Άρθρο 08 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των διατάξεων του άρθρου 4, η ισχύς του οποίου αρχίζει στο χρόνο που θα καθορίσει η Κοινή Υπουργική Απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 7, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει την 18 Απριλίου 2019 για τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές και τις κεντρικές αρχές αγορών και την 18 Απριλίου 2020 για τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς.