Άρθρο 02 – (άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ) Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «ηλεκτρονικό τιμολόγιο»: τιμολόγιο που έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί και παραληφθεί σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή, η οποία επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία του ·
2) «βασικά στοιχεία ηλεκτρονικού τιμολογίου»: σύνολο ουσιαστικών στοιχείων πληροφόρησης τα οποία πρέπει να περιέχονται σε ηλεκτρονικό τιμολόγιο προκειμένου να είναι δυνατή η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων πληροφοριών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία·
3) «υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων»: διαρθρωμένο σύνολο λογικά αλληλένδετων όρων και των εννοιών τους που προσδιορίζουν τα βασικά στοιχεία ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου·
4) «συντακτική δομή»: μηχαναγνώσιμη γλώσσα ή διάλεκτος που χρησιμοποιείται για να αναπαριστά τα στοιχεία δεδομένων που περιέχονται στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο·
5) «συντακτικές δεσμεύσεις»: κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ένα υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων για ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο μπορεί να παρουσιάζεται στις διάφορες συντακτικές δομές ·
6) «αναθέτουσες αρχές»: οι αναθέτουσες αρχές όπως ορίζονται στην περίπτ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 15 ν. 3978/2011, στην υποπερίπτ. α της περίπτ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 ν. 4412/2016 και στο άρθρο 3 ν. 4413/2016 ·
7) «μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές»: οι αναθέτουσες αρχές όπως ορίζονται στην περίπτ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 2 ν. 4412/2016·
8) «κεντρική υπηρεσία προμηθειών»: η Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) όπως ορίζεται στην περίπτ. 17 της παρ. 1 του άρθρου 2 ν. 4412/2016 ·
9) «αναθέτοντες φορείς»: οι αναθέτοντες φορείς όπως ορίζονται στην περίπτ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 15 ν. 3978/2011, στην υποπερίπτ. β της περίπτ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 ν. 4412/2016 και στο άρθρο 4 ν. 4413/2016 ·
10) «διεθνές πρότυπο»: διεθνές πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·
11) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: ευρωπαϊκό πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 ·
12) «ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων»: το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16931-1: 2017, Ηλεκτρονική Τιμολόγηση-Μέρος 1: Σημασιολογικό μοντέλο δεδομένων των στοιχείων πυρήνα ηλεκτρονικού τιμολογίου, τα στοιχεία αναφοράς του οποίου έχουν δημοσιευθεί στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1870 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2017 (L266) και ο κατάλογος συντακτικών δομών με στοιχεία αναφοράς «CEN/TS 16931-2:2017, Ηλεκτρονική τιμολόγηση — Μέρος 2: Κατάλογος συντακτικών δομών που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 16931-1», όπως αυτός παρατίθεται στο παράρτημα της προαναφερθείσας Απόφασης. Τα ευρωπαϊκά τυποποιητικά έγγραφα ΕΝ 16931-1: 2017 και CEN/TS 16931-2:2017 έχουν ενταχθεί στο εθνικό σύστημα τυποποίησης και ισχύουν ως ΕΛΟΤ ΕΝ 16931-1: 2017 και ΕΛΟΤ CEN/TS 16931-2:2017·

13) «Πωλητής»: οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η σύμβαση με την έννοια της περίπτ. 18 της παρ 1 του άρθρου 15 ν.3978/2011, της περίπτ. 11 και 43 της παρ.1 του άρθρου 2 ν.4412/2016 και της παρ. 2 του άρθρου 2 ν.4413/2016·
14) «Αγοραστής»: η αναθέτουσα αρχή και αναθέτων φορέας κατά την έννοια της περίπτ. 6 και 9 αντίστοιχα του παρόντος άρθρου.