Άρθρο 06 – (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ) Χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων όσον αφορά τον ΦΠΑ

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3763/2009 (Α΄80) και του ν. 4308/2014 (Α΄ 143).