρέφει στο πρότερο καθεστώς».

  Η επαναφορά στο πρότερο καθεστώς είναι ιδιαίτερα προβληματική, καθότι απομειώνει δραστικά την υπολειμματική αξία του φορέα ανάπτυξης και θεσπίζει ένα ισχυρό αντικίνητρο για την πραγματοποίηση επενδύσεων αυτής της μορφής. Εξάλλου δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα νομικής φύσης π.χ. σε σχέση με το ιδιοκτησιακό και πολεοδομικό καθεστώς του ακινήτου (π.χ. επαναφορά ιδιοκτησιών στα προ της επένδυσης όρια, αλλαγή των συντελεστών εκμετάλλευσης που καθιστούν αυθαίρετες τις υφιστάμενες κατασκευές κτλ), αλλά και προβλήματα πρακτικής φύσης (π.χ. τεχνικά έργα και κατασκευές που πρέπει να κατεδαφιστούν).