Άρθρο 01 – Ίδρυση και Λειτουργία Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ).

Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορούν να οριοθετούνται Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένων Μεγάλων Μονάδων (ΕΠΜΜΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 3982/2011 (Α’ 143).

Το ΕΠΜΜΜ ιδρύεται σε έκταση που περιλαμβάνει τουλάχιστον την έκταση της μεμονωμένης μεγάλης μονάδας, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 13 του άρθρου 56 του Ν. 3982/2011.

 • Κατ’ αρχήν και γενικότερα επισημαίνουμε ότι εάν η ρύθμιση δεν καταστεί προφανώς ωφέλιμη και ελκυστική για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, επιτυγχάνοντας παράλληλα τη μέγιστη δυνατή περιβαλλοντική προστασία, αυτή (η ρύθμιση) θα καταστεί ανενεργός για την επιχειρηματικότητα και ανώφελη για τη χωροταξία και το περιβάλλον. Ακολούθως παραθέτουμε τα παρακάτω σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις μας. Σε περίπτωση που υιοθετηθεί οποιαδήποτε από τις παρακάτω προτάσεις, θα είμαστε σε θέση να συμβάλλουμε και στην νομοτεχνική διατύπωση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Αναλυτικά:
  1) Η κατεύθυνση του ΕΧΒ για τη θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου τύπου ΕΠ αφορούσε περιοριστικά υφιστάμενες μονάδες μεταποίησης. Η επέκταση της ρύθμισης σε μελλοντικές μονάδες προϋποθέτει την περαιτέρω αποσαφήνιση των λόγων, των όρων και των προϋποθέσεων τεκμηρίωσης ανάπτυξης ΕΠΜΜΜ.
  2) Ο αποκλεισμός ανάπτυξης ΕΠΜΜΜ για επιχειρήσεις της εφοδιαστικής, τουλάχιστον για τις υφιστάμενες, είναι αναιτιολόγητος. Εάν η Πολιτεία δεν θέσει σε εφαρμογή σχέδιο υλοποίησης Επιχειρηματικών Πάρκων Επιχειρήσεων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με αφετηρία τις άτυπες συγκεντρώσεις και την αναγνώριση τους ως τέτοιες βάσει του άρθ. 56 παρ.2 του Ν.3982/11, τότε το μέτρο πρέπει να επεκταθεί και στην εφοδιαστική.
  3) Η απαίτηση για την τεκμηρίωση της αδυναμίας της εγκατάστασης της ΜΜΜ σε τυχόν υφιστάμενο ΕΠ εντός της ίδιας Περιφέρειας (άρθ. 2β), πρέπει να παραληφθεί ή να λάβει θεσμικά και αντικειμενικά χαρακτηριστικά, για να αποφευχθούν καταχρηστικές συμπεριφορές φορέων και ιδιοκτητών γης εντός υφισταμένων ΕΠ. Σε κάθε περίπτωση, τα ΕΠ – Υποδοχείς θα πρέπει να έχουν την ελάχιστη απαιτούμενη πληρότητα έργων υποδομής και να λειτουργούν στο πλαίσιο του Ν. 3982/11 για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις λειτουργικές ανάγκες μεγάλων μονάδων.
  4) Δεν είναι προφανής ο λόγος, για τον οποίο απαιτείται η ίδρυση εταιρείας ΕΑΝΕΠ (άρθ. 3). Κατ΄ ανάλογο τρόπο, δεν γίνονται αντιληπτές οι διεργασίες διαχείρισης υπό την ευθύνη της ως άνω ΕΑΝΕΠ – ΕΔΕΠ. Θεωρείται λογικό, μία μεγάλη μονάδα που εκπληρώνει τα λοιπά κριτήρια έγκρισης ανάπτυξης ΕΠΜΜΜ, να μπορεί να προχωρήσει σε αυτό το βήμα, μέσα από το υφιστάμενο εταιρικό σχήμα της μεγάλης μονάδας, έστω με μία σημειακή τροποποίηση του καταστατικού, στους σκοπούς. Κάθε άλλη εκδοχή είναι κοστοβόρα γα την επιχείρηση, χωρίς να κατανοείται ο λόγος και η αναγκαιότητα που την επιβάλλει.
  5) Η πολεοδόμηση της έκτασης του ΕΠΜΜΜ θα πρέπει να παρασχεθεί ως δικαίωμα στον φορέα ανάπτυξης και να μην απαγορεύεται. Έτσι αν ο φορέας ανάπτυξης αποφασίσει να προβεί και στην έγκριση και υλοποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου να επιτύχει το υψηλότερο επίπεδο χωροταξικής και περιβαλλοντικής προστασίας, οι όροι πολεοδόμησης που θα εφαρμοστούν να είναι αυτοί του άρθ.52 (ποσοστό ΚΧ – ΚΦ: 25%) και οι όροι δόμησης που θα ισχύσουν να είναι εντός των ορίων του Ενδιάμεσου Φορέα (max ΠΚ = 55%).
  6) Στην περίπτωση ανάπτυξης ΕΠΜΜΜ με πολεοδόμηση, αντί του καθεστώτος της εκτός σχεδίου δόμησης, να ισχύσουν οι γενικοί κανόνες του Ν.3982/11, όσον αφορά στην διασφάλιση της έκτασης, την απαλλοτρίωση, την ύπαρξη δημοτικών/ επαρχιακών οδών κ.λπ.