Άρθρο 02 – Χωροταξικές προϋποθέσεις ίδρυσης του ΕΠΜΜΜ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χωροθέτηση του ΕΠΜΜΜ αποτελεί:
α. Η χωροθετική εξάρτηση της μεμονωμένης μεγάλης μονάδας από πρώτες ύλες ή/και μεταφορικές υποδομές.
β. Η τεκμηριωμένη αδυναμία εγκατάστασης της ΜΜΜ σε τυχόν υφιστάμενο ΕΠ εντός της ίδιας Περιφέρειας.

 • Προτείνεται να αφαιρεθεί η προϋπόθεση της «χωροθετικής εξάρτησης της μεμονωμένης μεγάλης μονάδας από πρώτες ύλες» της παρ (α) του άρθρου 2., διότι είναι ασαφής καθώς δε διευκρινίζεται: α) σε ποιες περιπτώσεις δραστηριοτήτων απαιτείται εξάρτηση από πρώτες ύλες και β) ποιο είναι το εύρος της απόστασης που υποδηλώνει χωροθετική εξάρτηση. Επιπλέον, αντίκειται στο άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο (α) της ΚΥΑ Φ/Α.15/3/2226/170/1-3-2012 (ΦΕΚ Β/583) και συγκεκριμένα στη διάταξη ότι η «απαγορευτική απόσταση από λατομεία και μεταλλεία» αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού για τη χωροθέτηση του Επιχειρηματικού Πάρκου.
  Η διάταξη (β) για την «τεκμηριωμένη αδυναμία εγκατάστασης της ΜΜΜ σε τυχόν υφιστάμενο ΕΠ εντός της ίδιας Περιφέρειας» προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: «τεκμηριωμένη αδυναμία εγκατάστασης της ΜΜΜ σε τυχόν υφιστάμενο ΕΠ εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας».

 • 3 Σεπτεμβρίου 2018, 11:01 | ΣΑΜΑΡΑΣ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

  Προτείνεται να καταργηθεί ο περιορισμός (β) του άρ.2.

  Η κατάργηση του θεωρείται εύλογη δεδομένου ότι το ΕΠΜΜΜ απαιτεί έκταση τουλάχιστον 100 ή 150 στρ, δηλαδή μέγεθος ίσο ή μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την ίδρυση ενός ΕΠ βάσει του Ν.3982/2011.
  Αλλά και στην περίπτωση ύπαρξης ενός ΕΠ μεγαλύτερου μεγέθους είναι σχεδόν απίθανο να υπάρχει τόσο μεγάλη έκταση εντός των ορίων του για την εγκατάσταση μιας μόνο μονάδας.

  Εναλλακτικά, προτείνεται να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη ως εξής:
  «τεκμηριωμένη αδυναμίας εγκατάστασης της ΜΜΜ σε τυχόν υφιστάμενο ΕΠ εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας» ή «εντός του ίδιου Δήμου», καθώς οι Καλλικρατικοί Δήμοι καταλαμβάνουν πλέον μια μεγάλη σε μέγεθος έκταση.

  Ωστόσο, η κατάργηση της σχετικής διάταξης θεωρείται κρίσιμη για τη βιωσιμότητα των ήδη εγκατεστημένων ΜΜΜ που θέλουν να συνεχίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία εντός ενός ΕΠΜΜΜ στη θέση στην οποία βρίσκονται, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οποιουδήποτε ΕΠ στην ευρύτερη περιοχή (Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα κτλ.)

 • 9 Αυγούστου 2018, 21:01 | Πλευριά Δ.

  Θα ήθελα να εκφράσω την επιφύλαξή μου , ως προς το μέγεθος του χώρου που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιηθεί ως ΕΠΜΜΜ. Δεν θα πρέπει να είναι αυτό εξαιρετικά μεγάλο;
  Η Ελλάδα με την ηπειρωτική της μορφολογία προσφέρεται για τέτοιου είδους εγχειρήματα; Μήπως το Σ/Ν αποτελεί απλώς μίμηση ανάλογων Πάρκων του Εξωτερικού; Θα πρέπει ίσως να καθοριστεί το ελάχιστο εμβαδόν της έκτασης που θα φιλοξενήσει δυνητικά ένα τέτοιο πάρκο. Απλώς μια ταπεινή γνώμη…