Άρθρο 06 – Λειτουργία και διαχείριση

1) Με την έκδοση της απόφασης του αρ.53 του Ν.3982/2011, η διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας ασκείται από το φορέα ανάπτυξης, ο οποίος μετονομάζεται με φορέα ανάπτυξης και διαχείρισης.
2) Στα ΕΠΜΜΜ επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία αποκλειστικά του φορέα ανάπτυξης. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εγκατάσταση και η λειτουργία συνδεδεμένων με το φορέα ανάπτυξης επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3, της 2003/361/ΕΚ Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου του 2003 (Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης), οι οποίες οφείλουν να δραστηριοποιούνται σε συναφείς με αυτόν (το φορέα ανάπτυξης) δραστηριότητες. Η έκταση η οποία απαιτείται για την εγκατάσταση των εν λόγω δραστηριοτήτων είναι προσθετική στην έκταση της Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας.
3) Σε περίπτωση που η απόφαση για εγκατάσταση επιχειρήσεων της ανωτέρω κατηγορίας πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση της απόφασης του άρθρου 1 της παρούσης, ο φορέας ανάπτυξης και διαχείρισης του ΕΠ οφείλει να υποβάλλει σχετικό αίτημα, καθώς και τα στοιχεία του άρθρου 6 παρ.4 της παρούσης, στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, προκειμένου να εκδοθεί τροποποίηση της απόφασης του άρθρου 1 της παρούσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του Ν.3982/2011.
4) Ο φορέας ανάπτυξης και διαχείρισης του ΕΠΜΜΜ οφείλει, μετά την έκδοση της Διαπιστωτικής Απόφασης Ολοκλήρωσης των έργων, να αποστέλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε ετήσια βάση, τον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ, με επικαιροποιημένα στοιχεία.
5) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη εγκατεστημένων επιχειρήσεων στο χώρο του ΕΠΜΜΜ, κατά παράβαση των προβλεπόμενων στην παρ.2 του παρόντος άρθρου, ανακαλείται αυτοδίκαια η Απόφαση του άρθρου 1 της παρούσης.
6) Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας του φορέα ανάπτυξης και θέσης αυτού σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης, η απόφαση του άρθρου 1 της παρούσης ανακαλείται αυτοδίκαια και η περιοχή επιστρέφει στο πρότερο καθεστώς.
7) Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου της οριοθετημένης με την απόφαση του άρθρου 1 της παρούσης έκτασης σε τρίτους.
8) Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης ή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του φορέα ανάπτυξης, υποβάλλεται σχετική γνωστοποίηση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι και ΙΙ της παρούσης. Τα στοιχεία της γνωστοποίησης αξιολογούνται και σε περίπτωση που εξακολουθούν κατά τα λοιπά να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας, εκδίδεται τροποποίηση της απόφασης του άρθρου 1 της παρούσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του Ν.3982/2011. Διαφορετικά, η απόφαση του άρθρου 1 της παρούσης ανακαλείται αυτοδίκαια και η περιοχή επιστρέφει στο πρότερο καθεστώς.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».