Άρθρο 04 – (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ) Παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών τιμολογίων

1. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς, υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περιπτ. 12 του άρθρου 2, ως εκάστοτε ισχύει.